Opatření rektora UK v roce 2017

2016

2017

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2017

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

-

1.1.2017

2/2017

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

[změněno OR č. 51/2017]

[zrušeno OR č. 73/2017]

Čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

1.1.2017

3/2017

Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

[zrušeno OR č. 10/2018]

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 6 Zásad programů Progres

1.1.2017

4/2017

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 2/2018]

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

6.1.2017

5/2017

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017

[zrušeno OR č. 3/2018]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

15.1.2017

6/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

7/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

8/2017

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

[doplněno dodatkem č. 1 – viz OR č. 62/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

9/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

10/2017

Svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.2.2017

11/2017

Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

15.2.2017

12/2017

Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o vysokých školách

1.3.2017

13/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 72/2017]

-

1.3.2017

14/2017

Harmonogram akademického roku 2017/18

[zrušuje se od 30.10.2018 OR č. 6/2018]

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2017

15/2017

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

[zrušeno OR č. 7/2018]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2017

16/2017

Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK


-

1.4.2017

17/2017

Zásady soutěže Primus

[změněno OR č. 5/2018]

-

1.4.2017

18/2017

Změna opatření rektora č. 27/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

-

1.4.2017

19/2017

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

[zrušeno OR č. 4/2018]

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.4.2017

20/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 60/2017]

Čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1.4.2017

21/2017

Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

Zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákon, v platném znění

1.4.2017

22/2017

Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

-

14.4.2017

23/2017

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

-

1.4.2017

24/2017

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

Čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

1.4.2017

25/2017

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

-

10.4.2017

26/2017

Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1.4.2017

27/2017

Změna Opatření rektora č. 34/2015

-

1.5.2017

28/2017

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

10.4.2017

29/2017

Změna opatření rektora č. 20/2013

-

1.4.2017

30/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

10.4.2017

31/2017

Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti

-

1.4.2017

32/2017

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

-

10.4.2017

33/2017

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

-

10.4.2017

34/2017

Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy

-

1.9.2017

35/2017

Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově

-

1.5.2017

36/2017

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

-

1.10.2017

37/2017

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[zrušeno OR č. 13/2018]

Čl. 3 odst. 6 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

15.6.2017

38/2017

Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpis

1.6.2017

39/2017

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1.7.2017

40/2017

Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

čl. 3 odst.  5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1.6.2017

41/2017

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

čl. 2 odst. 3 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1.10.2017

42/2017

Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1.10.2017

43/2017

Zásady Univerzitních výzkumných center

1.6.2017

44/2017

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

čl. 7 odst. 4 Zásad Univerzitních výzkumných center

1.6.2017

45/2017

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 67/2017]

[novelizováno OR č. 1/2018]

Čl.  3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3  přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1.7.2017

46/2017

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

1.7.2017

47/2017

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

čl. 34 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1.10.2017

48/2017

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2017

49/2017

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2017

50/2017

Zřízení Bioetické platformy Univerzity Karlovy

-

1.7.2017

51/2017

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 73/2017]

čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1.7.2017

52/2017

Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

[doplněno Dodatkem č. 1 dle OR č. 65/2017]

čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1.7.2017

53/2017

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

-

1.7.2017

54/2017

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1.10.2017

55/2017

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1.9.2017

56/2017

Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy

čl. 8 odst. 4 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK

1.10.2017

57/2017

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce


§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

1.10.2017

58/2017

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1.9.2017

59/2017

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

-

1.9.2017

60/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1.10.2017

61/2017

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

1.10.2017

62/2017

Dodatek č. 1 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

-

1.10.2017

63/2017

Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů

-

1.10.2017

64/2017

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

-

1.10.2017

65/2017

Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15.10.2017

66/2017

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

§ 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

15.10.2017

67/2017

Změna Opatření rektora č. 45/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[novelizováno OR č. 1/2018]

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem

1.11.2017

68/2017

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání UK

1.11.2017

69/2017

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2018

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

1.12.2017

70/2017

Vyhlášení 9. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2018)

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

1.12.2017

71/2017

Evidence programů celoživotního vzdělávání

čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

15.11.2017

72/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

-

1.12.2017

73/2017

Organizační řád rektorátu

-

1.1.2018

74/2017

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

-

1.1.2018

75/2017

Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017

Čl. VI, odst. 5 Zásad programů Progres

2.1.2018

76/2017

Průběžné zprávy soutěže Primus

Čl. VI, odst. 5 Zásady soutěže Primus č. 17/2017

2.1.2018

77/2017

Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017

Čl. 6, odst. 11 Zásad Univerzitních výzkumných center č. 43/2017

2.1.2018

78/2017

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 11/2018]

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

22.12.2017
Poslední změna: 24. duben 2018 11:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám