Opatření rektora UK v roce 2017

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2017

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

-

1. 1. 2017

CPPT

2/2017

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

[změněno OR č. 51/2017]

[zrušeno OR č. 73/2017]

Čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2017


3/2017

Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres

[zrušeno OR č. 10/2018]

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 6 Zásad programů Progres

1. 1. 2017

4/2017

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 2/2018]

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

6. 1. 2017

5/2017

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017

[zrušeno OR č. 3/2018]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

15. 1. 2017

6/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

7/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

8/2017

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

[doplněno dodatkem č. 1 – viz OR č. 62/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

PO

9/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

10/2017

Svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 2. 2017

11/2017

Změna opatření rektora č. 3/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2015

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

15. 2. 2017

12/2017

Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o vysokých školách

1. 3. 2017

PO

13/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 72/2017]

-

1. 3. 2017

14/2017

Harmonogram akademického roku 2017/18

[zrušeno OR č. 6/2018]

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 3. 2017

15/2017

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

[zrušeno OR č. 7/2018]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1. 3. 2017

16/2017

Jednací řád Komise programů pro podporu vědy na UK


-

1. 4. 2017

OVaV

17/2017

Zásady soutěže Primus

[změněno OR č. 5/2018]

-

1. 4. 2017

18/2017

Změna opatření rektora č. 27/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

-

1. 4. 2017

OVZ

19/2017

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Primus UK (rok 2018)

[zrušeno OR č. 4/2018]

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 4. 2017

20/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 60/2017]

Čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 4. 2017

21/2017

Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

Zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákon, v platném znění

1. 4. 2017

ÚK

22/2017

Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 25/2018]

-

14. 4. 2017

OVaV

23/2017

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

-

1. 4. 2017

IPSC, ÚK

24/2017

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy

Čl. 31 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy

1. 4. 2017

EO/OSZS

25/2017

Pověření ředitelů součástí, kterým byl svěřen výkon správy majetku, k jednání za Univerzitu Karlovu

-

10. 4. 2017

PO

26/2017

Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

1. 4. 2017

OVaV

27/2017

Změna Opatření rektora č. 34/2015

-

1. 5. 2017

OZV

28/2017

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

10. 4. 2017

EO

29/2017

Změna opatření rektora č. 20/2013

-

1. 4. 2017

30/2017

Svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

10. 4. 2017

31/2017

Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti

[zrušeno OR č. 24/2018]

-

1. 4. 2017

OVaV

32/2017

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

-

10. 4. 2017

OKVA

33/2017

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 34/2018]

-

10. 4. 2017

PO

34/2017

Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy

-

1. 9. 2017

ÚVT

35/2017

Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově

-

1. 5. 2017

OK

36/2017

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[zrušeno OR č. 20/2018]

-

1. 10. 2017

OSZS

37/2017

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[zrušeno OR č. 13/2018]

Čl. 3 odst. 6 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

15. 6. 2017

38/2017

Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a v magisterském studijním programu Zubní lékařství

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpis

1. 6. 2017

OSZS

39/2017

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

CCŽV

40/2017

Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

čl. 3 odst.  5 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 6. 2017

CCŽV

41/2017

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 25/2018]

čl. 2 odst. 3 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OVaV

42/2017

Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OVaV

43/2017

Zásady Univerzitních výzkumných center

1. 6. 2017

OVaV

44/2017

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

čl. 7 odst. 4 Zásad Univerzitních výzkumných center

1. 6. 2017

OVaV

45/2017

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[změněno OR č. 67/2017]

[novelizováno OR č. 1/2018]

Čl.  3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3  přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. 7. 2017

OSZS

46/2017

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

1. 7. 2017

OVaV

47/2017

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

čl. 34 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

CCŽV

48/2017

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

49/2017

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

50/2017

Zřízení Bioetické platformy Univerzity Karlovy

-

1. 7. 2017

51/2017

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 73/2017]

čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

52/2017

Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

[doplněno Dodatkem č. 1 dle OR č. 65/2017]

[doplněno OR č. 42/2018]

čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 7. 2017

PO

53/2017

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

[zrušeno OR č. 24/2018]

-

1. 7. 2017

OVaV

54/2017

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2017

OSZS

55/2017

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

[zrušeno OR č. 37/2018]

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2017

OSZS

56/2017

Struktura zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy

čl. 8 odst. 4 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK

1. 10. 2017

OKVA

57/2017

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce


§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 10. 2017

OKVA

58/2017

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2017

OKVA

59/2017

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

-

1. 9. 2017

OVaV

60/2017

Odpisový plán Univerzity Karlovy

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

1. 10. 2017

EO

61/2017

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

1. 10. 2017

OKVA

62/2017

Dodatek č. 1 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

-

1. 10. 2017

PO

63/2017

Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů

-

1. 10. 2017

OVaV

64/2017

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 54/2018]

-

1. 10. 2017

OVaV

65/2017

Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 10. 2017

PO

66/2017

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

§ 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK

15. 10. 2017

OKVA

67/2017

Změna Opatření rektora č. 45/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[novelizováno OR č. 1/2018]

Čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem

1. 11. 2017

OSZS

68/2017

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání UK

1. 11. 2017

CCŽV

69/2017

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2018

[zrušeno OR č. 56/2018]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

1. 12. 2017

OVaV

70/2017

Vyhlášení 9. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2018)

[zrušeno OR č. 55/2018]

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

1. 12. 2017

OVaV

71/2017

Evidence programů celoživotního vzdělávání

čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

15. 11. 2017

CCŽV

72/2017

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

-

1. 12. 2017

OSZS, ÚDAUK a ÚK

73/2017

Organizační řád rektorátu

[změněno OR č. 32/2018]

-

1. 1. 2018

PO

74/2017

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

-

1. 1. 2018

OVaV

75/2017

Obsah, formální náležitosti a způsob předložení průběžných zpráv o uskutečňování programů Progres za rok 2017

Čl. VI, odst. 5 Zásad programů Progres

2. 1. 2018

OVaV

76/2017

Průběžné zprávy soutěže Primus

[zrušeno OR č. 49/2018]

Čl. VI, odst. 5 Zásady soutěže Primus č. 17/2017

2. 1. 2018

OVaV

77/2017

Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017

Čl. 6, odst. 11 Zásad Univerzitních výzkumných center č. 43/2017

2. 1. 2018

OVaV

78/2017

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 11/2018]

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

22. 12. 2017

Pers. odbor


* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – odbor pro vědu a výzkum

OVV – odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – odbor zahraničních vztahů

PO – právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK –Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Poslední změna: 14. leden 2019 11:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám