Opatření rektora UK v roce 2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Název

K provedení

Účinnost

1/2013

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2013

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2013

2/2013

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2014/2015

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

1. března 2013

3/2013

Harmonogram akademického roku 2013/14

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. března 2013

4/2013

Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

[změněno OR č. 26/2015]

-

1. března 2013

5/2013

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy 

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. března 2013

6/2013

Spisový řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 14/2015 a 24/2015]


§ 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

1. dubna 2013

7/2013

Změna opatření rektora č. 23/2007

Čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. května 2013

8/2013

Změna Opatření rektora č. 20/2011

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. června 2013

9/2013

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 23/2017]

Čl. 3 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze


1. července 2013

10/2013

Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad

[zrušeno OR č. 12/2018]

čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy

1. října 2013

11/2013

Změna Opatření rektora č. 31/2008

[zrušeno OR č. 55/2017]

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. července 2013

12/2013

Změna Opatření rektora č. 10/2001

[zrušeno OR č. 48/2017]

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

1. července 2013

13/2013

Změna opatření rektora č. 17/2008

[zrušeno OR č. 48/2017]

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

1. července 2013

14/2013

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 3 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

25. června 2013

15/2013

Změna Opatření rektora č. 9/2011

[zrušeno OR č. 43/2017]

-

1. července 2013

16/2013

Změna opatření rektora č. 2/2012

-

1. ledna 2014

17/2013

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. července 2013

18/2013

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. září 2013

19/2013

Vyhlášení 11. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2014)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. září 2013

20/2013

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 29/2017]

[zrušeno OR č. 78/2017]

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

20. září 2013

21/2013

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2013/2014

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. říjen 2013

22/2013

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2013/2014

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. října 2013

23/2013

Vyhlášení 5. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2014)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. listopadu 2013

24/2013

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2014

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. listopadu 2013

25/2013

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

[zrušeno OR č. 39/2017]

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

29. října 2013

26/2013

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

[zrušeno OR č. 10/2016]

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

29. října 2013

27/2013

Jednací řád Etické komise

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. listopadu 2013

28/2013

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

15. listopadu 2013

29/2013

Změna Opatření rektora č. 9/2004

[zrušeno OR č. 37/2016]

---


11. listopadu 2013

30/2013

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/2014

-

5. listopadu 2013

31/2013

Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

1. prosince 2013Poslední změna: 10. duben 2018 14:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám