Opatření rektora UK v roce 2016

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

Účinnost

K provedení

1/2016

Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

1.2.2016

-

2/2016

Změna opatření rektora 13/2015, kterým se vydávají zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 

[zrušeno OR č. 37/2017]

1.2.2016

-

3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/17

[zrušeno OR č. 14/2017]

19.2.2016

čl. 3 odst. 1. a 2. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

4/2016

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

[zrušeno OR č. 15/2017]

19.2.2016

čl. 4 odst. 1. a čl. 5 odst. 1. Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

5/2016

Změna opatření rektora č. 50/2014 o poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu


1.3.2016

Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

6/2016

Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy

15.3.2016

-

7/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

1.5.2016


Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

8/2016

Změna opatření rektora č. 12/2015

[zrušeno OR č. 45/2017]

1.5.2016

-

9/2016

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

[zrušeno OR č. 57/2017]

1.5.2016

Čl. 11 odst. 2 a čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

10/2016

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

[zrušeno OR č. 68/2017]

1.9.2016

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

11/2016

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově

16.5.2016


-

12/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

1.7.2016

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

13/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

[zrušeno OR č. 52/2017]

1.7.2016

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

14/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]

15.6.2016

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15/2016

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 17/2017]

15.6.2016

-

16/2016

Zásady programů Progres

15.6.2016

-

17/2016

Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

1.9.2016

Čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

18/2016

Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

1.7.2016

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

19/2016

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017)

1.9.2016

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

20/2016

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

1.9.2016

Čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

21/2016

Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17

1.7.2016

-

22/2016

Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

[zrušeno OR č. 19/2017]

20.7.2016

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

23/2016

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 13/2017]

1.2.2017, s výjimkou ust. čl. 13 odst. 1., které nabývá účinnosti 31.12.2016

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

24/2016

Knihovní řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 21/2017]

1.10.2016

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

25/2016

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 54/2017]

1.10.2016

Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

26/2016

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 49/2017]

1.10.2016

Čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

27/2016

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 18/2017]

1.10.2016

-

28/2016

Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

15.10.2016

-

29/2016

Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

1.1.2017

-

30/2016

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

15.10.2016

-

31/2016

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

1.1.2017

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

32/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

1.11.2016

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

33/2016

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

1.1.2017

-

34/2016

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2017

[zrušeno OR č. 69/2017]

30.11.2016

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


35/2016

Vyhlášení 8. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2017)

[zrušeno OR č. 70/2017]

1.12.2016

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově


36/2016

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

1.1.2017

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

37/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 12/2016


- úplné znění (příloha OR 37/2016)

1.1.2017

-
Poslední změna: 22. leden 2018 14:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám