Opatření rektora UK v roce 2016

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2016

Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

-

1. 2. 2016

OSZS

2/2016

Změna opatření rektora 13/2015, kterým se vydávají zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 

[zrušeno OR č. 37/2017]

-

1. 2. 2016

3/2016

Harmonogram akademického roku 2016/17

[zrušeno OR č. 14/2017]

čl. 3 odst. 1. a 2. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

19. 2. 2016

4/2016

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

[zrušeno OR č. 15/2017]

čl. 4 odst. 1. a čl. 5 odst. 1. Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

19. 2. 2016

5/2016

Změna opatření rektora č. 50/2014 o poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

[zrušeno OR č. 30/2018]


Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1. 3. 2016

EO

6/2016

Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy

-

15. 3. 2016

PO

7/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 5. 2016


8/2016

Změna opatření rektora č. 12/2015

[zrušeno OR č. 45/2017]

-

1. 5. 2016

9/2016

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

[zrušeno OR č. 57/2017]

Čl. 11 odst. 2 a čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 5. 2016

10/2016

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

[zrušeno OR č. 68/2017]

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

11/2016

Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově

-

16. 5. 2016


FF UK

12/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušuje se od 1. 10. 2018 OR č. 28/2018]

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 7. 2016

IPSC

13/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 7. 2016

14/2016

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 6. 2016

15/2016

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 17/2017]

-

15. 6. 2016

16/2016

Zásady programů Progres

[změněno OR č. 9/2018]

-

15. 6. 2016

OVaV

17/2016

Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

Čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

OVaV

18/2016

Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

1. 7. 2016

PO

19/2016

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

OVaV

20/2016

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

Čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2016

21/2016

Pravidla podpory studentů a uchazečů o studium s uděleným azylem v akademickém roce 2016/17

-

1. 7. 2016

IPSC

22/2016

Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

[zrušeno OR č. 19/2017]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

20. 7. 2016

23/2016

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[zrušeno OR č. 13/2017]

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

1. 2. 2017, s výjimkou ust. čl. 13 odst. 1., které nabývá účinnosti 31. 12. 2016

24/2016

Knihovní řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 21/2017]

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

1. 10. 2016

ÚK

25/2016

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 54/2017]

Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2016

26/2016

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

[zrušeno OR č. 49/2017]

Čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2016

27/2016

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 18/2017]

-

1. 10. 2016

OVZ

28/2016

Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

[zrušuje se OR č. 24/2018 od 1.10.2018]

-

15. 10. 2016

OVaV, ÚVT a ÚK

29/2016

Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

-

1. 1. 2017

EO

30/2016

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

-

15. 10. 2016

OVaV

31/2016

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

OVV

32/2016

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2016

33/2016

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

-

1. 1. 2017

OZV

34/2016

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2017

[zrušeno OR č. 69/2017]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


30. 11. 2016

35/2016

Vyhlášení 8. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2017)

[zrušeno OR č. 70/2017]

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově


1. 12. 2016

36/2016

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

1. 1. 2017

OVaV

37/2016

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 12/2016


- úplné znění (příloha OR 37/2016)

[zrušuje se od 1.10.2018 OR č. 28/2018]

-

1. 1. 2017

IPSC


* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – odbor pro vědu a výzkum

OVV – odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – odbor zahraničních vztahů

PO – právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK –Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Poslední změna: 27. srpen 2018 16:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám