Opatření rektora UK v roce 2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2015

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 31/2016]

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

2. leden 2015

2/2015

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 24/2016]

zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

15. leden 2015

3/2015

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. leden 2015

4/2015

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

-

15. únor 2015

5/2015

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

Čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

16. únor 2015

6/2015

Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 40/2015]


Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

16. únor 2015

7/2015

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

[zrušeno OR č. 66/2017]

čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

16. únor 2015

8/2015

Změna Opatření rektora č. 13/2014

[zrušeno OR č. 1/2017]

-

18. únor 2015

9/2015

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2016/2017

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

18. únor 2015

10/2015

Harmonogram akademického roku 2015/16

[změněno OR č. 44/2015]

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

18. únor 2015

11/2015

Zrušení dislokačních opatření rektora č. 17a/2000, 17b/2000, 18/2004,  17/2009 a 18/2009

-

22. únor 2015

12/2015

Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[změněno OR č. 29/2015]

[změněno OR č. 8/2016]

[zrušeno OR č. 45/2017]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. březen 2015

13/2015

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[změněno OR č. 2/2016]

[zrušeno OR č. 37/2017]

Čl. 3 odst. 5  Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

22. únor 2015

14/2015

Změna Opatření rektora č. 6/2013

-

22. únor 2015

15/2015

Změna opatření rektora č. 3/2011

[změněno OR č. 11/2017]

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

3. březen 2015

16/2015

Zrušení opatření rektora č. 2/2012 a 16/2013

-

3. březen 2015

17/2015

Změna opatření rektora č. 10/2014

[zrušeno OR č. 51/2015]

-

17. březen 2015

18/2015

Statut Rady Správy Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích

-

26. březen 2015

19/2015

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. duben 2015

20/2015

Svěření nemovitostí Matematicko-fyzikální fakultě

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. duben 2015

21/2015

Svěření nemovitostí Evangelické teologické fakultě

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. duben 2015

22/2015

Změna Opatření rektora č. 19/2014

[zrušeno OR č. 36/2017]

-

1. červen 2015

23/2015

Změna Statutu Bolzanovy ceny

[zrušeno OR č. 48/2017]

-

15. květen 2015

24/2015

Změna opatření rektora č. 6/2013

-

1. červen 2015

25/2015

Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

[zrušeno OR č. 14/2018]

-

1. červen 2015

26/2015

Změna Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

-

1. červen 2015

27/2015

Pravidla uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR Univerzitou Karlovou pro studijní programy a obory, které jsou přípravou na výkon regulovaných zdravotnických povolání (lékař, zubní lékař)

[zrušeno OR č. 38/2017]

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších právních předpisů

15. červen 2015

28/2015

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců a dalších osob na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 16/2018]

-

1. červen 2015

29/2015

Změna opatření rektora č. 12/2015

[zrušeno OR č. 45/2017]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

22. květen 2015

30/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. červen 2015

31/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. červen 2015

32/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Kolejí a menz

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. červen 2015

33/2015

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově

§ 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

15. červen 2015

34/2015

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 27/2017]

-

15. červen 2015

35/2015

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy

-

15. červen 2015

36/2015

Vyhlášení 13. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2016)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. září 2015

37/2015

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. říjen 2015

38/2015

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. říjen 2015

39/2015

Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

1. srpen 2015


40/2015

Změna Opatření rektora č. 6/2015

Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)


1. srpen 2015

41/2015

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]


Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. července 2015

42/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy


15. července 2015

43/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. července 2015

44/2015

Změna Opatření rektora č. 10/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

15. července 2015

45/2015

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 4/2017]

Čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. září 2015

46/2015

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově

Čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy)

1. září 2015

47/2015

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 12a odst. 3, čl. 12b odst. 4, čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 16c odst. 1, čl. 25 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy)

1. září 2015

48/2015

Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK

[zrušeno OR č. 56/2017]

čl. 3 odst. 3 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy

1. října 2015

49/2015

Zásady Univerzity Karlovy proti korupčnímu jednání

-

1. října 2015

50/2015

Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům

-

1. listopadu 2015

51/2015

Statut Stipendia Václava Havla

-

1. listopadu 2015

52/2015

Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 27/2016]

-

1. listopadu 2015

53/2015

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno  OR č. 24/2017]

čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. listopadu 2015

54/2015

Vyhlášení 7. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2016)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. listopadu 2015

55/2015

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. listopadu 2015

56/2015

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

18. prosince 2015

57/2015

Obsah, způsob předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

18. prosince 2015

58/2015

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6  Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. ledna  2016

Poslední změna: 21. květen 2018 13:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám