Opatření rektora UK v roce 2015

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2015

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 31/2016]

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

2. 1. 2015


2/2015

Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 24/2016]

zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

15. 1. 2015

3/2015

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 1. 2015

4/2015

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

[zrušeno OR č. 45/2018]

-

15. 2. 2015

pror. Kovář

5/2015

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

Čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

16. 2. 2015

6/2015

Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 40/2015]


Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

16. 2. 2015

EO

7/2015

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

[zrušeno OR č. 66/2017]

čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

16. 2. 2015

8/2015

Změna Opatření rektora č. 13/2014

[zrušeno OR č. 1/2017]

-

18. 2. 2015

9/2015

Harmonogram akademického roku 2015/16

[zrušeno OR č. 37/2018]

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

18. 2. 2015

OSZS

10/2015

Harmonogram akademického roku 2015/16

[změněno OR č. 44/2015]

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

18. 2. 2015

11/2015

Zrušení dislokačních opatření rektora č. 17a/2000, 17b/2000, 18/2004,  17/2009 a 18/2009

-

22. 2. 2015

PO

12/2015

Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[změněno OR č. 29/2015]

[změněno OR č. 8/2016]

[zrušeno OR č. 45/2017]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. 3. 2015

13/2015

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[změněno OR č. 2/2016]

[zrušeno OR č. 37/2017]

Čl. 3 odst. 5  Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

22. 2. 2015

14/2015

Změna Opatření rektora č. 6/2013

-

22. 2. 2015


15/2015

Změna opatření rektora č. 3/2011

[změněno OR č. 11/2017]

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

3. 3. 2015

16/2015

Zrušení opatření rektora č. 2/2012 a 16/2013

-

3. 3. 2015


17/2015

Změna opatření rektora č. 10/2014

[zrušeno OR č. 51/2015]

-

17. 3. 2015

18/2015

Statut Rady Správy Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích

[zrušeno OR č. 42/2018]

-

26. 3. 2015

SBZ

19/2015

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. 4. 2015

20/2015

Svěření nemovitostí Matematicko-fyzikální fakultě

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. 4. 2015

21/2015

Svěření nemovitostí Evangelické teologické fakultě

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

7. 4. 2015

22/2015

Změna Opatření rektora č. 19/2014

[zrušeno OR č. 36/2017]

-

1. 6. 2015

23/2015

Změna Statutu Bolzanovy ceny

[zrušeno OR č. 48/2017]

-

15. 6. 2015

24/2015

Změna opatření rektora č. 6/2013

-

1. 6. 2015


25/2015

Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

[zrušeno OR č. 14/2018]

-

1. 6. 2015

26/2015

Změna Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

-

1. 6. 2015

OVV

27/2015

Pravidla uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR Univerzitou Karlovou pro studijní programy a obory, které jsou přípravou na výkon regulovaných zdravotnických povolání (lékař, zubní lékař)

[zrušeno OR č. 38/2017]

Ustanovení § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších právních předpisů

15. 6. 2015

28/2015

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců a dalších osob na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 16/2018]

-

1. 6. 2015

29/2015

Změna opatření rektora č. 12/2015

[zrušeno OR č. 45/2017]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

22. 5. 2015

30/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2015

31/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2015

32/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Kolejí a menz

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2015

33/2015

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 47/2018]

§ 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

15. 6. 2015


34/2015

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 27/2017]

-

15. 6. 2015

OZV

35/2015

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy

-

15. 6. 2015


36/2015

Vyhlášení 13. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2016)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. 9. 2015

37/2015

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2015

38/2015

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2015/2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2015

39/2015

Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 52/2018]

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

1. 8. 2015


EO

40/2015

Změna Opatření rektora č. 6/2015

Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)


1. 8. 2015


41/2015

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

[zrušeno OR č. 52/2017]


Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 7. 2015

42/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy


15. 7. 2015

43/2015

Svěření nemovitého majetku do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu

[zrušeno OR č. 52/2017]

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

15. 7. 2015

44/2015

Změna Opatření rektora č. 10/2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

15. 7. 2015

45/2015

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 4/2017]

Čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

1. 9. 2015

46/2015

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 27/2018]

Čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy)

1. 9. 2015

EO

47/2015

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

[zrušeno OR č. 1/2019]

Čl. 12a odst. 3, čl. 12b odst. 4, čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 16c odst. 1, čl. 25 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy)

1. 9. 2015

EO

48/2015

Struktura zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na fakultách UK

[zrušeno OR č. 56/2017]

čl. 3 odst. 3 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy

1. 10. 2015

49/2015

Zásady Univerzity Karlovy proti korupčnímu jednání

-

1. 10. 2015

PO

50/2015

Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům

-

1. 11. 2015

EO

51/2015

Statut Stipendia Václava Havla

-

1. 11. 2015

OZV

52/2015

Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 27/2016]

-

1. 11. 2015

53/2015

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno  OR č. 24/2017]

čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 11. 2015

54/2015

Vyhlášení 7. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2016)

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. 11. 2015

55/2015

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2015

56/2015

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

18. 12. 2015

57/2015

Obsah, způsob předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

18. 12. 2015

58/2015

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016

[zrušeno OR č. 12/2017]

odst. 6  Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 1. 2016


* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – odbor pro vědu a výzkum

OVV – odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – odbor zahraničních vztahů

PO – právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK –Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 14. leden 2019 11:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám