Oborové rady GA UK

Grantová agentura UK má 3 oborové rady - pro společenskovědní (OR A), pro přírodovědnou (OR B) a pro lékařskou (OR C) vědní oblast.


OR A přijímá projekty oborů společenských věd, zejména:

ekonomických věd (EK), filologie, mediální studia (FGM), historie, národopisu (HN), informatiky (INF), psychologie, pedagogiky (PP), sociologie, politologie (SP) a teologie, filozofie, práva (TFP).

Pro přehlednost uvedeny rovněž zkratky oborů.


OR B přijímá projekty oborů přírodních věd, zejména:

biologie (BIO), fyziky (FYZ), geověd (GEO), chemie (CH) a matematiky (MAT).

Pro přehlednost uvedeny rovněž zkratky oborů.


OR C přijímá projekty oborů lékařských věd.

Činnost

Podrobnosti o činnosti oborových rad GA UK upřesňuje čl. 6 Grantový řád UK ze dne 14. prosince 2016:Členy oborových rad jmenuje rektor z osob navržených vědeckými radami fakult a vysokoškolských ústavů. Nejméně jeden člen oborové rady není zaměstnancem univerzity.


Oborová rada si ze svých členů zvolí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.


Funkční období členů oborové rady je tříleté. Funkci předsedy nebo místopředsedy oborové rady může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.


Rektor může na návrh předsedy oborové rady člena této oborové rady odvolat. Předseda oborové rady takový návrh podá, jestliže člen oborové rady závažným způsobem neplní své povinnosti.


Oborová rada projednává žádosti o pokračování grantových projektů a návrhy nových grantových projektů a zajišťuje jejich posouzení.


U žádosti o pokračování grantového projektu oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodajů navrhuje:

a) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v předpokládané výši,

b) pokračování grantového projektu s přidělením finančních prostředků v nižší než předpokládané výši,

c) ukončení grantového projektu v případě, kdy výroční zpráva o řešení vykazuje závažné nedostatky nebo čerpání finančních prostředků bylo v závažném rozporu s pokyny anebo došlo-li ke změně řešitelského týmu, kterou bylo dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 2 nebo 3 Grantového řádu UK a nebyla-li jinou změnou zjednána náprava,

d) vyřazení grantového projektu v případě, kdy by ukončením byly dosavadní výsledky znehodnoceny; oborová rada navrhne přidělení finančních prostředků v minimální výši na dokončení grantového projektu.


U přihlášek nových grantových projektů oborová rada s přihlédnutím k hodnocení zpravodaje a posuzovatelů sestavuje jejich pořadí a u projektů, které navrhuje přijmout, uvede návrh výše finančních prostředků. Zpravodaj je oborovou radou jmenován pro skupinu oborově příbuzných návrhů grantových projektů. Nejméně dva posuzovatelé jsou oborovou radou určeni pro danou přihlášku grantového projektu; jednomu posuzovateli může být přiděleno více přihlášek.


Oborová rada dále zejména

kontroluje využívání přidělených grantových prostředků u jednotlivých projektů,

provádí hodnocení všech ukončených grantových projektů na základě jejich posouzení,

v mezích své působnosti se zabývá podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.


Zasedání oborové rady svolává a jednání řídí její předseda. Ze zasedání oborové rady se pořizuje zápis, který se předává GR a DR.


Oborová rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení oborové rady je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina z přítomných členů.

Jmenný seznam členů oborových rad


Sekce A - společenské vědySkupinaDelegát


Zaměstnavatel

předseda:


Víšek Jan Ámos,Prof.RNDr.,CSc.

EK

FSV

-

místopředsedkyně:

Ebelová Ivana,Doc.PhDr.,CSc.

HN

FF

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

jméno člena:

Bauer Michal,Doc.PhDr., Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Baxa Jaromír,PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Boháček Radim,Ph.D.

EK

FSV

CERGE-EI

Havránek Tomáš,Doc.PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

ES FSV UK

Janda Karel,Prof.Ing.,M.A.,Dr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Pertold Filip,Ing.,Ph.D.

EK

FSV

CERGE-EI

Vacek, Pavel,PhDr.,Ph.D.

EK

FSV

IES FSV UK

Křeček Jan,PhDr.,Ph.D.

FGM

FSV

Kated. mediál. studií, Institut komunikač. studií a žurnalistiky FSV UK

Lomová Olga,Doc.PhDr.,CSc.

FGM

FF

Ústav Dálného východu FF UK

Šmejkalová Martina,Doc.,PhDr.,Ph.D.

FGM

PedF

Katedra českého jazyka PedF UK

Voldřichová Beránková Eva,Doc.PhDr.,Ph.D.

FGM

FF

Ústav románských studií FF UK

Zezulková Markéta,Mgr.,MA.,Ph.D.,PGCE

FGM

FSV

Kated. mediál. studií, Institut komunikač. studií a žurnalistiky FSV UK

Fridrichová-Sýkorová Ivana,PhDr.,Ph.D.

HN

FHS

Městská knihovna polička

Gregor Vít,PhDr.,MgA.,Ph.D.

HN

PedF

Katedra hudební výchovy PedF

Kepartová Jana,Doc.PhDr.,CSc.

HN

PedF

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF

Křížová Markéta,Doc.,Ph.D.

HN

FF

Středisko ibero-amerických studií FF UK

Kubík Viktor,PhDr.,Ph.D.

HN

KTF

Ústav dějin křesťanského umění  KTF UK

Nejedlý Martin,prof.PhDr,Dr.

HN

FF

Ústav českých dějin FF UK

Ondráš František,Doc.PhDr.,Ph.D.

HN

FF

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

Picková Dana,Doc.PhDr.,CSc.

HN

FF

Ústav světových dějin FF UK

Pokorný Jiří,Prof.PhDr.,CSc.

HN

PedF

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

Švec Luboš,Doc.PhDr.,CSc.

HN

FSV

IMS FSV UK

Hoksza David,RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra softw. inženýrství MFF UK

Kráľ Daniel,Prof.RNDr.,Ph.D.,DSc.

INF

MFF

University of Warwick

Kuboň Vladislav,Doc.RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Maršálek Petr,Prof.RNDr.,Ph.D.

INF

1. LF

Ústav patolog. fyziologie 1. LF UK

Parízek Pavel,RNDr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK

Pilát Martin,Mgr.,Ph.D.

INF

MFF

Katedra teoret.informatiky a mat.logiky MFF UK

Šámal Robet,Doc.Mgr.,Ph.D.

INF

MFF

Informatický ústav MFF UK

Bendl Stanislav,Prof.PaedDr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra školní a sociální pedagogiky PedF UK

Blatný Marek,Prof.PhDr.,DrSc.

PP

FF

Katedra psychologie FF UK

Hádková Kateřina,Doc.PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra speciální pedagogiky PedF

Harbichová Ivana,PhDr.,Ph.D.

PP

FTVS

Katedra pedagogiky psychologie a didaktiky FTVS UK

Kmentová Milena,Mgr.,Ph.D.

PP

PedF

katedra hudební výchovy PedF UK

Kubiatko Milan,PaedDr.,Ph.D.

PP

PřF

Žilinská univezita v Žilině

Novotná Jarmila,Prof.RNDr.,CSc.

PP

PedF

Katedra matenatiky a didaktika matematiky PedF UK

Uhl Skřivanová Věra,PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

Katedra výtvarné výchovy FPE ZČU v Plzni

Veteška Jaroslav,Doc.PhDr.,Ph.D.

PP

PedF

Centrum školského managementu PedF UK

Bednář Miloš,Doc.PhDr.,Ph.D.

SP

FTVS

Katedra kinantopologie a humanitních věd FTVS UK

Brunclík Miloš,PhDr.,Ph.D.

SP

FSV

Institut politologických studií FSV UK

Grygar Jakub,Doc.Mgr.,Ph.D.

SP

FSV

Institut sociologických studií FSV UK

Němec Jan,Ing.Mgr.,Ph.D.

SP

FF

VŠE, fakulta mezinárodních vztahů

Podaná Zuzana,Mgr.,Ph.D.

SP

FF

Katedra sociologie FF UK

Stöckelová Tereza,Doc.,Mgr.,Ph.D.

SP

FHS

Katedra obecné antropologie FHS UK

Weiss Tomáš,Doc.Mgr.,M.A.,Ph.D.

SP

FSV

Katedra evropských studií FSV UK

Dolista Josef,Prof.ThDr.,ThD.,PhDr.

TFP

HTF

Katedra filosofie HTF UK

Horák Záboj,Doc.,JUDr.,ICLic,LL.M.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra právních dějin PF UK

Hvorecký Juraj,Mgr.,Ph.D.

TFP

FF

Filosofický ústav AV ČR

Jelínek Jiří,Prof.JUDr.,CSc.

TFP

PF

Katedra trestního práva PF UK

Macková Alena,Doc.JUDr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra občanského práva PF UK

Pelcová Naděžda,Doc.PhDr.,CSc.

TFP

PedF

Katedra obč. výchovy a filosofie PedF UK

Stejskal Vojtěch,Doc.JUDr.,Ph.D.

TFP

PF

Katedra práva životního prostředí PF UK

Svoboda David,Mgr.,Ph.D.

TFP

KTF

Katedra filosofie KTF UK

Veverková Kamila,Doc.ThDr.,Th.D.

TFP

HTF

Děkanát HTF UK

Wernisch Martin,Doc.ThDr.

TFP

ETF

Katedra církevních dějin ETF UK


Sekce B - přírodní vědy


Skupina


Delegát


Zaměstnavatel


předseda:


Svoboda Pavel,Doc.RNDr.,CSc.

FYZ

MFF

Katedra fyziky kondenzov. látek MFF UK

místopředseda:
Bosáková Zuzana,Doc.RNDr.,CSc.

CH

PřF

Katedra nalytické chemie PřF UK

jméno člena:

Boušová Iva,Doc.PharmDr.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra biochemických věd FaF UK

Brůžek Jaroslav,Prof.RNDr.,CSc.

BIO

PřF

Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK

Čepička Ivan,Prof.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Doleželová Eva,PharmDr.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra biologických a lékařských věd FaF UK

Dostál Petr,Mgr.,PhD.

BIO

PřF

AV ČR

Fér Tomáš,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra botaniky PřF UK

Fišer Radovan,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Hála Michal,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Hulva Pavel,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Jílek Petr,PharmDr.,CSc.

BIO

FaF

Katedra biolog. a lékařských věd FaF UK

Korabečná Marie,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

LF PL

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Kotyza Jaromír,Doc.MUDr.,CSc.

BIO

LF PL

Ústav lék. chemie a biochemie LF PL UK

Macůrek Libor,MUDr.,Ph.D.

BIO

2. LF

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Půta František,Doc.RNDr.,CSc.

BIO

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Prokop Jakub,Doc.RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Škaloud Pavel,Doc.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra botaniky PřF UK

Šuťák Róbert,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Biocev katedra parazitologie PřF UK

Tlapáková Tereza,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Tropek Robert,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra ekologie PřF UK

Vinkler Michal,RNDr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra zoologie PřF UK

Vopálenský Václav,Mgr.,Ph.D.

BIO

PřF

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Zemanová Lucie,RNDr.,Ph.D.

BIO

FaF

Katedra chemie, PřF, Univerzita Hradec Králové

Brožková Radmila,RNDr.,CSc.

FYZ

MFF

Český hydrometeorologický ústav

Čížek Jakub,Doc.Mgr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Katedra fyziky nízkých teplot MFF UK

Drozd Zdeněk,Doc.RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

KDF MFF UK

Hanyková Lenka,Doc.RNDr., Dr.

FYZ

MFF

Katedra makromolekulární fyziky MFF UK

Horáček Jiří,Prof.RNDr.,DrSc.

FYZ

MFF

Ústav teoretické fyziky MFF UK

Langer Jiří,Doc.RNDr.,CSc.       

FYZ

MFF

Ústav teoretické fyziky MFF UK

Máca František,RNDr.,CSc.

FYZ  

MFF

FZÚ AV ČR

Pekárek Stanislav,Prof.Ing.,CSc.

FYZ

MFF

ČVUT, fakulta elektrotechnická

Trojánek František,Doc.,RNDr.,Ph.D.

FYZ

MFF

Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK

Boháč Jan,Ing.,CSc.

GEO

PřF

Odd. inženýrské geologie PřF UK

Jandová Kateřina,Mgr.,Ph.D.

GEO

PřF

Ústav životního prostředí PřF UK

Jeřábek Petr,Doc.,RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Ústav petrologie a strukturní geologie PřF UK

Kliment Zdeněk,Doc.,RNDr.,CSc.

GEO

PřF

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

Kovanda Jan,Mgr.,Ph.D.

GEO

CŽP

CŽP UK

Matoušková Milada,RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

Novotný Josef,Doc.RNDr.,Ph.D.

GEO

PřF

Katedra soc. geogr. a region. rozvoje PřF UK

Přikryl Richard,Prof.Mgr.,Dr.

GEO

PřF

Ústav geochem., miner. a nerostných zdrojů PřF UK

Hermann Petr,prof.RNDr.,Dr.

CH

PřF

Katedra anorganické chemie PřF UK

Kašička Václav,RNDr.,CSc.

CH

PřF

ÚOCHB AV ČR

Pospíšilová Marie,Doc.RNDr.,CSc.

CH

FaF

Katedra analytické chemie FaF UK

Rösel Daniel,Doc.RNDr.,Ph.D.

CH

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Šatínský Dalibor,Doc.RNDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra analytické chemie FaF UK

Špulák Marcel,PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra anorganické a organické chemie FaF UK

Zimčík Petr,Doc.PharmDr.,Ph.D.

CH

FaF

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK

Dolejší Vít,Prof.RNDr.,Ph.D.,DSc.

MAT

MFF

Katedra numerické matematiky MFF UK

Hlávka Zdeněk,Doc.RNDr,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

Šír Zbyněk,Doc.RNDr.,Ph.D.

MAT

MFF

Matematický ústav MFF UK

Zelený Miroslav,Doc.RNDr.,Ph.D.

MAT

MFF

Katedra matemat. analýzy MFF UK


Sekce C - lékařské vědy


Delegát


Zaměstnavatel

předseda:Pudil Radek,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Katedra interních oborů LF UK, 1.interní kardiologická klinika

místopředseda:


Kraml Pavel,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

3. LF

II.interní klinika 3. LF UK

jméno člena:Bartoš Aleš,Doc.MUDr.

-

3. LF

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

Bušek Petr,MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Ústav biochemie a ecperimentální onkologie 1. LF UK

Heller Jan,Doc.MUDr.,CSc.

-

FTVS

Biomedicínská laboratoř FTVS UK

Holada Karel,Doc.Ing.,Ph.D.

-

1. LF

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Hrabák Jaroslav,Doc.Ing.,Ph.D.

-

LF PL

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Hronek Miloslav,Doc.PharmDr.,Ph.D.

-

FaF

Katedra biologických a lékařských věd FaF UK

Jiruška Přemysl,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Fyziologický ústav AVČR

Kaška Milan,Doc.,MUDr., RNDr.,Ph.D.

-

LF HK

Katedra chirurgie LF HK UK

Králová Věra,RNDr.,Ph.D.

-

LF HK

Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK

Krulová Magdaléna,RNDr.,Ph.D.

-

PřF

Katedra buněčné biologie PřF UK

Kříž Jiří, Doc.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Lišková Petra,Doc.MUDr.,MD,Ph.D.

-

1. LF

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK

Lopot František,Ing.,Ph.D.

-

FTVS

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

Mareš Jan,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

LF PL

I. interní klinika LF UK v Plzni

Netuka David,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Novák Jan,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

3. LF

3. LF UK a FNKV Praha, interní hematologická klinika

Novotný Jiří,Doc.RNDr.,DSc.

-

PřF

Katedra fyziologie PřF UK

Plzák Jan,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Řezáčová Martina,Prof.MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Ústav lékař. biochemie LF HK

Starková Júlia,RNDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK

Suchánek Jakub,MUDr.,Ph.D.

-

LF HK

Stomatologická klinika FN HK

Svozílková Petra,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

1. LF

Oční klinika 1. LF UK

Škvárová Karolina,RNDr.,Ph.D.

-

2. LF

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK

Šteffl Michal,Mgr.,PhD.

-

FTVS

FTVS UK

Tesař Vladimír,Prof.MUDr.,DrSc.MBA

-

1. LF

Klinika nefrologie 1. LF

Toušek Petr,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

3. LF

III. interní - kardiologická klinika 3. LF UK

Trejtnar František,Doc.PharmDr.,CSc.

-

FaF

FaF UK, katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

Vaculín Šimon,Doc.MVDr.,Ph.D.

-

3. LF

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Vargová Lýdia,Doc.MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Ústav neurověd 2. LF UK

Wsól Vladimír,Prof.Ing.,Ph.D.

-

FaF

Katedra biochemických věd FaF UK

Žaloudíková Marie,MUDr.,Ph.D.

-

2. LF

Ústav fyziologie 2. LF UK


Složení k 7. 12. 2017


Poslední změna: 6. srpen 2018 09:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám