Mobilita studentů

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus a výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod a Fondu mobility Univerzity Karlovy. Přehled nejen o těchto aktivitách, ale i o všech mezinárodních akcích získáte Aktualitách pro mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků.Aktuální nabídky:


Stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2018/2019 - blížící se termín

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín uzávěrek pro podání žádostí o stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2018/2019.

Termín uzávěrky většiny stipendijních programů DAAD je 15. listopadu.

Termín pro podání žádosti o stipendium na letní kurz je 1. prosince.


Informace pro podání přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Informačního centra DAAD v Praze zde.

Přehled všech stipendií DAAD naleznete na stránkách zdeStipendia do Izraele na rok 2018/19

Nabídka stipendií do Izraele poskytovaných na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019


V nabídce jsou:

- Letní kursy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018

- Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského stipendijního programu

(nabídka není bohužel určena ke studiu oborů všeobecné lékařství (ani specializace), zubní lékařství a veterinární lékařství, vyloučena je rovněž pracovní praxe v rámci studia)

- Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky


Datum uzávěrky dodání přihlášek do AIA je 23. 11. 2017 do 12:00 hodin.


Bližší informace jsou zveřejněny zde:


Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory; upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.GoEuro nabízí studentům UK 10 stipendií ve výši 2 000 EUR na studijní pobyt v zahraničí

Pro usnadnění cestování studentům v zahraničí nabízí společnost GoEuro 10 individuálních stipendií, každé ve výši 2 000 €.


Základní podmínky:

Všichni účastníci soutěže již musí být zaregistrovaní na univerzitě pro akademický rok 2017/2018. Vítězové soutěže budou požádáni o dodání dokumentu s potvrzením o studiu (PDF kopie), vystavené univerzitou, na které v současnosti studují. Dále budou muset dodat kopii “Potvrzení o přijetí” (PDF kopie) do studentského programu v zahraničí od Evropské instituce (univerzity).

Do programu mohou být zahrnuty pouze ty programy studia v zahraničí, které se uskuteční v rámci Evropské Unie nebo Schengenského prostoru.


Více informací a podmínky přihlášky naleznete zde

Termín podání žádosti je do 31. ledna 2018Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku


Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách.


Studijní stipendium GFPS na letní semestr

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.


Co nabízíme:

· Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018

· Úhradu semestrálního poplatku za studium

· Úhradu případné vratné kauce za bydlení

· Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednistvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná)

· Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.


Co očekáváme:

· Aktivní výkon studijního záměru (projekt), jeho následná prezentace a písemné vyhotovení

· Písemné vyhotovení závěrečné zprávy z pobytu

· Účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů

· Včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu (plnění určitého počtu kurzů nebo kreditů ale není vyžadováno)


Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

· student denního studia české VŠ

· věk maximálně 30 let

· zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy

· komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)

· české občanství


Podklady k přihlášení:

· Vyplněná žádost o stipendium (formulář ke stažení zde: http://gfps.cz/stipendien/Formular-prihlaska-stipendia.docx)

· Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu.

Projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, realizace vlastního nápadu, části závěrečné práce apod.

Popis projektu by měl obsahovat obor, ve kterém bude práce psaná, popis tématu a metodiky projektu, hypotézy, stručnou osnovu a účel projektu.

Musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).

· Motivační dopis zahrnující důvody žádosti o stipendium GFPS rovněž v německém jazyce v rozsahu 1 strany (Times New Roman 12, řádkování 1,5).

· Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč.


Tento poplatek je třeba uhradit na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška považována za úplnou!


Odpovědi na dotazy najdete na našich stránkách http://www.gfps.cz, případně napište na adresu . Na tuto adresu také zasílejte vyplněné naskenované žádosti společně s ostatními podklady nejpozději do 31. 10. 2017[1].

Ústní výběrové řízení proběhne v listopadu v Praze.


Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě

V rámci stipendijního programu pod názvem MSCA – COFUND ATHENEA3I Reserch Fellowship Programme bude (pro rok 2018) uděleno celkem 10 postdoktorandských stipendií (pro všechny země) určených pro výzkumné pobyty na universitě v Granadě (Universidad de Granada). Tato stipendia se budou poskytovat na 3 roky (36 měsíců). Stipendijní program je spolufinancován Evropskou unií.


Ucházet se o ně mohou zájemci (v podstatě z jakéhokoli oboru), kteří získali doktorskou hodnost (Ph.D.) v posledních sedmi letech (v některých zvláštních případech v posledních čtrnácti letech). Nemohou se hlásit uchazeči, kteří v uplynulých třech letech strávili ve Španělsku více než 12 měsíců. Výše stipendia činí 4000 EUR měsíčně hrubého (výsledná čistá částka bude tedy o něco nižší), navíc se poskytují některé příplatky.


Uzávěrka přijímání žádostí (o pobyty, které začnou 3. září 2018) je 29. září 2017.


Kontakt a bližší informace:

e-mail:

Internet: https://athenea3i.ugr.es/


Informace o této nabídce je dostupná také na webové stránce DZS


5 stipendijních míst do Mexika na studijní a výzkumné pobyty


Podrobnosti o stipendiích, podmínky a náležitosti naleznete na odkazu zde


Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod.


8měsíční kurz novořečtiny a řecké kultury v Řecku - stipendia Státní stipendijní komise


Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí na akademický rok 2017/2018 celkem 50 stipendií umožňujících účast v osmiměsíčním kurzu novořečtiny a řecké kultury („Modern Greek Language and Culture“).

Uchazeči musí zejména splňovat následující požadavky:

- mít státní občanství příslušné země (v daném případě České republiky)

- mít dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni a být absolventy jiné než řecké univerzity

- nesmějí mít trvalý pobyt v Řecku

- nesmějí mít řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)

- zájemci, kteří již v minulosti získali stipendium I-K.Y., o toto stipendium žádat nemohou

- zájemci, proti nimž je vedeno trestní stíhání, o toto stipendium žádat nemohou

Věkový limit je 40 let.


Výše stipendia činí 150 eur měsíčně, navíc studenti obdrží po příjezdu 200 eur na krytí počátečních výdajů. Kromě toho jim bude poskytnuto ubytování a stravování zdarma a v případě potřeby bezplatná naléhavá lékařská péče („free emergency medical treatment“), přičemž by s sebou měli mít příslušnou kartičku od své zdravotní pojišťovny („European Insurance Illness Card“).

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.iky.gr (viz Scholarships - Foreign Nationals - Modern Greek Language Courses)

Uzávěrka podávání přihlášek pro akad. rok 2017/2018 je 6. září 2017.


Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se zasílá na e-mailovou adresu: , kopie přihlášky včetně všech dokladů se zasílá řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6, na ).


Island - stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).


Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2018/2019) k dispozici asi 15 stipendií.


Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2017 (na akademický rok 2018/2019).


Podrobné informace najdete webové stránce DZS


Stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii


Internetový portál Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii. Podmínkou je zpracování eseje na téma Vašeho vysněného zahraničního pobytu nebo zahraničního pobytu, který jste už absolvovali. Bližší infromace naleznete na těchto webových stránkách: www.study-without-borders.com/scholarships.Poslední změna: 26. říjen 2017 11:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám