Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy, FAQ

Podrobnosti o soutěži GA UK lze nalézt ve znění Grantového řádu a Zásadách činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Soutěž GA UK

GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty.


Zahájení řízení na udělení grantů se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps zhruba od října do listopadu. Konkrétní lhůty stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle  fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu). Doporučujeme s fakultním odd. vědy před podáním projektu úzce spolupracovat – řada fakult pořádá pro své studenty informační schůzky před začátkem soutěže.


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku (nebo žádost o pokračování grantového projektu) může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Na přihlášce jsou dále uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Pokud není osoba uvedena v týmu, nelze jí vyplatit z grantu mzdu/odměnu/stipendia. Bakalářským studentům nelze podle pravidel MŠMT stipendia vyplácet. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat.


Základní podmínky soutěže


Základní dva údaje, které jsou podmínkou k tomu, aby student mohl vstoupit do aplikace, jsou osmimístné číslo studenta UK a heslo.


  • Číslo studenta: povinností každého studenta UK je zajistit si průkaz studenta Univerzity Karlovy. Ten má podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a je platný po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově. Průkazy studentům vydávají jednotlivá výdejní centra. Kompletní informace k této problematice je zveřejněna na samostatné stránce průkazů UK.

  • Při vydání průkazu student zároveň obdrží heslo. V případě zapomenutí hesla je třeba postupovat podle instrukcí uvedených na stránce Centrálních autentizačních služeb UK.

Navrhovatel projektu musí znát čísla osoby i u ostatních členů řešitelského kolektivu - pomocí čísla osoby se vkládá člen týmu v aplikaci GA UK do přihlášky.


Přihlášku může navrhovatel podat buď v českém (slovenském) jazyce nebo v anglickém jazyce  - podle výběru jazyka použije navrhovatel i příslušnou verzi formuláře (nelze podat návrh projektu v anglickém jazyce v českém formuláři a naopak; text přihlášky také nesmí být v různých jazycích).


Navrhovatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.


Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně a může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.


Student (v doktorském studijním programu i v kombinované formě studia) může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium na výzkum, což blíže upravuje Stipendijní řád UK.


Navrhovatel v přihlášce uvádí studijní program, ve kterém studuje, a pracoviště, na kterém bude projekt řešit. Projekt zařadí do příslušné Sekce oborové rady. Uvede, zda je projekt interdisciplinární či nikoliv (interdisciplinarita se týká sekcí - A/B/C. Nikoliv různých skupin v rámci jedné sekce, např. A-PP/A-FGM). Tyto projekty nejsou nijak zvyhodněny oproti ostatním - přihláška je podána do hlavní sekce, ale zpravodaj projektu vybere jednoho z oponentů projektu i z vedlejší sekce.


Pokud již navrhovatel podával v minulosti návrhu projekt, uvede jeho číslo. Navrhovatel projektu může do přihlášky uvést též jména oponentů, kteří nemají jeho projekt posuzovat.


Součástí přihlášky projektu je mimo jiné:


  • Čestné prohlášení pro navrhovatele grantového projektu:

"Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným nebo navrhovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti či návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání. Jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.” Vedoucí projektu potvrdí, že s tímto četsným prohlášením souhlasí.


  • Životopis řešitele i vedoucího projektu:

Životopis vedoucího projektu musí obsahovat 10 nejvýznamnějších publikací za posledních pět let. Součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a přírodovědné  obory je celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH.


  • Vyjádření etické komise či Formulář projektu pokusu:

Pouze, pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky / práce se zvířaty.

Souhlas Etické komise se přikládá k přihlášce projektu. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky.

Formulář projektu pokusu se přikládá až k přijatému projektu.Vyplněnou přihlášku musí odsouhlasit též školitel navrhovatele (souhlas probíhá elektronicky v rámci aplikace GA UK. Žádost o souhlas odejde vedoucímu automaticky poté, co navrhovatel projektu zanese vedoucího a jeho e-mail do projektu).


Podání návrhu a soutěžní řízení


Navrhovatel podá přihlášku na fakultní odd. vědy v termínu určeném fakultou. K podané přihlášce se vyjádří děkan fakulty zda:


a. přihláška nového projektu je v souladu se strategickými záměry fakulty a univerzity;

b. lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí a z prostředků pracovišť fakulty a

c. personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.


Nesouhlasí-li děkan příslušné fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje se ani jinak nehodnotí.


Přihláška projektu je přiřazena tzv. zpravodaji. Zpravodaj není ze stejného pracoviště jako navrhovatel projektu. Přihlášku projektu odešle zpravodaj k posouzení nejméně dvěma oponentům, kteří jsou odborníky v dané problematice a též nesmí být ze stejného pracoviště jako navrhovatel projektu. U interdisciplinárních projektů zajistí zpravodaj oponenta z hlavní i vedlejší sekce. Oponenti projekt posoudí především podle následujících hledisek:


a. vědecká závažnost a aktuálnost projektu;

b. zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;

c. koncepce a metodika řešení;

d. přiměřenost finančních nákladů.


Po získání dostatečného počtu oponentur je přihláška hodnocena zpravodajem projektu. Zpravodaj posuzuje kvalitu projektu i oponentských posudků, nerozhoduje však o financování projektu.


Přihláška je dále posuzována v rámci skupiny dané sekce oborové rady. Poté je hodnocena oborovu radou a následně grantovou radou. Výsledky Grantové rady UK potvrzuje Kolegium rektora.


Jelikož všichni hodnotitelé vycházejí pouze z informací uvedených v projektu, je nutné veškeré pasáže přihlášky vypracovat s ohledem na tento fakt.


Žadatel bude vyrozuměn o udělení, nebo neudělení, resp. pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu e-mailem. Smlouvu o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy na řešení grantového projektu v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy podepisuje řešitel na fakultě. Následně může zahájit čerpání finančních prostředků. Pro informace o zahájení čerpání finančních prostředků sledujte www stránky Vaší fakulty nebo se obraťte na ekonomické oddělení Vaší fakulty. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků grantové soutěže GA UK: duben daného akademického roku.


Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků. Nestuduje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle čl. 7 odst. 3 Grantového řádu, kterou též podepisuje hlavní řešitel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka a hlavního řešitele za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků upravuje smlouva.


Finanční prostředky


Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok a nelze je přesouvat do dalšího roku řešení.


Výše finančních prostředků u přihlášek nových projektů, kterou lze přidělit, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na:


- mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění


- stipendijní prostředky


- náklady na cestovné (v rámci položky cestovné se uvádějí veškeré prostředky navrhované na cestovné řešitele i členů řešitelského kolektivu z řad studentů; pro akademické a vědecké pracovníky je možno požadovat jen v mimořádných případech)


- další neinvestiční náklady


- doplňkové (dříve režijní) náklady podle čl. 5 odst. 2 Zásad činnosti GA UK pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel nebo akademický pracovník zařazen. Doplňkové náklady tvoří max. 15 % přímých (tj. v předcházejících bodech uvedených) nákladů projektu. Navrhovatel částku nezadává, aplikace ji dopočítá automaticky.Upozornění: pokud Vám nejde zadat určitá částka v konkrétní položce, ujistěte se, že jste nepřekročil limit na projekt. Zkontrolujte též zadané částky – aplikace v takovém případě může automaticky krátit jednotlivé položky.
Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, jsou tyto:


a. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 5 odst. 3 Zásad


b. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,


Tyto částky jsou včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) činí více než 60 %.


V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout :


a. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,


b. formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,


c. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.Případné návrhy na změny v řešení projektu (změny v řešitelském týmu, změny v čerpání projektu, o které je nutno žádat /viz smlouva, aj.) je nutné formou žádosti (s uvedením adresy pro odpověď) zaslat kanceláři GA UK na adresu GA UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 nebo e-mailem na adresu gauk@ruk.cuni.cz k rukám předsedy GR UK prof. Volfa. Studenti MFF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes MFF UK (kontaktní osoba Mgr. Milada Menšíková, vedoucí Odd. pro vědu a zahraniční styky MFF UK).


Podání výroční/závěrečné zprávy


Řešitel je povinen podat v termínech, které opět upravuje opatření rektora, výroční zprávu (žádost o pokračování) anebo závěrečnou zprávu, a to  prostřednictvím aplikace GA UK. Pro řešitele jsou opět závázné fakultní termíny, které bývají dříve, než termíny rektorátní. Stejně jako návrh projektu podává žádosti o pokračování/závěrečné zprávy v termínech zveřejněných v opatření rektora fakulta, a to hromadně za celou fakultu, na rektorát. Ve výroční/závěrečné zprávě uvede řešitel dosažené výsledky a podrobně okomentuje čerpání financí. Pokud došlo k nedočerpání finančních prostředků, je nutné tyto finance vrátit GA UK a informaci uvést i ve výroční/závěrečné zprávě. Publikace, vzniklé z projektů GA UK musí obsahovat afiliaci univerzitě a fakultě a dedikaci GA UK, jinak nebudou považány za výsledky z projektu. Výroční i závěrečné zprávy jsou hodnoceny zpravodajem projektu, oborovou radou a grantovou radou.


Kritéria hodnocení končících projektů


a) Autorství

autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem pouze vedoucí projektu, bez studentského řešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu - neuvádějte jej proto ani do výroční zprávy;


b) Typy výstupů, s kterými lze končící projekt hodnotit jako "splněný"

pouze původní publikace přijatá do tisku, eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise;


c) Hodnocení

"mimořádně dobrý" - více významných publikací (dle oboru), v případě sekce C s vysokým IF


"splněný" - v sekcích A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném periodiku, v sekci C původní publikace s IF


"hodnocení odloženo" - závěrečná zpráva obsahuje alespoň rukopis připravený k publikaci


"nesplněný" - žádný výstup, bez naděje na publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání;


d) Afiliace, dedikace

Smlouva o přidělení finančních prostředků obsahuje závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují afiliaci ani dedikaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Dedikace

je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný publikační výstup u dvou a více projektů GA UK. Publikace se musí týkat tématu projektu. Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu.


Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č. 31/2017


Často kladené otázky


Od kdy se mohou podávat přihlášky nových projektu?

Vyhlášení nového kola soutěže GA UK se řídí Opatřením rektora UK. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte bližší informace.


Je součástí přihlášky projektu souhlas etické komise či schválení projektu pokusů?

Tyto náležitosti navrhovatel projektu vyřizuje prostřednictvím fakulty.

Pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky, je povinnost přiložit ve formě přílohy ke grantové přihlášce Souhlas etické komise. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky.

V případě práce se zvířaty se schválený kompletní projekt pokusů předkládá pouze u projektů přijatých k financování. Schválené žádosti budou řešitelé zasílat na vědecké oddělení fakulty, kde budou dokumenty evidovány.


Je možné podávat projekt i v jiném jazyce?

Texty ve formuláři jsou k dispozici v českém (slovenském) a anglickém jazyce. Je nutné dodržet výběr jazyka ve zvolené verzi přihlášky!


Jakým termínem se má řešitel řídit při podávání přihlášky, žádosti o pokračování či závěrečné zprávy?

Je nutné se řídit fakultním termínem, který bývá zpravidla dříve, než je stanoven rektorátní termín. Zkontaktujte referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Koho mám zkontaktovat a jak mám postupovat v případě přidělení grantového projektu?

Obraťte se prosím na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty, kde budete podepisovat smlouvu.


Co má obsahovat žádost o změnu?

Pokud student zasílá k rukám předsedy GR UK nebo na GA UK žádost formou dopisu, uvede vždy kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny (nové využití - např. z cestovného do ostatních neinvestičních prostředků za účelem nákupu konkretních prostředků k řešení projektu). Studenti MFF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes odd. pro vědu a zahraniční styky MFF UK. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty.


Co má obsahovat žádost o změnu vedoucího projektu?

Žádost musí obsahovat souhlas stávajícího (původního) i nově navrženého vedoucího projektu. U navrhovaného vedoucího projektu je nutné zaslat i číslo osoby.


Musí se žádat o změnu spoluřešitele?

O změnu spoluřešitele se žádat nemusí. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Nového spoluřešitele vloží hlavní řešitel do týmu pomocí čísla osoby.


Lze měnit řešitelský kolektiv při založení závěrečné zprávy?

Řešitelský kolektiv v posledním roce řešení není možné měnit v aplikaci, změny je nutné zdůvodnit v rámci závěrečné zprávy projektu.


Jaké číslo projektu se má uvádět v případě psaní žádostí o změnu či v poděkování?

Je potřeba psát číslo grantového projektu, jak je uvedeno v aplikaci, nikoliv zúčtovací čísla fakult či čísla smluv.


Kam se mám obrátit v případě potřeby vrácení žádosti o pokračování?

Ve věci vrácení žádosti o pokračování se obracejte na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Kdy se mohou vložit výsledky v případě projektu, který byl označen jako „HO“ – hodnocení odloženo?

Výsledky je možné vkládat od vyhlášení nového kola soutěže GA UK, které se řídí Opatřením rektora UK. Hlavní řešitel může výsledky vkládat určitou dobu i po ukončení studia.


Mohou se čerpat finanční prostředky při přechodu hlavního řešitele z magisterské formy studia do doktorské?

V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) řešitel ani nikdo z řešitelského týmu nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace.


Lze z projektů GA UK hradit workshopy a konference?

Workshopy a konference se proplácí pouze v případě aktivní účasti řešitele (přednáška, článek ve sborníku, poster). Plánované náklady musí být součástí přihlášky.


Lze z projektů GA UK hradit členské poplatky v odborných společnostech?

Členské poplatky v odborných společnostech lze hradit pouze hlavnímu řešiteli, který je v doktorském studijním programu. Plánované náklady musí být již součástí přihlášky.


Jak upravím e-mail evidovaný v projektu?

Úpravu provedete ve WhoIS nebo v rámci aplikace GA UK (zde použijete ikonku ozubeného kolečka vpravo nahoře). V "Možnostech" kliknete na řádek "Moje osobní a kontaktní údaje". V zobrazené kartě vyberete "Kontakty" a vložíte Vaší správnou E-mailovou adresu.


Příklad zkrácených poděkování:

Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č…).

The study was supported by the Charles University, project GA UK No…


Afiliace:

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 1 Opatření rektora UK č. 31/2017


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám