Členství v mezinárodních organizacích

Univerzita Karlova se významně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí. Zapojuje se do aktivit za účelem společného vytváření vysokoškolského vzdělávacího prostoru a zviditelnění své pozice ve světovém kontexu. Pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.

UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe


Adresa:


UNICA c/o University Foundation

rue d´Egmont No 11

1000 Brussels

Belgium


Secretary General - Ms Kris Dejonckheere


Webové stránky: www.unica-network.euÚčast UK v organizaci: Rektor UK Prof. Tomáš Zima byl zvolen členem Steering Committee.


Sdružuje 46 univerzit v hlavních městech 35 evropských států. Byla založena v roce 1990 s cílem akademické spolupráce mezi členy, rozpracování a implementace Boloňského procesu a usnadnění integrace univerzit ve střední Evropě a východní Evropě do Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru.


Vrcholným shromážděním je General Assembly (Generální shromáždění), které na doporučení Řídícího výboru volí a navrhuje budoucí strategie a napomáhá je realizovat. Od roku 2009 se UNICA stala kolektivním členem EUA a od roku 2016 členem IAU.


Pomáhá implementovat závěry formulované Evropskou komisí a EUA do praxe na partnerských univerzitách.


Univerzita Karlova vstoupila do této organizace v roce 2002.


Prezidentem UNICA je od roku 2016 Prof. Luciano Saso (Vice-Rector for European University Networks na Sapienza University of Rome).


Pravidelná účast UK na Generálních shromážděních (rektor, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu), které se konají spolu se zasedáním představitelů zahraničních oddělení institucí sítě UNICA – Skupina IRO (za UK účast vedoucího odboru zahraničních vztahů). Vedoucí odboru zahraničních vztahů zároveň vykonává funkci “UNICA Contact person” na UK. Zahrnuje koordinační a informační činnost, předávání zpráv příslušným odborům UK, pracovním skupinám, nabízení aktivit UNICA k využití, využívání univerzitní sítě UNICA pro zveřejnění vyhlášených projektů v rámci Fondu Post-doc apod.


V říjnu 2008 se na UK při příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy konalo Generální shromáždění UNICA. V rámci shromáždění uspořádala UK také rektorský seminář na téma: „The Relationship between Universities and Academic Hospitals in Medical Education“, a rektorský seminář na téma „Research Universities and the Role of the European Institute of Innovation and Technology“. UK také hostila zasedání představitelů zahraničních oddělení sítě UNICA a zasedání pracovní skupiny knihovníků sítě UNICA.CG - Coimbra Group (oldest universities in Europe)


Adresa :


Coimbra Group

Egmontstraat 11, Rue d´Egmont

B-1000 Bruxelles

Belgium


Office Director - Ms. Inge Knudsen


Webové stránky: www.coimbra-group.eu


Kontakt na UK: prof. PhDr. Lenka Rovná, prorektorka pro evropské záležitosti, členka Executive Board


CG je síť univerzit (rok založení 1985, vstup UK v roce 1991) sdružující 39 evropských, vědecky orientovaných univerzit ve 23 evropských státech. Jedná se o univerzity s dlouholetou tradicí a na vysoké mezinárodní úrovni. Jejím posláním je akademická, vědecká a kulturní spolupráce, spolupráce při vytváření „Centre d´Excellence“ ve vzdělávání a vědě a spoluvytváření evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru s cílem zviditelnění pozic evropských univerzit ve světovém kontextu. Její činnost je koordinována od r. 2015 pomocí 11 working groups, které nahradily dosavadní Task Forces.


Nejvyšším orgánem Coimbra Group je Generální shromáždění, které se skládá z rektorů, prezidentů, prorektorů a profesorů. V čele CG stojí čestný prezident (Honorary President), v roce 2017/2018 je to Principal Sir Timothy O´Shea, The University of Edinburgh.Europaeum


Adresa:


Europaeum

99 Banbury Road

Oxford OX2 6JX

United Kingdom


Secretary General  - Dr. Paul Flather 


Webové stránky: www.europaeum.org


Účast UK:


Academic Council

- prof. Tomáš Zima, rektor UK (také účast v Board of Trustees)

- prof. PhDr. Lenka Rovná, prorektorka UK


Liason contact officer – PhDr. Lenka Škrábalová, OZV RUKUniverzitní síť konsorcia Europaeum tvoří v současné době dvanáct prestižních univerzit: University of Oxford, Université Paris I. Panthéon-Sorbonne, Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Universiteit Leiden, Univerzita Karlova, Universidad Complutense de Madrid, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagiellonski, Universitat Pompeu Fabre, Barcelona, University of St Andrews a Institute of Political Studies, Catholic University of Portugal (jako přidružený člen).

Europaeum bylo založeno v roce 1992 jako sdružení evropských univerzit a Univerzita Karlova byla přijata jako osmý člen v roce 2000 na zasedání Europaea v Praze. Cílem konsorcia je především podílet se na procesu evropské integrace, má tedy prioritní místo ze společensko-vědních oborů politologie, ekonomie, politická filozofie a právo. Formy spolupráce zahrnují vytváření nových akademických pracovišť, hostující profesorská místa, přednáškové pobyty, organizování letních škol pro studenty a doktorandy z členských univerzit, účast v projektech v rámci společných výukových programů, vytváření vědeckých projektů, obsazování stipendií v rámci Scholarships Scheme, publikování, účast na workshopech a nepochybně formace a vzdělávání budoucích vůdčích osobností Evropy.


V čele Europaeum stojí generální tajemník Dr. Paul Flather.


Ve správních orgánech konsorcia jsou zastoupeny všechny univerzity. V čele konsorcia stojí Academic Council, zastoupený rektory a nominovanými zástupci a Liason Coordination Group, zastoupený vedoucími zahraničních referátů. Na každé univerzitě je vytvořeno obdobné organizační uskupení.


V roce 2008 se na UK konalo zasedání Rady Europaea, jejího Akademického i Administrativního výboru. Akce byla uspořádána u příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.


Schváleny hlavní reformy řízení Europaea. Hlavní reformy spočívaly ve sloučení Akademického výboru a Rady Europaea a vytvoření Akademické rady, která bude zodpovědná za řízení asociace. Vytvoření Steering Committee složeného ze tří členů. Členové by měli být jmenováni Akademickou radou. Dále založení Board of Trustees, složeného z jednotlivců, kteří mají mezinárodní reputaci, jsou aktivní a ochotni finančně podporovat (benefactors). Tento Board se bude snažit o zviditelnění konsorcia, hledat další donátory a podporu a bude mít na starosti i právní aspekty.


V akademickém roce 2012/13 otevřela Univerzita Karlova (IMS FSV UK) pod patronací EUROPAEUM a ve spolupráci s Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a University of Leiden novou magisterskou specializaci evropských studií EUROPAEUM (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích). V dalších letech se počítá s rozšířením o další členské univerzity. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný konsorciem univerzit EUROPAEUM v Oxfordu.


Specializace EUROPAEUM zahrnuje semestrální pobyt na členské univerzitě organizovaný v rámci programu Erasmus, dvě jarní školy v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů členských univerzit (podpořeno z prostředků EUROPAEUM) a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením. Odborným garantem specializace EUROPAEUM na IMS FSV UK je prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


V září 2013 proběhlo na UK slavnostní vyhlášení tohoto programu za účasti zástupců partnerských univerzit, JE Karla Schwarzenberga a pozvaných hostů. Program nese název Václav Havel EUROPAEUM MA.


EUA - European University Association


Adresa:


EUA

Avenue de l´Yser, 24

1040 Brussels,

Belgium


Secretary General - Ms. Lesley Wilson


Webové stránky: www.eua.be


Účast UK: rektor UK prof. Tomáš Zima, člen Council


EUA vznikla sloučením Association of European Universities (CRE) a Confederation of European Union Rectors’ Conferences.v roce 2001. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova byla členem CRE, přešlo její členství automaticky do této nově vzniklé asociace. Členskou základnu tvoří nejvyšší představitelé univerzit (rektoři, prezidenti, vice - prezidenti), národní rektorské konference, univerzitní asociace a univerzitní sítě vysokoškolských vzdělávacích institucí. Patří k nejvýznamnější organizaci ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. Má 850 členů ve 47 evropských zemích. Asociace poskytuje také jedinečné odborné posouzení vysokoškolského vzdělávání a vědy jakož i zázemí pro výměnu představ a zkušeností. Výsledky práce v EUA jsou přístupné pro jejich členy, partnery v podnikání a to v průběhu konferencí, seminářů, pomocí webových stránek a publikací. EUA se plně ztotožňuje s hodnotami a principy vyhlášenými v roce 1998 Magnou Chartou. Dalšími strategickými partnery jsou Academic Cooperation Association (ACA), Association of Commonwealth Universities (ACU), Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE/OECD), International Association of Universities (IAU) a International Association of University Presidents (IAUP), UNESCO a OECD.


Orgány asociace jsou Board (je osmičlenný složený ze současných nebo bývalých rektorů či prezidentů), Council (je složen z rektorů nebo prezidentů národních rektorských konferencí), Sekretariát a Generální shromáždění.


V roce 2015 byl zvolen prezidentem EUA Professor Rolf Tarrach, bývalý rektor University of Luxembourg.


Ve dnech 18. – 21. března 2009 se v Praze konala 5. konvence pod názvem: „Odpověď na globální výzvy: evropská strategie pro evropské univerzity“ Rektor Univerzity Karlovy hostil 500 čelních představitelů vysokých škol z celé Evropy a několika mimoevropských univerzit. Jedním z cílů bylo připravit poselství, které zástupci Evropské asociace univerzit tlumočili ministrům na 6. konferenci v rámci Boloňského procesu.IAU - International Association of Universities


Adresa:


IAU Secretariat – UNESCO House

1, rue Miollis

75732 Paris Cedex 15

France


Secretary General - Ms. Eva Egron-Polak 


Webové stránky: www.iau-aiu.net


Účast UK - člen


IAU byla založena v roce 1950 pod záštitou UNESCO jako světová asociace vysokoškolských vzdělávacích institucí. Sdružuje 633 vysokoškolských institucí z více než 130 zemí světa. Napomáhá institucím dosahovat a uskutečňovat své cíle za pomoci mezinárodní spolupráce a při respektování svých identit a rozmanitostí. Základním dokumentem je Zakládací charta, která zahrnuje základní principy pro univerzity, které mají právo poskytovat vzdělání a vědomosti, být tolerantní k odlišným názorům a rozhodovat se svobodně bez politického vměšování.


Oblasti, kterým IAU věnuje mimořádný zájem a organizuje společné semináře či konference, jsou:


  • IAU a internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání

  • IAU a trvale udržitelný rozvoj

  • IAU vstupy a výstupy ve vysokoškolském vzdělávání

  • IAU a interkulturní dialog


V čele organizace je Výkonný výbor, Administrativní rada a Sekretariát. Na léta 2016 – 2020 byla zvolena prezidentkou IAU prof. Pam Fredman, Vice-Chancellor University of Gothenburg. Členy Výkonného výboru jsou kromě prezidenta 4 vice-prezidenti. V čele Administrativní rady stojí prezident a 22 členů, mezi nimi představitelé zahraničních univerzit zastupujících jednotlivé kontinenty.EAIE - European Association for International Education


Adresa:


EAIE

PO Box 11189

1001 GD, Amsterdam

The Netherlands


Executive Director - Dr. Leonard Engel


Webové stránky: http://www.eaie.org


Účast UK – člen


EAIE je nezisková organizace, která byla založena v roce 1989 v Amsterdamu. Jejím hlavním cílem je přispívat k internacionalizaci jak v Evropě, tak na celém světě, a to tak, aby naplňovala potřeby profesionálů VŠ vzdělávání. V současné době má více než 3000 členů z více než 90 států. Sdružuje pracovníky z oblasti mezinárodního vzdělávání – od rektorů po profesory a mezinárodní koordinátory, kteří odpovídají za internacionalizaci, implementaci Boloňského procesu, využívání evropských programů a dalších aktivit na svých vysokoškolských institucích. V průběhu roku jsou pořádány manažerské kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, výkonná fóra, veletrhy, konference, atp.


Členství je individuální.


EAIE má stálou kancelář v Amsterdamu, v jejím čele je od roku 2010 výkonný ředitel Dr. Leonard Engel. Prezidentem EAIE se stal v roce 2015 Markus Laitinen z University of Helsinki, Finland.


Nejvyšším zasedáním EAIE jsou Výroční konference, jádro tvoří profesionální a odborné sekce, které nabízí přednášky po dobu konference, workshopy. Je vytvořen prostor pro posterové prezentace, návštěvy univerzit v pořádající zemi. Součástí Výroční konference je i vzdělávací veletrh. Od roku 2011 se UK pravidelně zúčastňovala Výročních konferencí a zejména vzdělávacích veletrhů.


V roce 2014 se konala 26. Výroční konference a vzdělávací veletrh v Praze (od 16. do 19. září 2014). UK se prezentovala vlastním stánkem, zapojila všechny fakulty a součásti UK a zabezpečila propagační materiály. V rámci doprovodných akcí připravila pro 90 zájemců Campus tours a setkání s rektorem UK, na které byli pozváni zástupci zahraničních partnerských univerzit.


IFPU - International Forum for Public Universities


Adresa :


Forum International des Universités Publiques

Nankai University

94 Weijin Rd, Nankai,

Tianjin, 300071

China


V roce 2007 Univerzita Karlova přijala členství v nově vzniklé mezinárodní nevládní organizaci a stala se tak jednou se zakládajících univerzit. K přijetí za člena došlo na ustavujícím zasedání organizace v říjnu roku 2007 na Université de Montréal. Hlavním posláním organizace, která sdružuje 23 veřejných univerzit v Evropě, Asii, Africe, v Severní a Jižní Americe, je spolupráce v oblasti doktorského studia a vědeckého výzkumu. IFPU/FIUP podporuje nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů, školících programů. Napomáhá k vytvoření meziuniverzitních  vědecko – výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, jako je životní prostředí nebo veřejné zdraví.


Sídlo Fóra se nalézalo na Université de Montréal, Kanada, od roku 2013 bylo přeloženo na Nankai University, Čína. V čele Fóra stojí prezident, v současnosti je jím prof. Gong Ke a sekretář Prof. Naijia Guan z Nankai Univerzity. Dále pracuje pětičlenný výbor a sekretariát. V roce 2009 byl jmenován členem Výboru společnosti prof. MUDr. Jan Škrha, prorektor UK.


UK hostila v roce 2011 V. Výroční konferenci IFPU.


Program konference byl zaměřen na pomoc při vytváření meziuniverzitních vědecko-výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, podporu životního prostředí či veřejného zdraví, jakož i nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů a školicích programů.The Magna Charta Observatory


Adresa:


Observatory of the Magna Charta

Via Zamboni 25

40126 Bologna

Italy


Secretary General: David Lock


Webové stránky: www.magna-charta.org


V čele Charty stojí prezident a Rada, která je pětičlenná a sekretariát. Rada má hlavní roli při naplňování a udržování hlavních cílů Charty.

Presidentem je Dr. Sijbolt Noorda, bývalý prezident Asociace univerzit v Nizozemsku.

Univerzita Karlova podepsala Prohlášení Magna Charta Universitatum v roce 1988 a tím byla zařazena mezi ostatní univerzity, které podepsaly. Nejedná se však o klasické členství.


Iniciátory založení Magna Charta Observatory byla Universita di Bologna, nejstarší univerzita v Evropě a European University Association (EUA). Vznikla jako nezisková organizace se sídlem v Boloni. Cílem organizace je podpora, obhajoba a posílení základních principů a hodnot, zejména institucionální autonomie univerzit a udržování jejich akademických svobod. Prohlášení Magna Charta podepsalo od roku 1988 již 805 univerzit z 85 zemí světa. Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemi.


Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemiEuropean University Foundation – Campus Europae ( EUF-CE)


Adresa:


European University Foundation – Campus Europae ( EUF-CE)

Château de Munsbach

31, rue du Parc

L-5374 Munsbach

Luxembourg


Secretary General: Prof. Christoph Ehmann


Webové stránky: www.campuseuropae.org


Členství UK schváleno Kolegiem rektora UK v srpnu 2015.


Pilíře:  • Quality mobility

  • Employability

  • Digital HE

  • Policy Innovation

  • Ative Citizenship

Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám