Rada pro vnitřní hodnocení


Poslání

Působnost

Členové

Tajemník

Termíny zasedání, zápisy a usnesení

Interní stránka Rady pro vnitřní hodnocení


Poslání


Rada pro vnitřní hodnocení je akademický samosprávný orgán Univerzity Karlovy, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity, jakož i činností souvisejících.


Působnost


Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školách, statutem univerzity a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, akreditačním řádem a řádem rady pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení zejména:


 • řídí přípravu návrhu žádosti o institucionální akreditaci,

 • rozhoduje o záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů,

 • rozhoduje o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy,

 • schvaluje opatření k nápravě při nedostatcích v uskutečňování studijního programu,

 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality,

 • ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení,

 • projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení univerzity a jejích dodatků,

 • schvaluje zásady pro provádění kontroly dodržování příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity při uskutečňování studijních programů,

 • projednává závažné změny při uskutečňování studijního programu oproti schválené žádosti o akreditaci,

 • kontroluje naplňování opatření k nápravě při zjištěných nedostatcích v uskutečňování studijního programu a schvaluje zrušení přijatých opatření,

 • vyjadřuje se k vybraným návrhům opatření rektora,

 • předkládá orgánům univerzity k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,

 • schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do oblastně specifických pravidel pro hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávání a vědních oborech.


Členové


Rada pro vnitřní hodnocení je složena z 27 členů, přičemž je vnitřně uspořádána do čtyř panelů, jimiž jsou panely přírodovědný, lékařský, společenskovědní a humanitní. Oblasti vzdělávání a vědní obory, jimiž se jednotlivé panely zabývají, jsou stanoveny přílohou řádu rady pro vnitřní hodnocení. Předseda Rady pro vnitřní hodnocení, jímž je podle zákona o vysokých školách rektor, předseda akademického senátu a místopředseda rady nejsou zařazeni v žádném panelu.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

místopředsedkyně

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Panel pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory


doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.prof.

MFF

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

FaF

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

PřF

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

MFF

Mgr. et Mgr. David Hurný

PřF


Panel pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory


prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

1. LF

Eva Fürstová

2. LF

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

FTVS

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

LFHK

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

3. LF


Panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

FHS

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská

PedF

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

LFHK

Mgr. Michal Říha

PF

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

PF

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

PřF

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

FTVS


Panel pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

KTF

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

FHS

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

FF

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

HTF

prof. ThDr. Martin Prudký

ETF

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

FSV


Tajemník


Tajemník plní úkoly spojené s organizačním a materiálním zabezpečením činnosti Rady pro vnitřní hodnocení, účastní se jejích zasedání a pořizuje z nich zápis, vede dokumentaci spjatou s její činností a vede seznam konzultantů.


Tajemník rady:


Termíny zasedání, zápisy a usnesení


Akademický rok 2017/2018


18. října 2017

program

zápis

22. listopadu 2017

program

zápis

13. prosince 2017

program

zápis

14. února 2018

program

zápis

usnesení

28. března 2018

program

zápis

usnesení

25. dubna 2018

program

zápis

usnesení

23. května 2018

program

zápis

usnesení

6. června 2018

program

zápis

usnesení

20. června 2018

program

zápis

usnesení

16. července 2018

program

zápis

usnesení

28. srpna 2018

program

zápis

usnesení

21. září 2018

program

zápis

usnesení

31. října 2018

program

zápis

usnesení

28. listopadu 2018

program

zápis

usnesení


Akademický rok 2016/2017


23. listopadu 2016

program

zápis

15. února 2017

program

zápis

22. března 2017

program

zápis

26. dubna 2017

program

zápis

28. června 2017

program

zápis

14. září 2017

program

zápisPoslední změna: 30. listopad 2018 10:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám