I. úplné znění Pravidel pro správu majetku (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  13. března 2000 pod  čj. 14 975/2000-30 Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách  dne 18. listopadu 2015 pod čj. MSMT-43377/2015.


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO SPRÁVU MAJETKU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ze dne 18. listopadu 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 53 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na těchto Pravidlech pro správu majetku Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Tento předpis stanoví pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita").

 2. Majetkem univerzity se rozumí věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří univerzitě.


Čl. 2 Nabývání majetku

 1. Univerzita může nabývat majetek potřebný k plnění úkolů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti.

 2. Jiný majetek může univerzita nabývat jedině tehdy, jde-li o majetek, který má sloužit rozvoji činností uvedených v odstavci 1, a nebude-li v důsledku nákladů vynakládaných na jeho správu ohroženo plnění úkolů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.


Čl. 3 Základní povinnosti při správě majetku

 1. Majetek univerzity musí být předepsaným způsobem zjištěn, sepsán, oceněn, a veden v evidenci.

 2. Hmotný majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně využíván k plnění úkolů uvedených v čl. 2 a chráněn, včetně využití právních prostředků ochrany vůči osobám, které zasáhly do výkonu vlastnického práva, způsobily na majetku univerzity škodu nebo se na úkor univerzity bezdůvodně obohatily.

 3. Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje i na nehmotný majetek.

 4. Povinnost využít právních prostředků ochrany se nevztahuje na vymáhání pohledávek do výše 10000 Kč, nebo je-li důvodná obava, že náklady na jejich využití budou vyšší než vymáhaná pohledávka a je-li výsledek jejich využití značně nejistý. Činí-li pohledávka více než 100000 Kč, rozhoduje o tom, že pohledávka nebude vymáhána, rektor, činí-li více než 300000 Kč, vyžádá si rektor nejprve stanovisko akademického senátu univerzity. Ve věci pohledávek z důvodu neuhrazených poplatků spojených se studiem na dané fakultě rozhoduje vždy děkan.

 5. Majetek je využíván v souladu s přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie upravujícími veřejnou podporu.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 4 Rozpočtové krytí výdajů

 1. Výdaje univerzity v souvislosti s nabýváním a správou majetku musí být, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, kryty rozpočtem.

 2. Výjimku v případě odstraňování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí povoluje rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor.


Čl. 5 Nezcizitelný majetek

 1. Nezcizitelným majetkem univerzity jsou

    a. 

  Karolinum (čl. 57 statutu univerzity),

    b. 

  akademické insignie univerzity a fakult (čl. 54 statutu univerzity),

    c. 

  práva k ochranné známce znaku univerzity (čl. 62 odst. 3 statutu univerzity),

    d. 

  archiválie univerzity,

  jakož i pozemky, stavby a jiné věci, práva a hodnoty, které jsou podle usnesení akademického senátu univerzity (čl. 65 statutu univerzity) historicky spjaty s univerzitou.

 2. Nezcizitelný majetek nesmí být převeden na jinou osobu.


Čl. 6 Přebytečný a neupotřebitelný majetek

 1. Přebytečným majetkem je majetek, který univerzita nepotřebuje k plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1. Přebytečným majetkem však není majetek, který lze využít tak, že bude svěřen jiné fakultě nebo další součásti univerzity. Přebytečný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě, popřípadě darován na veřejně prospěšné účely.

 2. Neupotřebitelným majetkem jsou věci opotřebené, poškozené nebo zastaralé tak, že nemohou sloužit původnímu nebo potřebnému účelu. Mohou jím být i věci, které lze použít jen za cenu značných ztrát zapříčiněných jeho provozními vlastnostmi. Neupotřebitelný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě nebo s ním bude naloženo jako s odpadem. Stavba je neupotřebitelným majetkem, má-li být na pozemku, na němž se nachází, provedena asanace.

 3. O tom, že určitý majetek je přebytečný nebo neupotřebitelný, rozhodne v rámci své kompetence osoba uvedená v čl. 49 statutu univerzity po komisionálním posouzení věci. Rozhodnutí musí mít písemnou formu. Ve stanovených případech je zapotřebí vyjádření a souhlasu příslušných orgánů. Před rozhodnutím o přebytečnosti majetku je nutné ověřit případný zájem ostatních fakult a dalších součástí univerzity o využití tohoto majetku; tento zájem lze ověřovat i prostřednictvím elektronické pošty kvestorovi, tajemníkům fakult a ředitelům dalších součástí.

 4. Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na věci určené k jednorázové spotřebě nebo na majetek s pořizovací cenou menší než 10000 Kč.

 5. Ustanovení právních předpisů, která se týkají nakládání s určitými věcmi, právy nebo hodnotami, nejsou dotčena ustanoveními odstavce 1 až 3.

 6. Nemovitý majetek lze převést na jinou osobu pouze v případě, že je přebytečný nebo neupotřebitelný. O výjimce může po vyjádření a souhlasu příslušných orgánů rozhodnout rektor v případě výměny nemovitého majetku, nabude-li univerzita touto výměnou majetek, který bude lépe sloužit plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1.

 7. Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem nesmí zakládat nepovolenou veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie1).

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 7 Svěření výkonu správy majetku součástem univerzity

 1. Výkon správy majetku je svěřen fakultám a dalším součástem v rozsahu, který odpovídá jejich účasti na vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti univerzity.

 2. O svěření výkonu správy nemovitého majetku podle odstavce 1 a o změnách rozhoduje vždy rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor, nejde-li o jednotlivé nebytové prostory nebo byty, je dále vždy zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu dotčené fakulty nebo fakult a akademického senátu univerzity.

 3. V pochybnostech, které součásti univerzity je výkon správy daného majetku svěřen, rozhoduje rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor.

 4. Svěřený majetek je evidován též podle jednotlivých součástí univerzity.


Čl. 8 Svěření majetku zaměstnancům a studentům

 1. Majetek univerzity lze svěřit jejím zaměstnancům v souladu s pracovněprávními předpisy.

 2. Majetek univerzity lze svěřit na základě smlouvy studentům univerzity.

 3. O svěření majetku podle odstavců 1 a 2 rozhoduje osoba uvedená v čl. 49 statutu univerzity, nejde-li o běžné užívání v souvislosti s výkonem práce, studiem, ubytováním v koleji nebo stravováním v menze.

 4. O majetku svěřeném zaměstnancům a studentům se vede zvláštní evidence.


Čl. 9 Užívání majetku jinými osobami

Jiné osobě může být majetek univerzity přenechán k užívání jedině za předpokladu, že tím nemůže být ohrožena činnost podle čl. 2 odst. 1 a pokud univerzita sama nemůže tento majetek využívat s větším anebo stejným prospěchem. Přenechání majetku k užívání jiné osobě nesmí zakládat nepovolenou veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie1).

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 10 Zmocnění

Další podrobnosti o správě majetku univerzity může stanovit svým opatřením rektor; rektor též vydává opatření k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, na univerzitě.


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2).

 3. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

__________

2) § 36 zákona o vysokých školách.PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D, v. r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

rektor*****

Změna Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze  (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. října 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 18. listopadu 2015 a účinnosti nabývá 1. ledna 2016.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

JUDr. Jan Wagner

vedoucí právního odboru rektorátu UK
Poslední změna: 12. březen 2018 15:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám