VI. úplné znění Přílohy č. 8 Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999 pod čj. 16 753/99-30 Statut Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Přílohy č. 8 Statutu Univerzit Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 8. listopadu 2001 pod čj. 29 104/2001-3, dne 26. dubna 2004 pod čj. 14 999/2004-30, dne 31. května 2006 pod čj. 14 602/2006-30 30 dne 22. června 2009 pod čj. 13 666/2009-30, dne 3. listopadu 2014 pod čj. MSMT-39781/2014 a dne 18. listopadu 2015 pod čj. MSMT-43377/2015.


VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 8 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ze dne 18. listopadu 2015


Část I.


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního právního předchůdce univerzity se pro účely daňové a obdobné považuje Univerzita Karlova v Praze uvedená v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a to včetně jejích součástí, které byly oprávněny vystupovat v právních vztazích vlastním jménem.

 2. Univerzita je právnickou osobou.

 3. Univerzita vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem univerzity jsou nemovité a movité věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.

 4. O nakládání s majetkem univerzity rozhodují a jejím jménem v souvislosti s tím jednají orgány uvedené v čl. 49 statutu.

 5. Hospodaření univerzity a nakládání s majetkem univerzity probíhá tak, aby v rámci hospodaření univerzity nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře podniků.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Část II.

Čl. 2 - Rozpočet a rozpočtové provizorium

Otázky týkající se rozpočtu a rozpočtového provizoria jsou upraveny v zákoně o vysokých školách a v čl. 48 statutu.


Čl. 3 - Příjmy univerzity

 1. Finančními prostředky k zajištění provozu univerzity jsou

    a. 

  příspěvek ze státního rozpočtu,

    b. 

  dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

    c. 

  dotace ze zdrojů Evropské unie,

    d. 

  poplatky spojené se studiem podle čl. 33 statutu a poplatky podle čl. 27 statutu,

    e. 

  příjmy podle čl. 27, 34 a 36 statutu,

    f. 

  výnosy z majetku,

    g. 

  jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

    h. 

  výnosy z doplňkové činnosti,

    i. 

  příjmy z darů a dědictví,

    j. 

  příjmy od nadací a nadačních fondů,

    k. 

  sdružené finanční prostředky,

    l. 

  prostředky finančních fondů univerzity,

    m. 

  úvěry a půjčky,

    n. 

  příjmy za ubytování,

    o. 

  příjmy za stravování,

    p. 

  ostatní příjmy.

 2. Finanční prostředky k zajištění investiční činnosti univerzity jsou

    a. 

  příspěvek ze státního rozpočtu,

    b. 

  dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

    c. 

  dotace  ze zdrojů Evropské unie,

    d. 

  jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

    e. 

  prostředky z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,

    f. 

  sdružené finanční prostředky,

    g. 

  úvěry a půjčky,

    h. 

  finanční dary účelově určené na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

    i. 

  ostatní příjmy.

 3. Příjmy určené pro výkon nehospodářské činnosti univerzity nemohou být použity k hospodářské činnosti univerzity.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Tvorba a užití finančních prostředků


Čl. 3a - Příspěvek ze státního rozpočtu

Dle § 18 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách má univerzita nárok na příspěvek2) ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Univerzitě přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Pro výši příspěvku je rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva. Fakultám a dalším součástem jsou příspěvek a záloha na příspěvek rozdělovány podle dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity a jejich konkretizace pro daný rok (čl. 48 odst. 3 statutu). Finanční převody příslušných částek na fakulty a další součásti jsou časově vázány na finanční převody od poskytovatele.

__________

2) § 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 4 - Dotace ze státního rozpočtu

Na dotaci ze státního rozpočtu má univerzita nárok podle § 18 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu3) a dalšími právními předpisy4). Pro výši dotací je rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva.

__________

3) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 4a - Dotace ze zdrojů Evropské unie

Univerzitě mohou být poskytnuty dotace ze zdrojů Evropské unie dle podmínek poskytovatele.


Čl. 5 - Poplatky

 1. Poplatky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu jsou příjmem stipendijního fondu.

 2. Poplatky uvedené v čl. 27 a čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) statutu jsou příjmem z hlavní činnosti.

 3. Poplatky uvedené v odstavci 1 a 2 jsou příjmem nehospodářské činnosti.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 7 - Příjmy z majetku

 1. Příjmy z pronájmu majetku svěřeného fakultám a dalším součástem jsou příjmem těchto fakult a dalších součástí.

 2. Příjmy z prodeje movitého majetku uvedeného v § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách jsou příjmem univerzity, nestanoví-li rektor jinak.

 3. Příjmy z prodeje movitého majetku ve správě fakult a dalších součástí jsou příjmem těchto fakult a dalších součástí, nejde-li o případ podle odstavce 2.

 4. Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou pouze příjmem univerzity.

 5. Rozdělení příjmů z činností v oblasti transferu znalostí a technologií upravuje opatření rektora vydané podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 8 - Jiné příjmy z veřejných zdrojů

Jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů územně samosprávných celků a z dalších veřejných zdrojů jsou podle své povahy příjmem hlavní nebo doplňkové činnosti a podléhají podmínkám zúčtování podle zvláštních pokynů, popřípadě dohod.


Čl. 9 - Výnosy doplňkové činnosti

Doplňková činnost včetně využití jejích výnosů je upravena čl. 24 a předpisem vydaným podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 10 - Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů

 1. Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů jsou příjmy fakult nebo dalších součástí, jestliže to stanoví smlouva.

 2. Pro účely plnění daňových povinností předkládají fakulty a další součásti jedno z originálních vyhotovení smluv podle odstavce 1 univerzitě do jednoho měsíce od jejich uzavření, nejpozději však do konce běžného kalendářního roku.


Čl. 11 - Sdružené finanční prostředky

 1. Univerzita může po schválení příslušným orgánem sdružovat finanční prostředky s jinými osobami pouze v případě průkazné efektivnosti či jiného prospěchu pro univerzitu.

 2. Sdružování prostředků, s nimiž hospodaří orgány fakult a dalších součástí uvnitř univerzity, je možné na základě dohody příslušných děkanů, popřípadě ředitelů dalších součástí.


Čl. 12 - Úvěry a půjčky

 1. Úvěry a půjčky lze sjednávat jen, je-li to nezbytné a v nezbytném rozsahu.

 2. Jde-li o úvěr nebo půjčku přesahující 10 000 000 Kč, je k jejímu sjednání zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu univerzity.

 3. Sjednání úvěru nebo půjčky je možné pouze v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 12a - Výsledek hospodaření univerzity

 1. Výsledek hospodaření univerzity je součtem výsledků hospodaření fakult a dalších součástí. Pro daňové účely se výsledek hospodaření upravuje o položky, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob nebo které nelze zahrnout do nákladů či výnosů. Takto upravený výsledek hospodaření je základem pro daň z příjmů. Po zjištění daňové povinnosti se vyčísluje výsledek hospodaření po zdanění.

 2. Výsledek hospodaření po zdanění se do schválení roční účetní závěrky vede jako výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

 3. Po schválení roční účetní závěrky je tento výsledek hospodaření přičten k nerozdělenému výsledku, nebo ztrátě z minulých let. Výsledek hospodaření k rozdělení (dále jen „VH k rozdělení“) vzniká pouze v případě kladného výsledku této operace za univerzitu jako celek; v takovém případě rektor opatřením stanoví podíl fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení.


Fondy

Čl. 12b - Fondy

 1. Univerzita zřizuje tyto fondy:5)

    a. 

  rezervní fond,

    b. 

  fond reprodukce investičního majetku,

    c. 

  stipendijní fond,

    d. 

  fond odměn,

    e. 

  fond účelově určených prostředků,

    f. 

  fond sociální,

    g. 

  fond provozních prostředků.

 2. Jednotlivé fondy jsou tvořeny součtem příslušných dílčích fondů vedených na fakultách a dalších součástech.

 3. Vzájemné převody mezi fondy6) mohou být se souhlasem rektora uskutečněny při roční účetní závěrce a do jejího schválení (čl. 12a odst. 2), nebo v důvodných případech i v průběhu kalendářního roku. Předkládá-li návrh rektorovi děkan, vyžádá si předem vyjádření akademického senátu dotčené fakulty.

 4. Příděly do fondů z VH k rozdělení upravuje opatření rektora.

 5. Příděl do dílčích fondů fakult a dalších součástí je možný za předpokladu kladného podílu fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení po umoření případné ztráty z minulých let.

 6. Na žádost ředitele další součásti, kterému je svěřeno právo hospodaření podle čl. 49 písm. d) statutu, může rektor rozhodnout, že dílčí fondy této další součásti budou vedeny u rektorátu. Působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy vedenými u rektorátu vykonává kvestor.

 7. Dílčí fondy další součásti, jejímuž řediteli není svěřeno právo hospodaření podle čl. 49 písm. d) statutu, jsou vedeny u rektorátu. Rektor však může na žádost ředitele takovéto další součásti rozhodnout, že dílčí fondy další součásti budou vedeny u této další součásti samostatně; působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy takové další součásti vykonává její ředitel.

__________

5) § 18 odst. 6 zákona o vysokých školách.

6) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.


Čl. 13 - Rezervní fond

 1. Zdrojem rezervního fondu jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení,

    b. 

  převody z fondů uvedených v čl.14, 16 a 16c.

 2. Rezervní fond lze použít

    a. 

  na krytí ztrát minulých účetních období

    b. 

  na převody do fondů uvedených v čl. 14, 16 a 16c.


Čl. 14 - Fond reprodukce investičního majetku

 1. Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou

    a. 

  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

    b. 

  příděl z HV k rozdělení,

    c. 

  výnosy z prodeje investičního majetku do výše zůstatkové ceny předmětného majetku,

    d. 

  výnosy z povolených loterií, jiných podobných her a veřejných sbírek určené k investičním účelům,

    e. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13, 16 a 16c,

    f. 

  zůstatek příspěvku6).

 2. Fond reprodukce investičního majetku lze použít

    a. 

  k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku,

    b. 

  k úhradě splátek úvěrů a půjček použitých na nabytí nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

    c. 

  jako doplňkového zdroje financování oprav nebo udržování dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

    d. 

  na převody do fondů uvedených v čl. 13 a 16c.

 3. O užití fondu reprodukce investičního majetku se vede detailní operativní evidence v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy a opatřením rektora.

__________

6) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.


Čl. 15 - Stipendijní fond

 1. Zdrojem dílčích stipendijních fondů vedených na fakultách jsou

    a. 

  uhrazené poplatky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu,

    b. 

  převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu7).

 2. Stipendijní fond lze použít pouze k výplatě stipendií podle stipendijního řádu univerzity.

 3. Na stipendia musí být v kalendářním roce vyplaceno nejméně 80% prostředků z uhrazených poplatků uvedených v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu a z poplatků, které byly rozhodnutím rektora, jenž nabylo právní moci, vyměřeny a u nichž, vzhledem k trvajícímu studiu studenta a postupu předpokládaného v příslušných ustanoveních přílohy č. 6 statutu a studijního a zkušebního řádu univerzity, lze mít za to, že byly uhrazeny.

__________

7) § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 16 - Fond odměn

 1. Zdrojem fondu odměn jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení, nejvýše však do výše 3% objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období,

    b. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13a 16c, nejvýše však do výše 2% objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období.

 2. Fond odměn lze použít

    a. 

  k výplatě odměn podle vnitřního mzdového předpisu univerzity,

    b. 

  k převodům do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16c.


Čl. 16a - Fond účelově určených prostředků

 1. Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou

    a. 

  účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

    b. 

  účelové určené peněžní prostředky ze zahraničí,

    c. 

  účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty, a to až do výše 5% objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté v kalendářním roce.

 2. Prostředky fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty. O tvorbě a užití fondu se vede detailní operativní evidence v rozsahu stanoveném právními předpisy8) a opatřením rektora dle čl. 31 odst. 1.

__________

8) Též § 18 odst. 10 zákona o vysokých školách.


Čl. 16b - Fond sociální

 1. Zdrojem dílčích sociálních fondů vedených na fakultách a dalších součástech je příděl na vrub nákladů fakulty nebo další součásti ve výši nejméně 1,3% objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2% objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

 2. Prostředky sociálního fondu lze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity

    a. 

  na penzijní připojištění se státním příspěvkem[9]), doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem9a) nebo soukromé životní pojištění[10]) za podmínek a ve výši stanovené opatřením děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora,

    b. 

  na zaplacené úroky z úvěru nebo půjčky poskytnuté zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou nebo na nenávratnou finanční výpomoc zaměstnanci univerzity, který se nachází v akutní, tíživé sociální situaci, stanoví-li tak spolu se základními podmínkami opatření rektora; podrobnosti mohou být dále upraveny opatřením děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora.

 3. Prostředky sociálního fondu lze dále použít

    a. 

  na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity10a),

    b. 

  na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu,a to do výše stanovené opatřením rektora,

    c. 

  na příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, a to do výše stanovené opatřením rektora,

    d. 

  na příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování, a to do výše stanovené opatřením rektora,

    e. 

  na příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a to za podmínek a do výše stanovené opatřením rektora,

  za předpokladu, že tak spolu s podmínkami stanoví opatření děkana, ředitele další součásti, nebo kvestora.

 4. Zaměstnanec univerzity,

  1. jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň pět let, přičemž po celou tuto dobu součet výše jeho pracovních úvazků na součástech univerzity činil nejméně 1,0,

  2. jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí nejméně 1,0 a

  3. který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně,

  má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek na tyto účely v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.

 5. Ustavením odstavce 4 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 2 písm. a) stanovit, že zaměstnanci podle odstavce 4 se vyplácí příspěvek vyšší než uvedený v odstavci 4 nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti.

__________

9) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů  souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) § 6 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 16c - Fond provozních prostředků

 1. Zdrojem fondu provozních prostředků jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení,

    b. 

  zůstatek příspěvku6), nejvýše však v takové výši, aby byl zachován kladný výsledek hospodaření fakulty nebo další součásti za příslušné období celkem, bylo-li takového výsledku dosaženo; při záporném výsledku hospodaření lze nevyčerpaný příspěvek převést jen se souhlasem rektora,

    c. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16.

 2. Prostředky fondu provozních prostředků lze použít na

    a. 

  financování činností, ke kterým byla univerzita zřízena,

    b. 

  převody do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16.

__________

6) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.


Čl. 17 - Financování některých aktivit

 1. Z dotací, příspěvků a jiných příjmů univerzity lze v rámci rozpočtu univerzity vyčlenit prostředky na

    a. 

  celouniverzitní aktivity podle dlouhodobého záměru univerzity,

    b. 

  mobility studentů a mobility akademických a vědeckých pracovníků,

    c. 

  projekty a aktivity v rámci třetí role univerzity,

    d. 

  havárie.

 2. Použití prostředků vyčleněných podle odstavce 1 je možné pouze v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Část III.

Čl. 21 - Vedení účetnictví

 1. Účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, v platném znění, je univerzita.

 2. Fakulty a další součásti vedou účetnictví podle závazného účtového rozvrhu a postupů účtování vydaných opatřením rektora podle čl. 31 odst. 1. Hlavním rozlišovacím znakem fakult a dalších součástí je specifický symbol přidělený univerzitou jednotlivým fakultám a dalším součástem.

 3. Zaúčtované doklady se předávají z fakult a z dalších součástí průběžně na rektorát v elektronické podobě. Sumarizaci dokladů prováděnou každý měsíc upravuje opatření rektora vydané podle čl. 31 odst. 1.

 4. Za včasnost, věcnou správnost, úplnost a průkaznost zpracovaných podkladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

 5. Originály účetních dokladů jsou ukládány a archivovány na příslušné fakultě nebo další součásti.

 6. Vnitřní účtování mezi fakultami a dalšími součástmi se organizuje v samostatném okruhu v rámci syntetických a analytických účtů závazného účtového rozvrhu univerzity. Obsahová náplň těchto účtů je stanovena jednotně a závazně. Spojovacím účtem prokazujícím návaznost mezi vnitroorganizačním účetnictvím vedeným v samostatném vnitřním okruhu a finančním účetnictvím účetní jednotky se jednotně používá účet „395 – Vnitřní zúčtování“.

 7. Náklady a výnosy hlavní činnosti, doplňkové činnosti, jakož i nehospodářské činnosti a hospodářské činnosti1) jsou v účetnictví vedeny odděleně.

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Čl. 22 - Účetní doklady

 1. Pro zpracování účetních dokladů definují fakulty a další součásti číselné řady, kde prvním číselným rozlišovacím znakem je specifický symbol. Seznam číselných řad předají rektorátu.

 2. Účetní doklady přijaté ke zpracování od jiných osob nebo vydané jiným osobám musí mít ve všech případech náležitosti daňového dokladu.

 3. Veškeré hospodářské operace uvnitř univerzity mezi jednotlivými fakultami a dalšími součástmi jsou realizovány na základě interních účetních dokladů. Vnitrouniverzitní předání plnění nepodléhá dani z přidané hodnoty. Vyrovnání daně z přidané hodnoty na výstupu z vnitrouniverzitního plnění provádí fakulta nebo další součást, která toto plnění přijímá. Předávající fakulta nebo další součást o režimu uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu poskytuje informace na interním dokladu.

 4. Za věcnou a formální správnost účetních dokladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

 5. Originály účetní dokladů se zakládají v účetních řadách definovaných podle odstavce 1, zůstávají uloženy u prvotního zpracovatele na fakultách a dalších součástech a nejsou součástí převodu dat na rektorát. Za řádné uložení dokladů odpovídají k tomu určení zaměstnanci, jejichž povinností je na vyzvání předložit doklady ke kontrole.


Čl. 23 - Účetní závěrka

 1. Za zpracování roční účetní závěrky za univerzitu, její předložení a zúčtování se státním rozpočtem odpovídá kvestor. Roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy o hospodaření (§ 21 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách).

 2. Fakulty a další součásti zpracovávají dílčí účetní závěrku v rozsahu stanoveném opatřením kvestora.

 3. Za zpracování dílčí účetní závěrky, její správnost a úplnost odpovídá děkan, popřípadě tajemník fakulty, nebo ředitel další součásti.

 4. Součástí dílčí roční účetní závěrky je inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

 5. Roční účetní závěrka se zpracovává za zúčtovací období, tedy k 31. prosinci.

 6. Fakulty a další součásti dále předkládají rektorátu měsíčně nebo čtvrtletně  vybrané údaje účetnictví podle pokynů a v rozsahu stanoveném kvestorem.


Čl. 24 - Doplňková činnost

 1. Univerzita provozuje doplňkovou činnost v souladu s § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách a s čl. 2 odst. 6 statutu.

 2. Doplňková činnost je hospodářskou činností podle příslušných právních předpisů upravujících vedení účetnictví.[11])

 3. Vymezení doplňkové činnosti není totožné s vymezením hospodářské činností podle příslušných předpisů Evropské unie.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

11) Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Část IV.

Čl. 25 - Daň z příjmů

 1. Povinnosti plynoucí z daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se přenášejí podle místa zpracování mzdové agendy na plátcovy pokladny, tj. na jednotlivé fakulty a další součásti, kde zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. Při plnění daňových povinností je třeba uvést přidělené identifikační číslo plátcovy pokladny. Kopie mzdové rekapitulace a dokladu o zaplacení se zasílá rektorátu.

 2. U daně z příjmů právnických osob zpracovává a podává daňové přiznání univerzita za účetní jednotku, a to v souladu s čl. 12a. Ke zpracování této agendy poskytují fakulty a další součásti potřebné podklady a informace. Vnitřní zúčtování daně z příjmů právnických osob upravuje opatření rektora podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 26 - Daň z přidané hodnoty

 1. Univerzita je plátcem daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím obdobím.

 2. Děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí odpovídají za řádné zpracování daňových dokladů v příslušném měsíčním období, za kontrolu úplnosti dokladů a za kontrolu náležitostí účetních dokladů.

 3. Pro kontrolu podkladů z fakult a dalších součástí se předává rektorátu dílčí daňové přiznání ve formě počítačové sestavy a pomocné evidence k tomu určeným pracovníkem fakulty nebo další součásti.

 4. Za správnost dílčího daňového přiznání odpovídá děkan, popřípadě tajemník fakulty, nebo ředitel další součásti.

 5. Originální daňové doklady zůstávají uloženy na fakultě nebo další součásti. K tomu určený pracovník je předloží na vyzvání ke kontrole.

 6. Úplné zpracování účetnictví za minulý měsíc předává fakulta nebo další součást rektorátu nejpozději do dvacátého dne běžného měsíce.

 7. K tomu určený pracovník rektorátu zpracuje přiznání k dani z přidané hodnoty a podá toto přiznání příslušnému finančnímu úřadu. Současně zabezpečí úhradu daňové povinnosti.

 8. Podíly fakult a dalších součástí z daně z přidané hodnoty se finančně vypořádávají bezodkladně po podání přiznání podle odstavce 7.

 9. Roční vypořádání daně z přidané hodnoty je součástí hospodaření fakult a dalších součástí.

 10. V případě vracení daně v rámci zahraniční pomoci se žádá prostřednictvím univerzity ve lhůtě k tomu zvláštním předpisem určené. Po marném uplynutí lhůty je neuplatněný nárok na vrácení daně z přidané hodnoty výdajem fakulty nebo další součásti, která měla nárok uplatnit.


Čl. 27 - Ostatní daně

 1. U ostatních daní se na fakultě nebo další součásti připraví příslušné daňové přiznání s tím, že originál bez podpisu a jedna kopie, podepsaná k tomu určeným zaměstnancem, je předána rektorátu.

 2. K tomu určený zaměstnanec, zařazený na rektorátu, zabezpečí podání daňových přiznání za univerzitu jako celek.


Čl. 28 - Odvody příspěvků a pojistného

 1. Odvod příspěvku na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se provede z fakulty nebo další součásti podle místa plátcovy pokladny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o zaplacení odvodů.

 2. Odvod pojistného na zdravotní pojištění se provede z fakulty nebo další součásti v návaznosti na mzdovou rekapitulaci v řádném termínu podle místa pokladny pro všechny zdravotní pojišťovny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o provedených platbách.


Část VI.

Čl. 30 - Poskytování příspěvků jiným osobám

 1. Univerzita je oprávněna přispívat vlastním zaměstnancům podle podmínek sjednaných v kolektivní smlouvě nebo stanovených v předpisu vydaném podle čl. 31 odst. 1

    a. 

  až do výše věcných a osobních nákladů (bez ceny potravin) menz zajišťujících stravování zaměstnanců univerzity a to na jedno hlavní jídlo denně,

    b. 

  až do výše 55% ceny jednoho hlavního jídla denně maximálně však do výše 70% stravného poskytovaného podle zvláštních právních předpisů při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin, pokud se zaměstnanec univerzity stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě smlouvy o závodním stravování.

 2. Univerzita je oprávněna hradit věcnou a osobní režii menz na poskytování dvou hlavních jídel denně studentům až do výše skutečných nákladů.

 3. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvek jiným fyzickým osobám než zaměstnancům univerzity v souladu se zvláštními právními předpisy za podmínky, že tím nedojde k financování hospodářské činnosti1) osoby samostatně výdělečně činné.

 4. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvky právnickým osobám zřízeným pro dosahování obecně prospěšných cílů nebo založeným k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, členské příspěvky právnickým osobám, jejichž je členem, jakož i příspěvky ve prospěch smluvního sdružení zavazujícího ke společnému přičinění se o dosažení sjednaného účelu.

 5. Univerzita před poskytnutím příspěvku právnickým osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným stanoví režim poskytnutí příspěvku z hlediska veřejné podpory.1)

 6. Univerzita při poskytování příspěvků právnickým osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným

    a. 

  v rozhodnutí nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku anebo v jiném dokumentu závazně upravujícím použití poskytovaného příspěvku stanoví, že právnická osoba, které je příspěvek poskytován, nesmí příspěvek použít pro výkon její hospodářské činnosti nebo jiným způsobem tak, aby došlo k nedovolené veřejné podpoře1), nebo

    b. 

  příspěvek poskytne výhradně z příjmů univerzity, které nejsou výlučně určeny k výkonu nehospodářské činnosti.1)

__________

1) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.


Část VII.

Čl. 31 - Další předpisy o hospodaření

 1. Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř univerzity a v návaznosti na tato pravidla hospodaření vydává rektor formou opatření předpisy, upravující příslušné okruhy problémů.

 2. Fakulty a další součásti jsou oprávněny vydávat v mezích zvláštních právních předpisů, statutu, vnitřních předpisů univerzity, vnitřních předpisů fakulty nebo součásti a předpisů podle odstavce 1 podrobnější směrnice o hospodaření.


Čl. 32 - Přechodné ustanovení

V průběhu roku 1999 zajistí děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí jménem univerzity vyvázání fakult a součástí ze všech obchodních společností, kde měla fakulta nebo další součást ke dni 31. 12. 1998 jakékoli obchodní podíly.


Čl. 33 - Zvláštní ustanovení

Zmiňují-li zvláštní předpisy úkoly zřizovatele, rozumí se jím v oblasti finančních vztahů ke státu ministerstvo.


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná zněná jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 12. října 2001. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 8. listopadu 2001 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. února 2004. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 26. dubna 2004 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 31. května 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. května 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 22. června 2009 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (pátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 10. října 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 3. listopadu 2014 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (šestá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. října 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 18. listopadu 2015 a účinnosti nabývá 1. ledna 2016.


Za správnost VI. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.JUDr. Jan Wagner


předseda Legislativní komise AS UK

vedoucí právního odboru rektorátu UK

Poslední změna: 12. březen 2018 13:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám