I. úplné znění Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  13. března 2000 pod  čj. 14 975/2000-30 Řád pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách  dne 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015.


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 15. ČERVNA 2015

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 59 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje udělování pamětních medailí (dále jen "medaile") Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") a medailí fakult členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.


Část I. Udělování medailí univerzity

Čl. 2 Medaile univerzity

 1. Medaile univerzity se uděluje ve dvou stupních:

    a. 

  zlatá,

    b. 

  stříbrná.

 2. Na univerzitě se dále udělují

    a. 

  Historická medaile univerzity,

    b. 

  tematicky zaměřené medaile ke vhodným příležitostem, stanoví-li tak rektor.

  Tyto medaile se udělují v jednom stupni.

 3. Evidenci udělených medailí univerzity vede rektorát podle pořadových čísel a stupňů medailí ve zvláštní matrice.

 4. Od každého vzoru udělovaných medailí univerzity jsou tři kusy trvale uloženy v archivu univerzity.


Čl. 3 Návrh na udělení medaile univerzity

Návrh na udělení medaile univerzity spolu s uvedením stupně a odůvodněním je oprávněn podat

  a. 

akademický senát univerzity,

  b. 

rektor,

  c. 

vědecká rada univerzity,

  d. 

kvestor,

  e. 

akademický senát fakulty,

  f. 

děkan,

  g. 

vědecká rada fakulty,

  h. 

ředitel další součásti univerzity,

  i. 

vědecká rada vysokoškolského ústavu univerzity.


Čl. 4 Udělení medaile univerzity

 1. O udělení medaile univerzity rozhoduje rektor.

 2. Medaile univerzity předává jménem univerzity rektor, nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile univerzity.


Část II. Udělování medailí fakult

Čl. 5 Medaile fakulty

 1. Medaile fakulty se uděluje zpravidla v jednom stupni.

 2. Evidenci udělených medailí fakulty vede děkanát fakulty ve zvláštní matrice fakulty.

 3. Od každého vzoru udělovaných medailí fakulty jsou tři kusy trvale uloženy v archivu univerzity.


Čl. 6 Návrh na udělení medaile fakulty

Návrh na udělení medaile fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat

  a. 

akademický senát fakulty,

  b. 

děkan,

  c. 

vědecká rada fakulty,

  d. 

tajemník fakulty,

  e. 

vedoucí pracoviště fakulty.


Čl. 7 Udělení medaile fakulty

 1. O udělení medaile fakulty rozhoduje děkan.

 2. Medaile fakulty předává jménem fakulty děkan, nebo jím pověřený proděkan, a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile fakulty.


Část III. Závěrečná ustanovení

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1.

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D., v.r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

rektor


*****


Změna Řádu pro udělování medailí Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 15. května 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 15. června 2015 a účinnosti nabývá 1. července 2015.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. března 2000.Poslední změna: 12. březen 2018 15:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám