I. úplné znění Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  22. června 2009 pod čj. 13 666/2009-30 Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze.


Změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze byla registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015.I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 15. ČERVNA 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 32 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb,

jako jejím vnitřním předpisu:Část I. Úvodní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení

Tento řád upravuje pravidla pro poskytování ubytovacích služeb ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy (dále jen „koleje“) a pro poskytování stravovacích služeb v menzách Univerzity Karlovy (dále jen „menzy“), jakož i působnost orgánů další součásti Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) pro zabezpečování těchto služeb, vztahy mezi těmito orgány a samosprávnými orgány univerzity a samosprávu ubytovaných.


Čl. 2 Koleje a menzy

 1. Koleje a menzy (dále jen „KaM“) jsou účelovým zařízením univerzity pro zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb zejména pro potřeby členů akademické obce univerzity.

 2. KaM poskytují ubytovací služby zejména studentům univerzity a dále dalším osobám za podmínek stanovených tímto řádem, organizačním řádem KaM (dále jen „organizační řád“), smlouvou1 uzavřenou ředitelem KaM (dále jen „ředitel“) s ubytovaným (dále jen „smlouva“), zásadami ubytování v kolejích (dále jen „zásady ubytování“), všeobecnými ubytovacími podmínkami, opatřeními ředitele a popřípadě opatřeními rektora vydanými na základě vnitřního předpisu univerzity.

 3. KaM poskytují stravovací služby zejména studentům a zaměstnancům univerzity a dále dalším osobám za podmínek stanovených tímto řádem, organizačním řádem, zásadami pro poskytování stravovacích služeb, všeobecnými stravovacími podmínkami, kolektivní smlouvou, opatřeními ředitele a popřípadě opatřeními rektora vydanými na základě vnitřního předpisu univerzity.


Část II. Organizace a orgány KaM, předpisy a dokumenty

Čl. 3 Orgány KaM a kolejní rady

 1. Orgány KaM jsou ředitel, Rada Kolejí a menz (dále jen „Rada“) a Grémium předsedů kolejních rad (dále jen „grémium“). Na kolejích se dále zřizují kolejní rady.

 2. Funkci ředitele, člena Rady, člena grémia a člena kolejní rady může zastávat pouze ten, kdo dosáhl věku 18 let a je způsobilý k právním úkonům. V případě ředitele a člena Rady je další podmínkou bezúhonnost; za bezúhonného se pro účely tohoto vnitřního předpisu považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.


Čl. 4 Organizační řád

 1. Organizační řád je vnitřním předpisem KaM.

 2. Návrh organizačního řádu předkládá ke schválení Akademickému senátu univerzity (dále jen „senát“) rektor. Ředitel předloží rektorovi návrh organizačního řádu po jeho schválení Radou, nestanoví-li tento řád jinak.

 3. Organizační řád zejména upravuje podrobnosti o činnosti, členění, řízení a vnitřní organizaci KaM a blíže vymezuje působnost, jednání a vzájemné vztahy orgánů KaM.

 4. V organizačním řádu je též vymezen interní kontrolní systém KaM, systém hodnocení kvality a způsob řešení stížností a podnětů ve věci ubytovacích a stravovacích služeb.


Čl. 5 Ředitel

 1. Ředitel je řídícím a výkonným orgánem KaM.

 2. Ředitele jmenuje rektor na základě výběrového řízení. Nejméně jednu třetinu členů výběrové komise tvoří zástupci delegovaní senátem a dále je členem výběrové komise vždy zástupce delegovaný Radou.

 3. Ředitele odvolává rektor na návrh senátu, na návrh Rady, nebo, po projednání v Radě, z vlastního podnětu.

 4. Ředitel jedná a rozhoduje jménem univerzity ve všech věcech týkajících se KaM a ubytovacích a stravovacích služeb poskytovaných KaM, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity nebo opatření rektora vydané na základě vnitřního předpisu univerzity jinak.


Čl. 6 Rada

 1. Rada dbá na zachování účelu KaM, na uplatnění zájmu univerzity a akademické obce univerzity v činnosti KaM a na efektivní a hospodárné nakládání s prostředky a majetkem univerzity spravovanými KaM.

 2. Rada působí též jako orgán vnější kontroly KaM.

 3. Rada má sedm členů. Tři členy Rady jmenuje rektor na základě návrhu senátu, přičemž jeden z navržených musí být zaměstnancem univerzity, dva členy na základě návrhu grémia a dva členy z vlastního podnětu. Funkční období člena Rady je dvouleté. Člen Rady může být rektorem odvolán před uplynutím funkčního období; navrhne-li odvolání člena Rady ten, kdo jej nominoval, rektor jej odvolá. Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Rady.

 4. Rada

    a. 

  schvaluje návrh organizačního řádu předložený ředitelem,

    b. 

  schvaluje návrh ředitele na vydání zásad ubytování,

    c. 

  schvaluje návrh ředitele na vydání zásad pro poskytování stravovacích služeb,

    d. 

  schvaluje návrh ředitele na stanovení standardních cen za ubytování,

    e. 

  schvaluje návrh ředitele na stanovení postupu, kterým se určují ceny za stravování pro studenty,

    f. 

  schvaluje výroční zprávu o činnosti a o hospodaření KaM předloženou ředitelem,

    g. 

  schvaluje jednací řád Rady,

    h. 

  schvaluje volební řád pro volbu členů kolejních rad,

    i. 

  schvaluje návrh ředitele na jmenování a odvolání členů námitkové komise,

    j. 

  navrhuje rektorovi odvolání ředitele,

    k. 

  vyjadřuje se k návrhu vzoru smlouvy předloženému ředitelem,

    l. 

  vyjadřuje se k návrhu všeobecných ubytovacích podmínek a všeobecných stravovacích podmínek,

    m. 

  vyjadřuje se k návrhu rozpočtu KaM,

    n. 

  vyjadřuje se k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, které nejsou uvedeny v čl. 49 písm. d) statutu univerzity, nebo smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí v případě, že výměra dotčených prostor přesahuje 200 m2 a doba, na kterou se smlouva uzavírá, přesahuje tři roky,

    o. 

  vyjadřuje se k záměru nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena přesahuje částku uvedenou v čl. 49 písm. d) Statutu univerzity a k záměru změnit výkon správy nemovitého majetku (čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku univerzity) týkajícího se KaM,

    p. 

  vyjadřuje se k záměru ředitele prominout dluh nebo vzdát se pohledávky v hodnotě přesahující výši uvedenou v čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku univerzity,

    q. 

  vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží senát, rektor nebo ředitel anebo o kterých tak stanoví organizační řád,

    r. 

  deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,

    s. 

  předkládá podněty řediteli nebo grémiu,

    t. 

  vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, pověřování těmito kontrolami a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,

    u. 

  dává podnět řediteli ke kontrole hospodaření KaM a v důvodných případech dává tento podnět rektorovi nebo senátu; v organizačním řádu muže být též stanoveno, za jakých podmínek a v jakých případech se Rada na kontrole hospodaření podílí přímo, prostřednictvím svých členů,

    v. 

  navrhuje rektorovi člena výběrové komise pro jmenování ředitele,

    w. 

  předkládá rektorovi a senátu výroční zprávu o své činnosti.

 5. Rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů.

 6. Návrhy ředitele podle odstavce 4 písmena a) až f) a i) může Rada schválit, nebo neschválit; pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Ředitel však může na jednání Rady projednávaný návrh změnit nebo stáhnout z programu jednání.

 7. O návrzích podle odstavce 4 písm. a) až e) jsou členové Rady vždy povinni informovat orgán, který je nominoval, v případě senátu pak Sociální komisi senátu.

 8. Jestliže Rada předložený návrh ředitele podle odstavce 4 písm. a) až f) nebo i) ani po opakovaném předložení neschválí, nebo jestliže předložený návrh ve lhůtě 30 dnů od jeho předložení bez důvodu hodného zvláštního zřetele neprojedná, může ředitel požádat rektora, aby

    a. 

  návrh organizačního řádu předložil senátu ke schválení, nebo

    b. 

  dokumenty uvedené v odstavce 4 písm. b) až f) vydal opatřením rektora nebo jmenoval anebo odvolal člena námitkové komise, a to vždy po předchozím vyjádření Sociální komise senátu.

  K žádosti rektorovi ředitel též předloží stanovisko Rady k předmětné záležitosti, pokud Rada takové stanovisko přijala; toto stanovisko je též předmětem příslušného jednání Sociální komise senátu, na které musí být ředitel a zástupce Rady pozván.

 9. Jestliže Rada nezaujme stanovisko k návrhu ředitele, ke kterému se vyjadřuje, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho předložení, má se za to, že se vyjádřila. V případě podle odstavce 4 písm. n) a stanoví-li tak organizační řád v případech podle odstavce 4 písm. q) a r) se lhůta podle první věty zkracuje na 15 dnů.

 10. Podrobnosti o jednání Rady, včetně možnosti jednání per rollam, upravuje jednací řád Rady. Administrativní potřeby Rady zajišťují KaM. Zápisy z jednání Rady se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM a zasílají se rektorovi a senátu.


Čl. 7 Grémium

 1. Grémium je poradním orgánem reprezentujícím studenty ubytované v kolejích.

 2. Členy grémia jsou předsedové kolejních rad. Grémium volí ze svých členů předsedu a popřípadě místopředsedu grémia.

 3. Grémium

    a. 

  schvaluje jednací řád grémia,

    b. 

  schvaluje jednací řád kolejní rady,

    c. 

  navrhuje rektorovi jmenování dvou členů Rady,

    d. 

  vyjadřuje se k návrhu ubytovacího řádu předloženému ředitelem,

    e. 

  vyjadřuje se k návrhu na stanovení výše úhrad za služby poskytované v souvislosti s ubytováním studentům, nestanoví-li organizační řád, že se k takovému návrhu vyjadřuje kolejní rada,

    f. 

  vyjadřuje se k záležitostem, které mu předloží ředitel, kolejní rada anebo o kterých tak stanoví organizační řád,

    g. 

  deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,

    h. 

  vykonává působnost v záležitosti rezervace ubytování na kolejích stanovenou organizačním řádem nebo zásadami ubytování,

    i. 

  vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích a případně stravovacích služeb a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,

    j. 

  předkládá podněty řediteli, Radě nebo kolejní radě.

 4. Podrobnosti o jednání grémia, včetně možnosti jednání per rollam, upravuje jednací řád grémia. Postup v případě nečinnosti grémia upravuje organizační řád. Administrativní potřeby grémia zajišťují KaM. Zápisy z jednání grémia se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.


Čl. 8 Kolejní rada

 1. Kolejní rada je samosprávným orgánem studentů ubytovaných v určité koleji nebo kolejích.

 2. Členy kolejní rady jsou osoby zvolené na příslušné koleji nebo kolejích; podrobnosti stanoví volební řád pro volbu členů kolejních rad. Kolejní rada volí ze svých členů předsedu a popřípadě místopředsedu kolejní rady. Funkci předsedy kolejní rady může zastávat pouze člen akademické obce univerzity.

 3. Kolejní rada

    a. 

  vyjadřuje se k záležitostem týkajících se příslušné koleje nebo kolejí, o kterých tak stanoví organizační řád,

    b. 

  v mezích stanovených v organizačním řádu nebo v zásadách ubytování provádí rezervace ubytování na dané koleji,

    c. 

  vyjadřuje se k návrhu podrobností k ubytovacímu řádu platných pro danou kolej nebo dané koleje předloženému ředitelem,

    d. 

  vyjadřuje se k záležitostem, které ji předloží vedoucí koleje, grémium anebo o kterých tak stanoví organizační řád,

    e. 

  deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,

    f. 

  vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích služeb a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,

    g. 

  předkládá podněty vedoucímu koleje nebo grémiu.

 4. Funkční období členů kolejní rady a důvody zániku členství v kolejní radě jsou stanoveny ve volebním řádu pro volbu členů kolejních rad.

 5. Podrobnosti o jednání kolejní rady, včetně možnosti jednání per rollam, upravuje jednací řád kolejní rady. Postup v případě nečinnosti kolejní rady upravuje organizační řád. Administrativní potřeby kolejní rady zajišťují KaM. Zápisy z jednání kolejní rady se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.


Čl. 9 Zveřejňování předpisů, soulad předpisů, nápravná opatření

 1. Platná a účinná znění předpisů a dokumentů uvedených v čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM; případné další formy zveřejňování těchto předpisů a dokumentů, způsob zveřejňování dalších materiálů, jakož i podrobnosti o úřední desce KaM stanoví organizační řád. Stanoví-li tak organizační řád, lze zveřejnění na úřední desce nahradit zaručenou možností do předpisu nebo dokumentu za stanovených podmínek nahlédnout.

 2. Předpisy a dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3, jakož i jiná opatření a úkony ředitele musí být v souladu s vnitřními předpisy univerzity, s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti2 univerzity a jeho aktualizací a s rozpočtem univerzity a musí odpovídat hospodářským, administrativním a technickým možnostem KaM.

 3. Předpisy a dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 nemohou rozšířit kompetence Rady, grémia nebo kolejní rady.

 4. Jestliže jsou zásady ubytování, zásady pro poskytování stravovacích služeb, vzor smlouvy, ubytovací řád, podrobnosti k ubytovacímu řádu, všeobecné ubytovací podmínky, všeobecné stravovací podmínky, jednací řád Rady, volební řád pro volbu členů kolejních rad, jednací řád grémia nebo jednací řád kolejní rady anebo opatření nebo jiný úkon ředitele v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity, rektor účinnost takového předpisu z vlastního podnětu nebo na návrh senátu pozastaví a vyzve příslušný orgán k nápravě; není-li náprava zjednána v rektorem stanovené lhůtě, postupuje se podle čl. 36a Volebního a jednacího řádu senátu.

 5. Náležitosti výroční zprávy o činnosti KaM jsou stanoveny organizačním řádem a v jeho rámci opatřením rektora; součástí výroční zprávy o činnosti KaM je vždy souhrnná informace o řešení stížností na ubytovací nebo stravovací služby.


Část III. Ubytovací služby

Čl. 10 Koleje

 1. Koleje jsou organizačními jednotkami KaM.

 2. Seznam kolejí a podrobnosti o organizaci, řízení a provozu koleje, včetně postavení vedoucího koleje nebo kolejí, upravuje organizační řád.


Čl. 11 Druhy ubytování a úhrady

 1. Ubytování studentů v koleji může být

    a. 

  dlouhodobé nebo

    b. 

  jiné; podrobnosti stanoví zásady ubytování.

  Dlouhodobým ubytováním se rozumí ubytování na akademický rok, nebo na školní rok, anebo na celou dobu studia. Školním rokem se rozumí období od začátku zimního semestru do konce letního semestru příslušného akademického roku.

 2. Úhradou za ubytování jsou

    a. 

  standardní ceny,

    b. 

  další ceny stanovené opatřením ředitele,

  přičemž tyto ceny se v souladu s právními předpisy navyšují o daň z přidané hodnoty a případně též o místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních.

 3. Standardní ceny se stanoví opatřením ředitele, které schvaluje Rada, nestanoví-li tento řád jinak.

 4. Standardní cena je úhradou za ubytování studentů zapsaných na univerzitě nebo jiné vysoké škole v České republice anebo za ubytování účastníků výměnných studentských pobytů na základě mezivládních nebo meziuniverzitních dohod; toto neplatí pro studenty nebo účastníky, kterým jsou poskytovány v souvislosti s ubytováním nadstandardní služby.


Čl. 12 Způsob placení a splatnost úhrady

Způsob placení a splatnosti úhrad, jakož i postup při nezaplacení úhrady stanoví smlouva a všeobecné ubytovací podmínky.


Čl. 13 Zásady ubytování

 1. Zásady ubytování blíže upravují ubytování studentů univerzity a popřípadě dalších osob v kolejích univerzity, zejména druhy ubytování, kritéria pro hodnocení žádostí a podávání námitek.

 2. Zásady ubytování jsou vydávány formou opatření ředitele, které schvaluje Rada, nestanoví-li tento řád jinak.

 3. Zásady ubytování se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.


Čl. 15 Pravidla pro výběr zájemců o dlouhodobé ubytování na kolejích

 1. O ubytování v kolejích se každoročně žádá, nejde-li o ubytování na celou dobu studia.

 2. Výběr zájemců o dlouhodobé ubytování v kolejích (dále jen „zájemci”) se provádí na základě posouzení žádosti každého zájemce, a to podle kritérií stanovených v zásadách ubytování.

 3. Žádosti o dlouhodobé ubytování v kolejích univerzity se při výběru zájemců vyhoví vždy, jestliže zájemce je studentem studijního programu akreditovaného na univerzitě, nebo byl k takovému studiu přijat a je

    a. 

  osobou s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo osobou se zdravotním postižením3 nebo

    b. 

  oboustranným sirotkem.

  Žádosti o dlouhodobé ubytování v kolejích univerzity se při výběru zájemců vyhoví vždy též tehdy, jestliže zájemce je studentem doktorského studijního programu v prezenční formě akreditovaného na univerzitě, nebo byl k takovému studiu přijat, a splňuje-li případné podmínky stanovené v zásadách ubytování.


Čl. 16 Žádost, výběr zájemců

 1. Žádost se podává způsobem a v termínech stanovených v zásadách ubytování.

 2. Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti nebo má-li jiné vady, je zájemce vyzván, aby žádost doplnil a stanoví se mu k tomu přiměřená lhůta. Není-li žádost, vyjma údajů nebo příloh v zásadách ubytování označených jako nepovinné, v dané lhůtě doplněna, má se za to, že nebyla podána.

 3. Výběr zájemců se provádí v souladu s čl. 15, a to v termínech stanovených v zásadách ubytování. Každému zájemci se sdělí, že

    a. 

  mu bude poskytnuto ubytování dle jeho žádosti, nebo

    b. 

  o žádosti bylo rozhodnuto jinak než podle písmena a); podrobnosti stanoví zásady ubytování.

  V případě podle písmena b) se zájemce současně poučí o možnosti podat námitku.


Čl. 17 Rozhodnutí o žádosti, námitka a řízení o ní

 1. O poskytnutí ubytování v koleji rozhoduje ředitel.

 2. Zájemce, kterému nebylo vyhověno, může proti rozhodnutí ředitele podat námitku. Námitka se podává řediteli způsobem a ve lhůtě stanovené v zásadách ubytování, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než osm dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí ředitele.

 3. Nevyhoví-li ředitel námitce, postoupí ji námitkové komisi. Polovinu členů námitkové komise tvoří studenti. Námitková komise námitce vyhoví, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

 4. Jestliže námitková komise námitce vyhoví, bude zájemci poskytnuto ubytování dle jeho žádosti. Není-li to možné, nabídne se zájemci, kterému bylo vyhověno, ubytování jiné.


Čl. 18 Smlouva a všeobecné ubytovací podmínky

 1. Se zájemci, kterým bylo poskytnuto ubytování v kolejích, se uzavírá smlouva; bližší podrobnosti stanoví zásady ubytování.

 2. Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele jsou stanovena ve smlouvě a ve všeobecných ubytovacích podmínkách platných a účinných ke dni uzavření smlouvy; následné změny všeobecných ubytovacích podmínek se práv a povinností ubytovaného a ubytovatele nedotýkají.

 3. Vzor smlouvy je vydáván opatřením ředitele, k jehož návrhu se vyjadřuje Rada.

 4. Vzor smlouvy se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.

 5. Na uzavření smlouvy není právní nárok.

 6. Texty smlouvy a všeobecných ubytovacích podmínek jsou pro zahraniční zájemce k dispozici též v anglickém jazyce.


Čl. 19 Ubytovací řád

Ubytovacím řádem jsou upravena zejména pravidla chování v kolejích. Ubytovací řád je vydáván opatřením ředitele k jehož návrhu se vyjadřuje grémium. Ředitel může svým opatřením stanovit podrobnosti k ubytovacímu řádu platné pro danou kolej nebo dané koleje; k návrhu tohoto opatření se vyjadřuje příslušná kolejní rada.


Část IV. Stravovací služby

Čl. 20 Menzy

 1. Menzy jsou organizačními jednotkami KaM.

 2. Seznam menz a podrobnosti o organizaci, řízení a provozu menzy, včetně postavení vedoucího menzy nebo menz, upravuje organizační řád.


Čl. 21 Zásady pro poskytování stravovacích služeb

 1. Zásady pro poskytování stravovacích služeb upravují stravování v menzách. Zásady pro poskytování stravovacích služeb jsou vydávány formou opatření ředitele, které schvaluje Rada, nestanoví-li tento řád jinak.

 2. Zásady pro poskytování stravovacích služeb se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.


Čl. 22 Stravování členů akademické obce univerzity

Vyplývá-li to z rozpočtu univerzity, má student univerzity nárok na stravování za zvýhodněnou (studentskou) cenu. Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci univerzity se stravují za podmínek stanovených v kolektivní smlouvě.


Čl. 24 Přechodná ustanovení

 1. Rektor jmenuje členy Rady do 15. října 2009; návrhy podle čl. 6 odst. 3 věty druhé se rektorovi předloží nejpozději do 9. října 2009.

 2. Ředitel předloží rektorovi návrh organizačního řádu do 31. prosince 2009.

 3. Grémium předsedů kolejních rad a kolejní rady ustavené podle dosavadních předpisů se považují za Grémium a kolejní rady podle tohoto řádu. Termín prvních voleb členů kolejních rad upraví volební řád pro volbu členů kolejních rad.

 4. Do doby vydání předpisů a dokumentů podle tohoto řádu se postupuje podle organizačního řádu Kolejí a menz ze dne 1. července 2000 ve znění pozdějších změn, opatření rektora č. 13/2009, Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2009/2010, opatření rektora č. 15/2009, Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze, opatření rektora č. 16/2009, Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze, opatření rektora č. 34/2007, Stanovení cen za stravování v menzách Univerzity Karlovy v Praze pro studenty, opatření rektora č. 3/2007, Ubytovací řád vysokoškolské koleje, Jednacího řádu Grémia předsedů kolejních rad ze dne 24. května 2007, Volebního a jednacího řádu kolejních rad ze dne 24. května 2007 a opatření ředitele Kolejí a menz platných a účinných ke dni účinnosti tohoto řádu.


Čl. 25 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 22. května 2009.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.4

 3. Tento řád nabývá účinnosti dne 1. října 2009.PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D., v.r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

rektor


***** Vybraná ustanovení změn *****

Čl. 2  Změny Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ze dne 15. června 2015 (první změna)

Přechodné ustanovení


Stávající složení Rady Kolejí a Menz Univerzity Karlovy v Praze není touto Změnou Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) dotčeno.


*****

Změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 15. května 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 15. června 2015 a účinnosti nabývá 1. července 2015.Za správnost I. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK


RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK
Poznámky

1

§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


2

§ 21 odst. 1 písm. b) č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.


4

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 22. června 2009.Poslední změna: 12. březen 2018 15:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám