Zástupci Akademického senátu v komisích a dalších tělesech UK


Kolegium rektora

Zástupce v Kolegiu rektora

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

Rada vysokých škol

Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce.

Informace o Radě vysokých škol


Zástupci v RVŠ za Univerzitu, funkční období 2018 - 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

delegát do sněmu a předsednictva RVŠ

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

delegát do sněmu RVŠ

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

delegát do Studentské komory RVŠ

Štěpán Esterle (KTF)

náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ

Zástupci v RVŠ za jednotlivé fakulty UK, funkční období 2018 - 2020

Jméno a příjmení

fakulta

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

1.LF

Doc. MUDr. Hana Maxová Ph.D.

2.LF

3.LF

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.

LF P

Doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

LF HK

PhDr. Milena Přecechtělová

ETF

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

FHS

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

FSV

Doc. PhDr. Viléma Novotná

FTVS

Doc. PharmDr. František Trejnar, CSc.

FarmF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

FF

ThDr. Ivan Kohout, Th.D.

HTF

Doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

KTF

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

MFF

PhDr. David Greger, Ph.D.

PedF

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

PF

prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.

PřF


Extramurální členství v Ekonomické komisi RVŠ

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

MFF


Fórum předsedů akademických senátů při RVŠ

Fórum předsedů akademických senátů při Radě vysokých škol, je znovu obnoveným poradním orgánem Rady vysokých škol. Fórum je složeno z předsedů akademických senátů jednotlivých vysokých škol v České republice. Předsednictvo je utvořeno z jednoho předsedy a tří místopředsedů. Primárním posláním tohoto tělesa je synergické posilování spolupráce a komunikace v oblasti vysokých škol a utváření doporučujících stanovisek k současnému dění v daném sektoru směrem k RVŠ.


funkční období

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

od 2017, květen

místopředseda Fóra předsedů AS při RVŠ


Rada Kolejí a menz, funkční období 2018 - 2020

Rada dbá na zachování účelu KaM, na uplatnění zájmu univerzity a akademické obce univerzity v činnosti KaM a na efektivní a hospodárné nakládání s prostředky a majetkem univerzity spravovanými KaM. Rada působí též jako orgán vnější kontroly KaM. Rada má sedm členů. Tři členy Rady jmenuje rektor na základě návrhu senátu, dva členy na základě návrhu grémia a dva členy z vlastního podnětu. Funkční období člena Rady je dvouleté. Člen Rady může být rektorem odvolán před uplynutím funkčního období; navrhne-li odvolání člena Rady ten, kdo jej nominoval, rektor jej odvolá. Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Rady.


Zástupci UK v Radě KaM

funkční období

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

2018 - 2020, prosinec

- nominován Sociální komisí AS UK

Josef Štorm (2. LF)

2018 - 2020, prosinec

- nominován Sociální komisí AS UK

PhDr. David Emler, Ph.D. (FSV)

2018 - 2020, prosinec

- nominován Sociální komisí AS UK

Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK, funkční období 2017 - 2019

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté. http://www.cuni.cz/UK-4592.html Hodnotící komisi lze kontaktovat na .


Zástupci AS UK v Hodnotící komisi

funkční období

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

2017 - 2019, březen

- nominována Sociální komisí AS UK

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

2017 - 2019, březen

- nominována předsednictvem AS UK

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

2017 - 2019, březen

- nominován Ekonomickou komisí AS UK

Bc. Eliška Kryčerová (PedF), předsedkyně

2017 - 2019, březen

- nominována Sociální komisí AS UK

Mgr. Michal Říha (PF)

2017 - 2019, březen

- nominován Sociální komisí AS UK

Tomáš Sychra (3.LF)

2017 - 2019, březen

- nominován Ekonomickou komisí AS UK

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

2017 - 2019, březen

- nominována předsednictvem AS UK


Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK, funkční období 2017 - 2019

Kontrolní komise posuzuje dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta. Kontrolní komise má pět členů, posuzuje pětičlenná komise, členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi senátu a se členstvím v hodnotící komisi. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté. http://www.cuni.cz/UK-4592.html


Zástupci AS UK v Kontrolní komisi

funkční období

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

2017 - 2019, březen

- nominován předsednictvem a Ekonomickou komisí AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.(FTVS)

2017 - 2019, březen

- nominován předsednictvem a Ekonomickou komisí AS UK

Dozorčí rada Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK), funkční období 2016 - 2019

Dozorčí rada dbá na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze a v této souvislosti provádí kontrolu činnosti GA UK a oborových rad GA UK. Dozorčí rada má šest členů, jednoho navrhuje AS UK, jednoho navrhuje VR UK, třetím členem je kvestor, zbývající tři členové jsou zástupci skupin oborů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. c) GŘ. Členem dozorčí rady nemůže být člen GR nebo člen oborové rady. Členy dozorčí rady jmenuje rektor. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.


Zástupce AS UK v Dozorčí radě GA UK

funkční období

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

2016 - 2019, únor

Technologická agentura České republiky (TAČR), funkční období

Zástupce AS UK v TAČRu

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Komise pro přidělování startovacích bytů, funkční období 2015 - 2019

Komise je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy v Praze ve věci posuzování žádostí mladých akademických a vědeckých pracovníků univerzity o přidělení startovacího bytu v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy. http://www.cuni.cz/UK-3604.html Komise má sedm členů jmenovaných z řad členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na základě návrhu akademického senátu univerzity, jednoho člena na základě návrhu Koordinační odborové rady Vysokoškolského odborového svazu univerzity a čtyři členy z vlastního podnětu. Funkční období člena komise je pětileté.

Zástupci AS UK v komisi

funkční období

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2015 - 2019, duben

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF)

2015 - 2019, duben

Etická komise UK, funkční období 2017 - 2020

Etická komise posuzuje podněty ve věci dodržování Etického kodexu. Komise se skládá z členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady univerzity a tři členy komise na návrh akademického senátu univerzity, z nichž nejméně dva jsou studenti univerzity. Funkční období členů komise je tříleté.


Zástupci AS UK v komisi

funkční období

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

člen komise

2017 - 2020

Mgr. Michal Říha (PF)

člen komise

2017 - 2020

Benjamin Roll (ETF)

člen komise

2017 - 2020


Komise pro udílení cen Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Komise je poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny. Komise se skládá ze zástupců vedení univerzity, Ediční rady Univerzity Karlovy a zástupce Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Zástupce AS UK v komisi

funkční období

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF, KTF)

od března 2014

Pozorovatel v Komisi pro humanitní obory v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK

Zástupce AS UK v komisi

funkční období

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

od března 2014

Komise rektora věnovaná otázce IT

Komise je poradním orgánem rektora.

Zástupci AS UK v komisi

funkční období

Adam Kalina (2. LF)

od března 2014

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

od března 2014

Poslední změna: 1. srpen 2018 12:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám