IV. úplné znění Přílohy č. 8 Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Přílohy č. 8 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 22. ČERVNA 2009


Část I.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního právního předchůdce univerzity se pro účely daňové a obdobné považuje Univerzita Karlova v Praze uvedená v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a to včetně jejích součástí, které byly oprávněny vystupovat v právních vztazích vlastním jménem.

 2. Univerzita je právnickou osobou.

 3. Univerzita vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem univerzity jsou nemovité a movité věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.

 4. O nakládání s majetkem univerzity rozhodují a jejím jménem v souvislosti s tím jednají orgány uvedené v čl. 49 statutu.


Část II.

Čl. 2 Rozpočet a rozpočtové provizórium

Otázky týkající se rozpočtu a rozpočtového provizória jsou upraveny v zákoně o vysokých školách a v čl. 48 statutu.


Čl. 3 Příjmy univerzity

 1. Finančními prostředky k zajištění provozu univerzity jsou

    a. 

  příspěvek ze státního rozpočtu,

    b. 

  dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

    c. 

  dotace z evropských strukturálních fondů,

    d. 

  poplatky spojené se studiem podle čl. 33 statutu a poplatky podle čl. 27 statutu,

    e. 

  příjmy podle čl. 27, 34 a 36 statutu,

    f. 

  výnosy z majetku,

    g. 

  jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

    h. 

  výnosy z doplňkové činnosti,

    i. 

  příjmy z darů a dědictví,

    j. 

  příjmy od nadací a nadačních fondů,

    k. 

  sdružené finanční prostředky,

    l. 

  prostředky finančních fondů univerzity,

    m. 

  úvěry a půjčky,

    n. 

  příjmy za ubytování,

    o. 

  příjmy za stravování,

    p. 

  ostatní příjmy.

 2. Finanční prostředky k zajištění investiční činnosti univerzity jsou

    a. 

  příspěvek ze státního rozpočtu,

    b. 

  dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,

    c. 

  dotace z evropských strukturálních fondů,

    d. 

  jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,

    e. 

  prostředky z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,

    f. 

  sdružené finanční prostředky,

    g. 

  úvěry a půjčky,

    h. 

  finanční dary účelově určené na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

    i. 

  ostatní příjmy.


Tvorba a užití finančních prostředků

Čl. 3a Příspěvek ze státního rozpočtu

Dle § 18 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách má univerzita nárok na příspěvek1) ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Univerzitě přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Pro výši příspěvku je rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva. Fakultám a dalším součástem jsou příspěvek a záloha na příspěvek rozdělovány podle dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity a jejich konkretizace pro daný rok (čl. 48 odst. 3 statutu). Finanční převody příslušných částek na fakulty a další součásti jsou časově vázány na finanční převody od poskytovatele.

_____

1) § 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 4 Dotace ze státního rozpočtu

Na dotaci ze státního rozpočtu má univerzita nárok podle § 18 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu2) a dalšími právními předpisy3). Pro výši dotací je rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva.

_____

2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 4a Dotace z evropských strukturálních fondů

Univerzitě mohou být poskytnuty dotace z evropských strukturálních fondů dle podmínek poskytovatele.


Čl. 5 Poplatky

 1. Poplatky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu jsou příjmem stipendijního fondu.

 2. Poplatky uvedené v čl. 27 a čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) statutu jsou příjmem z hlavní činnosti.


Čl. 7 Výnosy z majetku

 1. Výnosy z pronájmu majetku jsou příjmem dílčích rozpočtů fakult a dalších součástí.

 2. Výnosy z prodeje movitého majetku uvedeného v čl. 49 písm. a) statutu jsou příjmem univerzity, nestanoví-li rektor jinak.

 3. Výnosy z prodeje movitého majetku jsou příjmem dílčích rozpočtů fakult a dalších součástí, nejde-li o případ podle odstavce 2.

 4. Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou pouze příjmem univerzity.


Čl. 8 Jiné příjmy z veřejných zdrojů

Jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů územně samosprávných celků a z dalších veřejných zdrojů jsou podle své povahy příjmem hlavní nebo doplňkové činnosti a podléhají podmínkám zúčtování podle zvláštních pokynů, popřípadě dohod.


Čl. 9 Výnosy doplňkové činnosti

Doplňková činnost včetně využití jejích výnosů je upravena čl. 24 a předpisem vydaným podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 10 Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů

 1. Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů jsou příjmy dílčích rozpočtů fakult nebo dalších součástí, jestliže to stanoví smlouva.

 2. Pro účely plnění daňových povinností předkládají fakulty a další součásti kopie smluv podle odstavce 1 univerzitě do jednoho měsíce od jejich uzavření, nejpozději však do konce běžného kalendářního roku.


Čl. 11 Sdružené finanční prostředky

 1. Univerzita může po schválení příslušným orgánem sdružovat finanční prostředky s jinými osobami pouze v případě průkazné efektivnosti či jiného prospěchu pro univerzitu.

 2. Sdružování prostředků, s nimiž hospodaří orgány fakult a dalších součástí uvnitř univerzity, je možné na základě dohody příslušných děkanů, popřípadě ředitelů dalších součástí.


Čl. 12 Úvěry a půjčky

Úvěry a půjčky lze sjednávat jen, je-li to nezbytné a v nezbytném rozsahu. Jde-li o úvěr nebo půjčku přesahující 10 000 000 Kč, je k jejímu sjednání zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu univerzity.


Čl. 12a Výsledek hospodaření univerzity

 1. Výsledek hospodaření univerzity je součtem výsledků hospodaření fakult a dalších součástí. Pro daňové účely se výsledek hospodaření upravuje o položky, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob nebo které nelze zahrnout do nákladů či výnosů. Takto upravený výsledek hospodaření je základem pro daň z příjmů. Po zjištění daňové povinnosti se vyčísluje výsledek hospodaření po zdanění.

 2. Výsledek hospodaření po zdanění se do schválení roční účetní závěrky vede jako výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

 3. Po schválení roční účetní závěrky je tento výsledek hospodaření přičten k nerozdělenému výsledku, resp. ztrátě z minulých let. Výsledek hospodaření k rozdělení (dále jen „VH k rozdělení“) vzniká pouze v případě kladného výsledku této operace za univerzitu jako celek; v takovém případě rektor opatřením stanoví podíl fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení.


Fondy

Čl. 12b Fondy

 1. Univerzita zřizuje tyto fondy:4)

    a. 

  rezervní fond,

    b. 

  fond reprodukce investičního majetku,

    c. 

  stipendijní fond,

    d. 

  fond odměn,

    e. 

  fond účelově určených prostředků,

    f. 

  fond sociální,

    g. 

  fond provozních prostředků.

 2. Jednotlivé fondy jsou tvořeny součtem příslušných dílčích fondů vedených na fakultách a dalších součástech.

 3. Vzájemné převody mezi fondy5) mohou být se souhlasem rektora uskutečněny při roční účetní závěrce a do jejího schválení (čl. 12a odst. 2), nebo v důvodných případech i v průběhu kalendářního roku. Předkládá-li návrh rektorovi děkan, vyžádá si předem vyjádření akademického senátu dotčené fakulty.

 4. Příděly do fondů z VH k rozdělení upravuje opatření rektora.

 5. Příděl do dílčích fondů fakult a dalších součástí je možný za předpokladu kladného podílu fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení po umoření případné ztráty z minulých let.

 6. Dílčí fondy dalších součástí, jejichž ředitelům není svěřeno právo hospodaření podle čl. 49 písm. d) statutu, jsou vedeny u rektorátu; působnost v oblasti nakládání s dílčím fondem takové součásti vykonává osoba, kterou rektor pověří.

_____

4) § 18 odst. 6 zákona o vysokých školách.

5) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.


Čl. 13 Rezervní fond

 1. Zdrojem rezervního fondu jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení,

    b. 

  převody z fondů uvedených v čl. 14, 16 a 16c.

 2. Rezervní fond lze použít

    a. 

  na krytí ztrát minulých účetních období

    b. 

  na převody do fondů uvedených v čl. 14, 16 a 16c.


Čl. 14 Fond reprodukce investičního majetku

 1. Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou

    a. 

  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

    b. 

  příděl z HV k rozdělení,

    c. 

  výnosy z prodeje investičního majetku do výše zůstatkové ceny předmětného majetku,

    d. 

  výnosy z povolených loterií, jiných podobných her a veřejných sbírek určené k investičním účelům,

    e. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13, 16 a 16c,

    f. 

  zůstatek příspěvku5).

 2. Fond reprodukce investičního majetku lze použít

    a. 

  k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku,

    b. 

  k úhradě splátek úvěrů a půjček použitých na nabytí nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

    c. 

  jako doplňkového zdroje financování oprav nebo udržování dlouhodobého hmotného anebo nehmotného majetku,

    d. 

  na převody do fondů uvedených v čl. 13 a 16c.

 3. O užití fondu reprodukce investičního majetku se vede detailní operativní evidence v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy a opatřením rektora.

_____

5) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách.


Čl. 15 Stipendijní fond

 1. Zdrojem dílčích stipendijních fondů vedených na fakultách jsou

    a. 

  uhrazené poplatky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu,

    b. 

  převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu6).

 2. Stipendijní fond lze použít pouze k výplatě stipendií podle stipendijního řádu univerzity.

 3. Na stipendia musí být v kalendářním roce vyplaceno nejméně 80% prostředků z uhrazených poplatků uvedených v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu a z poplatků, které byly rozhodnutím rektora, jenž nabylo právní moci, vyměřeny a u nichž, vzhledem k trvajícímu studiu studenta a postupu předpokládaného v příslušných ustanoveních přílohy č. 6 statutu a studijního a zkušebního řádu univerzity, lze mít za to, že byly uhrazeny.

_____

6) § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 16 Fond odměn

 1. Zdrojem fondu odměn jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení, nejvýše však do výše 3% objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období,

    b. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13 a 16c, nejvýše však do výše 2% objemu vyplacených mzdových prostředků v příslušném období.

 2. Fond odměn lze použít

    a. 

  k výplatě odměn podle vnitřního mzdového předpisu univerzity,

    b. 

  k převodům do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16c.


Čl. 16a Fond účelově určených prostředků

 1. Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou

    a. 

  účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

    b. 

  účelové určené peněžní prostředky ze zahraničí,

    c. 

  účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty, a to až do výše 5% objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté v kalendářním roce.

 2. Prostředky fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty. O tvorbě a užití fondu se vede detailní operativní evidence v rozsahu stanoveném právními předpisy7) a opatřením rektora dle čl. 31 odst. 1.

_____

7) Též § 18 odst. 10 zákona o vysokých školách.


Čl. 16b Fond sociální

 1. Zdrojem dílčích sociálních fondů vedených na fakultách a dalších součástech je příděl na vrub nákladů fakulty nebo další součásti ve výši nejméně 1,3% objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2% objemu nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

 2. Prostředky sociálního fondu lze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity

    a. 

  na penzijní připojištění se státním příspěvkem8) nebo soukromé životní pojištění9) za podmínek a ve výši stanovené opatřením děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6,

    b. 

  na zaplacené úroky z úvěru nebo půjčky poskytnuté zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou nebo na nenávratnou finanční výpomoc zaměstnanci univerzity, který se nachází v akutní, tíživé sociální situaci, stanoví-li tak spolu se základními podmínkami opatření rektora; podrobnosti mohou být dále upraveny opatřením děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6.

 3. Prostředky sociálního fondu lze dále použít

    a. 

  na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity9a),

    b. 

  na úhradu daňově uznatelných výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu,

    c. 

  na příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, a to do výše stanovené opatřením rektora nebo

    d. 

  na příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování, a to do výše stanovené opatřením rektora,

  za předpokladu, že tak spolu s podmínkami stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6.

 4. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň pět let,

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně pět let činila 1,0 a

    c. 

  který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně,

  má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek na tyto účely v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.

 5. Ustavením odstavce 4 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 2 písm. a) stanovit, že zaměstnanci podle odstavce 4 se vyplácí příspěvek vyšší než uvedený v odstavci 4 nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti.

_____

8) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9a) 6 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 16c Fond provozních prostředků

 1. Zdrojem fondu provozních prostředků jsou

    a. 

  příděl z VH k rozdělení,

    b. 

  zůstatek příspěvku5), nejvýše však v takové výši, aby byl zachován kladný výsledek hospodaření fakulty nebo další součásti za příslušné období celkem, bylo-li takového výsledku dosaženo; při záporném výsledku hospodaření lze nevyčerpaný příspěvek převést jen se souhlasem rektora,

    c. 

  převody z fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16.

 2. Prostředky fondu provozních prostředků lze použít na

    a. 

  financování činností, ke kterým byla univerzita zřízena,

    b. 

  převody do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16.


Financování některých potřeb

Čl. 17 Stanovené potřeby

Univerzita odděleně soustřeďuje prostředky na financování

  a. 

zajišťování společenských aktivit,

  b. 

odstraňování havárií a zajišťování celouniverzitních aktivit,

  c. 

zajišťování mobility studentů a akademických pracovníků.


Čl. 18 Společenské aktivity

 1. Zdrojem pro oddělenou tvorbu prostředků na zajištění společenských aktivit jsou

    a. 

  peněžité dary včetně darů v cizích měnách,

    b. 

  dotace z rozpočtů územně samosprávních celků,

    c. 

  ostatní příjmy.

 2. Prostředky soustředěné podle odstavce 1 se používají na činnosti v souladu s určením toho, kdo tyto prostředky poskytl, a na nekryté provozní potřeby nezajištěné ve schváleném rozpočtu.


Čl. 19 Havárie a celouniverzitní rezervy

 1. Zdroj financování odstraňování havárií a zajišťování celouniverzitních aktivit je dán opatřením rektora vydaným podle čl. 31 odst. 1.

 2. Prostředky soustředěné podle odstavce 1 se používají především na odstraňování havarijních stavů majetku. Jsou čerpány na základě žádostí fakult a dalších součástí doložených rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, orgánu hygienické služby nebo podobným úředním rozhodnutím, popřípadě znaleckým posudkem. Součástí žádosti je dále odborný technický návrh odstranění havarijního stavu a propočet, popřípadě předběžný rozpočet nezbytně nutných nákladů.

 3. Prostředky soustředěné podle odstavce 1 lze použít na celouniverzitní aktivity schválené v rámci rozpočtu.


Čl. 20 Mobilita

 1. Zdrojem financování mobility studentů a akademických pracovníků jsou

    a. 

  příjmy od nadací a nadačních fondů včetně příjmů ze zahraničí,

    b. 

  příspěvky na mobilitu studentů a akademických pracovníků od právnických a fyzických osob, včetně příjmů ze zahraničí,

    c. 

  jiné příjmy.

 2. Prostředky soustředěné podle odstavce 1 se používají na financování projektů mobility studentů a akademických pracovníků, a to podle podmínek vymezených jednotlivými projekty.


Část III.

Čl. 21 Vedení účetnictví

 1. Účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, v platném znění, je univerzita.

 2. Fakulty a další součásti vedou účetnictví podle závazného účtového rozvrhu a postupů účtování vydaných opatřením rektora podle čl. 31 odst. 1. Hlavním rozlišovacím znakem fakult a dalších součástí je specifický symbol přidělený univerzitou jednotlivým fakultám a dalším součástem.

 3. Zpracovaná data se předávají z fakult a z dalších součástí měsíčně k sumarizaci rektorátu podle zvláštního předpisu vydaného podle čl. 31 odst. 1.

 4. Za včasnost, věcnou správnost, úplnost a průkaznost zpracovaných podkladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

 5. Účetní doklady jsou ukládány a archivovány na příslušné fakultě nebo další součásti.

 6. Vnitřní účtování mezi fakultami a dalšími součástmi se organizuje v samostatném okruhu v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahová náplň těchto účtů je stanovena jednotně a závazně. Spojovacím účtem prokazujícím návaznost mezi vnitroorganizačním účetnictvím vedeném v samostatném vnitřním okruhu a finančním účetnictvím účetní jednotky se jednotně používá účet „395 – Vnitřní zúčtování“.


Čl. 22 Účetní doklady

 1. Pro zpracování účetních dokladů definují fakulty a další součásti číselné řady, kde prvním číselným rozlišovacím znakem je specifický symbol. Seznam číselných řad předají rektorátu.

 2. Účetní doklady přijaté ke zpracování od jiných osob nebo vydané jiným osobám musí mít ve všech případech náležitosti daňového dokladu.

 3. Veškeré hospodářské operace uvnitř univerzity mezi jednotlivými fakultami a dalšími součástmi jsou realizovány na základě interních účetních dokladů, a to zásadně bez daně z přidané hodnoty.

 4. Za věcnou a formální správnost účetních dokladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí.

 5. Účetní doklady se zakládají v účetních řadách definovaných podle odstavce 1, zůstávají uloženy u prvotního zpracovatele na fakultách a dalších součástech a nejsou součástí převodu dat na rektorát. Za řádné uložení dokladů odpovídají k tomu určení zaměstnanci, jejichž povinností je na vyzvání předložit doklady ke kontrole.


Čl. 23 Účetní závěrka

 1. Za zpracování roční účetní závěrky, její předložení a zúčtování se státním rozpočtem odpovídá kvestor. Roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy o hospodaření (§ 21 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách).

 2. Fakulty a další součásti zpracovávají dílčí účetní závěrku v rozsahu stanoveném opatřením kvestora.

 3. Za zpracování dílčí účetní závěrky, její správnost a úplnost odpovídá děkan, popřípadě tajemník fakulty, nebo ředitel další součásti.

 4. Součástí dílčí účetní závěrky je inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

 5. Roční účetní závěrka se zpracovává za zúčtovací období, tedy k 31. prosinci.

 6. Fakulty a další součásti dále předkládají rektorátu měsíčně vybrané údaje účetnictví podle pokynů a v rozsahu stanoveném kvestorem.


Čl. 24 Doplňková činnost

 1. Univerzita provozuje doplňkovou činnost v souladu s § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách a s čl. 2 odst. 6 statutu.

 2. Doplňková činnost je v účetnictví sledována samostatně.


Část IV.

Čl. 25 Daň z příjmů

 1. Povinnosti plynoucí z daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se přenášejí podle místa zpracování mzdové agendy na plátcovy pokladny, tj. na jednotlivé fakulty a další součásti. Při plnění daňových povinností je třeba uvést identifikační číslo (IČ) univerzity a specifický symbol fakulty nebo další součásti. Kopie mzdové rekapitulace a dokladu o zaplacení se zasílá rektorátu.

 2. U daně z příjmů právnických osob zpracovává a podává daňové přiznání univerzita za účetní jednotku, a to v souladu s čl. 12a. Ke zpracování této agendy poskytují fakulty a další součásti potřebné podklady a informace. Vnitřní zúčtování daně z příjmů právnických osob upravuje opatření rektora podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 26 Daň z přidané hodnoty

 1. Univerzita je plátcem daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím obdobím.

 2. Děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí odpovídají za řádné zpracování daňových dokladů v příslušném měsíčním období, za kontrolu úplnosti dokladů a za kontrolu náležitostí účetních dokladů.

 3. Pro kontrolu podkladů z fakult a dalších součástí se předává rektorátu dílčí daňové přiznání ve formě počítačové sestavy a kopii záznamní povinnosti, kterou je seznam daňových dokladů na vstupu a na výstupu, podepsané k tomu určeným pracovníkem fakulty nebo další součásti.

 4. Za správnost dílčího daňového přiznání odpovídá děkan, popřípadě tajemník fakulty, nebo ředitel další součásti.

 5. Originální daňové doklady zůstávají uloženy na fakultě nebo další součásti. K tomu určený pracovník je předloží na vyzvání ke kontrole.

 6. Úplné zpracování účetnictví za minulý měsíc předává fakulta nebo další součást rektorátu nejpozději do dvacátého dne běžného měsíce.

 7. K tomu určený pracovník rektorátu zpracuje přiznání k dani z přidané hodnoty a podá toto přiznání příslušnému finančnímu úřadu. Současně zabezpečí úhradu daňové povinnosti.

 8. Případný podíl daně z přidané hodnoty připadající do nákladů jednotlivých fakult a dalších součástí se určuje na základě výpočtu za univerzitu prováděném v souladu s opatřením rektora podle čl. 31.

 9. Roční vypořádání daně z přidané hodnoty je součástí hospodaření univerzity jako celku.

 10. V případě vracení daně v rámci zahraniční pomoci se žádá prostřednictvím univerzity ve lhůtě k tomu zvláštním předpisem určené. Po marném uplynutí lhůty je neuplatněný nárok na vrácení daně z přidané hodnoty výdajem fakulty nebo další součásti, která měla nárok uplatnit.


Čl. 27 Ostatní daně

 1. U ostatních daní se na fakultě nebo další součásti připraví příslušné daňové přiznání s tím, že originál bez podpisu a jedna kopie, podepsaná k tomu určeným zaměstnancem, je předána rektorátu.

 2. K tomu určený zaměstnanec, zařazený na rektorátu, zabezpečí podání daňových přiznání za univerzitu jako celek.


Čl. 28 Odvody příspěvků a pojistného

 1. Odvod příspěvku na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se provede z fakulty nebo další součásti podle místa plátcovy pokladny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o zaplacení odvodů.

 2. Odvod pojistného na zdravotní pojištění se provede z fakulty nebo další součásti v návaznosti na mzdovou rekapitulaci v řádném termínu podle místa pokladny pro všechny zdravotní pojišťovny. Na rektorát se zasílá kopie hlášení a doklad o provedených platbách.


Část VI.

Čl. 29 Financování některých zařízení

Univerzita financuje investiční i provozní výdaje svých zařízení, která slouží studentům nebo zaměstnancům univerzity; podrobnosti upravuje opatření rektora podle čl. 31 odst. 1.


Čl. 30 Poskytování příspěvků jiným osobám

 1. Univerzita je oprávněna přispívat vlastním zaměstnancům podle podmínek sjednaných v kolektivní smlouvě nebo stanovených v předpisu vydaném podle čl. 31 odst. 1

    a. 

  až do výše věcných a osobních nákladů (bez ceny potravin) menz zajišťujících stravování zaměstnanců univerzity a to na jedno hlavní jídlo denně,

    b. 

  až do výše 55% ceny jednoho hlavního jídla denně maximálně však do výše 70% stravného poskytovaného podle zvláštních právních předpisů při trvání pracovní cesty 5 - 12 hodin, pokud se zaměstnanec univerzity stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě smlouvy o závodním stravování.

 2. Univerzita je oprávněna hradit věcnou a osobní režii menz na poskytování dvou hlavních jídel denně studentům až do výše skutečných nákladů.

 3. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvek jiným fyzickým osobám než zaměstnancům univerzity v souladu se zvláštními právními předpisy.

 4. Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvky právnickým osobám zřízeným pro dosahování obecně prospěšných cílů nebo založeným k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, členské příspěvky právnickým osobám, jejichž je členem, jakož i příspěvky ve prospěch smluvního sdružení zavazujícího ke společnému přičinění se o dosažení sjednaného účelu.


Část VII.

Čl. 31 Další předpisy o hospodaření

 1. Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř univerzity a v návaznosti na tato pravidla hospodaření vydává rektor formou opatření předpisy, upravující příslušné okruhy problémů.

 2. Fakulty a další součásti jsou oprávněny vydávat v mezích zvláštních právních předpisů, statutu, vnitřních předpisů univerzity, vnitřních předpisů fakulty nebo součásti a předpisů podle odstavce 1 podrobnější směrnice o hospodaření.


Čl. 32 Přechodné ustanovení

V průběhu roku 1999 zajistí děkani, popřípadě tajemníci fakult, a ředitelé dalších součástí jménem univerzity vyvázání fakult a součástí ze všech obchodních společností, kde měla fakulta nebo další součást ke dni 31. 12. 1998 jakékoli obchodní podíly.


Čl. 33 Zvláštní ustanovení

Zmiňují-li zvláštní předpisy úkoly zřizovatele, rozumí se jím v oblasti finančních vztahů ke státu ministerstvo.


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná zněná jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 12. října 2001. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 8. listopadu 2001 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. února 2004. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 26. dubna 2004 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 31. května 2006 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. května 2009. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 22. června 2009 a účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Za správnost IV. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 13:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám