I. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 21. ČERVENCE 2000


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy,

jako vnitřním předpisu Univerzity Karlovy:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje podrobnosti1) o jednání Vědecké rady Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita").

_____

1) Čl. 9 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy.

Obecná ustanovení

Čl. 2

 1. Časový plán zasedání vědecké rady univerzity (dále jen "vědecká rada") na akademický rok stanoví rektor.

 2. Na každé zasedání bude členům vědecké rady (dále jen “člen”) odeslána písemná pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům nejméně 7 dní předem. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti otázky, mohou být podkladové materiály z rozhodnutí rektora předány později, popřípadě rozdány při zahájení zasedání.

 3. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může rektor pozvat na zasedání i další osoby.


Čl. 3

 1. Zasedání vědecké rady řídí rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Člen může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho projednání písemné podklady, předá je s dostatečným předstihem rektorovi.


Čl. 4

 1. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen, člen předsednictva akademického senátu univerzity (dále jen “senát”), prorektor, kvestor a čestný člen vědecké rady. Nestanoví-li tento řád jinak, mohou další osoby vystoupit pouze tehdy, jestliže s tím vědecká rada vyjádří souhlas.

 2. Vědecká rada se může usnést, že celé její jednání, nebo jeho část, budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejností jednání byla ohrožena osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem univerzity; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí účastnit.

 3. Hlasování je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem, nebo pokud se na tom usnesla.


Zvláštní ustanovení

Čl. 5

 1. Návrh v řízení o jmenování profesorem2), popřípadě docentem3), nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny ze všech členů vědecké rady a jestliže s takovým postupem uchazeč o jmenování profesorem, popřípadě docentem, nevyslovil nesouhlas.

 2. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor uchazeče o jmenování profesorem4). Rektor nebo vědecká rada může vyzvat uchazeče o jmenování docentem k účasti na příslušném zasedání. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.

 3. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor předsedu hodnotící komise nebo habilitační komise. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise zasedání neúčastní.

 4. K projednání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který příslušný návrh rektorovi předložil.

 5. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné rozpravy o odůvodnění výsledku hlasování uzavřené.

_____

2) § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

3) § 72 odst. 11 zákona o vysokých školách.

4) Čl. 10 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity.

Čl. 6

Pro jednání ve věci udělení vědecké hodnosti doktora věd platí zvláštní předpis.


Čl. 7

K jednání ve věcech akreditace studijních programů a akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení přizve rektor osoby, které jsou podle předkládací zprávy oprávněny podat bližší vysvětlení k návrhu na podání žádosti o akreditaci5), jakož i děkana příslušné fakulty, nebo děkany příslušných fakult. Tyto osoby odpoví na otázky členů a mají právo vystoupit v rozpravě.

_____

5) Čl. 3 odst. 2 Akreditačního řádu pro studijní programy univezity a čl. 3 odst. 2 Akreditačního řádu pro habilitační a jmenovací obory univerzity.

Čl. 8

K jednání ve věci fakulty nebo k jednání ve věci, kterou inicioval orgán fakulty, přizve rektor příslušného děkana. Děkan odpoví na otázky členů a má právo vystoupit v rozpravě.


Komise vědecké rady

Čl. 9

 1. Vědecká rada může na návrh rektora zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“).

 2. Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé, nebo dočasné.

 3. Složení komise schvaluje na návrh rektora vědecká rada; komise je tvořena zejména členy.Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 10

 1. Zápis ze zasedání vědecké rady pořizuje zapisovatel určený rektorem.

 2. Zápis se zasílá členům, děkanům fakult, ředitelům dalších součástí a předsedovi senátu. Jiným osobám a orgánům se zašle usnesení vědecké rady, které se jich jmenovitě týká.


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. září 1999.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy6).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

6) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 27. října 1999.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor


*****

Změna Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. června 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. července 2000 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 15:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám