Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. prosince 2017

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 10. listopadu 2017.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK schválil návrh Vnitřního mzdového předpisu UK (čj. 369/2017) ve znění modifikace předkladatele, modifikovaných pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav.

 5. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2018 ve znění modifikace předkladatele.

 6. AS UK delegoval PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. za zástupce do sněmu a předsednictva v Radě vysokých škol.

 7. AS UK delegoval doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS), za zástupce do sněmu v Radě vysokých škol.

 8. AS UK delegoval Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF) za zástupce do Studentské komory v Radě vysokých škol.

 9. AS UK delegoval Štěpána Esterleho (KTF) za zástupce do Studentské komory v Radě vysokých škol.

 10. AS UK delegoval MUDr. Martina Vejražku, Ph.D. (1.LF), MUDr. Jana Barcala, Ph.D. (LF P), doc. MUDr. Lenku Borskou, Ph.D. (LF HK), PhDr. Milenu Přecechtělovou (ETF), Mgr. et Mgr. Ondřeje Špačka, Ph.D. (FHS), doc. PhDr. Vilému Novotnou (FTVS), Mgr. Karla Šimu, Ph.D. (FF), doc. PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. (KTF), PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF), PhDr. Davida Gregera, Ph.D. (PedF), JUDr. Michala Sobotku, Ph.D. (PF), doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. (FarmF), prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF), za zástupce fakult do sněmu Rady vysokých škol.

 11. AS UK delegoval Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Josefa Štorma (2. LF), PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV), za zástupce do Rady kolejí a menz UK.

 12. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 764/114, část pozemku parc. č. 764/1 a část pozemku parc. č. 764/118, vzniklé oddělením na základě geometrického plánu č. 1742-40/2017 ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou Tarabovou, se sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3,  nově označené jako pozemek parc. č. 764/267, parc. č. 764/268, parc. č.764/269, včetně všech pozemních komunikací a jejich součástí, a příslušenství, které se na těchto pozemcích nacházejí, a část pozemku parc. č. 764/9, parc.č. 764/111 a  parc. č. 764/253, vzniklé oddělením na základě geometrického plánu č. 1787-40/2017 ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou Tarabovou, se sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3, nově  označené jako pozemek parc. č. 764/270, parc. č. 764/272, parc. č. 764/273, včetně všech pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství, které se na těchto pozemcích nacházejí,  vše v k.ú. Jinonice, obec Praha, za kupní cenu ve výši 15 788 500,- Kč + DPH ve výši 3 315 585,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK schválil návrh společné deklarace k politice otevřeného přístupu (Open Access) na UK ve znění modifikace překladatele.

 14. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 15. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 16. AS UK vyzývá Vládu ČR, aby se intenzivně zabývala otázkou navyšování prostředků rozpočtu vysokých škol, které by umožnilo zvyšovat mzdy ve vysokém školství. Situace s výší mezd ve vysokém školství je kritická. Vzhledem k prudkému růstu mezd mimo školský sektor, zejména pak mimo vysoké školy, je stále obtížnější udržet na vysokých školách kvalitní pracovníky.

 17. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Za správnost: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Usnesení ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám