Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. října 2017

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil užívání elektronického zařízení pro hlasování.

 3. AS UK schválil zápisy ze zasedání AS UK dne 2. června 2017 a 23. června 2017.

 4. AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi jednotlivými zasedáními AS UK.

 5. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 6. AS UK schválil volební komisi ve složení Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF).

 7. AS UK schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy.

 8. AS UK schválil návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č. j. 254/2017) ve znění pozměňovacího návrhu č. j. 275/2017.

 9. AS UK vzal na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2017.

 10. AS UK schválil Návrh alokace prostředků ušetřených změnou v poskytování stipendií na podporu ubytování - revize Opatření rektora č. 54/2017 ve znění úpravy vztahující se k výplatě stipendií u doktorského prezenčního studia.

 11. AS UK projednal návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 52/2017 o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 12. AS UK projednal návrh Revize opatření rektora č. 7/2015: Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 13. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1943, parc. č. 200/22 a 200/24, vše v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 185 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Římskokatolickou farností Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČO: 48147770, se sídlem Svatováclavské náměstí 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 1376/3, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 13 300,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 15. AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 63 000,- Kč bez DPH a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK.

 16. AS UK projednal záměr zřídit služebnost práva cesty k tíži pozemku parc. č. 11645/1 a parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch vlastníků sousedního pozemku - Evy Havlíkové, bytem U Hřiště 52, 345 61 Staňkov, Ing. Vladimíra Procházky a Soni Procházkové, oba bytem Rabštejnská 1596/14, 323 00 Plzeň, za úhradu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 17. AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, věcné břemeno spočívající v umístění a provozování velkoodběratelské transformační stanice TS 8668 k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 2030, k.ú. Nové Město, obec Praha, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu do budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 36 689,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 18. AS UK rozhodl o zrušení Arcibiskupského semináře jako součásti Univerzity Karlovy s účinností ke dni 31. 12. 2017 a dále souhlasí s darováním případného přebytečného majetku, který byl využíván touto součástí, na veřejně prospěšné účely nově zakládané církevní právnické osobě Arcibiskupský seminář Praha.

 19. AS UK delegoval Mgr. Karla Šimu, Ph.D. za zástupce FF UK v Radě vysokých škol.

 20. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 21. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Za správnost: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Usnesení ke stažení


Poslední změna: 6. říjen 2017 14:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám