Zápis ze zasedání AS UK 23. června 2017


Zápis ke stažení

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF


Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

František Vaňásek


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Josef Štorm

Prof. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
LF P

LF HK

FarmF


Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

Mgr. Tereza Kubíková

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Lucie Sýkorová


Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.

Veronika Skalická
FF


PF


PedF


Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Mgr. David Pavlorek

Bc. Sára Drahokoupil VidímováJUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Michal Říha
PaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Josef Stracený, CSc.
FTVS

PřF

MFF


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Bc. Mikuláš Hank

Mgr. Dan ThielProf. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Kříž

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.Mgr. Peter Korcsok

Mgr. Jan Musílek

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
FSV

KTF

HTF


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel HöferKlára Nechvílová

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

David Vopřada, Dr.

Kateřina Volfová
ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Veronika Matějková

Bc. Filip SedlákETF

FHS

Součásti


Doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.


Mgr. Aleš Svoboda
Mgr. Zdeněk Pressl

Doc. Dr. Věra Hoffmannová

Omluvení členové AS UK


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.(2. LF)

Eva Dominiková ( 3. LF)

MUDr. Jan Barcal, Ph.D. (LF P)

Tomáš Filipský (LF HK)

Mgr. Petr Matouš (FarmF)

Bc. Daniel Pražák (PedF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Anna Wüschová (FHS)

Petr Konůpka (FHS)


Hosté


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK)

Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora

Mgr. Václav Hájek (tiskový mluvčí UK)

Mgr. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ

ThLic. Petr Šimůnek (EO)

Vladimír Šigut (RUK)

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK)

JUDr. Michael Kučera (HTF)

Bronislav Poul (FF)


1. Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod přivítal přítomné členy AS UK i hosty a zahájil zasedání. Následně informoval o změně v podobě hlasován z klasického na elektronické tak, jako tomu bylo na minulém zasedání AS UK a pověřil Mgr. Petera Korcsoka (MFF) prezentací zařízení pro elektronické hlasování.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) vysvětlil členům AS UK užívání hlasovacích zařízení.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil užívání elektronického zařízení pro hlasování.”

Schváleno tichým souhlasem


Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Dan Thiel (FTVS)


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 13. června 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.

Program

 1. Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování

 2. Vystoupení J. M. pana rektora

 3. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017

 4. Vnitřní předpisy UK

  • 4. a Návrh opatření rektora: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018

 5. Vnitřní předpisy fakult

 6. Informace z pracovních komisí AS UK

 7. Informace z Rady vysokých škol

 8. Různé


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se změnou programu spočívající v zařazení bodu 3a. Návrh opatření rektora: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018 do bodu 4a.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, dále vyrozuměl členy AS UK o vynětí kontroly zápisu z minulého zasedání AS UK z programu zasedání, a to z důvodu krátkého časového intervalu mezi jednotlivými zasedáními.


Návrh usnesení:

AS UK schválil program zasedání.”


Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


2. Vystoupení J. M. pana rektora

V úvodu J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor) informoval členy AS UK o změně zákona o vědě a výzkumu, který v současné době prošel procesem vypořádání připomínek s negativním vyjádřením ze strany UK, kde po vzájemné dohodě bude zvolen společný postup pro nápravu. Dále sdělil, že vznikla expertní skupina pro hodnocení METODIKY 15 ve spojení Úřadu vlády ČR a UK, která by měla sjednat nápravu ve věcech neshody. Uvedl, že nyní probíhá přijímací řízení na řadě fakult, kde proběhne úprava informací pro studenty se speciálními potřebami. Uvedl, že probíhají intenzivní přípravy na institucionální akreditaci. Pokračoval v prezentaci dat k výběru poplatků za studium, kde roky 2007 - 2010 jsou již vypořádány, mezi lety 2011 - 2014 zbývá vypořádat tři fakulty a za rok 2015 byly již všechny odeslány. V této věci sdělil, že v roce 2016 bylo vymoženo 12,6 mil. Kč a od ledna 2017 bylo vymoženo 10,5 mil. Kč. 0bě tyto částky jsou určeny do stipendijního fondu. Uvedl, že počet exekucí je minoritní a jedná se přibližně o 3%. Dále informoval o zpracování OR týkajícího se novely vnitřních předpisů UK, které jsou překládány do anglického jazyka a budou vytvořeny v jednotném stylu se zachováním tonality z prostředků rektorátu. Následně informoval, že bylo jmenováno 86 profesorů, z nichž 26 bylo z Univerzity Karlovy. Závěrem informoval o procesu jednání k financování vysokých škol a zdůraznil podfinancování tohoto sektoru spojené s neplněním slibů, na což bude reagovat ČKR během podzimu. Prezentoval i souhlasné a podpůrné stanovisko ze strany Rady vysokých škol s kroky, které v této věci budou podniknuty.


Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na opravy v RIV u stipendijních let.

J.M. pan rektor mu odpověděl, že se jedná o problém, který nastínil již ve svém vystoupení. K řešení byli vybráni tři lidé, kteří společně s určenými úředníky vlády sjednají veškeré nápravy. Hodnocení Metodiky 16 se očekává nejpozději do konce letošního roku.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) reagoval na vývoj financování s dotazem, zda budou podniknuty kroky, které zabrání nedodržení slibů, ke kterému by později rád prezentoval usnesení.

J.M. pan rektor uvedl, že jednoznačně budou podniknuty kroky, které budou dány najevo jasně a úderně. A podpořil takovouto prezentaci usnesení.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za návrh a zařadil prezentaci usnesení do bodu Různé.


Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) se zeptala na vývoj konstrukce bezbariérového vstupu do Nakladatelství Karolinum.

J.M. pan rektor sdělil, že nejenom tento vstup, ale i v prostorách Ovocného trhu se bezbariérové vstupy v nejbližší době vybudují, v rámci možností historické budovy.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D, členka kolegia rektora, doplnila informace.


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.”


Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


3. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který informoval o předloženém návrhu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace k předloženému návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

Akademický senát schvaluje rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017."


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


4. Vnitřní předpisy UK

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK.I. K projednání byl AS UK předložen návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017).

Dle návrhu předkladatele se Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy mění takto:


1. V čl. 10 se vkládá nový odstavec 11, který zní: "Podá-li student doktorského studijního programu písemnou žádost o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu, ve které je studijní program též uskutečňován, děkan této žádosti vyhoví, doporučí-li to studentův školitel a příslušná oborová rada."


2. čl. 20 odst. 1 se vypouští část věty: ", s výjimkou řízení o ukončení studia v případech podle odstavce 2,"


3. čl. 20 odst. 2 se nahrazuje novým zněním: „Maximální doba studia ve studijních programech se u studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017, řídí dosavadním studijním a zkušebním řádem.“


  a. 

Pozměňovací návrh (č. j. 212/2017) v modifikovaném znění; předkladatelé: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. a Mgr. et Mgr. David Hurný


„1. V čl. 10 se doplňuje odstavec 11, který zní:


„(11) Požádá-li student doktorského studijního programu o změnu formy studia v rámci téhož studijního programu uskutečňovaného jak v prezenční, tak v kombinované formě studia, děkan jej na základě doporučení školitele a zpravidla též oborové rady do požadované formy studia zařadí; bez těchto doporučení může z prezenční do kombinované formy zařadit studenta po uplynutí standardní doby studia.“


Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 45, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


  b. 

Pozměňovací návrh (č. j. 210/b/2017) v modifikovaném znění; předkladatel: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


„V čl. 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:


„(12) Požádá-li student bakalářského nebo magisterského studijního programu o změnu formy studia v rámci téhož studijního programu uskutečňovaného ve více formách studia, děkan jej na základě doporučení garanta tohoto studijního programu může do požadované formy studia zařadit.“Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

AS UK schvaluje návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017) ve znění modifikovaných pozměňovacích návrhů (č. j. 212/2017 a č. j. 210/b/2017) .


Kvalifikované hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


II. K projednání byl AS UK předložen návrh dílčí změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017).

Dle návrhu předkladatele se Stipendijní řád Univerzity Karlovy mění takto:


1. V čl. 8 odst. 1 se za slovo ubytování vkládají slova „ve zvýšené výměře“ a za slova „na základě“ se vkládají slova „žádosti po“.


2. Čl. 8 odst. 2 nově zní: „Stipendium na podporu ubytování v základní výměře přiznává rektor na základě žádosti všem studentům, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, s výjimkou těch, kterým již bylo přiznáno podle odstavce 1 a studentů, kteří mají trvalý pobyt v okrese, ve kterém je místo jejich studia, nebo na území hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy.“


3. V čl. 12 se odstavec 2 vypouští. Následující odstavce se přečíslují.


4. V čl. 12 odst. 2 věta první nově zní: „Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 7.000 až 20.000 Kč měsíčně.“


5. V čl. 12 odst. 3 se slova „nebo obhájení doktorské disertační práce“ vypouští.


6. V čl. 12 odst. 3 se slova číslovka „3“ za slovem „odstavce“ nahrazuje číslovkou „2“.


7. V čl. 12 odst. 3 se slova „nebo 3“ vypouští.


8. V čl. 13 odst. 4 písm. d) se za prvním slovem „studia“ vkládají slova „ve studijním programu nebo“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „příslušného“.


9. V čl. 13 se vkládá nový odstavec 6, který zní: „Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla standardní dobu studia tohoto studijního programu o více než jeden rok.“ Následující odstavce se přečíslují.


  a. 

Pozměňovací návrh (č. j. 211/2017) v modifikovaném znění; předkladatelé: Mgr. David Pavlorek a Bc. Sára Drahokoupil Vidímová


V čl. 4 odst. 2 se za slova „nejlepšího ukazatele“ vkládá středník a slova „do uvedeného počtu se nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu“.


Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 34, proti 0, zdržel se 10

Schváleno


Proběhlo orientační hlasování o případné modifikaci návrhu předkladatelem. Na základě tohoto hlasování nebyla modifikace učiněna.

  b. 

Pozměňovací návrh (č. j. 210/a/2017) předkladatel: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Do čl. 5 vložit nový odst. 12 ve znění:

„Podá-li student bakalářského či magisterského studijního programu písemnou žádost o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu, ve které je studijní program též uskutečňován, děkan této žádosti vyhoví, doporučí-li to garant daného studijního programu.“


Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 2, proti 27, zdržel se 19

Neschváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) ve znění modifikovaného pozměňovacího návrhu (č. j. 211/2017). ”

Kvalifikované hlasování

Pro 49, proti 1, zdržel se 14a. Návrh opatření rektora: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který informoval o předloženém návrhu.


Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, doplnila informace k předloženému návrhu.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK a Sociální komise AS UK, které doporučily k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal Opatření rektora č. XY/2017 Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018 a vyjádřil k němu kladné stanovisko."


Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


5. Vnitřní předpisy fakult

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK.


Návrh usnesení:

Návrh usnesení AS UK: „AS UK schválil ………….“


 • FTVS

  1. Disciplinární řád pro studenty FTVS UK (č. j. 222/1/2017)

   Hlasování

   Pro 46, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Volební řád Akademického senátu FTVS UK (č. j. 222/2/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Jednací řád Akademického senátu FTVS UK (č. j. 222/3/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Jednací řád Vědecké rady FTVS UK (č. j. 222/4/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  5. Statut FTVS UK (č. j. 222/5/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  6. Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK (č. j. 222/6/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Pravidla pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č. j. 222/7/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • KTF

  1. Statut KTF UK (č. j. 200/a/2017)

   Hlasování

   Pro 37, proti 1, zdržel se 10

   Schváleno

  2. Volební řád Akademického senátu KTF UK (č. j. 200/b/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Jednací řád Akademického senátu KTF UK (č. j. 200/c/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Jednací řád vědecké rady KTF UK (č. j. 200/d/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Pravidla pro organizaci studia na KTF UK (č. j. 200/e/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  6. Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF UK (č. j. 200/f/2017)

   Hlasování

   Pro 44, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno

  7. Disciplinární řád pro studenty KTF UK (č. j. 200/g/2017)

   Hlasování

   Pro 46, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  8. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na KTF UK (č. j. 200/h/2017)

   Hlasování

   Pro 40, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • 3. LF

  1. Disciplinární řád pro studenty 3. LF UK (č. j. 201/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK (č. j. 220/2017)

   Hlasování

   Pro 43, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Jednací řád vědecké rady 3. LF UK (č. j. 223/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

 • FHS

  1. Volební řád Akademického senátu FHS UK (č. j. 207/a/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č. j. 207/b/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č. j. 207/c/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Disciplinární řád pro studenty FHS UK (č. j. 207/d/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

 • MFF

  1. Statut MFF UK (č. j. 217/a/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla hospodaření MFF UK (č. j. 217/b/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  3. Pravidla pro organizaci studia na MFF UK (č. j. 217/c/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK (č. j. 217/d/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na MFF UK (č. j. 217/e/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  6. Volební řád Akademického senátu MFF UK (č. j. 217/f/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  7. Jednací řád Akademického senátu MFF UK (č. j. 217/g/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  8. Disciplinární řád pro studenty MFF UK (č. j. 217/h/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  9. Jednací řád vědecké rady MFF UK (č. j. 217/ch/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  10. Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF UK (č. j. 217/i/2017)

   Hlasování

   Pro 46, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

 • 1. LF

  1. Jednací řád vědecké rady 1. LF UK (č. j. 221/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

 • 2. LF

  1. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č. j. 213/a/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Volební řád AS 2. LF UK (č. j. 213/b/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • HTF

  1. Statut HTF UK (č. j. 218/1/2017)

   Hlasování

   Pro 37, proti 1, zdržel se 11

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Jednací řád Akademického senátu HTF UK (č. j. 218/2/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Jednací řád vědecké rady HTF UK (č. j. 218/3/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Pravidla pro organizaci studia na HTF UK (č. j. 218/4/2017)

   Hlasování

   Pro 44, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Pravidla pro přiznávání stipendií na HTF UK (č. j. 218/5/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  6. Disciplinární řád pro studenty HTF UK (č. j. 218/6/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na HTF UK (č. j. 218/7/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • FF

  1. Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č. j. 216/a/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Pravidla pro organizaci studia na FF UK (č. j. 216/b/2017)

   Hlasování

   Pro 47, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno


6. Informace z pracovních komisí

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda spjatá s Legislativní komisí AS UK byla projednána v předchozích bodech.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda spjatá s Ekonomickou komisí AS UK, byla projednána v předchozích bodech.


Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK projednala podnět k aktualizaci OR č. 12/2015 (poplatek za delší studium), podnět ke zrušení studentských kupónů na UK, dílčí změnu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/a/2017), dílčí změnu Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č. j. 167/b/2017) a dále uvedl v zastoupení Bc. Miroslava Čermáka, předsedy Sociální komise AS UK, že Sociální AS UK se v mezidobí nesešla.


František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se v mezidobí nesešla.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se v mezidobí nesešla.


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

Schváleno tichým souhlasem


7. Informace z Rady vysokých škol

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK v RVŠ a Mgr. Bc. Michalu Zimovi, delegátovi ve Studentské komoře RVŠ.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o průběhu zasedání sněmu RVŠ a o jednotlivých projednávaných bodech tohoto setkání, především promluvil k problematice legislativního programu, k odmítnutí návrhu rozpočtu pro vysoké školství, k plánovanému auditu a k OP VVV.


Mgr. Bc. Michal Zima, delegát ve Studentské komoře RVŠ, sdělil, že byla vyslána důrazná výzva k navýšení plánovaného rozpočtu pro vysoké školy, o které se bude jednat během letního období. Dále uvedl, že probíhá sběr nominací na cenu Jana Opletala, o které bude blíže informovat na dalším zasedání AS UK. Závěrem s radostí informoval o zdárném rozšíření okruhu státních pojištěnců na doktorandy, byť to přináší jistá úskalí, na kterých se dále pracuje.


Mgr. Jan Musílek (MFF) se zeptal na problematiku zaměstanců - doktorandů a na způsob jejich vyplácení a zahrnutí do okruhu pojištěnců.

Mgr. Bc. Michal Zima, delegát ve Studentské komoře RVŠ, reagoval, že se jedná i o zaměstnance pracující na dohodu a dodal, že největším problémem jsou cestovní výkazy, kde pakliže jsou vystaveny, zaměstnanci ztrácí zdravotní pojištění.


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

Schváleno tichým souhlasem


8. Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) prezentoval dříve představený návrh usnesení k současnému návrhu financování vysokých škol.


AS UK vyjadřuje krajní znepokojení nad tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo opět ignorováno řešení dlouhodobého propadu financování veřejných vysokých škol.”


AS UK rozhořčeně konstatuje, že politická reprezentace v rozporu se svými opakovanými deklaracemi systematicky zanedbává základní potřeby veřejných vysokých škol a tím ohrožuje systém terciárního vzdělávání v ČR.


AS UK vyjadřuje porozumění snahám akademické obce v ČR upozornit na kritickou situaci VVŠ formou protestních akcí v říjnu 2017 a pokud nedojde k nápravě, je připraven tyto akce aktivně podpořit.”


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o výzvě delegátům AS UK k sepsání zprávy o činnosti.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 6. října 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil v 12:30.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 2. říjen 2017 16:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám