Celoživotní vzdělávání

Vznik Centra celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

K 1. lednu 2017 vzniklo v souladu s harmonogramem dlouhodobého strategického záměru univerzity Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen „Centrum CŽV“) jako samostatný odbor rektorátu.

Centrum CŽV se bude podílet jednak na uskutečňování vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance univerzity, jednak na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání pro širokou odbornou a laickou veřejnost, případně bude činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci rektorátu a univerzity koordinovat.

Sídlo:

Univerzita Karlova

Centrum celoživotního vzdělávání

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

E-mail:


Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Zveme všechny lidi se zájmem o vzdělávání v sobotu 22. dubna 2017 na setkání na půdě Univerzity Karlovy. Dozvíte se spoustu informací o možnostech vzdělávání v každém věku. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.

Den celoživotníhoho vzdělávání & Festival absolventů


Celoživotní vzdělávání

Bližší podmínky celoživotního vzdělávání na univerzitě upravuje v souladu se zákonem o vysokých školách Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jehož novelizované znění nabylo účinnosti dne 1. ledna 2013. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů a jsou uskutečňovány prezenční, distanční nebo kombinovanou formou a to nejen v českém ale např. také v anglickém jazyce. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách. Široká nabídka programů na univerzitě je určena pro různé cílové skupiny - uchazeče o studium, studenty a absolventy univerzity, pedagogické a sociální pracovníky, lékaře, úředníky, seniory, zahraniční klientelu i zájemce z řad široké veřejnosti.


Programy mohou být orientovány buď na výkon povolání (profesní), nebo jsou orientovány zájmově. Toto základní členění programů v rámci CŽV vychází ze zákona o vysokých školách.


Rozdělení programů

Nabídka vzdělávání zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, ale i další akce, např. exkurze, semináře, filmové projekce, diskuse… Programy se dělí se na dvě základní kategorie, zájmové a zaměřené na výkon povolání. V popisu programů bývá uváděno další členění.


Zájmové:

 • přípravné programy k přijímacímu řízení a k maturitě

 • přípravné studium (tzv. kurzy podle § 60 Zákona o VŠ v rámci akreditovaných studijních programů)

 • déletrvající zájmové programy – část těchto programů je tvořena nabídkou Univerzity třetího věku (U3V)

 • jazykové vzdělávání

 • letní školy

 • krátkodobé, jedno a vícedenní semináře…


Profesní:

 • programy profesní, např.:

  • další (kontinuální) vzdělávání lékařů,

  • další vzdělávání právníků,

 • programy specializační, např.:

  • studium rozšiřující již získané pedagogické vzdělání o další aprobaci

 • studium k doplnění kvalifikačních požadavků konkrétních profesí, např.:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků,

  • vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví,

  • vzdělávání pracovníků státní správy…

 • krátkodobé, jedno a vícedenní semináře…


Toto další, podrobnější dělení programů se bude postupně upravovat v souladu s novelizovanou legislativou.


V evidenci programů CŽV na UK můžete vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravené jednotlivými fakultami, ale i dalšími součástmi UK.

Nabídka programů CŽVPoslední změna: 15. březen 2017 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám