Informační systém

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrální Personální aplikace WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou systém OBD pro evidenci publikační činnosti, aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Akreditační aplikace pro správu akreditovaných studijních programů a studijních oborů, oborových rad a garantů studijních programů a oborů, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém Centrální evidence dokumentů napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami pro jejich potřeby.Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem, vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.


Aktuálně největším rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému. V rámci řešení tohoto úkolu proběhla v roce 2013 soutěž na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému a byl vytvořen vlastní návrh uživatelského rozhraní ve formě prototypu. Tento návrh bude použit jako součást zadání pro soutěž na vlastní implementaci této části systému a její napojení rozhraním na ostatní části systému. Tato soutěž bude vypsána v 1. pololetí roku 2014.


Z dalších úkolů, které v oblasti IS UK byly v poslední době realizovány, je možné jmenovat dopracování modulů IS Studium pro podporu agendy státních zkoušek, inovaci modulu pro zapisování výsledků studijních povinností, nový modul pro podporu žádostí o uznávání studijních výsledků, nový modul pro podporu evidence studentských stáží, doplnění přihlášky ke studiu o možnost plateb platebními kartami, anglickou verzi systému GA UK umožňující práci zahraničních oponentů, výrazně inovovanou část Personální aplikace WhoIs pro podporu uzavírání pracovněprávních vztahů, včetně jejího doplnění o workflow pro zpracování pracovněprávních dokumentů (návrhy na uzavření pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti a o provedení práce), u níž právě probíhá její postupné uvedení do provozu na jednotlivých fakultách UK, propojení systému Evidence grantů a projektů pro podporu grantové agendy na ekonomické systémy fakult a vytvoření nového systému Centrální evidence dokumentů propojeného s Informačním systémem datových schránek.


V následujícím období budou kromě již zmíněného redesignu části studijního informačního systému probíhat práce na doplnění Repozitáře závěrečných prací studentů o další možnosti vyhledávání, dopracování aplikace Habilion pro podporu jmenovacího a habilitačního řízení, doplnění Personální aplikace WhoIs o elektronizaci dalších oblastí (jako jsou žádosti o dovolené, návrhy odměn, výkazy práce na základě dohod o pracovní činnosti a o provedení práce) a vytvoření Dokumentového skladu, který by jednotlivé univerzitní systémy a aplikace mohly využívat pro ukládání a správu dokumentů.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:

 • Informační systém Studium

  Systém určený studentům, pedagogům, uchazečům o studium na UK i účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zajišťující kompletní podporu studijní agendy.


 • Repozitář závěrečných prací

  Přehled závěrečných prací obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků.


 • Personální aplikace WhoIs a mzdový systém EGJE

  Aplikace WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů. Mzdový systém EGJE slouží především k výpočtu mezd.


 • Aplikace Stipendia na podporu ubytování a Sociální stipendia

  Aplikace určená studentům UK k podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a žádostí o sociální stipendium.


 • Grantová agentura UK

  Systém určený studentům UK (v magisterském a doktorském studijním programu), sloužící k podávání přihlášek projektů Grantové agentury UK (GAUK) a k další administrativě spojené s celým životním cyklem projektu GAUK.


 • Aplikace Erasmus

  Aplikace určená především studentům UK, sloužící k podávání a dalšímu zpracování žádostí o zahraničné studijní pobyt v rámci programu LLP/Erasmus.


 • OBD - evidence publikační činnosti

  Systém určený zaměstnancům a studentům UK, sloužící k centrální evidenci jejich publikační činnosti, a to jak za účelem prezentace kompletní bibliografie UK, tak pro vykazování výsledků vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti do národního registru RIV.


 • GaP - evidence grantů a smluvního výzkumu

  Systém určený především k evidenci grantů, projektů, smluvního výzkumu a dalších nástrojů financování vědy a výzkumu na UK.


 • Správa dokumentů - datové schránky

  Systém určený zaměstnancům UK, sloužící k elektronické komunikaci UK s orgány veřejné moci prostřednictvím Informačního systému datových schránek.


 • REHOS - podávání žádostí o ubytování v kolejích

  Systém určený zájemcům o ubytování na kolejích UK - zejména studentům a uchazečům o studium na UK na fakultách v Praze, Hradci Králové a Plzni.

Poslední změna: 16. listopad 2014 18:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám