Čísla, fakta, statistiky

Čísla a grafy, které jsou na této stránce, představují základní údaje o Univerzitě Karlově. Potvrzují, že Univerzita Karlova je mnohooborovou, výzkumně orientovanou otevřenou institucí, která je úspěšnou součástí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a která patří mezi nejúspěšnější univerzity v hodnocení prestižních světových žebříčků (ARWU, QS či THE).Univerzita chce být otevřená jak nadaným studentům, dobrým učitelům a vědcům z domova i ze zahraničí, tak celé společnosti. Vedle výsledků ve vědě a výzkumu dokládají uváděná fakta, že Univerzita Karlova je vyhledávanou institucí studenty jak ze všech koutů České republiky, tak ze zahraničí, soustřeďuje se zejména na magisterské a doktorské studijní programy. Svým studentům nabízí pestrou škálu možností studia či stáže v zahraničí. Vědoma si důležitosti celoživotního přístupu ke vzdělávání nezanedbává ani posluchače v krátkodobých či dlouhodobých programech celoživotního vzdělávání.


Údaje, které naleznete níže, jsou tak vyjádřením toho, jakým způsobem Univerzita Karlova naplňuje své historické poslání, které v její zakládající listině ukotvil Karel IV. – povznést vzdělanost země a nabídnout svým občanům nejkvalitnější vzdělání, za kterým se nebudou muset ubírat do ciziny, ale univerzita sama bude vyhledávána cizinci.


Stránka je členěna do čtyř sekcí: první sekce, Hlavní zdroje statistických informací o Univerzitě Karlově, předkládá seznam nejdůležitějších zdrojů číselných informací o Univerzitě Karlově; druhá obsahuje základní údaje o Univerzitě Karlově, třetí pak vybrané ekonomické údaje; poslední sekce Univerzita Karlova v číslech: stručně a přehledně, zasazuje vybrané údaje do širšího, tzn. domácího a mezinárodního kontextu.

Hlavní zdroje statistických informací o Univerzitě Karlově

 • Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy. Tabulková část výročních zpráv o činnosti obsahuje základní organizační informace o Univerzitě Karlově, údaje o jejím hospodaření, informace o zaměstnankyních a zaměstnancích, resp. uchazečích, studujících a absolventech či statistiky vztahující se k vzdělávací činnosti, vědě a výzkumu, internacionalizaci či tzv. třetí roli. Součástí VZČ jsou také základní údaje o všech fakultách Univerzity Karlovy.

 • Výroční zprávy o hospodaření Univerzity Karlovy obsahují vedle textové části i část tabulkovou, jež poskytuje informace například o rozvaze, ziscích a ztrátách, výsledku hospodaření, peněžních tocích, veřejném financování, mzdových prostředcích či vyplacených stipendiích.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shromažďuje řadu statistik o vysokém školství jako celku a o jednotlivých veřejných i soukromých vysokých školách. Vedle využití přehledových výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice či statistických ročenek školství je možné získat například informace o uchazčích, studentech i absolventech, akreditovaných studijních programech, habilitačních a jmenovacích řízeních, přijímacím řízení a studiu či meziuniverzitních dohodách.

 • Český statistický úřad ve většině případů nenabízí informace o jednotlivých vysokých školách, byť pro řadu svých šetření využívá jejich údajů (například Roční výkaz o výzkumu a vývoji). Ve vztahu k Univerzitě Karlově je například možné získat informaci o patentech a užitných vzorech.

 • Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací sdružuje několik databází, které se dotýkají vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Mezi evidovanými informacemi jsou například přehled domácích veřejných soutěží, získaných projektů a výzkumných záměrů či výsledků Univerzity Karlovy.

 • Hodnocení výsledků výzkumných organizací. Tato databáze obsahuje přehled dosažených výsledků výzkumných organizací podle platné metodiky.

 • CORDIS. Databáze CORDIS (Community Research and Development Information Service) nabízí informace o zapojení Univerzity Karlovy do projektů financovaných z prostředků Evropské unie (zejména Rámcové programy).


Základní údaje o Univerzitě Karlově

Struktura:

17 fakult

4 vysokoškolské ústavy

5 dalších pracovišť

5 účelových zařízení

Studenti:

50 495

 • bakalářské studium:

18 325

 • magisterské studium:

15 148

 • magisterské studium navazující:

9 481

 • doktorské studium:

7 541

Zaměstnanci:

8 087

 • akademičtí a vědečtí:

4 618

 • ostatní:

3 469

Rozpočet:

9,3 miliard Kč

 • příspěvek a dotace na vzdělávací činnost:

3,5 miliard Kč

 • dotace na výzkum, vývoj a inovace:

2,8 miliard Kč

 • vlastní výnosy:

3,0 miliard Kč


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015 a Výroční zpráva o hospodaření 2015


Struktura studentské populace


Struktura studentské populace Univerzity Karlovy


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Struktura pracovnic/pracovníků


Struktura pracovnic a pracovníků Univerzity Karlovy


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Struktura příjmů


Struktura příjmů Univerzity Karlovy


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Vybrané ekonomické údaje o Univerzitě Karlově


2011

2012

2013

2014

2015

Výkaz zisků a ztrát

náklady

8 375 224

8 284 885

8 721 666

8 973 548

9 197 871

 • hlavní činnost

8 043 465

7 917 724

8 461 082

8 727 586

8 935 107

 • doplňková činnost

331 759

367 161

260 584

245 962

262 764

výnosy

8 411 694

8 337 590

8 770 864

9 013 539

9 298 329

 • hlavní činnost

8 013 036

7 901 690

8 467 544

8 710 925

8 965 681

 • doplňková činnost

398 658

435 900

303 320

302 614

332 648

VH před zdaněním

36 470

52 705

49 198

39 991

100 458

 • hlavní činnost

-30 429

-16 034

6 463

-16 661

30 574

 • doplňková činnost

66 900

68 739

42 735

56 652

69 884

Rozvaha

aktiva

12 302 241

12 874 278

13 401 345

13 786 654

15 310 466

 • dlouhodobý majetek

8 977 644

8 979 321

9 187 831

9 612 268

11 323 291

 • krátkodobý majetek

3 324 597

3 894 957

4 213 514

4 174 386

3 987 175

pasiva

12 302 241

12 874 278

13 401 345

13 786 654

15 310 466

 • vlastní zdroje

10 768 545

11 045 135

11 545 243

12 057 681

13 877 229

 • cizí zdroje

1 533 696

1 829 142

1 856 102

1 728 973

1 433 237


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zprávy o hospodaření 2011-2015, údaje v tisících korun


Rozpočet UK 2017, investice 2017, střednědobý výhl. 2018-9, Čerpání rozpočtu 2016

Rozpočet UK za rok 2016, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2015, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2014, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2013, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2012, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2011, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2010, tabulková část

Rozpočet UK za rok 2009, tabulková část

Univerzita Karlova v číslech: stručně a přehledně

Struktura rozpočtu Univerzity Karlovy


Struktura rozpočtu Univerzity Karlovy


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zprávy o hospodaření 2005-2015


Světové žebříčky vysokých škol


 • V hodnocení prestižních mezinárodních žebříčků se Univerzita Karlova jako jediná česká vysoká škola a jako jedna z mála institucí ze Střední a Východní Evropy pravidelně umisťuje mezi elitními světovými vysokými školami


Univerzita Karlova a světové rankingy


Zdroj: Academic Ranking of World Universities 2015, QS World University Rankings 2015, Times Higher Education World University Rankings 2015


Mezinárodní rozměr: zahraniční spolupráce


 • Univerzita Karlova vysoce aktivně spolupracuje s řadou vysokých škol, které zaujímají přední příčky v mezinárodních žebříčcích, a to jak v oblasti vědy (jak ukazují publikace společných vědeckých výsledků), tak v oblasti vzdělávání


Společné publikace Univerzity Karlovy a vybraných vynikajících světových univerzit


Zdroj: Academic Ranking of World Universities 2015 a Web of Science


Studentky a studenti


 • Univerzita Karlova je největší českou univerzitou, vzdělává 14 % všech studujících v České republice

 • Univerzita Karlova nabízí 650 různých studijních oborů

 • Univerzita Karlova vzdělává významnou část těch skupin studujících, které ukazují kvalitu: studenti doktorských studijních programů, studenti cizinci, studenti studující v cizích jazycích


Studentky a studenti Univerzity Karlovy v kontextu České republiky


Zdroj: MŠMT, Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol 2015


Regionální skladba studentské populace


 • UK přitahuje studentky a studenty z celé České republiky i ze zahraničí


Regionální skladba studentské populace Univerzity Karlovy


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Zastoupení doktorandek/doktorandů


 • Jakožto přední univerzita výzkumného typu má Univerzita Karlova mezi svými studentkami a studenty přibližně dvojnásobný podíl doktorandů, než činí průměr českých univerzit


Studentky a studenti doktorského studia Univerzity Karlovy v kontextu České republiky


Zdroj: MŠMT, Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol 2015


Nezaměstnanost absolventek/absolventů


 • Absolventi UK dlouhodobě patří k nejméně nezaměstnaným vysokoškolákům v České republice


Nezaměstnanost absolventek a absolventů Univerzity Karlovy


Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Databáze o nezaměstnaných vysokoškolácích


Péče o studující, informační a poradenské službyInformační služby (oddělení informačních služeb IPSC UK):


 • poskytuje informace a konzultace o studiu na UK

 • organizuje semináře o možnostech studia v zahraničí

 • organizuje semináře a kurzy zaměřené jak na začínající studenty, tak na studenty těsně před ukončením studia či na studenty doktorských programů


Poradenské služby:


 • Psychologická poradna (resp. Psychologická poradna pro zahraniční studenty) poskytuje konzultace a pomoc při řešení nejrůznějších problémů – a to jak českým, tak zahraničním studentům

 • Profesní poradna je zaměřena především na potřeby studentů posledních ročníků

 • Sociálně-právní poradna pomáhá studentům zorientovat se v různých složitých životních situacích

 • V rámci poradenských služeb je rovněž možno využít možnosti individuálního koučování


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015 a Výroční zpráva o hospodaření 2015


Publikační činnost: podíl na výsledcích, které vznikají za účasti České republiky


 • Univerzita Karlova se významně podílí na kvalitních vědeckých výsledcích České republiky, spolu s AV ČR je nejproduktivnější domácí výzkumná instituce


Podíl Univerzity Karlovy na mezinárodní vědecké publikační činnosti České republiky


Zdroj: Web of Science


Citovanost Univerzity Karlovy a vybraných významných světových univerzit


 • Citovanost vědeckých výsledků Univerzity Karlovy je podobná jako u institucí, které se v mezinárodních žebříčcích vysokých škol umísťují lépe


Citovanost Univerzity Karlovy a vybraných významných světových univerzit


Zdroj: Web of Science a Academic Ranking of World Universities 2014 a Times Higher Education World University Rankings 2014


Mobilita studentek/studentů


 • Na Univerzitě Karlově studuje 14 % všech studentů, ale probíhá na ní přibližně pětina všech studentských mobilit (LLP Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Tempus) v České republice

 • V počtu vyjíždějících i přijíždějících studentů náleží UK mezi prvních dvacet vysokých škol v Evropě


Mobilita studentek a studentů Univerzity Karlovy v kontextu České republiky


Zdroj: MŠMT, Výroční zprávy o činnosti vysokých škol 2014 a European Commission, Erasmus Statistics


Mezinárodní studentské výměny


 • Univerzita Karlova je atraktivní pro zahraniční studenty: v současné době na Univerzitě Karlově počet studentů přijíždějících v rámci programů LLP výrazně převyšuje počet těch, kteří vyjíždějí studovat do zahraničí


Reciprocita mezinárodních studentských výměn


Zdroj: MŠMT, Výroční zprávy o činnosti vysokých škol 2006-2014


Studující v cizích jazycích


 • Počet studentů, kteří na Univerzitě Karlově studují v cizím jazyce, se od roku 2005 více než zdvojnásobil

 • V roce 2005 tvořili studenti v cizím jazyce 2,3 % studentské populace Univerzity Karlovy, v roce 2015 pak 5,3 %


Studující v angličtině na Univerzitě Karlově


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zprávy o činnosti 2005-2015


Celoživotní vzdělávání


 • Kromě bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů navštěvují Univerzitu Karlovu posluchači v řadě krátkodobých i dlouhodobých programů celoživotního vzdělávání, které nabízejí díky mnoho oborovému zaměření univerzity možnosti dalšího vzdělávání různým skupinám: uchazeči o studium na vysoké škole, posluchači, kteří si doplňují či rozšiřují kvalifikaci, senioři, posluchači Univerzity třetího věku


Celoživotní vzdělávání na Univerzitě Karlově


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Moderní formy vzdělávání


 • Univerzita Karlova intenzivně rozvíjí a podporuje vzdělávání formou e-learningu


Moderní formy vzdělávání na Univerzitě Karlově


Poznámka: Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na internetu.


Zdroj: Univerzita Karlova, Výroční zpráva o činnosti 2015


Poslední změna: 27. duben 2017 11:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám