Sociální stipendium

Žádosti o sociální stipendium lze podávat nejdříve od 21. října 2016 !!! Lhůta pro podávání žádostí pro přiznání stipendia od října 2016 je do 21.11.2016 včetně !!! - (další termíny pro podávání žádostí se týkají studentů kteří si nepodali žádost v dřívějším termínu, nebo jim byla předchozí žádost zamítnuta, nebo jim vypršela platnost doloženého potvrzení)


Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7b a 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2016/2017 upraveny v Opatření rektora č. 26/2016.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o sociální stipendium

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps

2. Typy potvrzení k sociálnímu stipendiu

Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti musí být platná na období od 1. 10. 2016 a vydaná příslušným úřadem v ČR!

Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši (kategorii) vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu sociálních stipendií UK a doložit aktuální potvrzení.


Vzory typů potvrzení k žádostem o sociální stipendium - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1.10.2016), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za rok 2015:


K přiznání nároku je třeba doložit doklad a to

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima
Jiný, než výše uvedený druh potvrzení nárok na sociální stipendium nezakládá.

V případě, kdy student žádá jak o sociální stipendium tak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat sociální stipendium. Potvrzení je nutné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.

3. Výše sociálního stipendia

Student, který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, zároveň může splňovat i podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování ve zvýšené míře 1. kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium (pokud si o toto stipendium zažádá dle pokynů). Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru (2480,- Kč).


V případě možného souběhu sociálního stipendia a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře není možná plná kumulace a bylo by celkově v obou stipendiích vypláceno max. cca (570 + 162) + 2480 tj. 3212,- Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia 2480,- Kč/měsíc, tj. k výplatě 732,- Kč/měsíc).

4. Termíny vyplácení sociálních stipendií

prosinec 2016, a to za říjen, listopad a prosinec 2016

konec března 2017, a to za leden, únor a březen 2017

konec června 2017, a to za duben, květen a červen 2017, v případě podle bodu 9 písm. c) OR č. 26/2016 za červen 2017

konec září 2017, a to za září 2017


O sociální stipendium nelze žádat zpětně.

5. Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2016 / 2017 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21.11.2016

říjen až prosinec 2016 (a dále)

v prosinci 2016

21.1.2017

leden až březen 2017 (a dále)

na konci března 2017

21.4.2017

červen a září 2017

na konci června 2017


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

                          

Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou ve lhůtě do 21.11.2016 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21.11.2016 a ve lhůtě do 21.1.2017 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21.1.2017 a ve lhůtě do 21.4.2017 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia.

6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o sociální stipendium

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.

7. Odvolání (přezkum) a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální stipendium lze podat odvolání (žádost o přezkum) do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.

8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o sociální stipendium naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat) .

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.Poslední změna: 13. říjen 2016 15:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám