Stipendium na podporu ubytování

Žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podávat nejdříve od 21. října 2015. !!! Lhůta pro podávání žádostí pro přiznání stipendia od října 2015 je do 21.11.2015 včetně !!! - (další termíny pro podávání žádostí se týkají studentů kteří si nepodali žádost v dřívějším termínu, nebo jim byla předchozí žádost zamítnuta, chtějí požádat o změnu kategorie nebo jim vypršela platnost doloženého potvrzení)


Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7a a 8 Stipendijního řádu UK.


Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2015/2016 upraveny v Opatření rektora č. 37/2015.

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • studují v prezenční formě studia

  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok

  • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia


Na Univerzitě Karlově jsou stipendia na podporu ubytování poskytována nejen studentům, kteří splňují podmínky stanovené v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí účelového příspěvku, ale i dalším studentům, byť v nižších částkách. Jde zejména o ty studenty, kteří mají trvalé bydliště v místě, kde se nachází sídlo studované fakulty (Praha, Hradec Králové, Plzeň) nebo kteří překračují o méně než jeden rok standardní dobu studia. Stipendia na podporu ubytování jsou těmto studentům hrazena z prostředků, které jsou zvlášť vyčleněny v rámci rozpočtu UK – v minulých letech šlo o částku 18 - 20 mil. Kč.


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps

2. Druhy stipendií a typy potvrzení

Stipendium na podporu ubytování na Univerzitě Karlově v Praze existuje ve třech kategoriích:


a)

ubytovací stipendium - (sociální situace nad 2,4 násobek životního minima)

b)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 1. kategorie - (sociální situace do 1,5 násobku životního minima)

c)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 2. kategorie - (sociální situace do 2,4 násobku životního minima)


Potvrzení o sociální situaci ke stipendiu na podporu ubytování:


Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti v ČR musí být platná na období od 1.10.2015!

Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu ubytovacích stipendií UK a doložit aktuální potvrzení.


Vzory typů potvrzení k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 1. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1.10.2015, např. u přehledu vyplacených dávek musí potvrzení, obsahovat výplatu v měsíci listopad, příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za rok 2014):


K přiznání nároku je třeba doložit

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minimaVzory typů potvrzení (stačí jeden z níže uvedených) k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 2. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1.10.2015, např. u přehledu vyplacených dávek musí potvrzení, obsahovat výplatu v měsíci listopad):

Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory - přídavky na děti

Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavku na děti

Stanovení nároku na dávku - přídavku na dítěV případě žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie lze žádost též doložit dokladem o pobírání dávek hmotné nouze, toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Jiné, než výše uvedené druhy potvrzení pro stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie, nárok na stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie nezakládají. Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze nelze použít pro účely sociálního stipendia.V případě, kdy student žádá jak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Studenti nad 26 let, kteří žádají o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře, doloží svoji sociální situaci Čestným prohlášením.


Zahraniční studenti v prezenční formě studijního programu v českém jazyce dokládají v případě žádosti o "stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře" příjem pod hranicí životního minima dle příslušných platných zákonu země, jejímž státním příslušníkem student je (např. studenti – občané Slovenské republiky dle Zákona 601/2003 Zb., o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov doloží příjem pod hranicí životního minima, resp.pobírání dávek hmotné nouze) . Příslušné potvrzení student doloží originálem nebo ověřenou kopií spolu s úředně ověřeným překladem (netýká se potvrzení vystavených ve slovenském jazyce). Toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Tyto případy budou posuzovány individuálně.


Příslušné potvrzení se doručují v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako přílohu přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře. Potvrzení je nutné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.

K žádostem o stipendium na podporu ubytování (tedy nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) není nutné dokládat žádná potvrzení.

3. Výše stipendií na podporu ubytování

Výše stipendia na podporu ubytování je závislá zejména na počtu přiznaných stipendií. Pro ilustraci výše jednotlivých stipendií v akademickém roce 2015/2016 poslouží následující řádky.

Dle počtu podaných žádostí na období akademického roku 2013/2014 činila základní výše stipendia na podporu ubytování cca 570,- Kč/měsíc a tedy

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie cca (570 + 1620*1,1) tj. 2352,- Kč/měsíc

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 2.kategorie (570 + 1620*0,5)tj. 1380,- Kč/měsíc

V případě možného souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře a sociálního stipendia není možná plná kumulace a bylo celkově vypláceno max. cca (570 + 1620*0,1) + 1620 tj. 2352,- Kč/měsíc (pokud si student o sociální stipendium nezažádal, byla celková výše nižší o částku sociálního stipendia tj. k výplatě 732,- Kč)/měsíc

stipendium na podporu ubytování hrazené z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze (tj. nikoliv z dotace) 280,- Kč/měsíc


4. Termíny vyplácení stipendií na podporu ubytování

Ubytovací stipendium (tedy ne z důvodu sociální situace společné domácnosti studenta) a Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře - výplatní termíny


prosinec 2015, a to za říjen, listopad a prosinec 2015

konec března 2016, a to za leden, únor a březen 2016

konec června 2016, a to za duben, květen a červen 2016

konec září 2016, a to za září 2016, studentům doktorských studijních programů za červenec, srpen a září 2016


Stipendium na podporu ubytování nelze žádat zpětně.

5. Termíny pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (tj. nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce 2015/2016 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21.11.2015

říjen až prosinec 2015

v prosinci 2015

21.1.2016

leden až březen 2016

na konci března 2016

21.4.2016

duben až červen 2016

na konci června 2016


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o stipendium na podporu ubytování

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování bude student informován elektronickým způsobem a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

7. Přezkum a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podat žádost o přezkum do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.

8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o stipendum na podporu ubytování naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat). V závažných případech lze navštívit sociální oddělení RUK po předchozí domluvě.

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.Poslední změna: 3. listopad 2015 13:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám