Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy

Podrobnosti o soutěži GA UK lze nalézt ve znění Grantového řádu a Zásadách činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Soutěž GA UK – stručně a přehledně

Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Na přihlášce jsou dále uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.


GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat. Změnu formy studia z magisterského na doktorské studium dá na vědomí kanceláři GA UK.


Žadatel v přihlášce uvádí studijní program, ve kterém studuje a vědní oblast, do které se tento studijní program zařazuje.


Podávání přihlášek projektů probíhá výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK".

Základní podmínky soutěže

Základní dva údaje, které jsou podmínkou k tomu, aby student mohl vstoupit do aplikace, jsou osmimístné číslo studenta UK a heslo.

  • Číslo studenta: povinností každého studenta UK je zajistit si průkaz studenta Univerzity Karlovy. Ten má podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a je platný po celou dobu nepřetržitého trvání studia na Univerzitě Karlově. Průkazy studentům vydávají jednotlivá výdejní centra. Kompletní informace k této problematice je zveřejněna na samostatné stránce průkazů UK.

  • Při vydání průkazu student zároveň obdrží heslo. V případě zapomenutí hesla je třeba postupovat podle instrukcí uvedených na stránce Centrálních autentizačních služeb UK .


Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.

Student (v doktorském studijním programu i v kombinované formě studia) může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium na výzkum, což blíže upravuje Stipendijní řád UK.


Čestné prohlášení pro navrhovatele grantového projektu:

"Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání."


K podané přihlášce se vyjádří děkan příslušné fakulty, jakož i školitel nebo vedoucí práce. Děkan se vyjadřuje zda:

  a. 

přihláška nového projektu je v souladu s dlouhodobými záměry fakulty a univerzity;

  b. 

lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí z prostředků pracovišť fakulty;

  c. 

personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.


Nesouhlasí-li děkan příslušné fakulty s podáním přihlášky, musí toto své stanovisko odůvodnit; v takovém případě se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje ani jinak nehodnotí.


Přihláška nového projektu bude posuzována nejméně dvěma oponenty a to především podle následujících hledisek:

  a. 

vědecká závažnost a aktuálnost projektu;

  b. 

zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;

  c. 

koncepce a metodika řešení;

  d. 

přiměřenost finančních nákladů.


Žadatel bude vyrozuměn o udělení, nebo neudělení, resp. pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu. Pro informace o zahájení čerpání finančních prostředků sledujte www stránky Vaší fakulty nebo se obraťte na ekonomické oddělení Vaší fakulty. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků grantové soutěže GA UK: duben daného roku.


Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků. Nestuduje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle čl. 6 odst. 3 GŘ, kterou též podepisuje hlavní řešitel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka a hlavního řešitele za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků upravuje smlouva.

Finanční prostředky

Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.


Výše finančních prostředků u přihlášek nových projektů, kterou lze přidělit, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na:

- mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění

- stipendijní prostředky

- náklady na cestovné (v rámci položky cestovné se uvádějí veškeré prostředky navrhované na cestovné řešitele i členů řešitelského kolektivu; pro akademické a vědecké pracovníky je možno požadovat jen v mimořádných případech)

- další neinvestiční náklady

- doplňkové (dříve režijní) náklady pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel nebo akademický pracovník podle čl. 4 odst. 2 Zásad činnosti GA UK. Doplňkové náklady tvoří max. 15% přímých (tj. v předcházejících bodech uvedených) nákladů projektu


Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, jsou tyto:

  a. 

mzdové prostředky a ostatní osobní náklady: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 4 odst. 2 Zásad

  b. 

prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele,

Tyto částky jsou včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) činí více než 60%.


V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout

  a. 

formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,

  b. 

formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,

  c. 

formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.


Případné návrhy na změny v řešení projektu (změny v řešitelském týmu, změny v čerpání projektu, o které je nutno žádat /viz smlouva/, aj.) je nutné formou žádosti (s uvedením adresy pro odpověď) zaslat kanceláři GA UK na adresu GA UK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 nebo e-mailem na adresu gauk@ruk.cuni.cz k rukám předsedy GR UK prof. Volfa. Studenti MFF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes MFF UK (kontaktní osoba Mgr. Milada Menšíková, vedoucí Odd. pro vědu a zahraniční styky MFF UK).


Kritéria hodnocení projektů

a) Typy výstupů, s kterými lze projekt hodnotit jako "splněný": pouze původní publikace přijatá do tisku, eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise.


b) Autorství: autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem pouze vedoucí projektu, bez studentského řešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu.


c) Hodnocení: "mimořádně dobrý" - více významných publikací (dle oboru), v případě sekce C s vysokým IF

"splněný" - v sekcích A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném periodiku, v sekci C původní publikace s IF.

"hodnocení odloženo" - závěrečná zpráva obsahuje alespoň rukopis připravený k publikaci

"nesplněný" - žádný výstup, bez naděje na publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání


d) Dedikace – je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný publikační výstup u dvou a více projektů GA UK. Publikace se musí týkat tématu projektu.


e) Afiliace, dedikace –

Smlouva o přidělení finančních prostředků obsahuje závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují afiliaci ani dedikaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.

Pro starší projekty (do roku založení 2016 včetně) je povinná pouze afiliace.

Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň jedna publikace vycházející z výsledku projektu.

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 2 Opatření rektora UK č. 18/2012


Často kladené otázky

Od kdy se mohou podávat přihlášky nových projektu?

Vyhlášení nového kola soutěže GA UK se řídí Opatřením rektora UK. Sledujte naše webové stránky, kde se dozvíte bližší informace.


Je součástí přihlášky projektu souhlas etické komise či schválení projektu pokusů?

Pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky či práce se zvířaty, je povinnost přiložit Souhlas etické komise a Schválený kompletní projekt pokusů. Tyto náležitosti navrhovatel projektu vyřizuje prostřednictvím fakulty. Souhlas etické komise (u klinických zkoušek) je nutné přikložit ve formě přílohy již do přihlášky projektu. Naopak schválení projektu pokusů (práce se zvířaty) je vyžadováno jen u projektů přijatých k financování - schválené žádosti budou řešitelé zasílat na vědecké oddělení fakulty, kde budou dokumenty evidovány.


Je možné podávat projekt i v jiném jazyce?

Texty ve formuláři jsou k dispozici v českém (slovenském) a anglickém jazyce. Je nutné dodržet výběr jazyka ve zvolené verzi přihlášky!


Jakým termínem se má řešitel řídit při podávání přihlášky, žádosti o pokračování či závěrečné zprávy?

Je nutné se řídit fakultním termínem, který bývá zpravidla, dříve než je stanoven rektorátní termín. Zkontaktujte referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Co má obsahovat žádost o změnu?

Pokud student zasílá k rukám předsedy GR UK nebo na GA UK  žádost formou dopisu, uvede vždy kontaktní adresu, na kterou mu má být písemná odpověď zaslána. Žádost musí obsahovat důvod změny (proč ke změně dochází) a účel změny (nové využití - např. z cestovného do ostatních neinvestičních prostředků za účelem nákupu konkretních prostředků k řešení projektu). Studenti MFF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes odd. pro vědu a zahraniční styky MFF UK. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty.


Co má obsahovat žádost o změnu vedoucího projektu?

Žádost musí obsahovat souhlas stávajícího (původního) i nově navrženého vedoucího projektu.


Musí se žádat o změnu spoluřešitele?

O změnu spoluřešitele se žádat nemusí. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu http://www.cuni.cz/UK-7550.html


Kdy se mohou vložit výsledky v případě projektu, který byl označen jako „HO“ – hodnocení odloženo?

Výsledky je možné vkládat od vyhlášení nového kola soutěže GA UK, které se řídí Opatřením rektora UK. Hlavní řešitel může výsledky vkládat i po ukončení studia.


Koho mám zkontaktovat a jak mám postupovat v případě přidělení grantového projektu?

Obraťte se prosím na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty, kde budete podepisovat smlouvu.


Jaké číslo projektu se má uvádět v případě psaní žádostí o změnu či v poděkování?

Je potřeba psát číslo grantového projektu, jak je uvedeno v aplikaci, nikoliv zúčtovací čísla fakult či čísla smluv.


Lze měnit řešitelský kolektiv při založení závěrečné zprávy?

Řešitelský kolektiv v posledním roce řešení není možné měnit v aplikaci, změny je nutné zdůvodnit v rámci závěrečné zprávy projektu.


Kam se mám obrátit v případě potřeby vrácení žádosti o pokračování?

Ve věci vrácení žádosti o pokračování se obracejte na referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení Vaší fakulty.


Mohou se čerpat finanční prostředky při přechodu hlavního řešitele z magisterské formy studia do doktorské?

V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) řešitel ani nikdo z řešitelského týmu nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace.


Lze z projektů GA UK hradit workshopy a konference?

Workshopy a konference se proplácí pouze v případě aktivní účasti řešitele (přednáška, článek ve sborníku, poster). Plánované náklady musí být součástí přihlášky.


Lze z projektů GA UK hradit členské poplatky v odborných společnostech?

Členské poplatky v odborných společnostech lze hradit pouze hlavnímu řešiteli, který je v doktorském studijním programu. Plánované náklady musí být již součástí přihlášky.


PŘÍKLAD ZKRÁCENÝCH PODĚKOVÁNÍ

Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č…).

The study was supported by the Charles University, project GA UK No…


Afiliace

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy je uvedena v Příloze č. 2 Opatření rektora UK č. 18/2012


Poslední změna: 2. červen 2017 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám