Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram

7. kolo

rok 2016

6. kolo

rok 2015

Zahájení příslušného kola soutěže

16. 11. 2015

15. 11. 2014

Lhůta pro hromadné podání návrhů na rektorát

29. 1. 2016

30. 1. 2015

Předložení návrhů rektorovi UK do

11. 3. 2016

13. 3. 2015

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát

30. 1. 2017

29. 1. 2016


- Pro podávání návrhů na fakultě stanoví termín příslušný děkan. Tato lhůta musí připadnout na období po 15. lednu daného roku a děkan ji vyhlašuje do 30. listopadu roku předchozího.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK.

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.

Formuláře a výkazy

7. kolo

rok 2016

6. kolo

rok 2015

Formulář návrhu projektu

2016-P

2015-P

Formulář návrhu konference

2016-K

2015-K

Formulář fakultní přihlášky

2016-F

2015-F

Formulář závěrečné zprávy řešitele

2015-ZR

Formulář závěrečné zprávy fakulty

2015-ZF

Souhrnné informace za UK

2015-SI

Informace o využití účelové podpory

2015-ZZ


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:


7. kolo

rok 2016

6. kolo

rok 2015

Zásady studentské grantové soutěže

55/2015

42/2014

Zásady uskutečňování projektů SVV

16/2010

16/2010

Vyhlášení příslušného kola SVV

54/2015

30/2014

Manuál SVV

2016-M

2015-M

Šablona řešitelské smlouvy

2015-S


- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (V. úplné znění ze dne 20. 6. 2014)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.


Informace o uplynulých ročnících 2010-2012 a 2013-2015 naleznete na samostatných stranách.


Poslední změna: 31. březen 2016 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám