Statut Univerzity Karlovy

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy statut veřejné vysoké školy. V souladu se zákonným ustanovením byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 22. ledna 1999 Statut Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 26. dubna 1999, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o vysokých školách obsahuje statut veřejné vysoké školy zejména název, sídlo a typ vysoké školy, právní předchůdce, podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek, podmínky studia cizinců, vymezení podmínek, obsahu a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy, organizační strukturu, ustanovení o poplatcích spojených se studiem, pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů a pravidla hospodaření veřejné vysoké školy.


Statutem Univerzity Karlovy v Praze je v souladu se zákonem o vysokých školách upraveno postavení Univerzity Karlovy v Praze, její poslání a činnost, její organizace a orgány, studijní programy, studium na Univerzitě Karlově v Praze, postavení studentů, akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců, dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze, výroční zprávy a hodnocení činnosti Univerzity Karlovy v Praze, hospodářské záležitosti, akademické insignie, obřady a pocty uskutečňované na Univerzitě Karlově v Praze.Statut Univerzity Karlovy v Praze měl deset příloh, přílohy č. 4 a 7 již byly zrušeny.


Příloha č. 1

Seznam vysokých škol a fakult, které byly začleněny do Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 2

Organizační řád

Příloha č. 3

Rozdělení fakult pro účely voleb do akademického senátu

Příloha č. 5

Řád přijímacího řízení

Příloha č. 6

Poplatky spojené se studiem

Příloha č. 8

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 9

Insignie Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 10

Znak Univerzity Karlovy v Praze


Aktuální znění Statutu Univerzity Karlovy

IX. úplné znění ze dne 18. 6. 2013


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám