Studijní a zkušební řád

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy studijní a zkušební řád. V souladu se zákonným ustanovením byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 22. ledna 1999 Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 26. dubna 1999, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Studijní zkušební řád Univerzity Karlovy upravuje pravidla studia na Univerzitě Karlově, jakož i řízení v prvním stupni na fakultě a přezkumné řízení ve věci rozhodování o právech a povinnostech studentů. Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy podrobněji popisuje typy studijních programů, jejichž studiem se získává vysokoškolské vzdělávání, organizaci studia, průběh studia v bakalářských a magisterských studijních programech, kreditní systém, problematiku přerušení studia, předměty a kontroly studia, státní zkoušky, studijní plán, průběh, formy kontroly a přerušení studia v rámci studia doktorských studijních programů, disertační práci a státní doktorskou zkoušku, ukončení studia absolvováním i jinými způsoby, práva a povinnosti studentů a obsahuje procesní ustanovení vztahující se na řízení v prvním stupni a na přezkumné řízení.


Další podrobnosti o organizaci studia na příslušné fakultě jsou upraveny vnitřním předpisem fakulty, případně opatřením děkana, přičemž vnitřní předpis fakulty i opatření děkana musí být v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, zákonem o vysokých školách a právním řádem České republiky.

Aktuální znění Studijního a zkušebního řádu

VII. úplné znění ze dne 11. 6. 2013


Komentář k 7. změně SZŘ UK

příloha komentáře - vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia

Předchozí znění

Studijní a zkušební řád ze dne 26. 4. 1999


I. úplné znění ze dne 21. 7. 2000


II. úplné znění ze dne 19. 6. 2001


III. úplné znění ze dne 14. 3. 2005


IV. úplné znění ze dne 28. 6. 2006


V. úplné znění ze dne 22. 6. 2009


VI. úplné znění ze dne 26. 1. 2011


Poslední změna: 9. říjen 2016 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám