Grantová rada Univerzity Karlovy

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

předseda GR UK

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek,CSc.

sekce A - společenské vědy

předseda OR A

Doc. PhDr. Ivana Ebelová,CSc.

sekce A - společenské vědy

místopředsedkyně OR A

Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.

sekce B - přírodní vědy

předseda OR B

Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

sekce B - přírodní vědy

místopředsedkyně OR B

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

sekce C - lékařské vědy

předseda OR C

Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

sekce C - lékařské vědy

místopředseda OR C

Složení Grantové rady UK k 1. 9. 2017Grantová rada Univerzity Karlovy je stálým poradním orgánem rektora pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity.


Nestanoví-li rektor UK jinak, jsou členy Grantové rady UK prorektor, předsedové a místopředsedové oborových rad GA UK. Současná Grantová rada má sedm členů ve složení: předseda, kterým je prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK, a šest členů dle uvedených funkcí.


Další členy Grantové rady UK může rektor jmenovat po projednání ve vědecké radě univerzity z řad významných vědeckých osobností. Členem Grantové rady UK nemůže být děkan nebo proděkan fakulty anebo ředitel další součásti univerzity. Rektor jmenuje členy GR UK, včetně jejího předsedy, na dobu tří let. Rektor může člena GR UK odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.


Podrobnosti o činnosti GR UK jsou obsaženy v čl. 4 Grantového řádu UK ze dne 14. prosince 2016.GR zejména:

  • připravuje návrh Zásad činnosti grantové agentury Univerzity Karlovy a Zásad uskutečňování Projektů SVV a po jejich vydání dbá na jejich dodržování,

  • projednává a posuzuje projekty soutěže SVV. Součástí rozhodnutí o udělení projektu je i návrh přidělených prostředků,

  • koordinuje činnost oborových rad GA UK (dále jen "oborové rady"),

  • koordinuje spolupráci s posuzovateli a zpravodaji projektů GA UK,

  • předkládá návrhy limitů prostředků pro grantové projekty pro jednotlivé oborové rady GA UK,

  • navrhuje výši prostředků na zabezpečení činnosti GA UK; z těchto prostředků může být též hrazena činnost posuzovatelů a případně další činnost nezbytná k zajišťování hodnocení kvality grantových projektů,

  • na základě podkladů předaných oborovými radami předkládá návrhy na udělení, neudělení, pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu GA UK; v případě udělení, pokračování, nebo vyřazení je součástí návrh přidělených prostředků,

  • na základě podkladů předaných oborovými radami zpracovává hodnocení ukončených grantových projektů GA UK,

  • vyjadřuje se k případným rozporům, které se vyskytly v činnosti oborové rady nebo mezi oborovými radami,

  • zabývá se podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.


Zápisy ze zasedání Grantové rady UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám