Členství v mezinárodních organizacích

Univerzita Karlova se významně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí. Zapojuje se do aktivit za účelem společného vytváření vysokoškolského vzdělávacího prostoru a zviditelnění své pozice ve světovém kontexu. Pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.

The Magna Charta Observatory

Adresa:  

Magna Charta Observatory

Via Zamboni 25

40126 Bologna – Italy

President : prof. Dr. Sijbolt Noorda

Secretary General: Carla Pazzaglia

Tel. +39.051.2098709 - Fax +39.051.2098710

E-mail: magnacharta@unibo.it


Skype: carla-pazzaglia


Webové stránky: www.magna-charta.orgPříspěvek je dobrovolný.

V letech 2009 – 2012  UK dobrovolně přispívala 1000,- EUR/ rok.    

Od roku 2014 byl příspěvek obnoven.


Organizační uspořádání:


V čele Charty stojí prezident a Rada, která je pětičlenná a sekretariát. Rada má hlavní roli při naplňování a udržování hlavních cílů Charty.

Presidentem je Dr. Sijbolt Noorda, bývalý prezident Asociace univerzit v Nizozemsku.

Univerzita Karlova podepsala Prohlášení Magna Charta Universitatum v roce 1988 a tím byla zařazena mezi ostatní univerzity, které podepsaly. Nejedná se však o klasické členství.


Iniciátory založení Magna Charta Observatory byla Universita di Bologna, nejstarší univerzita v Evropě  a European University Association (EUA). Vznikla jako nezisková organizace se sídlem v Boloni. Cílem organizace je podpora, obhajoba a posílení základních principů a hodnot, zejména institucionální autonomie univerzit a udržování jejich akademických svobod. Prohlášení Magna Charta podepsalo od roku 1998 již 720 univerzit z 80 zemí světa. Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemi.


Prohlášení Magna Charta  Universitatum bylo podepsáno v Boloni  v roce 1988 u příležitosti 900. výročí založení univerzity v Boloni a podepsalo ji 388 rektorů z univerzit na celém světě.  Rektoři vyhlásili základní principy, na nichž musí nyní a v budoucnu spočívat úloha univerzit.


Mezi základní principy patří:


·

 • univerzity jsou autonomní instituce, které produkují, testují, hodnotí a předávají kulturu prostřednictvím badatelských a výukových aktivit, a proto musí jejich výuka a bádání probíhat nezávisle na jakékoli politické a ekonomické moci

 • výuka a bádání musí jít na univerzitách ruku v ruce za požadavky společnosti a za pokrokem v poznatcích vědy

 • svoboda bádání, výuky a výchovy je základním principem univerzitního života

 • univerzita je nositelkou evropského humanismu, cílem jejího stálého snažení je univerzální vědění při naplňování svého poslání překračuje geografické a politické hranice a stvrzuje životně důležitou potřebu, aby odlišné kultury o sobě věděly a navzájem se ovlivňovaly


Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemi


V roce 2013 se konalo Výroční zasedání v Bologni u příležitosti 25. Výročí založení Magny Charty na    téma "Universities, Students and Societies - Connecting Academic Freedom and Creative Cities", kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé světových univerzit.IFPU - International Forum for Public Universities

Adresa :

Forum International des Universités Publiques

Nankai University

President prof. Gong Ke

Generální sekretář prof. Naijia Guan

94 Weijin Rd, Nankai, Tianjin, Čína, 300071


Webové stránky: http://www.ifpu-fiup.org/                


             

Účast UK v řídících složkách organizace : od r. 2009 prof. Škrha člen výboru IFPU


Členský příspěvek : 2000,- EUR/rok.


V roce 2007 Univerzita Karlova přijala členství v nově vzniklé  mezinárodní nevládní organizaci a stala se tak jednou se zakládajích univerzit. K přijetí za člena došlo na ustavujícím zasedání organizace  v říjnu roku 2007 na univerzitě  Montréal. Hlavním posláním organizace, která sdružuje  21 veřejných univerzit v Evropě, Asii, Africe,  v Severní a Jižní Americe, je spolupráce v oblasti doktorského studia a vědeckého výzkumu.  IFPU/FIUP podporuje nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů, školících programů. Napomáhá k vytvoření meziuniverzitních vědecko–výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, jako je životní prostředí nebo veřejné zdraví.


Organizační uspořádání:


Sídlo Fora se nalézalo na Université de Montreal, Kanada, od roku 2013 bylo přeloženo na Nankai University, ČLR.  V čele Fora stojí prezident, v současnosti  je jím prof. Gong Ke a sekretář Prof. Naijia Guan z Nankai Univerzity.  Dále pracuje  pětičlenný výbor a sekretariát. V roce 2009 byl jmenován   členem Výboru společnosti prof. MUDr. Jan Škrha, prorektor UK v Praze.


 • Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 • Université Libre de Bruxelles (Belgium)

 • Universidade de São Paulo (Brazil)

 • Université de Montréal (Canada)

 • Universidad de Chile (Chile)

 • Nankai University (China)

 • Peking University (China)

 • Charles University in Prague (Czech Republic)

 • University of Paris III: Sorbonne Nouvelle (France)

 • University of Freiburg (Germany)

 • Jawaharlal Nehru University (India)

 • Università di Bologna (Italy)

 • Nagoya University (Japan)

 • Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico)

 • Mohammed V University at Agdal (Marocco)

 • Universitatea din Bucuresti (Romania)

 • Lomonosov Moscow State University (Russia)

 • Université Cheikh Anta Diop (Senegal)

 • Universitat de Barcelona (Spain)

 • Université de Genève (Switzerland)

 • University of California (United States)


Aktivity:


Od roku  2008  zorganizovala IFPU/FIUP řadu letních škol určených pro doktorandy, mezi které patří např.:


Letní doktorandská škola v Bologni pod názvem “ La Diversité Culturelle”. UK vyslala 3 studenty  doktorského studijního programu.


Letní doktorandská škola v roce 2011 v Barceloně pod názvem: „The XXI Century challenges to Urban and Regional planning: from the City to Megalopolis“,    přednášející Prof. Luda Klusáková z FF UK. 


Letní doktorandská škola v roce 2012 pod názvem: „Financial Crisis and Economic Growth: Challenges and Strategies“ na Nankai University, Čína – bez účasti UK. 


Letní doktoranská škola na UK  v roce 2013 v Praze pod názvem : „Global health in the 21th Century“ nabídla celkem 4 témata. Každý student musel  vypracovat a předložit esej na téma: „What are the main health problems in my country?“ Účast 10 studentů z členských univerzit.


IFPU vytvořila 2 vědecké projekty : Languages a Human Ecology. Kontaktní osoba za UK  projektu  Human ecology se stal pan prof. Bedřich Moldan, CŽP UK, a projektu Languages se stala paní prof. Čeňková.


UK hostila v roce 2011 V. Výroční konferenci IFPU.


Zúčastnilo se jí 18 účastníků. Program konference byl zaměřen  na  pomoc   při vytváření  meziuniverzitních vědecko-výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, podporu životního prostředí či veřejného zdraví, jakož i  nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů a školicích programů. V rámci konference  proběhlo  mimořádné zasedání expertů a zamýšlelo se nad otázkami  „Global health - challenges from important actual health problem in different countries“.


V roce 2012 se konala VI. Výroční konference IFPU v Rabatu, Maroko. Během zasedání byly projednány organizační záležitosti týkající se budoucnosti IFPU. Předsednictvo a sekretariát měly být přeloženy do Číny na Nankai University.  Nové sídlo   převzalo v roce 2013 aktivity z Montrealu. Svou činnost zahájil  nový  president IFPU  prof. Gong Ke a nový Generální sekretář prof. Naijia Guan z Nankai University.Tato univerzita poté hostila v roce  2013 VII. Výroční konferenci IFPU  na Tianjin's Nankai University. Té se zúčastnilo 15 delegátů z 8 zemí. Téma konference:“Technological Innovation, Social Transformation and Competitiveness of Public Universities”, zahrnovala diskuse na téma  fundraising models na veřejných univerzitách, spolupráce s průmyslem, vzdělání a výzkum, E-learning a zvýšení spolupráce mezi členy organizace IFPU


2014 - VIII. Výroční konference IFPU se konala v Barceloně na Univerzitě Barcelona. Účast UK pan prorektor prof. Škrha.


2015 – IX. Výroční konference IFPU se  konala v Montrealu, Kanada - bez účasti UK.


Coimbra Group - Sdružení nejstarších evropských univerzit

Adresa :

Coimbra Group

Rue d´Egmont, 11

B-1000 Bruxelles

Ms. Inge Knudsen – Secretary General


Webové stránky: http://www.coimbra-group.eu/


Kontakt na UK: prof. PhDr. Lenka Rovná, prorektorka pro evropské záležitosti


CG je síť univerzit (rok založení 1987, vstup UK v roce 1991) sdružující 38 evropských, vědecky orientovaných univerzit ve 22 evropských státech. Jedná se o univerzity s dlouholetou tradicí a na vysoké mezinárodní úrovni.  Jejím posláním je akademická, vědecká a kulturní spolupráce, spolupráce při vytváření „Centre d´Excellence“ ve vzdělávání a vědě a spoluvytváření evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru s cílem zviditelnění pozic evropských univerzit ve světovém kontextu. Její činnost je koordinována od r. 2015 pomocí 11 working groups, které nahradily dosavadní Task Forces.


UK má ve working groups tato zastoupení:


 • Employability: PhDr. Hana Urychová

 • Latin America:

 • Cooperation in Education: Radka Zgarbová

 • Education Innovation

 • Research Support Officers: Mgr. Adéla Jiroudková, RNDr. Helena Kvačková

 • Development Co-operation

 • Doctoral Studies

 • Heritage

 • Life Sciences

 • Sciences, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

 • Social Science & Humanities


Organizační uspořádání:


Nejvyšším orgánem Coimbra Group je Generální shromáždění, které se skládá z rektorů, prezidentů, prorektorů, profesorů. V čele CG stojí  čestný prezident (honorary president)


Prezidentem CG se stal  od cervna 2015  rektor Istanbulske univerzity Prof. Dr. Mahmut AK, a sedmičlenná rektorská poradní skupina (Rector´s Advisory Groupe) a Výkonná rada (Executive Board). V čele Výkonné rady (Chair) stojí Prof. Dorothy Kelly, University of Granada, Pro-Vice-Chancelor for International Relations.


Aktivity :


V roce 2006 připravila Coimbra Group setkání ministrů školství v Londýně. Byl vypracován „Výkladový dokument“, který byl sestaven pracovní skupinou pro doktorská studia a vědeckou činnost. Tento dokument byl odeslán ministrům školství s doporučením pozitivního hodnocení kvalitativní úrovně doktorského studia na univerzitách udělujících doktorské tituly. V roce 2008 připravila Coimbra Group  pro Evropskou komisi dokument o „Evropském vědecko-výzkumném vzdělávacím prostoru“ obsahujícím oblasti, které je třeba rozvíjet, podpořit a zajistit, aby univerzity zůstávaly bezpečné a svobodné a mohly se věnovat rozvoji svých dlouhodobých vizí. V roce 2010 uspořádala Coimbra Group v Boloni Seminář děkanů přírodních věd, kterého se zúčastnil děkan PřF UK Prof. Gaš a proděkan MFF Prof. Pokorný. V roce rok 2012 podepsala Coimbra Group smlouvu o studentské výměně pod názvem „Science without Borders“ s Brazilským ministerstvem Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), CoimBrazil group a Brazilian University Rectors. Mezi priority programu byly zařazeny: IT, biotechnologie a nanotechnologie. Pro zahraniční vedoucí výzkumné pracovníky byl určen program Special Visiting Researcher, v jehož rámci budou pravidelně pobývat v Brazílii a vést tamní studenty a vědce. Coimbra Group zatím konkrétně nedomluvila proces výběrových řízení a neoslovila členskou základnu. 


Mezi významné dokumenty roku 2013 patřila publikace Coimbry Group k programu Evropské komise „HORIZON 2020“, ve které tento program pozitivně zhodnotila, ocenila důraz na excelenci ve výzkumu a ambice zvýšit evropskou spolupráci napříč odvětvími. V roce 2014 připravila Coimbra Group „Position paper on the Eramus + Programme“, se zaměřením na dosavadní aktivity a analyzuje nový program s jeho pozitivními a negativními aspekty.


Coimbra Group  vypisuje každoročně vypisuje cenu  „Arenberg - Coimbra Group Prize for Erasmus Students“, na kterou  jsou nominováni i studenti  UK.


UK se pravidelně  zúčastňovala  výročních konferencí.


S Coimbra Group spolupracovala dr. Věra Štastná (odd. strategií a analýz RUK) v rámci projektu IMPI v roce  2010-2011 jako člen oponentní skupiny. Projekt však nebyl kvalitní, od spolupráce  Coimbra odstoupila. K podobné spolupráci U- Multirank  nyní přizvala paní Dorothy Kelly opět paní dr. Štastnou.


V září roku  2014 u příležitosti  konference EAIE v Praze proběhlo setkání paní prorektorky prof. prof. Rovné s úřadující předsedkyní  Výkonné rady CG paní Dorothy Kelly a UK byla vyzvána, aby zhodnotila možnost své účasti v Task Forces.


V roce 2015 přehodnotila Coimbra Group svoji činnost, zrušila Task Forces a jmenovala nových 11 nových working Groups, do kterých se UK aktivně zapojila (členové schváleni KR dne 15. 6. 2015).


DRC - Danube Rectors' Conference

Adresa:

DRC Secretariat

Operated by IDM

Hahngasse 6/24

1090 Wien, Austria

Manager DRC: Mag. Sebestian Schäffer, MA


E-mail: info@drc-danube.org

Tel.: +431 319 72 58-32


Webové stránky: http://www.drc-danube.org/


V současné době tvoří členskou základnu DRC 70 univerzit ze 13 zemí ve střední a východní Evropě. Hlavním cílem je zlepšení vysokoškolského vzdělávacího prostoru regionu, usnadnění bilaterální a multilaterální spolupráce zejména s rozvinutějšími členskými univerzitami a dále udržování dobrých vztahů s národními a mezinárodními organizacemi, zejména s UNESCO, EAIE, EUA, národními rektorskými konferencemi a Council of Europe.  Zvyšování mobility studentů a pedagogů stále patří mezi priority, ale v souvislosti s tím je nadále diskutována otázka udělování víz, práce imigračních úřadů, nedostatek finančních zdrojů, rozličná univerzitní legislativa a kvalita výuky.


Organizace byla založena v roce 1983, UK se stala členem v roce 1993 na doporučení partnerské univerzity J. A. Komenského v Bratislavě.  


Organizační uspořádání:


V čele DRC stojí prezident, dva vice-prezidenti  a čestný prezident. Prezident a vice-prezidenti jsou zvoleni na dvouleté funkční období, během kterého má každý za úkol, aby se každoroční Valné shromáždění DRC konalo na jejich univerzitách.


Současným  prezidentem  DRC je v r. 2015  Rector Prof. Doru Pamfil, PhD. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Romania. Funkci místopředsedů vykonávají Prof. Dr. Jiří Balík, rektor Zemědělské university v Praze a Mag. Friedrich Faulhammer, rector Danube University Krems, Rakousko. 


Čestným prezidentem je prof. Ferenc Hudecz, Ph.D., D., Sc., člen Maďarské akademie věd.


Aktivity:


V roce 2002 byl rektor UK na 19. Valném shromáždění v Bratislavě zvolen do výboru DRC jako její místopředseda a budoucí hostitel Valného shromáždění v Praze v roce 2003.


V roce 2003 se Univerzita Karlova v Praze stala pořadatelem 20. Valného shromáždění Dunajské konference rektorů v Praze. Shromáždění se zabývalo otázkami budoucí regionální spolupráce a možnostmi podpory těm univerzitám, které nejsou členskými státy EU.  Prezidentem na akademický rok 2003/4 byl  zvolen rektor UK prof. Wilhelm.


Další Valné shromáždění Dunajské konference rektorů se konalo v roce 2004 na Babes-Bolyai University v Cluji, Rumunsko. Novým prezidentem na akademický rok 2004/5 byl  zvolen prof. Andrei Marga, rektor University Babes-Bolyai  a  rektor prof. Wilhelm se stal dle tehdejších  stanov DRC jejím místopředsedou. Předsednictvo Dunajské konference rektorů projednávalo v roce 2005 v Záhřebu otázky autonomie univerzit, řízení a financování.  Byly uděleny ceny Antony Gindely Prize dvaceti vědcům z členských univerzit.


Pro rok 2012 byl novým prezidentem DRC zvolen prof. Dr. Martin Gerzabek, rektor Universität für Bodenkultur Wien, jedním z vice-prezidentů byl i prof. dr. Jiří Balík, rektor České zemědělské univerzity.


V listopadu roku 2013 se na ČZÚ konala výroční konference DRC, s přednáškou vystoupil tehdejší rektor UK prof. Hampl.


UK platí členské příspěvky, do organizace a jejích aktivit se vzhledem k zaměření organizace  nezapojuje (z rozhodnutí KR).


EAIE - European Association for International Education

Adresa:

EAIE

PO Box 11189

1001 GD, Amsterdam

Netherlands

Dr. Leonard Engel – Executive Director


E-mail: info@eaie.org

Webové stránky: http://www.eaie.org/home.html


Účast UK –  člen


EAIE je nezisková organizace, která byla založena v roce 1989 v Amsterdamu. Jejím hlavním cílem je přispívat k internacionalizaci jak v Evropě, tak na celém světě, a  to tak, aby naplňovala potřeby profesionálů vš. vzdělávání. V současné době má více než 2500 členů z více než 80 států. Sdružuje pracovníky z oblasti mezinárodního vzdělávání – od rektorů po profesory a mezinárodní koordinátory, kteří odpovídají za internacionalizaci, implementaci Boloňského procesu, využívání evropských programů a dalších aktivit na svých vysokoškolských institucích. V průběhu roku jsou pořádány manažerské kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, výkonná fóra, veletrhy, konference, atp.

Členství je individuální.


Organizační uspořádání:


Vedení EAIE se skládá z prezidenta, viceprezidenta, výkonný ředitel, představenstva a generální rady. Below you can view their skills, expertise and background in international higher education. For more information on how the EAIE is structured, view our organisation chart. President


EAIE má stálou  kancelář v Amsterdamu, v jejím čele  je od roku 2010  výkonný ředitel Dr. Leonard Engel. Prezidentem  EAIE  se stal v roce 2015 Markus Laitinen z University of Helsinki, Finland.


Nejvyšším zasedáním  EAIE jsou Výroční konference, jádro tvoří profesionální a odborné sekce, které nabízí přednášky po dobu konference, workshopy. Je vytvořen prostor pro posterové prezentace,  návštěvy univerzit v pořádající zemi. Součástí Výroční konference je i vzdělávací veletrh.  Od roku 2011 se UK pravidelně zúčastňovala Výročních konferencí a zejména vzdělávacích veletrhů.


Výroční konference EAIE a zejména účast na vzdělávacích veletrzích přináší UK možnost navazování kontaktů, diskutovat o nové univerzitní a fakultní spolupráci, spolupráci v rámci programu Erasmus +, vytváření společných studijních programů, propagovat studijní cizojazyčné programy. 


V rámci EAIE je vytvořeno 9 profesionálních sekcí :


 • ACE – Admissions Officers and Credential Evaluators

 • EBS – Economics and Business Studies

 • EDC – Educational Cooperation with Developing Countries

 • EMPLOI – Employability Skills, Graduate Careers and International Internships

 • IRM – International Relations Managers

 • LICOM – Languages for Intercultural Communication and Mobility

 • M&R – Marketing and Recruitmenrs

 • MOPILE – Management for Programmes in Lifelong Education

 • SAFSA – Study Abroad and Foreign Student AdvisersV rámci  EAIE je vytvořeno 7 speciálních odborných  sekcí :

 • DIW – Disability Issues Worldwide

 • FEDORA – European Forum for Student Guidance and Counselling

 • HI – Health Internationalisation

 • IaH – Internationalisation at Home

 • INTAL – International Alumni Relations

 • NESS – Network of European Summer Schools

 • RIE – Researchers in International Education


Sítě:


SAINT´s – Senior Advisers INTernational


V roce 2014 se konala 26. Výroční konference a vzdělávací veletrh v Praze (od 16. do 19. září 2014). UK se prezentovala vlastním stánkem, zapojila všechny fakulty a součásti UK a zabezpečila propagační materiály. V rámci doprovodných akcí připravila pro 90 zájemců Campus tours a setkání s rektorem UK, na které byli pozváni zástupci zahraničních partnerských univerzit.  


V roce 2015 se konala 27. Výroční konference v Glasgow (od 15. – 18. září). UK se zúčastnila na konferenci a prezentovala se na stánku Study in the Czech Republic, organizovaný DZS MŠMT ČR.


EUA - European University Association

Adresa:

EUA

Avenue d´Yser, 24

1040 Brussels, Belgium

Ms. Lesley Wilson, Secretary General


Webové stránky: http://www.eua.be/


Účast UK: rektor UK prof. Tomáš Zima


Evropská univerzitní asociace vznikla sloučením Konference evropských rektorů (CRE)  a Konfederací rektorů Evropské unie v roce 2001. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova byla členem CRE, přešlo její členství automaticky do této nově vzniklé asociace.  Členskou základnu tvoří nejvyšší představitelé univerzit ( rektoři, prezidenti, vice - prezidenti), národní rektorské konference, univerzitní asociace a univerzitní sítě vysokoškolských vzdělávacích institucí. Patří k nejvýznamnější organizaci ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. Evropská univerzitní asociace má 850 členů ve  47 evropských zemí.  Asociace poskytuje také jedinečné odborné posouzení vysokoškolského vzdělávání a vědy jakož i zázemí pro výměnu představ a zkušeností. Výsledky práce v EUA jsou přístupné pro jejich členy, partnery v podnikání a to v průběhu konferencí, seminářů, pomocí webových stránek a publikací. EUA se plně ztotožňuje s hodnotami a principy vyhlášenými v roce 1998 Magnou Chartou. Dalšími strategickými partnery jsou Academic Cooperation Association (ACA), Association of Commonwealth Universities (ACU), Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE/OECD), International Association of Universities (IAU) a International Association of University Presidents (IAUP),  UNESCO a OECD.


Organizační uspořádání:


Orgány asociace jsou  Executive Board (je osmičlenný složený ze současných nebo bývalých rektorů či prezidentů), Council (je složen z rektorů nebo prezidentů národních rektorských konferencí), Sekretariát a Generální shromáždění. Za Českou republiku působí  v Council Prof. Zdeněk Kůs, stálý reprezentant České rektorské konference.


Professor Rolf Tarrach, bývalý rektor University of Luxembourg a předseda španělské výzkumné rady byl zvolen prezidentem  EUA na GA v Antwerpách v roce v červenci  2015.


Členové Executive board (funkční období 2015 – 2019):


 • Wieslaw Banyś, Rector of the University of Silesia in Katowice and President of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland.

 • Holger Burckhart, Rector of the University of Siegen, Germany.

 • Jean Chambaz, President of Pierre and Marie Curie University (Paris 6), France.

 • Martine Rahier, Rector of the University of Neuchâtel and President of swissuniversities.

 • Mari Sundli Tveit, Rector of the Norwegian University of Life Sciences.

 • Gülay Doğu Barbarosoğlu, Rector of Boğaziçi University Turkey,

 • David Drewry, former Vice Chancellor of the University of Hull, Englan,

 • Stefano Paleari, Rector of the University of Bergamo, Italy.

 

Aktivity:


Zasedání Council a Executive Board EUA se konalo v Praze v roce 2001. Od roku 2005 zvyšuje EUA svůj vliv v Evropské komisi na vytváření strategických materiálů vedoucích k rozvoji univerzit a vytvoření společného evropského prostoru vyhlášeného pro desetiletí 2000-2010.  V rámci této strategie vytvořila možnosti pro dialog se zahraničními partnery za účelem propagace a zviditelnění Evropy ve světovém vzdělávacím prostoru. Soustřeďuje se na podporu rozvoje jednotlivých institucí a upevňování sektoru jako celku. Její aktivity napomáhají tomu, aby ukázaly tendenci evropských univerzit jak převzít zodpovědnost za interní hodnocení svých procesů, udržení autonomie a plnění požadavků.  Utváří politiku týkající se myšlenky zavádění evropské dimenze v externích procesech.


Od roku 2008 se Univerzita Karlova začala připravovat na organizaci 5. konvence v době od  18. – 21. března 2009 v Praze v době českého předsednictví v Evropské unii. Konvence se konala na UK v roce 2009  pod názvem  „Odpověď na globální výzvy: evropská strategie pro evropské univerzity“.


5. konvence podrobněji z hlediska hostitele Univerzity Karlovy:


Rektor Univerzity Karlovy hostil 500 čelních představitelů vysokých škol z celé Evropy a několika mimoevropských univerzit. Mezi vysokými školami bylo 48 partnerských univerzit, se kterými má Univerzita Karlova dohody o přímé spolupráci.  5. konvence probíhala jak v prostorách Univerzity Karlovy, tak v prostorách Obecního domu, kde se uskutečnila řada jednání o budoucnosti vysokého školství v Evropě. Jedním z cílů bylo připravit poselství, které zástupci Evropské asociace univerzit tlumočili ministrům na 6. konferenci v rámci Boloňského procesu. Tehdejší prezident EUA Jean Marc Rapp zdůraznil, že by bylo chybou krátit vysokým školám prostředky z veřejných zdrojů. Každý studijní program je třeba propojit s výzkumem a vývojem. Univerzity tak plní dvě důležité role - jsou hlavním zdrojem nových poznatků ve vývoji, výzkumu a inovacích a dokáží oslovit mladou generaci a nabídnout jí uspokojení jejich nároků na vzdělání.


Pražská deklarace zahrnuje 10 faktorů, které udávají budoucí zaměření v příštím desetiletí:


 • Widening opportunities for participation in and succesfull completion of higher education

 • Improving researcher careers

 • Providing relevant and innovative study programmes

 • Developing distinctive institutional research profiles

 • Shaping, reinforcing and implementing autonomy

 • Increasing and diversifying income

 • Enhancing quality and improving transparency

 • Promoting internationalisation

 • Increasing and improving the quality of mobility

 • Developing partnerships


Další Generální shromáždění  EUA se konalo se v říjnu roku 2010 v Palermu. V roce 2011 organizace vytyčila výzvu k podpoře Evropského vzdělávacího prostoru jako atraktivní destinaci pro nejlepší vědce a studenty z celého světa. V roce 2012  schválila UK  svoje  členství v Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Další konference proběhly na University of Warwick. Hlavním tématem byla udržitelnost rozvoje vysokých škol (Sustainability of European Universities).


V roce 2013 v únoru  slavila Česká konference rektorů 20. výročí od svého vzniku a při té příležitosti  se Generální  shromáždění  EUA konalo v Praze. Hostitelem byla  ČVUT, účast potvrdilo 130 hostů, přítomni byli český ministr školství, předseda akreditační komise, prezident Akademie věd a prezidentka EAU prof. Helena Nazaré. Účast přijali i představitelé Rakouské, Maďarské, Slovenské, Polské a Slovinské konference rektorů. V roce 2014 hostila Generální shromáždění EUA pod názvem “Changing landscapes in learning and Teaching Université Libre de Bruxelles.


V rámci aktivit EUA proběhl v roce 2014 také kulatý stůl pod názvem „Rankings in Institutional Strategies and Processes“ (RISP), kde se UK aktivně zapojila (dr. Věra Štastná).


V rámci EUA  vytvářelo odd. analýz  a strategií RUK  tzv.  „Autonomy Scorecard.


Spolupráce UK (odd. analýz a strategií  a OZV)   na dalších dotaznících, pravidelně dodávána data pro Trends (a to za UK i za celý systém VŠ). Trends je publikace, kterou EUA pravidelně připravuje jako vyhodnocení implementace Boloňského procesu na evropských vysokých školách. S dr. Kouckým  (PedF) připravovalo odd. analýz a strategií RUK  podklady za UK i ČR pro Tracking Graduates (projekt TRACKIT 2011-2012).


V roce 2015 se od 1. července chopil úřadu nově zvolený prezident EUA prof. Rolf Tarrach, bývalý rektor University of Luxembourg a předseda španělské vědecké výzkumné rady. Jeho funkční období bude trvat až do roku 2019.


U příležitosti konference ERA v Bruselu (23. června 2015) EUA obnovila svůj závazek k posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) podepsáním  společného prohlášení s Evropskou komisí.

Europaeum

Adresa:

Europaeum

99 Banbury Road

Oxford OX2 6JX, UK

Dr. Paul Flather – Secretary GeneralWebové stránky: www.europaeum.org


      

Účast UK: 

Academic Council předseda prof. Tomáš Zima, rektor UK

            -  prof. PhDr. Lenka Rovná, prorektorka UK  

            - prof. JUDr. Luboš Tichý, PF

      

Liason contact officer – Ivana Halašková, OZV RUK


Univerzitní síť konsorcia Europaeum tvoří v současné době dvanáct prestižních univerzit (University of Oxford, Université Paris I. Panthéon-Sorbonne, Università di Bologna, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneva, Universiteit Leiden, Univerzita Karlova v Praze, Universidad Complutense Madrid, Helsingin Yliopisto Helsinki, Jagiellonian University Krakov a University of Pompeu Fabre, Barcelona a Institute of Political Studies, Catholic University of Portugal jako přidružený člen).

Europaeum bylo založeno v roce 1992 jako sdružení evropských univerzit a Univerzita Karlova byla přijata jako osmý člen  v roce  2000 na zasedání Europaea v Praze. Cílem konsorcia je především podílet se na  procesu evropské integrace, má tedy prioritní místo ze společensko-vědních oborů politologie, ekonomie, politická filozofie a právo. Formy spolupráce zahrnují vytváření nových akademických pracovišť,  hostující profesorská místa, přednáškové pobyty, organizování letních škol pro studenty a doktorandy  z členských  univerzit,  účast v projektech v rámci  společných výukových programů, vytváření vědeckých projektů, obsazování stipendií v rámci Scholarships Scheme, publikování, účast na workshopech a nepochybně formace a vzdělávání budoucích vůdčích osobností Evropy.


Organizační uspořádání:


V čele Europaeum stojí generální tajemník Dr. Paul Flather.

Ve správních orgánech konsorcia jsou zastoupeny všechny univerzity. V čele konsorcia stojí Academic Council, zastoupený rektory a nominovanými zástupci a Liason Coordination Group, zastoupený vedoucími zahraničních referátů. Na každé univerzitě je vytvořeno obdobné organizační uskupení.


Aktivity, které Europaeum nabízí a zajišťuje ve spolupráci s členskými univerzitami:


 • Akademické konference (experti a profesoři se zaměřují na společná témata)

 • Studentské konference

 • Společné výukové programy (MA -level, krátkodobé kurzy)

 • Stipendijní nabídky

 • Vědecké projekty (podpora mezinárodní vědecké spolupráce)

 • Hostující profesoři - přednášející

 • Serie přednášek (významní vědci z Europaea přednášejí na členských univerzitách)

 • Publikace (Europeaum zprávy)


Zasedání Europaea, společné programy, reformy řízení Europaea:


2000 - na UK se uskutečnilo zasedání Rady Europaea, UK přijata za člena


2004 - na UK se uskutečnilo zasedání Rady Europaea završené přednáškou v rámci Europaeum lecture.  Zasedání řídil Sir Colin Lucas, Vice-Chancellor of Oxford University. Vyhlášení tzv. Jenkinsova stipendia, které obdržel student Právnické fakulty UK na roční studium na Univerzitě Oxford. 


2005 -  FSV UK se aktivně zapojila do přípravy společného evropského magisterského programu  s Univerzitou v Boloni a Univerzitou Paris I Panthéon - Sorbonne pod názvem „European Economic  Integration“. Probíhala jednání o vytváření společných magisterských kurzů pro teology ve spolupráci s Prahou, Bonnem, Oxfordem pod záštitou Centra pro studium religionistiky a společnosti v Bonnu.


2007 - UK se zapojila  do přípravy  magisterského  programu na téma „Europe and Globalisation“ spolu s Univerzitou Helsinki a Oxfordem a dále do programu  „Church v. State in European Society“ spolu s univerzitami v Bonnu, Oxfordu a Leidenu.


2008 - na UK se konalo zasedání Rady Europaea, jejího Akademického i Administrativního výboru. Akce byla uspořádána u příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.


Schváleny hlavní reformy řízení Europaea. Hlavní reformy spočívaly ve sloučení Akademického výboru a Rady Europaea a vytvoření  Akademické rady, která bude zodpovědná za řízení asociace. Vytvoření Steering Committee složeného ze tří členů. Členové by měli být jmenováni Akademickou radou. Dále založení Board of Trustees, složeného z jednotlivců, kteří mají mezinárodní reputaci, jsou aktivní a ochotni finančně podporovat (benefactors).  Tento Board se bude snažit o zviditelnění konsorcia, hledat další donátory a podporu a bude mít na starosti i právní aspekty.


2009  - FSV UK (prof. Rovná) začala jednat  s univerzitami Sorbonne, Oxford, Montpellier, Bologna o spolupráci na vytvoření společného programu „Master Program in European History“.


Uni Helsinki otevřela program „MA in European History and Civilisation“ pro studenty geografie, historie, politické vědy, ekonomie.


2011 - proběhlo  zasedání Board of Trustees v Oxfodu za účasti rektora UK prof. Hampla.


2012 - v akademickém roce 2012/13 otevřela Univerzita Karlova (IMS FSV UK) pod patronací EUROPAEUM a ve spolupráci s Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a University of Leiden novou magisterskou specializaci evropských studií EUROPAEUM (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích). V dalších letech se počítá s rozšířením o další členské univerzity. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný konsorciem univerzit EUROPAEUM v Oxfordu.


Specializace EUROPAEUM zahrnuje semestrální pobyt na členské univerzitě organizovaný v rámci programu Erasmus, dvě jarní školy v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů členských univerzit (podpořeno z prostředků EUROPAEUM) a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením. Odborným garantem specializace EUROPAEUM na IMS FSV UK je prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


2013 - v září  proběhlo na UK slavnostní vyhlášení tohoto programu za účasti zástupců partnerských univerzit, JE Karla Schwarzenberga a pozvaných hostů. Program nese název Václav Havel EUROPAEUM MA.


2014 - Jarního workshopu programu Václav Havel Europaeum MA  se od 24. do 26. 4. v Oxfordu zúčastnilo 9 studentů FSV. Zasedání Europaeum Academic Council proběhlo na Jagellonské univerzitě v Krakově dne 9. května 2014 u příležitosti 650. výročí založení této univerzity. Za UK se zúčastnili rektor prof. Tomáš Zima a prorektorka pro evropskou problematiku prof. Lenka Rovná.


2015 –  v Bruselu se uskutečnil seminář „Policy-making inside Europe“ ve dnech 16. – 18. 6. Za UK se zúčastnili dva studenti (FF a FSV).


Na UK se konala „ Annual Summer School: Euroscepticism - the new politics of Europe ?”

Zúčastnilo se jí 30 doktorandů a postdoktorandů, z toho 6 z UK. Přednášky přednesl bývalý prezident

ČR Václav Klaus a bývalý ministr zahraničních  věcí ČR  Karel Schwarzenberg, který je členem Board of Europaeum trustees. Přednášku přednesla i prorektorka UK prof. Lenka Rovná, členka Akademického výboru Europaea.


Prof. Lenka Rovná, prorektorka UK se zúčastnila zasedání Academic Council v Helsinkách.

Program Václav Havel EUROPAEUM UK – celkem 13 studentů z UK se zúčastnilo jarní školy v Oxfordu.


IAU - International Association of Universities

Adresa:

IAU Secretariat – UNESCO House

1, rue Miollis

75732 Paris Cedex 15

Mme Eva Egron-Polak – Secretary General


E-mail: iau@iau-aiu.net

Webové stránky: www.iau-aiu.net


Účast UK - člen


IAU byla založena v roce 1950 pod záštitou UNESCO jako světová asociace vysokoškolských vzdělávacích institucí. Sdružuje 592 vysokoškolských institucí, 27 organizací ze 120 zemí. Napomáhá institucím dosahovat a uskutečňovat své cíle za pomoci mezinárodní spolupráce a při respektování svých identit a rozmanitostí. Základním dokumentem je Zakládací charta, která zahrnuje základní principy pro univerzity, které mají právo poskytovat vzdělání a vědomosti, být tolerantní k odlišným názorům a rozhodovat se svobodně bez politického vměšování.


Oblasti, kterým IAU věnuje mimořádný zájem a organizuje společné semináře či konference, jsou:


 • IAU a internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání

 • IAU a trvale udržitelný rozvoj

 • IAU  vstupy a výstupy ve vysokoškolském vzdělávání

 • IAU a interkulturní dialog


Počet členských organizací, se kterými IAU spolupracuje dosáhl 27, patří mezi ně mezinárodními vysokoškolské organizace a národní  organizace pro vysokoškolské vzdělávání viz: http://www.iau-aiu.net/content/organisations. Členské organizace mají právo volit a účastnit se zasedání Výkonného výboru IAU.


Organizační uspořádání:


V čele organizace je Výkonný výbor, Administrativní rada a Sekretariát.  Prezident Výkonného výboru je zároveň i prezidentem IAU. Na léta 2012 – 2016  byl zvolen prezidentem  prof. Dzulkilfi Abdul Razak, bývalý Vice-Chancellor Albukhary International University, Malaysia. Další členové Výkonného výboru jsou 4 vice-prezidenti. V čele Administrativní rady stojí prezident a 14 členů, představitelů zahraničních univerzit, zastupujících jednotlivé kontitenty.

V čele sekretariát Generální tajemnice. Tuto funkci vykonává paní  Eva Egron-Polak.

Generální konference se konají každoročně a jsou vždy tematicky vymezeny.


Aktivity:


Z titulu členství proběhla v září 2003 v Praze konference Mezinárodní asociace univerzit  ve spolupráci s Centrem pro životní prostředí  UK  na téma  “Udržitelného rozvoje ve vzdělávání”. Konferenci zahájil rektor UK a na Plenárním zasedání vystoupil s projevem prof. Bedřich Moldan. 


Před konferencí se uskutečnilo zasedání Rady Mezinárodní asociace univerzit. Celkem se akcí zúčastnilo cca 150 osob.

UK se výročních zasedání zúčastňuje nepravidelně.


V roce 2013 spolupracovala UK na projektu Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education Leadership and Management Challenges a  na kulatém stole měl  vystoupení (dr. Miroslav Jašurek, odd. analýz a strategií RUK).


UK dodala v roce 2014  informace do dotazníků pod názvem IAU 4th Global Survey on Internationalization of Higher Education.


OECD/IMHE - Programme on Institutional Management in Higher Education

Adresa:

Secretariat IMHE

OECD – IMHE

2, rue André Pascal

75775 Paris Cedex 16, France

Mr Richard Yelland – Head of Education Management and Infrastructure Division


Webové stránky: http://www.oecd.org/edu/imhe/


Účast UK:


Do dubna 2014 prof. PhDr. Stanislav Štech, prorektor UK, člen Řídícího výboru IMHE jako reprezentant UK a zároveň jako reprezentant za ČR.


Od května 2014 jmenován na návrh KR ze dne 9. 6. 2014 doc. PhDr. Arnošt Veselý, FSV UK, Institut sociologických studií

Email: veselya@fsv.cuni.cz


IMHE je jedním z pěti programů OECD. Byl vytvořen v roce 1969 a nyní má 220 členů z 41 států. IMHE je veřejné diskusní fórum, které se věnuje otázkám vztahu politické reprezentace země, samosprávy univerzit nebo etice akademické obce, otázkám řízení vysokých škol, jejich financování a regionální spolupráci.


Organizační uspořádání:


Řídící výbor -  členové řídícího výboru jsou jmenování na dobu tří let s možností prodloužení termínu o další 3 roky. Každý stát, člen OECD, vybere svého národního reprezentanta a ten spolu s ostatními vybranými národními reprezentanty vytváří Řídící výbor. V čele Řídícího výboru zasedá president a 5 vice–prezidentů


 • Chair/President - Prof. Peter COALDRAKE (Queensland University of Technology - Australia)

 • Deputy Chair/ Vice Président – Tom BOLAND (Higher Education Authority, Ireland)

 • Deputy Chair/ Vice Président – Steven EGAN (HEFCE - United Kingdom)

 • Deputy Chair/ Vice Président – Esa HÄMÄLÄINEN (University of Helsinki - Finland)

 • Deputy Chair/ Vice Présidente – Ingvild Marheim LARSEN (Department of Higher Education, The Norwegian Ministry of Education and Research - Norway)

 • Deputy Chair/ Vice Président – Giuseppe RONSISVALLE (University of Catania - Italy)


Generální tajemník OECD - Angel Gurría, Secretary-General of the OECD


Za Českou republiku je institucionálním členem Univerzita Karlova a zároveň kontaktní institucí, která vykonává členskou roli v Řídícím výboru.


2014


Prof. Veselý se ve dnech 26-28. října 2014 zúčastnil  jako zástupce Univerzity Karlovy v Praze zasedání řídící skupiny programu OECD Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE). Konference se soustředila na budoucí zaměření organizace.


Priority byly stanoveny tak, aby z účasti v programu měly prospěch především samotné instituce. Přípravná skupina vygenerovala tři okruhy možných témat:


1) Benchmarking higher education systems


2) Monitoring of higher education trends, intelligence and foresight


3) In-depth analysis on a higher education topic


a. Strand 3a: In-depth analysis of higher education systems’ labour market relevance and outcomes


b. Strand 3b: In-depth analysis of financing higher education systems


2015


Uskuteční se konference v Singapuru v době od 14-15. října 2015. Na konferenci budou navazovat tematické workshopy (například na téma, jak zvýšit kvalitu výuky na vysokých školách atd.). Očekává se, že na konferenci budou významně zapojeny asijské univerzity a že tedy půjde o mimořádnou šanci o navázání nových kontaktů a inovací.


UNICA - Network of UNIversities from the CApitals of Europe

Adresa:

UNICA c/o University Foundation              

rue d´Egmont No 11

1000 Bruxelles

Belgium


Webové stránky: www.unica-network.euÚčast UK v organizaci : Rektor UK Prof. Tomáš Zima byl zvolen členem Steering Committee.

Členský příspěvek :  5 600,- EUR/rokSdružuje 46 univerzit v hlavních městech  35 evropských států a s potenciálem 1 800 000 studentů a 150 00 zaměstanců. Byla založena v roce 1990.

Cílem organizace je akademická spolupráce mezi členy, rozpracování a implementace Boloňského procesu a usnadnění   integrace univerzit ve střední Evropě a východní Evropě do Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru. Vrcholným shromážděním je General Assembly (Generální shromáždění), které na doporučení Řídícího výboru volí, navrhuje budoucí strategie a napomáhá je realizovat. Od roku 2009 se UNICA stala kolektivním členem EUA. Pomáhá implementovat závěry formulované Evropskou komisí a EUA do praxe na partnerských univerzitách. Jejím záměrem je zvýšení počtu studentů ze zámoří, důraz na viditelnost univerzitní sítě.

Univerzita Karlova vstoupila do této organizace v roce 2002.


Organizační uspořádání


Od 15. – 17. října 2015 proběhlo  “UNICA 25th Anniversary General Assembly” na Université Libre de Bruxelles a Vrije Universiteit Brussel. Na programu byla volba presidenta a  volby do Steering Committee.

Novým prezidentem se stal Prof. Luciano Saso  (Vice-Rector for European University Networks na Sapienza University of Rome).

Do Steering Committee (5 členná) byli nově  zvoleni ( na období roku 2016-2017) Prof. Jacques Lanarès (Vice-Rector for Quality, Human Resources, and Development of Teaching, Université de Lausanne), Prof. Franck Leprévost (Vice-President for Organisation and International Relations, University of Luxembourg) a Prof. Tomas Zima (Rector, Charles University in Prague), k nim se přidali  Prof. Serge Jaumain (Vice-Rector for International Relations and Communication Strategies, Université libre de Bruxelles) a Prof. Antonio Rendas (Rector, Universidade Nova de Lisboa), kteří byli zvoleni na druhé volební období. Nový prezident a členové Steering Committee zahájí svoji činnost od začátku roku 2016.


Funkci Generální tajemnice vykonává Ms Kris Dejonckhere.


Je vytvořeno 10 pracovních skupin/groups, v polovině z nich má UK zastoupení. Jmenované kontaktní osoby nebo jejich zástupci se aktivně zúčastňují zasedání pracovních skupin.


 • International Relations Officers / Unica contact person – kontaktní osoba Ing. Ivana Halašková

 • UNICA Edu/Lab Group  –  od roku 2008  RNDr. Věra Štastná

 • Dis/ability and Equal Opportunities – kontaktní osoba PhDr. Hana Urychová

 • EU Research Liason Officers –  kontaktní osoba PhDr. Helena Kvačková

 • PhD Officers Group § PhD Master Class

 • Librarian/Scholarly Communication – kontaktní osoba  ředitelka MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

 • UNICA Group on PR§ Communication

 • UNICA and SAR  

 • UNICA Green Academic Foot Print

 • Urban Issues


Pravidelná účast UK na Generálních shromáždění (rektor, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu), které se konají spolu se zasedáním představitelů zahraničních  oddělení sítě UNICA skupiny IRO (za UK účast  vedoucího odboru zahraničních vztahů). Vedoucí odboru zahraničních vztahů zároveň vykonává funkci   “UNICA Contact person” na UK. Zahrnuje koordinační a informační činnost, předávání zpráv příslušným odborům UK,  pracovním skupinám,  nabízení aktivit UNICA k využití, využívání univerzitní sítě UNICA pro zveřejnění vyhlášených projektů v rámci Fondu Post-doc atp.


V jednání:


UNICA Strategies for International Alumni Work:


V současné době téma Absolventi se odráží ve světle nedávného vývoje v internacionalizaci, diverzifikaci financování  vysokých škol a rostoucí obavy týkající se zaměstnatelnosti a pracovních příležitostí pro absolventy. UNICA uvítá zájemce z řad členských univerzit, kteří se v této oblasti angažují a mají zájem na vytvoření nové pracovní síťě.


Aktivity:


Student Conferences


Od roku 2010 se konají  každé dva roky na některé z členských univerzit studentské konference. Za UK účast celkem 18 studentů. Poslední  UNICA Student Conference v Lausanne 8. -11. 10. 2014 se zúčastnilo  6 studentů z UK.


Další akce:


2008 - akce pod záštitou 660. výročí založení Univerzity Karlovy: Generální shromáždění UNICA v říjnu na UK.  V rámci shromáždění uspořádala UK také rektorský seminář na téma: „The Relationship between Universities and Academic Hospitals in Medical Education“, a rektorský seminář na téma „Research Universities and the Role of the European Institute of Innovation and Technology“. UK  hostila zasedání představitelů zahraničních oddělení sítě UNICA a zasedání  pracovní skupiny knihovníků sítě UNICA .


2010 – vstup UK  do nově vytvořené pracovní skupiny “Medical Schools” (pan prorektor prof. Škrha ).  Skupina přerušila  svoji činnosti  v roce 2012.


2011 - 12. zasedání  UNICA Bologna Lab Coordinators  -  účast 35 zástupců členských univerzit. 

Zasedání se soustředilo do 3 skupin pod názvem:


* New EC Communication „Supporting Growth and Jobs – an Agenda for the Modernisation of Europe´s Higher Education Systems“:Consequences for the Policy Shaping at Higher Education Institutions


*  Measuring Quality in Education: Can We Trust the Ranking Agencies? How To Develop Transparent Tools?


*  Innovative Doctoral training: Future Development in Doctoral Programmes.


Příspěvky pronesli řečníci z Evropské komise DG Research and Innovation and Culture, z CHE (Center for Higher Education), Centra pro vysoké školství ČR a UK.


2013 - UK se zapojuje do projektu podporovaného Evropskou unií BE-TWIN 2 project na další období (2012-2014)


Z titulu členství v pracovní skupině  v BolognaLab/EduLab. Dr. Věra Štastná:

koordinátorka projektu podporovaného Evropskou unií BE-TWIN 2 project (2012-2014) koordinátorka projektu WP2 (metodologie) - projekt je zaměřen na  výsledky učení, kreditovou zátěž a kurikula.  


2011 prezentace „Building bridges and overcoming differencies: the metodology of the Be-twin ECTS and ECVET project“ – (projekt 2009-2012), EduLab Vilnius


2014 – přizvána na seminář pro přípravu projektu "Employability of doctorate holders in Europe“


- pracuje v expertním týmu pro vzdělávání expertů ze zemí programu Tempus „HE Reform III“.


Přednášky  v Kyrgyzstánu, na Ukrajině, v Estonsku. Projekt je financován z prostředků EU.2012 – prorektor UK prof. Škrha  přednesl přednášku v Bruselu na UNICA Rectors Seminar “EU-Canada: The Future of Academic Cooperation”, který se konal v Bruselu. Akce byla uspořádána s   European Network for Canadian Studies (ENCS). Vystoupil v sekci “Different Dimensions of EU-Canada Mobility”,  na téma Post-doc Fund určený pro zahraniční mladé výzkumníky, kteří mají možnosti působit na UK.2014 – rektor UK prof. Zima přednesl přednášku na téma “Internationalisation: what for and how?” na UNICA Rectors Seminar, který se konal v květnu na Lucemburské univerzitě. 


od 23. – 25. října proběhlo UNICA General Assembly ve “Stockholm University”, Švédsko. Program byl zaměřen tematicky na  organizaci univerzity  versus  institucionální řízení a dopad institutucionální strategie na internacionalizaci ve vzdělávání.


UNICA Student Conference do Lausanne 8. -11. 10. v Laussane se zúčastnilo 6 studentů z UK.


2015 – zasedání UNICA IRO Meeting 2015 proběhlo v litevském Vilniusu v květnu t.r. Do pracovní pozice IRO Observer byla zvolena ze dvou kandidátek Dr. Guri Vestad, akademická poradkyně pro internacionalizaci na norské University of Oslo.  Na druhém místě byla zvolena Dr. Ursula Hans , vedoucí zahraničního oddělení na Humboldt-Universität Berlin. Výbor UNICA rozhodl o střídání obou kandidátek v ročních intervalech. Květnový IRO meeting byl věnován zejména programu Erasmus+ a jeho transformaci a implementaci v nadcházejícím období. Pozvání na toto setkání proto přijala také paní Vanessa Debiais-Sainton, vedoucí programu Erasmus+ při Evropské Komisi.


Univerzita Karlova  bude hostit na podzim zasedání pracovní skupiny UNICA EU Research.CHER (Consortium of Higher Education Researches)

Adresa:

CHER Secretariat

Prof. Dr. Barbara M. Kehm

International Centre for Higher Education Research Kassel, INCHER-Kassel

University of Kassel

Mönchebergstr. 17

D-34109 Kassel

Germany


Tel: 0049-561-804 24 15

Fax: 0049-561-804 74 15

Email: cher@incher.uni-kassel.de

Webové stránky: http://www.cher-highered.org/Účast UK: RNDr. Věra Šťastná, vedoucí odboru analýz a strategií

(schváleno KR 13. 5. 2013)


Board of Governors

Chairman

Prof. Patrik Clancy

University College Dublin, National University of Ireland, Dublin, Ireland

E-mail: patrick.clancy@ucd.ie


CHER představuje mezinárodní síť výzkumníků zabývajících se vysokoškolskými systémy. Síť byla založena v roce 1988 při setkání 50 výzkumníků ze  17 zemí v Kasselu, v roce 1993 se změnila na nadaci. V současné době sdružuje 160 výzkumníků z více než 30 zemí. Asi jedna čtvrtina je z mimoevropských zemí. Od roku 2001 zabezpečuje sekretariát Mezinárodní centrum pro výzkum vysokého školství University v Kasselu (International Centre for Higher Education Research Kassel- INCHER-Kassel), do roku 2001 to byla University of Twente (CHEPS).


Cílem je výměna zkušeností a myšlenek za účelem zkvalitnění teoretických základů a kvality výzkumu vysokého školství a další rozvoj jeho internacionalizace. Členství může být pouze individuální, CHER jako nadace pak spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi. CHER pravidelně každoročně pořádá sympozium k diskusi o výsledcích a dalším rozvoji výzkumu o vysokém školství.


European University Foundation - Campus Europae (EUF - CE)

Adresa:

European University Foundation – Campus Europae ( EUF-CE)

Chateau de Munsbach

31, rue du Parc

L-5374 MunsbachTel.:+352-26151020

Webové stránky: www.campuseuropae.orgČlenství schváleno KR, srpen 2015


Steeering Committee:


Secretary General:Pilíře:


 • Quality mobility

 • Employability

 • Digital HE

 • Policy Innovation

 • Ative Citizenship

Poslední změna: 23. červen 2016 17:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám