Aktuality pro zpracovatele


Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním pedagogických pracovníků (aktualizováno v prosinci 2018)


Byly aktualizovány pokyny pro vytváření učitelských studijních programů ve sdruženém studiu, novou metodiku naleznete zde.Aktualizace informací k SP zaměřeným na přípravu k regulovaným povoláním (aktualizováno k 14. květnu 2018)


Vzhledem k tomu, že UK obdržela dne 4. 5. 2018 rozhodnutí NAÚ o udělení institucionální akreditace, upozorňujeme, že v případě studijních programů zaměřených na přípravu k regulovaným povoláním, které budou schvalovány Radou pro vnitřní hodnocení, je třeba požádat regulační orgán o vydání povolení (nikoli stanoviska). Bližší informace včetně nového vzoru žádosti o povolení najdete zde.Informace o aktualizaci webové stránky Příprava studijních programů (aktualizováno k 27. dubnu 2018)


  • Akreditační formuláře pro doktorské studium byly odděleny do formulářů pro pregraduální studium po zkušenostech s přípravou doktorských SP. Údaje ve formulářích se nezměnily.
Vyplňování formulářů ve wordovských formulářů a modulu akreditací IS


  • Pro bakalářské a magisterské studium IS již umožňuje vytvořit téměř celý návrh SP pro účely projednávání RVH s výjimkou plánů pro sdružené studium a informací o zahraniční VŠ.


  • V doktorském studiu není dokončen v akreditační aplikaci rámcový studijní plán a přehled členů OR a školitelů.


  • Doporučujeme vyplňovat údaje v takovém prostředí, které je výhodné pro fakultu a pro zpracovatele, včetně využití různých kombinací aplikací v SIS a wordovských formulářů, případně pouze wordovských formulářů.


  • Specifické formuláře pro žádost o akreditaci SP na NAU (C-II – D-I) bude vždy nutno vyplnit ve wordovském formuláři.
Forma předkládání návrhu studijního programu (akreditační žádosti)


Nově doplněná informace na úvodní straně, kterou současně pro přehled uživatelů uvádíme dočasně i zde:


Návrh studijního programu se předkládá na RUK:


  a. 

v tištěné podobě s průvodním dopisem a v elektronické verzi na pevném elektronickém nosiči (CD, nebo flash disk) v jednom souboru ve formátu pdf.*), případně s dalšími přílohami (výše d-g) a s naskenovaným podepsaným průvodním dopisem;


  b. 

fakulty, které evidují dokumenty v elektronické spisové službě (ESS):


  • zároveň vypraví soubor ve formátu pdf., případné další přílohy (výše d-g) a naskenovaný podepsaný průvodní dopis interní poštou**) prostřednictvím ESS UK na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (spisový uzel OKVA) tajemnici odboru (Mgr. Tatiana Ďuricová);


  • průvodní dopis je možné podepsat i elektronickým podpisem;


  • zaslání prostřednictvím ESS nenahrazuje povinnost předložit dokument v tištěné podobě!


*) Pro vytvoření jednoho souboru (myšleno akreditační formuláře) ve formátu pdf. doporučujeme jednotlivé formuláře ve wordu převést do formátu pdf. a spolu s formuláři z IS (CV, předměty …) spojit do jednoho souboru (dokumentu) pdf. Soubor nemůže obsahovat naskenované části (obrázky). Případné další přílohy (ev. naskenované) jsou samostatnými soubory. V případě potíží doporučujeme obrátit se na kolegy z fakultní IT podpory.


**) viz. návod v ESS „Fakulty a součástí UK evidující dokumenty v ESS (jak vypravovat interní poštu)“


Vzor průvodního dopisu nově doplněn jako odkaz v průvodním textu spolu s přílohou určenou pro jmenování členů OR.Další informace


Akademický senát UK schválil novelu Studijního a zkušebního řádu, která je v současné době registrována na MŠMT, která reaguje na novou strukturu SP, tzn. samostatné studijní plány pro specializace a sdružené studium a možnost jejich volby.


Poslední změna: 14. leden 2019 12:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám