Aktuality pro zpracovatele

Informace o aktualizaci webové stránky Příprava studijních programů (aktualizováno k 8. únoru 2018)


 • aktualizace akreditačních formulářů pro přípravu studijních programů (změny označeny žlutě), která vyplynula z dotazů fakult: úpravy v pokynech k vyplnění + doplněna možnost uvést údaje o personálním rozvoji SP a požadavek na uvedení hlavních pracovišť fakulty, které jsou nyní uváděny v průvodním dopise děkana;


 • úvodní text Příprava návrhu SP … : text byl aktualizován a byly doplněny další odkazy (vzor průvodního dopisu, apod.); podstatné nové informace jsou uvedeny níže;


 • strukturován byl metodický materiál pro podporu přípravy SP, který je nově uveden na samostatné stránce a rozčleněn podle jednotlivých témat, ke kterým jsou doplněny odpovědi na otázky fakult, řešené v poslední době;


 • Ve specifických informacích pro SP zaměřené na přípravu k regulovaným pedagogickým povoláním byly doplněny jednotné překlady názvů SP do angličtiny, a to:

  - Obor se zaměřením na vzdělávání / Subject for Teacher Education,

  - Učitelství oboru pro střední školy / Teacher Education of Subject for Upper Secondary Schools,

  - Učitelství oboru pro 2. stupeň základní školy a střední školy / Teacher Education of Subject for Lower and Upper Secondary Schools.Vyplňování formulářů ve wordovských formulářů a modulu akreditací IS


IS dosud neumožňuje vyplňovat plnou akreditaci / návrh SP. Doporučujeme vyplňovat údaje v takové podobě, jaká je výhodná pro fakultu a pro zpracovatele. Tedy předpokládáme, že nejvíce bude využívaná kombinace obou forem:


 • CV v IS + ostatní údaje ve wordovských formulářích


 • CV v IS + předměty zadané v programu Tajemník a upravené v modulu Akreditace + ostatní údaje ve wordovských formulářích


Předměty – je možné vyplňovat některé ve wordu (především nově připravované předměty) a některé v SIS; není nutno pro účely „akreditace“ zadávat předměty do Tajemníka.Forma předkládání návrhu studijního programu (akreditační žádosti)


Nově doplněná informace na úvodní straně, kterou současně pro přehled uživatelů uvádíme dočasně i zde:


Návrh studijního programu se předkládá na RUK:


  a. 

v tištěné podobě s průvodním dopisem a v elektronické verzi na pevném elektronickém nosiči (CD, nebo flash disk) v jednom souboru ve formátu pdf.*), případně s dalšími přílohami (výše d-g) a s naskenovaným podepsaným průvodním dopisem;

  b. 

fakulty, které evidují dokumenty v elektronické spisové službě (ESS):


 • zároveň vypraví soubor ve formátu pdf., případné další přílohy (výše d-g) a naskenovaný podepsaný průvodní dopis interní poštou**) prostřednictvím ESS UK na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (spisový uzel OKVA) tajemnici odboru (Mgr. Tatiana Ďuricová);


 • průvodní dopis je možné podepsat i elektronickým podpisem;


 • zaslání prostřednictvím ESS nenahrazuje povinnost předložit dokument v tištěné podobě!


*) Pro vytvoření jednoho souboru (myšleno akreditační formuláře) ve formátu pdf. doporučujeme jednotlivé formuláře ve wordu převést do formátu pdf. a spolu s formuláři z IS (CV, předměty …) spojit do jednoho souboru (dokumentu) pdf. Soubor nemůže obsahovat naskenované části (obrázky). Případné další přílohy (ev. naskenované) jsou samostatnými soubory. V případě potíží doporučujeme obrátit se na kolegy z fakultní IT podpory.


**) viz. návod v ESS „Fakulty a součástí UK evidující dokumenty v ESS (jak vypravovat interní poštu)“


Vzor průvodního dopisu nově doplněn jako odkaz v průvodním textu spolu s přílohou určenou pro jmenování členů OR.Další informace


Akademický senát UK schválil novelu Studijního a zkušebního řádu, která je v současné době registrována na MŠMT, která reaguje na novou strukturu SP, tzn. samostatné studijní plány pro specializace a sdružené studium a možnost jejich volby.


Poslední změna: 19. duben 2018 16:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám