Studijní programy – regulovaná povolání

Doplňující informace, metodické pokyny a doporučení pro přípravu studijních programů zaměřených na přípravu k regulovanému povolání


Jde o studijní programy (SP), jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání. Na UK se jedná především o lékařské a nelékařské zdravotnické SP, učitelské SP, SP vedoucí k povolání sociální pracovník apod.


Přehled regulovaných povolání včetně příslušných uznávacích orgánů naleznete zde.


Podmínkou pro udělení akreditace studijního programu je stanovisko příslušného uznávacího orgánu, že absolventi daného studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání. (§ 78, odst. 6 ZoVŠ).


Podmínkou pro uskutečňování studijního programu na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání je povolení příslušného uznávacího orgánu. (§ 78, odst. 7 ZoVŠ).


Pokud SP má v profilu absolventa uvedeno, že je bezprostředně (tj. bez dalších odborných zkoušek, vzdělávání, praxe apod.) připraven k výkonu regulovaného povolání, je třeba, aby součástí žádosti o akreditaci (NAU), resp. žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace (RVH), bylo souhlasné stanovisko, resp. povolení, příslušného uznávacího orgánu. O vyjádření žádá fakulta uznávací orgán v dostatečném předstihu (cca 3 měsíce).


Vzory průvodního dopisu (v závislosti na tom, zda se žádá o stanovisko či povolení), specifické požadavky hlavních uznávacích orgánů (MPSV, MŠMT, MZd) na obsah a formu žádosti a kontakty pro podávání žádosti a případné konzultace jsou uvedeny dále.


Vzor průvodního dopisuSpecifické informace ke studijním programům zaměřeným na regulovaná povolání (dle jednotlivých uznávacích orgánů):V případě, že požadavky uznávacích orgánů neumožňují dodržet podmínku SZŘ max. 90 % kreditů pro povinné předměty spolu s minimálním počtem kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, je možné tuto situaci chápat jako „případ hodný zvláštního zřetele“ podle čl. 9 odst. 10 SZŘ (min. 95 % kreditů). V současnosti se to týká zdravotnických a nově též učitelských studijních programů.


Tato výjimka musí být dle čl. 9 odst. 10 SZŘ stanovena ve vnitřním předpisu fakulty Pravidla pro organizaci studia.Poslední změna: 1. březen 2018 13:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám