• Uchazeči
  • Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraničních vysokých školách je upraveno právními předpisy:


  1. Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu podepsaná dne 11. dubna 1997 v Lisabonu, jejíž text v českém jazyce byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“)

  2. Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání

  3. Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin

  4. Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 89,§ 90, §105,§106

  5. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)


Orgány, které rozhodují o uznávání


O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují studijní program obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.


V případě držitelů vysokoškolských kvalifikací vydaných vysokými školami v oblasti vojenství plní tyto úkoly Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb Ministerstvo vnitra (dle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách). Přehled fakult Univerzity Karlovy - bakalářské, magisterské a doktorské studium – přehled studijních programů a oborů.


Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v ČR je přístupný na www.msmt.cz - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – sekce Vzdělávání - Vysoké školství, volba Studijní programy. Adresy veřejných vysokých škol jsou umístěny v sekci Vzdělávání – Vysoké školství, volby Přehled vysokých škol.


Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a v SR, publikovanou pod č. 23/2015 Sb.m.s., účinnou od 28. 3. 2015. Ze smlouvy vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se bez dalšího uznávají v České republice za rovnocenné. Pro účely dalšího studia na Univerzitě Karlově v Praze se osvědčení o rovnocennosti nepožaduje. Držitelé dokladů však mohou požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (např. pokud osvědčení vyžaduje zaměstnavatel) veřejnou vysokou školu v ČR (na UK v Praze i příslušnou fakultu). K žádosti je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů o studiu, překlad do českého jazyka se nevyžaduje. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, příslušný uznávací orgán v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.


Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, které by vydala veřejná vysoká škola v ČR. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné a nutné, může požádat o jeho uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, příslušný uznávací orgán v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.


Držitelé vysokoškolských kvalifikací vydaných v Německu žádají v souladu s Dohodou uzavřenou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s., o uznání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Splňuje-li žádost všechny náležitosti, příslušný uznávací orgán v takovém případě žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání.Směrnice generálního ředitele Úřadu práce ČR č. 19. ze 17. 8. 2012, která osvědčování zahraničních diplomů Střediskem pro ekvivalenci dokladů o vzdělání umožňuje


Postup pro lékařské obory

Postup pro ostatní oboryPoslední změna: 17. září 2015 13:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám