Návod pro uložení kvalifikační práce

Text práce

Následující postupy jsou vhodné pro uložení či export kvalifikační práce ve formátu PDF/A vyžadovaném Opatřením rektora č. 13/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.

Primárně jsou určeny pro uložení či export samotného textu práce, nicméně důrazně doporučujeme jejich využití i v případě tvorby příloh, a to i příloh obrazového chrakteru. Opatření ukládá studentům povinnost odevzdat text kvalifikační práce ve formátu PDF/A, a to ve verzích 1a nebo 2u. Kvalifikační práci je do tohoto formátu možné snadno uložit nebo exportovat v běžných kancelářských aplikacích.

[English version]


S výjímkou nástroje TeX, který pracuje se specifickou množinou souborů, je nutné vždy práci konvertovat z jednoho zdrojového souboru (.doc, .docx, .odt).


Pro valdiaci PDF/A je využit program veraPdf ve verzi 1.4.7. Univerzita aktuálně pracuje s vlastním validačním profilem, který je průběžně aktulizován.


Následující odkazy obsahují návody pro vytvoření PDF/A 1a nebo 2u v jednotlivých aplikacích.


Operační systém Windows

Microsoft Word 2010 (komerční)

Microsoft Word 2013 (komerční)

Microsoft Word 2016 (pro studenty následujících fakult dostupný zdarma: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)


Upozorňujeme, že aplikace Microsoft Word 2007 není schopna vytvořit požadované PDF/A 1a!


Operační systém OS X

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)


Operační systém Linux

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)Časté problémy jejich řešení

 • Nevhodná kombinace fontu a znakové sady - změňte použitý font. Pokud ve své práci pracujete s nelatinkovými znaky, je možné, že vámi použitý font je neobsahuje.


 • Použití nestandardního symbolu - použít jiný symbol nebo změnit použitý font.


 • Použití nestandardního symbolu pro odrážky (zejména symbol čtverečku používaný v dotaznících) - problém se týká MS Office.

  • Změňte použitý symbol.

  • Upravte písmo symbolu za pomoci následujcího postupu (pozn. upravený symbol bude následně možno použít opakovaně):

   1. V nastavení odrážek dokumentu zvolte možnost Definovat novou odrážku.

   2. V okně Definovat novou odrážku klikněte na tlačítko Písmo.

   3. V okně Písmo zadejte místo písma "Symbol" jiné vhodné (např. Times New Roman).

  • Použijte symbol ze znakové sady unicode (pozn. upravený symbol bude následně možno použít opakovaně):

   1. V nastavení odrážek dokumentu zvolte možnost Definovat novou odrážku.

   2. V okně Definovat novou odrážku klikněte na tlačítko Symbol.

   3. Do pole Kód znaku v okně Symbol zadejte příslušný kód (v případě čtverečku - 25A1).

  • Definujte novou odrážku ve formě obrázku.


 • Vaše práce obsahuje vlastnost, kterou použitá aplikace není schopna korektně konvertovat.

  • Použijte jinou z doporučovaných aplikací - nejlepší výsledky obecně vykazuje aplikace Libre Office.

  • Použijte k exportu počítač s jinou verzí operačního systému - stejná aplikace se v různých verzích Windows může chovat různě.

  • Změňte použitý formát - některé nevhodné vlastnosti textu je možno odstranit konverzí z .doc do .docx.


 • Při ukládání zatrhněte možnost "Minimální velikost" (MS Word), případně "Zmenšit rozlišení obrázků" (Libre / Open Office).


 • MS Word chybně zpracovává průhlednost – v grafech, schématech či obrázcích se po konverzi objevují nechtěné černé oblasti (viz obrázek).

  • Odstraňte stínování, rozostřené okraje či jiné prvky využívající průhlednost – jednoduše toho lze dosáhnout vložením objektu do jiného dokumentu v režimu „use destination styles“.

  • Vložte požadovaný objekt do dokumentu ve formě obrázku.

  • Využijte export prostřednictvím aplikace Acrobat Pro DC (komerční, dostupná trial verze) – nejlepších výsledků dosahujeme při exportu přímo z MS Wordu.

  • Využijte aplikace Libre Office nebo Open Office (často je třeba nejdříve upravit formátování).
Přílohy práce

Formát přílohy závěrečné kvalifikační práce se řídí charakterem přílohy. Je třeba mít na paměti, že elektronická verze plně nahrazuje verzi listinnou a že příloha je její součástí, která bude společně s ní zpřístupňována a archivována ve sbírkách Univerzity Karlovy. Jako taková by rozhodně neměla obsahovat pracovní verze jakýchkoli dokumentů nebo části práce samotné (např. titulní stránku či obsah) a měla by mít podobu, která budoucímu uživateli usnadní orientaci v přiložených souborech.


Příloha textového charakteru

Přílohy textového charakteru musí splňovat stejné podmínky jako text práce. Je vyžadován formát PDF/A ve verzích 1a nebo 2u. Nicméně v případech, kdy je to možné doporučujeme, aby byly součástí souboru s textem práce.

Návod viz výše.


Příloha obrazového charakteru

Pro standardní obrazovou přílohu doporučujeme využití formátu PDF/A ve verzích 1a nebo 2u.

Návod viz výše.


V případě, že to charakter přílohy vyžaduje, je možné použít formát JPEG.


Příloha s charakterem zvukového dokumentu

Jsou povoleny následující formáty:

 • Waveform audio format (WAV, přípony: .wav nebo .wave)

 • Moving Picture Experts Group Phase Audio Layer III (přípona: .mp3)


Příloha s audiovizuálním charakterem

Jsou povoleny následující formáty:

 • Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, přípona: .vob)

 • Moving Picture Experts Group Phase 4 (MPEG-4, přípona: .mp4)


Tabulkové dokumenty

Jsou povoleny následující formáty:

 • Comma-separated values (CSV, přípona: .csv)

 • Extensible Markup languge (XML, přípona: .xml) – součástí předání v takovém případě musí být též odpovídající XSD nebo DTD

 • Plain text file (přípona: .txt)


Přílohy v neschváleném formátu


Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu práce i v jiných než výše uvedených formátech. Tato možnost je určena zejména pro počítačové programy, simulace či nezbytná výzkumná data. Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost obsahující následující informace:

  a. 

název závěrečné práce,

  b. 

jméno autora práce,

  c. 

důvod žádosti,

  d. 

formát přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze),

  e. 

aplikace potřebná k otevření nebo spuštění přílohy,

  f. 

operační systém (včetně verze), pod nímž lze přílohu otevřít nebo spustit,

  g. 

informace o licenci,

  h. 

seznam vkládaných souborů v nestandardním formátu,

  i. 

další relevantní informace (např. výčet a popis modulů a knihoven).


Pole a. - h. jsou povinná. Pokud je však vyžadovaná informace pro konkrétní přílohu zjevně irelevantní, vyplňte N/A.

Žádost schvaluje fakultní koordinátor závěrečných prací (seznam kontaktů).


Univerzita Karlova nezaručuje dlouhodobou archivaci a zpřístupnění příloh v neschválených formátech.
Poslední změna: 29. leden 2018 15:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám