II. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  27. října 1999 pod čj. 31 320/99-30 Jednací řád Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 21. července 2000  pod čj. 23 694/2000-30  a  dne 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015.


II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 15. ČERVNA 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy,

jako vnitřním předpisu Univerzity Karlovy:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje podrobnosti1 o jednání Vědecké rady Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita").


Obecná ustanovení

Čl. 2

 1. Časový plán zasedání vědecké rady univerzity (dále jen "vědecká rada") na akademický rok stanoví rektor.

 2. Na každé zasedání bude členům vědecké rady (dále jen “člen”) elektronickou formou odeslána písemná pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům nejméně 7 dní předem. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti otázky, mohou být podkladové materiály z rozhodnutí rektora předány později, popřípadě rozdány při zahájení zasedání.

 3. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může rektor pozvat na zasedání i další osoby.


Čl. 3

 1. Zasedání vědecké rady řídí rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Program zasedání vědecké rady stanovuje rektor.

 3. Člen nebo orgán univerzity může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho projednání písemné podklady, předá je s dostatečným předstihem rektorovi.


Čl. 4

 1. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen, člen předsednictva akademického senátu univerzity (dále jen “senát”), prorektor, kvestor a čestný člen vědecké rady. Nestanoví-li tento řád jinak, mohou další osoby vystoupit pouze tehdy, jestliže s tím vědecká rada vyjádří souhlas.

 2. Vědecká rada se může usnést, že celé její jednání, nebo jeho část, budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejností jednání byla ohrožena osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem univerzity; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí účastnit.

 3. Hlasování je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem, nebo pokud se na tom usnesla.


Zvláštní ustanovení

Čl. 5

 1. Návrh v řízení o jmenování profesorem2, popřípadě docentem3, nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny ze všech členů vědecké rady a jestliže s takovým postupem uchazeč o jmenování profesorem, popřípadě docentem, nevyslovil nesouhlas.

 2. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor uchazeče o jmenování profesorem4. Rektor nebo vědecká rada může vyzvat uchazeče o jmenování docentem k účasti na příslušném zasedání. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.

 3. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor předsedu hodnotící komise nebo habilitační komise. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise zasedání neúčastní.

 4. K projednání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který příslušný návrh rektorovi předložil.

 5. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné rozpravy o odůvodnění výsledku hlasování uzavřené.


Čl. 6


 1. Rektor může vyhlásit hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady. Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, návrzích na jmenování docentem ani o návrzích na udělení titulu doktor honoris causa.

 2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům prostřednictvím elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která činí nejméně pět dní.

 3. Člen elektronickou formou zašle vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě může člen hlasování per rollam odmítnout.

 4. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů; to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů.

 5. Zápis o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání vědecké rady.


Čl. 7


K jednání ve věcech akreditace studijních programů a akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení přizve rektor děkana příslušné fakulty, nebo děkany příslušných fakult, jakož i v případě potřeby osoby, které jsou podle předkládací zprávy oprávněny podat bližší vysvětlení k návrhu na podání žádosti o akreditaci5. Tyto osoby odpoví na otázky členů a mají právo vystoupit v rozpravě.


Čl. 8

K jednání ve věci fakulty nebo k jednání ve věci, kterou inicioval orgán fakulty, přizve rektor příslušného děkana. Děkan odpoví na otázky členů a má právo vystoupit v rozpravě.


Komise vědecké rady

Čl. 9

 1. Vědecká rada může na návrh rektora zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“).

 2. Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé, nebo dočasné.

 3. Složení komise schvaluje na návrh rektora vědecká rada.


Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 10

 1. Zápis ze zasedání vědecké rady ověřuje rektor.

 2. Zápis ze zasedání vědecké rady se po schválení na dalším zasedání vědecké rady zveřejňuje prostřednictvím internetových stránek univerzity.


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen senátem dne 24. září 1999.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy6.

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D., v.r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

rektor


*****

Změna Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. června 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. července 2000 a účinnosti nabyla prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

Změna Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 15. května 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 15. června 2015 a účinnosti nabývá 1. července 2015.
Za správnost II. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoznámky

1

Čl. 9 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy.

2

§ 74 odst. 6 zákona o vysokých školách.

3

§ 72 odst. 11 zákona o vysokých školách.

4

Čl. 10 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity.

5

Čl. 3 odst. 2 Akreditačního řádu pro studijní programy univezity a čl. 3 odst. 2 Akreditačního řádu pro habilitační a jmenovací obory univerzity.

6

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 27. října 1999.


Poslední změna: 12. březen 2018 15:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám