VIII. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Přílohy č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZE DNE 20. ČERVNA 2014


Čl. 1 Fakulty

 1. Základními součástmi univerzity jsou fakulty (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách), a to:

  • Katolická teologická fakulta

  • Evangelická teologická fakulta

  • Husitská teologická fakulta

  • Právnická fakulta

  • 1. lékařská fakulta

  • 2. lékařská fakulta

  • 3. lékařská fakulta

  • Lékařská fakulta v Plzni

  • Lékařská fakulta v Hradci Králové

  • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  • Filozofická fakulta

  • Přírodovědecká fakulta

  • Matematicko-fyzikální fakulta

  • Pedagogická fakulta

  • Fakulta sociálních věd

  • Fakulta tělesné výchovy a sportu

  • Fakulta humanitních studií

 2. Organizační členění fakulty upravuje její statut.


Čl. 2 Vysokoškolské ústavy

 1. Vysokoškolskými ústavy (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách) na univerzitě jsou:

  • Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

  • Centrum pro teoretická studia

  • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

  • Centrum pro otázky životního prostředí

 2. Organizační uspořádání vysokoškolského ústavu upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.


Čl. 3 Jiná pracoviště

 1. Jinými pracovišti univerzity pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách) jsou:

  • Ústav výpočetní techniky

  • Centrum pro přenos poznatků a technologií

  • Ústav jazykové a odborné přípravy

  • Ústřední knihovna

  • Agentura Rady vysokých škol

 2. Organizační uspořádání jiného pracoviště univerzity upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.

 3. Jinými pracovišti, jejichž ředitelům je svěřen výkon správy majetku podle čl. 49 písm. d) statutu, jsou Ústav jazykové a odborné přípravy a Agentura Rady vysokých škol.


Čl. 4 Účelová zařízení

 1. Účelovými zařízeními (§ 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách) univerzity jsou:

  • Koleje a menzy

  • Arcibiskupský seminář

  • Nakladatelství Karolinum

  • Správa budov a zařízení

  • Sportovní centrum

 2. Organizační uspořádání účelového zařízení univerzity upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.

 3. Účelovými zařízeními, jejichž ředitelům je svěřen výkon správy majetku podle čl. 49 písm. d) statutu, jsou Koleje a menzy, Nakladatelství Karolinum a Arcibiskupský seminář.


Čl. 5 Znění názvů univerzity, fakult a dalších součástí v anglickém jazyce

 1. Název univerzity v anglickém jazyce zní: „Charles University in Prague”

 2. Názvy fakult v anglickém jazyce znějí:

  • „Catholic Theological Faculty”

  • „Protestant Theological Faculty”

  • „Hussite Theological Faculty”

  • „Faculty of Law”

  • „First Faculty of Medicine”

  • „Second Faculty of Medicine”

  • „Third Faculty of Medicine”

  • „Faculty of Medicine in Plzeň”

  • „Faculty of Medicine in Hradec Králové”

  • „Faculty of Pharmacy in Hradec Králové”

  • „Faculty of Arts”

  • „Faculty of Science”

  • „Faculty of Mathematics and Physics”

  • „Faculty of Education”

  • „Faculty of Social Sciences”

  • „Faculty of Physical Education and Sport”

  • „Faculty of Humanities”

 3. Názvy dalších součástí v anglickém jazyce znějí:

  • „Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University”

  • „Center for Theoretical Study”

  • „Center for Economic Research and Graduate Education”

  • „Computer Science Centre”

  • „Centre for Transfer of Knowledge and Technology”

  • „Institute for Language and Preparatory Studies”

  • „Central Library of Charles University”

  • „Environment Center”

  • „Agency of the Council of Higher Education Institutions”

  • „Dormitories and Refectories”

  • „Archbishop’s Seminary”

  • „Karolinum Press”

  • „Premises and Facilities Administration”

  • „Sports Centre”.


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. ledna 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 21. července 2000 a účinnosti nabyla 1. srpna 2000.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. března 2001. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 15. března 2001 a účinnosti nabyla 1. dubna 2001.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (třetí změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 30. listopadu 2001. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. prosince 2001 a účinnosti nabyla 1. ledna 2002.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čtvrtá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 30. června 2006 a účinnosti nabyla 1. října 2006.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (pátá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. ledna 2007. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 16. února 2007 a účinnosti nabyla 1. března 2007.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (šestá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. května 2007. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 6. června 2007 a účinnosti nabyla 1. července 2007.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (sedmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 25. března 2011. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 6. dubna 2011 a účinnosti nabývá pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou čl. 1 bodu 3 této změny, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (osmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 6. června 2014. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 20. června 2014 a účinnosti nabývá dne 1. července 2014.Za správnost VIII. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK
Poslední změna: 12. březen 2018 11:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám