EPSILON

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:4. veřejná soutěž programu EPSILON


Soutěžní lhůta: 1. 3. 2018 - 12. 4. 2018


Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.

Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA a doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR.


Za UK byla způsobilost uchazeče v rámci této 4. veřejné soutěže programu EPSILON prostřednictvím datové schránky TA ČR prokázána dne 16. 3. 2018.


Veškeré informace jsou na webových stránkách TA ČR.


3. veřejná soutěž programu EPSILON


Veškeré informace ke 3. VS programu EPSILON naleznete na webových stránkách TA ČR.


Soutěžní lhůta: 5. 4. 2017 - 17. 5. 2017


(návrh projektu prostřednictvím ISTA do 17. 5.. 2017 do 16:30:00 hod.,

potvrzení podání návrhu projektu a doklady způsobilosti prostřednictvím datové schránky TA ČR do 17. 5. 2017 do 23:59:59 hod.)


2. veřejná soutěž programu EPSILON


Veškeré informace ke 2. VS programu EPSILON naleznete zde.


Soutěžní lhůta: 16. 3. 2016 - 27. 4. 2016Výsledky 1. veřejné soutěže programu EPSILON1. Projekty určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč pro veřejnou soutěž budou podpořeny a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.


2. Projekty určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace stanovené v Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.


Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů.


3. Projekty doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.


4. Projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Celkem bylo do soutěže doručeno 725 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.
1. veřejná soutěž programu EPSILON


Harmonogram 1. VS programu EPSILON na rok 2014:


Soutěžní lhůta

6. 5. 2014 - 30. 6. 2014

Hodnotící lhůta

1. 7. 2014 - 31. 12. 2014

Lhůta pro zveřejnění výsledků

do 31. 12. 2014 na www.tacr.cz  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech

  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů

  • Prostředí pro kvalitní život


Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

  • Podprogram 2 - Energetika a materiály

  • Podprogram 3 - Životní prostředí


Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.


Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.


Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady. Z hlediska zaměření programu EPSILON a s ohledem na získané zkušenosti z předchozích programů podporujících aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných prostředků se očekává průměrná výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč. Výdaje na realizaci programu budou uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na příslušná období.


V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):


P – patent;

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;

Z – poloprovoz, ověřená technologie;

R – software;

F – průmyslový a užitný vzor;

N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.


Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou výsledky druhu:

H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.Poslední změna: 11. duben 2018 16:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám