Program EPSILON


Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:Aktuálně:3. veřejná soutěž programu EPSILON


Veškeré informace ke 3. VS programu EPSILON naleznete na webových stránkách TA ČR.


Soutěžní lhůta: 5. 4. 2017 - 17. 5. 2017


(návrh projektu prostřednictvím ISTA do 17. 5.. 2017 do 16:30:00 hod.,

potvrzení podání návrhu projektu a doklady způsobilosti prostřednictvím datové schránky TA ČR do 17. 5. 2017 do 23:59:59 hod.)


2. veřejná soutěž programu EPSILON


Veškeré informace ke 2. VS programu EPSILON naleznete zde.


Soutěžní lhůta: 16. 3. 2016 - 27. 4. 2016Výsledky 1. veřejné soutěže programu EPSILON1. Projekty určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč pro veřejnou soutěž budou podpořeny a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.


2. Projekty určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace stanovené v Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.


Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů.


3. Projekty doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.


4. Projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Celkem bylo do soutěže doručeno 725 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.
1. veřejná soutěž programu EPSILON


Harmonogram 1. VS programu EPSILON na rok 2014:


Soutěžní lhůta

6. 5. 2014 - 30. 6. 2014

Hodnotící lhůta

1. 7. 2014 - 31. 12. 2014

Lhůta pro zveřejnění výsledků

do 31. 12. 2014 na www.tacr.cz  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech

  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů

  • Prostředí pro kvalitní život


Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

  • Podprogram 2 - Energetika a materiály

  • Podprogram 3 - Životní prostředí


Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.


Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.


Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady. Z hlediska zaměření programu EPSILON a s ohledem na získané zkušenosti z předchozích programů podporujících aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných prostředků se očekává průměrná výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč. Výdaje na realizaci programu budou uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na příslušná období.


V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):


P – patent;

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;

Z – poloprovoz, ověřená technologie;

R – software;

F – průmyslový a užitný vzor;

N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.


Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou výsledky druhu:

H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.Poslední změna: 19. duben 2017 11:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám