EPSILON

Program EPSILON má za cíl zlepšit pozici českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách v těchto prioritních oblastech:


- Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech

- Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů

- Prostředí pro kvalitní život


Aktuálně:

5. veřejná soutěž programu EPSILON - národní veřejná soutěž CHIST-ERA III Call 2017


Dne 3. 10. 2018 plánuje TA ČR vyhlásila v rámci 5. VS programu EPSILON národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017.


Této 5. VS programu EPSILON se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly doporučeny k podpoře projekty v rámci mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017 a kteřé disponují Decision Letter vydaným konsorciem CHIST-ERA III.


Soutěžní lhůta: 4. 10. 2018 - 15. 11. 2018Více informací k vyhlašované národní veřejné soutěži CHIST-ERA III Call 2017 - k podmínkám veřejné soutěže - na stránkách TA ČR v Zadávací dokumentaci.


Na programu EPSILON bude navázáno vyhlášení společné mezinárodní výzvy - více informací na stránkách TA ČR


CHIST-ERA III Call 2017


CHIST-ERA III Call 20184. veřejná soutěž programu EPSILON


Soutěžní lhůta: 1. 3. 2018 - 12. 4. 2018

Hodnotící lhůta: 13. 4. 2018 - 30. 9. 2018


Výsledky 4. VS programu EPSILON:

- průběžné výsledky zveřejněny na stránkách TA ČR.

- projekty určené k podpoře zveřejněny zde.Archiv:

3. veřejná soutěž programu EPSILON

Veškeré informace ke 3. VS programu EPSILON naleznete na webových stránkách TA ČR.

Soutěžní lhůta: 5. 4. 2017 - 17. 5. 2017

Výsledky 3. VS programu EPSILON: podpořené projekty


2. veřejná soutěž programu EPSILON

Veškeré informace ke 2. VS programu EPSILON naleznete zde.

Soutěžní lhůta: 16. 3. 2016 - 27. 4. 2016

Výsledky 2. VS programu EPSILON: podpořené projektyVýsledky 1. veřejné soutěže programu EPSILON


1. Projekty určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč pro veřejnou soutěž budou podpořeny a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.


2. Projekty určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace stanovené v Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.


Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů.


3. Projekty doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.


4. Projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Celkem bylo do soutěže doručeno 725 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.
1. veřejná soutěž programu EPSILON


Harmonogram 1. VS programu EPSILON na rok 2014:


Soutěžní lhůta

6. 5. 2014 - 30. 6. 2014

Hodnotící lhůta

1. 7. 2014 - 31. 12. 2014

Lhůta pro zveřejnění výsledků

do 31. 12. 2014 na www.tacr.cz  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech

  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů

  • Prostředí pro kvalitní život


Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

  • Podprogram 2 - Energetika a materiály

  • Podprogram 3 - Životní prostředí


Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.


Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.


Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady. Z hlediska zaměření programu EPSILON a s ohledem na získané zkušenosti z předchozích programů podporujících aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných prostředků se očekává průměrná výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč. Výdaje na realizaci programu budou uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na příslušná období.


V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):


P – patent;

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;

Z – poloprovoz, ověřená technologie;

R – software;

F – průmyslový a užitný vzor;

N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.


Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou výsledky druhu:

H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.Poslední změna: 8. říjen 2018 13:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám