TAČR

Univerzita Karlova v Praze se účastní programů TA ČR svými projekty od roku 2010, kdy byl Technologickou agenturou ČR vyhlášen v rámci veřejné soutěže její první program ALFA. Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.


TA ČR zabezepčuje dle zákona č. 130/2002 Sb.:

- přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek

- hodnocení a výběr návrhů programových projektů

- poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory

- kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory

- hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků

- zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti

- poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví

- podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů

- jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem

- spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami


Programy TA ČR

Technologická agentura ČR připravuje a realizuje v současnosti následujících 7 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:


Program ALFA - ukončený program TA ČR, který byl zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.


Identifikační kód programu: "TA"

Doba trvání programu: 2011 - 2019, tj. 9 let

Délka řešení programu: min. 24 měsíců (2 roky) - max. 72 měsíců (6 let)Program BETA - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Vprůběhu každého kalendářního roku do roku 2015 včetně proběhne identifikace výzkumných potřeb orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby slouží jako základ pro zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ve VaVaI, které budou vyhlašovány po celou dobu trvání programu.


Identifikační kód programu: "TB"

Doba trvání programu: 2012 - 2016, tj. 5 let

Doba realizace schválených veřejných zakázek: min. 6 měsíců - max. 36 měsícůProgram GAMA - program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zaměřený na podporu ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Program je rozdělen na dva podprogramy: PP1 a PP2 odlišujícími se způsobem realizace i možnými příjemci podpory. Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019).


PP1: proof-of-concept - příjemci pouze VO

PP2: podpora komercializace výsledků VO - příjemci pouze podniky / VO jako další účastníkProgram DELTA - je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných agenturou TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami, se kterými TA ČR v době vyhlášení VS spolupracuje. Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků VaV v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, příp.multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Délka trvání programu DELTA: 6 let (2014 – 2019)Program EPSILON - je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách v energetice, životním prostředí a dopravě. Program je založen na plnění cílů Národních priorit VaVaI, nikoliv oborově. Program je proto rozčleněn do 3 podprogramů:


PP1: Znalostní ekonomika

PP2: Energetika a materiály

PP3: Životní prostředí


Délka trvání programu: je navržena na 11 let (2015 – 2025)Program OMEGA - ukončený program TAČR, jehož cílem bylo posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.


Doba trvání programu: 2012 - 2017, tj. 6 letProgram ZÉTA - je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů VŠ magisterských a doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků do 35 let. V programu budou podporovány projekty aplikovaného výzkumu. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.


Cílem programu je zapojení studentek a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.


Doba trvání programu: 2017 až 2025, tj. 9 let

Délka projektů: 12 měsíců - 24 měsíců


Program ÉTA - podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.


V rámci programu budou podpořeny projekty, které:


- využívají přínosů multidisciplinárních přístupů

- propojují výzkum technického a netechnického charakteru

- vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


* člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století

* člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury

* člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století

* člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana


Doba trvání programu: 2018 až 2023, tj. 6 let

Délka projektů: 12 měsíců - 3 roky


Program THÉTA - zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický a jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Doba trvání programu: přepoklad 2018 až 2025, tj. 8 let

Délka projektů: max. 8 let, přičemž průměrná dělká řešení projektů: 36 měsíců


Program Centra kompetence - má za cíl podpořit vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program proto stimuluje vytvoření a činnost takových center VaVaI, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.


Délka trvání programu: 8 let (2012–2019).
Kontaktní informace na TA ČR:Kancelář TA ČR 

Evropská 1692/37

160 00 Praha 6


telefon: 234 611 111

fax: 234 611 112

e-mail:  info@tacr.cz


IČ: 72050365

ID datové schránky TA ČR: afth9xpwebové stránky TAČR

Statut TA ČR

Organizační struktura TAČR


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám