Opatření rektora UK č. 4/2012

Název:

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2013/2014

K provedení:

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

19. března 2012


Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2013/2014


 1. Fakulty zadají do databáze Podmínky přijímacího řízení na www.cuni.cz úplné stanovené podmínky přijímacího řízení ke zveřejnění ve smyslu § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „ZoVŠ“), a to

    a. 

  ve lhůtě do 27. září 2012 pro bakalářské a magisterské studijní programy a

    b. 

  ve lhůtě do 30. listopadu 2012 pro doktorské studijní programy.

 2. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze stanovím ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do:

    a. 

  28. února 2013, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy a

    b. 

  30. dubna 2013, pokud jde o doktorské studijní programy.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  15. dubna 2013 až 1. července 2013, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 15. dubna 2013 až 31. května 2013 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky a

    b. 

  3. června 2013 až 4. července 2013, pokud jde o doktorské studijní programy.

 4. Ověřovat podmínky k přijetí ke studiu talentovou zkouškou lze v odůvodněných případech i mimo termíny uvedené v čl. 3. Za talentovou zkoušku se považuje jen taková zkouška, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou zkoušku se nepovažuje test obecných studijních předpokladů.

 5. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2013 pro všechny typy studijních programů. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 25. října 2013.

 6. Fakulty zasílají na adresu :

    a. 

  ve lhůtě do 11. března 2013 informaci o počtu podaných přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů ve struktuře podle typu studia,

    b. 

  ve lhůtě do 18. března 2013 informaci o termínu konání přijímací zkoušky a termínu zasedání hlavních přijímacích komisí (pro bakalářské a magisterské studijní programy),

    c. 

  ve lhůtě do 16. dubna 2013 informaci o konečném počtu přihlášek podaných ke dni 28. února 2013 do bakalářských a magisterských studijních programů ve struktuře podle typu studia a

    d. 

  ve lhůtě do 20. května 2013 informaci o konečném počtu přihlášek podaných ke dni 30. dubna 2013 do doktorských studijních programů.

 7. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK stanoví děkan. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady a údaje o uchazeči o studium, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru).

 8. Forma přihlášky může být:

    a. 

  elektronická přihláška,

    b. 

  elektronická přihláška platná až po doručení jejího podepsaného výtisku nebo

    c. 

  listinná přihláška.

  Děkan stanoví, které z forem přihlášky se na fakultě použijí; má-li být na fakultě nově použita forma podle písmena a) nebo b), je třeba předchozí konzultace s ÚVT UK.

 9. Prorektor pro studijní záležitosti je oprávněn na základě žádosti děkana v odůvodněných případech, zejména v případech podle čl. 5 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK, stanovit odlišný harmonogram přijímacího řízení k takovému studijnímu programu (oboru). Tento harmonogram musí být v souladu s lhůtami uvedenými v Řádu přijímacího řízení UK.

 10. Harmonogram podle odstavce 9 se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet.

V Praze dne 12. března 2012prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám