Startovací byty

Startovací byty jsou byty v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) vyčleněny pro mladé akademické a vědecké pracovníky univerzity, kteří v kalendářním roce podání nabídky dovršili nebo dovrší věk nejvýše 35 let, jejichž pracovní úvazek na univerzitě v rámci zařazení na dané součásti činí a nejméně jeden rok činil 1,0 a jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň 3 let nebo na dobu neurčitou. Podmínkou přidělení startovacího bytu je stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.


O přidělení startovacího bytu může zájemce požádat písemnou žádostí, která se podává ve stanovených termínech na rektorát univerzity. K žádosti se připojuje vyjádření děkana fakulty nebo ředitele další součásti, na níž žadatel působí. Termíny pro podání žádostí stanoví komise pro přidělování startovacích bytů s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů. Tyto termíny spolu s dalšími informacemi se zasílají na fakulty a další součásti a zveřejňují se na těchto www stránkách.


O žádosti rozhoduje rektor s přihlédnutím ke stanovisku komise. V případě vyhovění žádosti o přidělení startovacího bytu je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru zaměstnance. V případě trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát prodloužit, vždy nejvýše o jeden rok. Na základě doporučení děkana nebo ředitele další součásti má při splnění všech podmínek stanovených opatřením rektora č. 33/2017 zaměstnanec na toto prodloužení nárok.


Přidělování startovacích bytů je upraveno těmito opatřeními rektora:

  • 33/2017 – Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

  • 11/2010 – Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově v Praze

  • 1/2011 – Statut komise pro přidělování startovacích bytů


V současné době jsou všechny startovací byty obsazeny. V případě uvolnění některého startovacího bytu budou fakulty a další součásti informovány o termínu pro podání žádosti, termín bude současně zveřejněn i na těchto webových stránkách.

Zápisy ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 14. 4. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 12. 9. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 19. 10. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 24. 4. 2012

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 27. 2. 2013

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 24. 2. a 14. 3. 2014

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 13. 5. 2015

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 7. 10. 2015

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 11. 5. 2016

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 21. 4. 2017

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů dne 25. 5. 2018

Oznámení

Oznámení ze dne 9. 12. 2010

Oznámení ze dne 4. 7. 2011

Oznámení ze dne 4. 10. 2013

Oznámení ze dne 13. 5. 2015

Oznámení ze dne 21. 3. 2016

Oznámení ze dne 24. 2. 2017

Oznámení ze dne 6. 3. 2018


Poslední změna: 30. květen 2018 08:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám