Německo


Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.1. Stipendijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce – pravidelná nabídkaJedná se o jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod  a jsou reciproční. Vyjíždějící student UK obdrží na hostitelské univerzitě stipendium a opačně německému studentovi poskytne stipendium příslušná fakulta UK. Výběrové řízení probíhá na rektorátě UK jednou ročně na jaře.


Nabídka pobytů na akademický rok 2018/2019 již byla uzavřenaV akademickém roce 2018/2019 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v  Německu.


Upozornění pro studenty lékařských fakult: Následující nabídka semestrálních či ročních pobytů není bohužel otevřená pro studenty lékařských fakult.


Studenti lékařských fakult se ale mohou hlásit na letní kurzy němčiny, jejichž nabídka je uvedena níže na této stránce.Seznam předpokládaných nabízených míst:


1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy


Univerzita:


Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 28. března 2018.Podklady k žádosti o stipendium:


 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.


Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyty se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Výběr se uskuteční v průběhu měsíce dubna a fakulty budou poté informovány o výsledcích. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o pobytu na adresu .Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:

2. Stipendijní programy německých nadací na partnerských univerzitách – pravidelná nabídkaJedná se o jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nabízeny a financovány německými nadacemi a probíhají na partnerských univerzitách, bývají reciproční. Vyjíždějící student UK obdrží na hostitelské univerzitě stipendium. Nominovaný zahraniční student přijíždí na fakulty UK s již přiděleným stipendiem.  Výběr nebo předvýběr uchazečů probíhá na rektorátě UK


Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na rok 2018 - nabídka uzavřenaPartnerská Univerzita Hamburk nabízí  v rámci meziuniverzitní spolupráce studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty.


Nadace Hermann und  Else Schnabel-Stiftung poskytla Univerzitě Hamburk finanční prostředky na stipendijní výměnný program s Univerzitou Karlovou v Praze na období 2007-2012. V roce 2012 byl program prodloužen, a to až do roku 2016 a následně v roce 2016 na období dalších tří let.
Stipendium je určeno pro:                studenty vyšších ročníků a doktorandy všech oborů (s výjimnkou studentů lékařských fakult a farmacie)
Termín pobytu na Univerzitě Hamburk:  letní semestr 1.4.-31.7.2019     

                                                             

Kvóta pro letní semestr 2018/2019:       9 stipendií 


Měsíční stipendium:                            800,- EUR

Termín pro odevzdání přihlášek na odbor zahraničních vztahů rektorátu je                             do  1. října 2018


                    


Zájemci odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí !!!

Zahraniční oddělení fakult postupují  přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů rektorátu, kde proběhne konečné výběrové řízení.
Podklady k žádosti o stipendium: • motivační dopis v němčině

 • předběžný studijní plán (seznam kurzů Universität Hamburg)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (minimálně B1)*

 • CV v němčině či angličtině

 • přehled studijních výsledků s německým či anglickým překladem

 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, Diploma Supplement (týká se doktorandů)

 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či angličtině

 • akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutné)

*Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.


Vybraní stipendisté po skončení pobytu zašlou zprávu z pobytu, a to na Zahraniční oddělení Universität Hamburg ( ), na Deutsch - Tschechische Gessellschaft Hamburg ( ) a na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK ( ).

Na Odbor zahraničních vztahů RUK se po návratu předkládá též Transcript of Records nebo potvrzení o pobytu.


Informace o Univerzitě Hamburk: www.uni-hamburg.de


Moll-stipendium na LMU MünchenNadace  Leonharda Molla /Leonhard Moll-Stiftung  nabízí každý druhý rok jedno až dvě roční  stipendia na Univerzitě Ludwig-Maximilians-Universität München.

Stipendia jsou určena studentům z oboru dějiny umění, zejména se zaměřením na památkovou péči,  a zahrnují dvou- až tříměsíční praxi v podnicích Leonharda Molla.


Nabídka je zasílána na Filozofickou fakultu. Uchazeče vybírá FF.Nabídka na akademický rok 2018/2019 již uzavřenaNadace Leonharda Molla z Mnichova  (Leonhard  Moll-Stiftung) nabízí na akademický rok 2018/2019 studentům UK dvě stipendia. Je určeno studentům z oboru dějiny umění, zejména se zaměřením na památkovou péči, na Univerzitě Ludwiga Maximiliána v Mnichově s dvou- až tříměsíční praxí.Přihlásit se mohou jen studenti z výše uvedeného oboru s dobrou znalostí  německého jazyka.

Uchazeči by měli mít absolvováno minimálně 6 semestrů daného oboru.Přihláška v němčině musí obsahovat:


 • pasovou fotografii

 • podrobný studijní záměr

 • kopii pasu nebo občanského průkazu (stránka s identifikačními údaji)

 • strukturovaný životopis

 • výpis studijních výsledků na FF UK v anglickém či německém jazyce

 • kopii maturitního vysvědčení v češtině a němčině či angličtině (neověřená)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny

 • potvrzení o studiu s německým či anglickým překladem

 • doporučující dopisCelková délka pobytu je 12 měsíců od 1.8.2018 do 31.7.2019. Měsíční stipendium je poskytováno ve výši 410,- EUR.

Ubytování na koleji Studentenwohnheim Willi Graf hradí nadace Leonharda Molla.

Před začátkem studia je zajištěna praxe v podnicích společnosti Leonharda Molla plus v dalších vybraných společnostech/institucích.Výběr dvou až čtyř kandidátů na stipendium probíhá na Filozofické fakultě, konečný výběr je v kompetenci Nadace Leonharda Molla.


Filozofická fakulta zašle nominaci svých kandidátů na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu do 12. března 2018. Uchazeči odevzdávají přihlášky na fakultě k dřívějšímu termínu, o kterém se musí informovat na fakultě.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o pobytu na adresu .

3. Měsíční jazykové kurzy němčiny v letních měsících roku 2018


Nabídka již uzavřena


V rámci meziuniverzitních dohod jsou některými německými partnerskými univerzitami nabízena stipendia na  měsíční letní jazykové kurzy němčiny (Internationale Sommersprachkurse). UK recipročně přijímá studenty z těchto německých partnerských univerzit  a poskytuje jim stipendium na Letní škole slovanských studií UK FF.


Uchazeči jsou vybíráni ve výběrovém řízení na rektorátě UK na jaře příslušného kalendářního roku.


Odkazy u jednotlivých univerzit jsou přímo na webové stránky s informacemi o letních jazykových kurzech.


Univerzita: Počet míst: Nabízeno pro studenty těchto oborů:


 • Bamberg - 1 místo germanistika. Kurz v termínu 3. - 28. 8. 2018 www.uni-bamberg.de

 • HU-Berlin - 1 místo germanistika, případně jiný obor. Kurz Deutsch Erleben v termínu 18. 6. - 13. 7. 2018 www.hu-berlin.de

 • Bonn - 1 místo pro všechny obory. Kurz v termínu 7. - 31. 8. 2018 www.uni-bonn.de

 • Dresden - 2 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 18. 6. - 13. 7. nebo 16. 7. - 10. 8. nebo 3. - 28. 9. 2018. www.tu-dresden.de

 • Heidelberg - 3 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 2. - 29. 8. 2018 www.uni-heidelberg.de

 • Saarbrücken - 3 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 3. - 29. 8. nebo 5. - 28. 9. 2018 www.uni-saarland.de

 • Giessen - 1 místo pro všechny obory. Kurz v září 2018. Přesný termín bude Giessenem upřesněn. www.uni-giessen.de


Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak přihlášky se stanoveným pořadím postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 27. února 2018.


Podklady k žádosti o jazykový kurz:


 • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

 • motivační dopis v němčině

 • strukturovaný životopis v němčiněVýběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Výběr se uskuteční v průběhu měsíce března a fakulty budou poté informovány o výsledcích. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.
Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu .Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:
Poslední změna: 21. srpen 2018 10:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám