Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů


Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde.


Pokyny k výběrovému řízení

Podrobné informace naleznete zde.


Náležitosti žádostí

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:

  1. Academic Visitor Application,Souhlas se zprac.osob.údajů

  2. zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele,

  3. odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).


Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín uzávěrky si stanoví fakulta.


Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2019:

  • na všechny zahraniční partnerské univerzity je termín do 16. listopadu 2018,

  • pobyty vědeckých pracovníků do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.


Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdáte na zahraničním oddělení Vaší fakulty k dřívějšímu termínu, který si stanoví každá fakulta sama.


Povinnosti účastníků mobility

Povinností účastníků mobility je:

  1. nahlásit sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

  2. neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům,

  3. do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry  jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.


Poslední změna: 24. září 2018 16:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám