Zápis ze zasedání AS UK 2. června 2017


Zápis ke stažení

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Petra Kňažeková

František Vaňásek


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Drahomír Kolenčík

Josef Štorm
Prof. MUDr. Zuzana Moťovská,Ph.D.

Prof. Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Miroslav KyselicaLF P

LF HK

FarmF


MUDr. Jan Barcal, Ph.D.

Mgr. Tereza Kubíková

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Doc.PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Mgr. Petr Matouš

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
FF


PF


PedF


Mgr. David Pavlorek

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Michal Říha

Jakub HorkýPaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Josef Stracený, CSc.

Bc. Daniel Pražák
FTVS

PřF

MFF


PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Bc. Mikuláš Hank

Mgr. Dan Thiel
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Kříž

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Peter Korcsok

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
FSV

KTF

HTF


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

PhDr. Karel Höfer

Bc. Miroslav Čermák
Klára Nechvílová

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

David Vopřada, Dr.

Kateřina Volfová
ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Veronika MatějkováETF

FHS

Součásti


Doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

David Cielontko
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Anna WüschováDoc. Dr. Věra HoffmannováOmluvení členové AS UK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Tomáš Filipský (LF HK)

Lucie Sýkorová (LF HK)

Veronika Skalická (FarmF)

Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF)

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Mgr. Jan Musílek (MFF)

Bc. Filip Sedlák (HTF)

Benjamin Roll (ETF)

Mgr. Zdeněk Pressl (součásti)


Hosté


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK (RUK)

Eliška Kryčerová (PedF), tajemnice AS UK

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

Mgr. Václav Hájek (tiskový mluvčí UK)

Mgr. Michal Zima (PřF), delegát UK v SK RVŠ

ThLic. Petr Šimůnek (RUK)

Vladimír Šigut (RUK)

Bronislav Poul (FF)

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A. (RUK)

PhDr. Lenka Rovná, CSc. (RUK)

Martin Skála (ÚVT)

Ing. Jan Bělonožník (OPP)
1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování a procesní úprava hlasování

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 přivítal přítomné členy AS UK i hosty, zahájil zasedání a vyzval senátory, kteří ještě nebyli vyfoceni, ať vyhledají fotografa a nechají se vyfotit. Následně informoval o změně v podobě hlasování z klasického na elektronické a pověřil Mgr. Petera Korcsoka (MFF) prezentací zařízení pro elektronické hlasování.


Mgr. Peter Korcsok (MFF) vysvětlil členům AS UK užívání hlasovacích zařízení.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil užívání elektronického zařízení pro hlasování.”


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Skrutátory byli určeni: Josef Štorm (2. LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Miroslav Kyselica (3. LF)


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, omluvil JUDr. Jiřího Hřebejka, předsedu hlavní volební komise, z důvodu konání přijímacích zkoušek, a pověřil Elišku Kryčerovou, tajemnici AS UK, aby předala osvědčení novým senátorkám AS UK.


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, předala osvědčení novým senátorkám AS UK a popřála jim mnoho dobrého při vykonávání jejich funkce.


Osvědčení převzaly:

Anna Wünschová (FHS)

Kateřina Volfová (KTF)

Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: PhDr. Petr Jüptner (FSV), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF)

Předsedou komise pro tajné hlasování byl zvolen: PhDr. Petr Jüptner (FSV)


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 22. května 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.


Program

 1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování a procesní úprava hlasování

 2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 31. března 2017

 3. Vystoupení J. M. pana rektora

 4. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016

 5. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016

 6. Aktualizace Strategického plánu rozvoje UK

 7. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách UK za akademický rok 2015/2016

 8. Návrh změny OR č. X/2017: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018

 9. Návrh změny OR č. X/2017: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

 10. Návrh změny OR č. X/2017: Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

 11. Nominace zástupce AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů

 12. Vnitřní předpisy fakult

 13. Právní jednání

 14. Informace z pracovních komisí AS UK

 15. Informace z Rady vysokých škol

 16. Různé


Návrh usnesení:

AS UK schválil program zasedání.


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 31. března 2017


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, sdělila, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK dne 31. března 2017 nebyla doručena žádná připomínka.


Návrh usnesení:

AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 31. března 2017."


Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


3. Vystoupení J. M. pana rektora

V úvodu J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen J. M. pan rektor) informoval členy AS UK o vývoji zákona o vědě a výzkumu a o Metodice 17. Volně navázal informacemi k Metodice 15, ke které byla vznesena řada závažných připomínek, které nelze tolerovat. Z tohoto důvodu pověřený doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, připraví otevřený dopis MVDr. Pavlu Bělobrádkovi, místopředsedovi vlády pro vědu a výzkum, ve kterém bude reflektovat závažná pochybení, ke kterým došlo při vypracování výše uvedené metodiky. V této souvislosti informoval také o připravované novele zákona o registru smluv, kde smlouvy spjaté s výzkumem na vysokých školách, by měly být vyňaty. V legislativní oblasti dále zmínil probíhající aktualizace opatření rektora, které by měly být hotovy do konce června. Dále informoval o plánovaném návrhu rozpočtu pro vysoké školy, kde byl dán příslib navýšení rozpočtu. Také zmínil, že kampus Mephared 2 v Hradci Králové byl schválen monitorovacím výborem, kde se nyní čeká na výzvu a její následné podání. V oblasti mezinárodních vztahů zmínil úspěšnou akci ve Velké Británii, na základě které se připravuje strategické partnerství s Oxfordem a Edinburghem. Zmínil, že úspěšná spolupráce také pokračuje s Curychem, proběhlo též jednání o letní škole v Lovani a o možnostech spolupráce v Ženevě. V rámci připravovaných akcí informoval o oslavách výročí vzniku republiky a výročí 670 let od založení univerzity, z bližších událostí uvedl tradiční letní slavnost v zahradách, získání místa na Albertově a z toho vyplývající organizování oslav k připomenutí si významného okamžiku dějin. Dále informoval o společném setkání s Akademií věd, kde kromě plánovaných společných programů bude uskutečněno i společné memorandum. Také zmínil setkání mezinárodní rady, přípravu institucionálních akreditací, v rámci kterých proběhne klasifikace vědních oblastí, vzdělávacích oblastí a následně studijních oborů. Závěrem informoval o úspěšnosti OP VVV a o korespondenci s Mgr. Karlem Světničkou, který dluží v současné době Univerzitě Karlově 100 tisíc korun z důvodu pochybení při uvádění údajů, a o tom, že byl vznesen podnět k vyšetřování přestupku a vymáhání uvedené částky. Poslední uvedenou zprávou byla informace o získaní 250 mil. korun pro vysoké školy, ze kterých 18% získala UK. O návrhu rozdělení získané částky se bude jednat na následujícím zasedání AS UK dne 23. června 2017.


Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK


Mgr. Peter Korcsok (MFF) se dotázal na opatření rektora 13/2011 a vkládání prací v požadovaném formátu do SIS a systém upozorňování na nová opatření rektora.


J. M. pan rektor reagoval, že první z problematik je v řešení. V souvislosti s novými opatřeními rektora sdělil, že fakulty jsou řádně informovány a uvedená informace je také v zápisech z kolegia rektora. Následná distribuce informací je ve správě jednotlivých fakult.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila, že informace přichází také všem tajemníkům fakult a dalších součástí.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) také informoval o těžkostech spjatých s vkládáním závěrečných prací do SIS ve formátu PDF/A a dotázal se, zda je k dispozici i jiný program než nabízený, k trasformaci do požadovaného formátu.


J. M. pan rektor vyjádřil pochopení s možnými komplikacemi a doporučil využít ke konvertování možnost balíčku Microsoft Office, kde je s Miscrosoftem smluvně zajištěna licence pro studenty UK. Dále vyjádřil snahu uvedený problém dále řešit a nabídl vytvoření manuálu.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se ujistil o rozdílné problematice mezi Metodikou 17 a 15.


J. M. pan rektor vysvětlil, že u Metodiky 17 je teprve v jednání, jak bude probíhat samotné počítání, naproti tomu u Metodiky 15 došlo v řadě bodů k závažným chybám a že probíhá celá řada jednání a výzev ke zjednání nápravy.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.”


Hlasování

Schváleno tichým souhlasem


4. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který informoval o předloženém návrhu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila informace k předloženému návrhu.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK schvaluje textovou i tabulkovou část VZČ 2016."


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


5. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo zástupkyni předkladatele Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o předloženém návrhu.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi


Návrh usnesení:

AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016."


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


6. Aktualizace Strategického plánu rozvoje UK

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, doplnil informace k návrhu.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal a schválil Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy jako přílohu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020.


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


7. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách UK za akademický rok 2015/2016

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách UK za akademický rok 2015/2016.


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


8. Návrh změny OR č. X/2017: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal předložený návrh OR č. X/2017: Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2017/2018 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


9. Návrh změny OR č. X/2017: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal předložený návrh OR č. X/2017: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentůa vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


10. Návrh změny OR č. X/2017: Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J.M. panu rektorovi, který prezentoval uvedený návrh.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal předložený návrh OR č. X/2017: Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno
11. Nominace zástupce AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J.M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor vysvětlil význam a fungování Komise pro přidělování startovacích bytů.


Do Komise pro přidělování startovacích bytů byla nominována:

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF) za předsednictvo AS UK


Předseda komise pro tajné hlasování, PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování pro nominaci zástupců AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů.


Předseda komise zahájil hlasování.

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil.

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do Komise pro přidělování startovacích bytů:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 49 platných.

Pro kandidátku Mgr. Bc. Elišku Kadlecovou (PF) bylo odevzdáno 49 hlasů ano.


Návrh usnesení:

AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů Mgr. Bc. Elišku Kadlecovou (PF).”


12. Vnitřní předpisy UK

Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK.


K projednání byl AS UK předložen návrh Dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 110/2017). K tomuto návrhu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani připomínky fakult.


Návrh usnesení:

„AS UK schválil návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 110/2017),”


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Vnitřní předpisy fakult


Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK.


Návrh usnesení:

Návrh usnesení AS UK: „AS UK schválil ………….“


 • PF

  1. Statut PF UK (č. j. 177/a/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  2. Jednací řád Akademického senátu PF UK (č. j. 177/b/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Volební řád Akademického senátu PF UK (č. j. 177/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Jednací řád Vědecké rady PF UK (č. j. 177/d/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  5. Ediční řád PF UK (č. j. 177/e/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  6. Disciplinární řád pro studenty PF UK (č. j. 177/f/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Pravidla pro organizaci studia na PF UK (č. j. 177/g/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  8. Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK (č. j. 177/h/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 4

   Schváleno

  9. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č. j. 177/ch/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

 • FaF

  1. Statut FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/a/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Jednací řád Akademického senátu FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/b/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno


  3. Volební řád Akademického senátu FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Jednací řád Vědecké rady FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/d/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 3

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Pravidla pro organizaci studia na FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/e/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  6. Pravidla pro přiznávání stipendií na FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/f/2017)

   Hlasování

   Pro 53, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/g/2017)

   Hlasování

   Pro 53, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  8. Disciplinární řád pro studenty FaF v Hradci Králové UK (č. j. 180/h/2017)

   Hlasování

   Pro 53, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • FSV

  1. Statut FSV UK (č. j. 183/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Volební řád Akademického senátu FSV UK (č. j. 183/b/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č. j. 183/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno

  4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (č. j. 183/d/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 1, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FSV UK (č. j. 195/a/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  6. Disciplinární řád pro studenty FSV UK (č. j. 195/b/2017)

   Hlasování

   Pro 53, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Ediční řád FSV UK (č. j. 195/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno

 • 1. LF

  1. Statut 1. LF UK (č. j. 174/1/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (č. j. 174/2/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK (č. j. 174/3/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Pravidla přijímacího řízení na 1. LF UK (č. j. 174/4/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK (č. j. 174/5/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  6. Jednací řád Akademického senátu 1. LF UK (č. j. 174/6/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

 • 2. LF

  1. Statut 2. LF UK (č. j. 181/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Jednací řád Akademického senátu 2. LF UK (č. j. 181/b/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Jednací řád Vědecké rady 2. LF UK (č. j. 181/c/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Pravidla pro organizaci studia na 2. LF UK (č. j. 181/d/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Disciplinární řád pro studenty 2. LF UK (č. j. 181/e/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

 • PřF

  1. Statut PřF UK (č. j. 179/1/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 1, zdržel se

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla pro organizaci studia na PřF UK (č. j. 179/2/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF UK (č. j. 179/3/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Volební řád Akademického senátu PřF UK (č. j. 179/4/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 3

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Jednací řád Akademického senátu PřF UK (č. j. 179/5/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  6. Jednací řád Vědecké rady PřF UK (č. j. 179/6/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  7. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem PřF UK (č. j. 179/7/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 1, zdržel se 1

   Schváleno

  8. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PřF UK (č. j. 179/8/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  9. Disciplinární řád pro studenty PřF UK (č. j. 179/9/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • FF

  1. Disciplinární řád pro studenty FF UK (č. j. 173/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Volební řád Akademického senátu FF UK (č. j. 173/b/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno


  3. Jednací řád Akademického senátu FF UK (č. j. 173/c/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Statut FF UK (č. j. 189/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  5. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK (č. j. 189/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  6. Jednací řád Vědecké rady FF UK (č. j. 189/d/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK (č. j. 189/e/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • 3. LF

  1. Statut 3. LF UK (č. j. 187/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK (č. j. 194/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  3. Volební řád Akademického senátu 3. LF UK (č. j. 149/b/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK (č. j. 149/d/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

 • LF HK

  1. Statut LF HK UK (č. j. 185/1/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla pro organizaci studia na LF HK UK (č. j. 185/2/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK UK (č. j. 185/3/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Volební řád Akademického senátu LF HK UK (č. j. 185/4/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 2

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Jednací řád Akademického senátu LF HK UK (č. j. 185/5/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  6. Jednací řád vědecké rady LF HK UK (č. j. 185/6/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Disciplinární řád pro studenty LF HK UK (č. j. 185/7/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • LF P

  1. Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni UK (č. j. 182/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni UK (č. j. 182/b/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni UK (č. j. 182/c/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Pravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Plzni UK (č. j. 182/d/2017)

   Hlasování

   Pro 48, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Plzni UK (č. j. 182/e/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  6. Statut Lékařské fakulty v Plzni UK (č. j. 188/a/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  7. Volební řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni UK (č. j. 188/b/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • ETF

  1. Statut ETF UK (č. j. 184/a/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  2. Pravidla pro organizaci studia na ETF UK (č. j. 184/b/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na ETF UK (č. j. 184/c/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  4. Disciplinární řád pro studenty ETF UK (č. j. 184/d/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno s výhradou legislativně technických oprav

  5. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na ETF UK (č. j. 184/e/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

 • PedF

  1. Statut PedF UK (č. j. 186/1/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  2. Pravidla pro organizaci studia na PedF UK (č. j. 186/2/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF UK (č. j. 186/3/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  4. Volební řád Akademického senátu PedF UK (č. j. 186/4/2017)

   Hlasování

   Pro 50, proti 0, zdržel se 1

   Schváleno

  5. Jednací řád Akademického senátu PedF UK (č. j. 186/5/2017)

   Hlasování

   Pro 51, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  6. Jednací řád Vědecké rady PedF UK (č. j. 186/6/2017)

   Hlasování

   Pro 52, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  7. Disciplinární řád pro studenty PedF UK (č. j. 186/7/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno

  8. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PedF UK (č. j. 186/8/2017)

   Hlasování

   Pro 49, proti 0, zdržel se 0

   Schváleno


14. Právní jednání

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.


  a. 

Kupní smlouva na koupi pozemku v areálu Výcvikového střediska v Dobronicích


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 81/2, k. ú. Křída u Stádlce, obec Stádlec, za kupní cenu ve výši 2 000,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  b. 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor budově koleje Hostivař


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Sound Trust, s.r.o., IČO: 25063359, se sídlem Weilova 2/1444, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3.5.2013, jehož předmětem je rozšíření o nově pronajímané prostory o výměře 149 m², ve změně účelu nájmu v prostorech v přízemí objektu B a v úpravě ceny za nájemné spočívající v navýšení za nově pronajímané prostory, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


  c. 

Nájemní smlouva na pronájem areálu autoservisu v Motole


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s Autocentrum Plzeň, s.r.o., IČO: 03037878, se sídlem Skupova 490/24, 301 00 Plzeň - Doudlevce, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem areálu autoservisu v Motole, Plzeňská 130/221, Praha 5, za účelem provozování autoservisu a mycí linky za měsíční nájemné areálu servisu ve výši 145.000,- Kč + DPH a za pronájem mycí linky ve výši 5.000,- Kč za měsíc + DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  d. 

Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s panem Milošem Novákem, IČO: 65740190, se sídlem Zbožská 215, Poděbrady – Velké Zboží, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu předzámčí zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, o výměře 606,79 m², a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“


Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  e. 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání v zámku Poděbrady


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s Oliver T&T s.r.o., IČO: 24655601, se sídlem Lipová 66, 289 12 Třebestovice, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8.9.2016, uvedený v příloze tohoto materiálu, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


  f. 

Nájemní smlouva na konání festivalu „Soundtrack Poděbrady“ v prostorách zámku Poděbrady


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s., Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2, IČO: 04683587, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostor v objektu zámku Poděbrady, nám. Krále Jiřího 1/I, za účelem pořádání 1. ročníku Mezinárodního Festivalu Filmové Hudby a Multimédií „SOUNDTRACK PODĚBRADY“ v období od 22.08.2017 do 29.08.2017, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


  g. 

Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Troja za účelem vybudování protipovodňového opatření


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr uzavřít s Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1618/2 o výměře 327 m² a části pozemku parc. č. 1625/1 o výměře 395 m², k.ú. Troja, obec Praha, za účelem vybudování protipovodňového opatření, a doporučuje předložit Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

  h. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků v k.ú. Veleslavín ve prospěch PRE Distribuce, a.s.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení 110 kV a optického kabelu - v rámci stavební akce s názvem: „Kb 110kV TR Červený vrch – TR Ruzyně“, k tíži pozemků parc. č. 278/5, 302/5, 302/6 v k. ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.„


Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno13. Informace z pracovních komisí

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že veškerá agenda této komise byla již projednána v předchozích bodech jednání AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na zasedáních Ekonomické komise AS UK byla projednána právní jednání a materiály, které plénum AS UK projednalo v předešlých bodech.


Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK se zabývala u kulatého stolu otázkou modernizace SISu a ubytovacími stipendii.


František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, informoval členy AS UK o setkání Ediční komise AS UK, která řešila politiku otevřeného přístupu (Open Access), opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl, představení anti-plagiátorského systému a personální obsazení OVV.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se nesešla.


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

Schváleno tichým souhlasem


14. Informace z Rady vysokých škol

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., delegátovi UK v Radě vysokých škol.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o průběhu zasedání sněmu RVŠ a o jednotlivých projednávaných bodech tohoto setkání.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil členům AS UK, že došlo k oficiálnímu znovuobnovení fóra předsedů akademických senátů při RVŠ. Zvoleným předsedou tohoto fóra se stal doc. Ing. Jiří Skládanka (MENDELU), místopředsedy se stali PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (UK), doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D (UPOL) a Ing. Werner Bernatik, Ph.D. (SV).


Návrh usnesení:

AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem


15. Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.


Do bodu různé nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemPhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 23. června 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil v 12:49.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 2. říjen 2017 15:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám