30. března 2012

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 30. března 2012

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 10. února 2012.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2012.

 5. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2012.

 6. AS UK schválil:

  • Změnu Volebního a jednacího řádu AS FHS (čj. 42a/2011).

 7. AS UK se ztotožňuje s odsouzením praktik nerespektování vůle nezávislé akreditační komise ze strany MŠMT vyjádřeným jak v usnesení předsednictva ČKR ze dne 9. března 2012, tak v usnesení předsednictva RVŠ ze dne 22. března 2012.

 8. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 9. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 10. AS UK projednal záměr uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 3188, parc. č. 3190 a parc. č. 3208 v k.ú. Horusice a doporučuje tento návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám