Pavel Klener - Klinická onkologie

Pavel Klener - Klinická onkologie

Univerzita Karlova v Praze

Nakladatelství KarolinumPavel Klener - Klinická onkologie

Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v české odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie - obecná a speciální - poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o nádorových onemocněních ze všech hledisek.

.


Kniha má pevnou vazbu, rozměr 19,5 x 28 cm, 726 stran, 341 barevných obrázků, 181 tabulek, cena 2200,- Kč.--------------------------------------------------------------------------------


Autorský kolektiv

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, I. interní klinika

Katedra Klinické onkologie IPVZ, Praha

doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

MUDr. Vuk Fait, CSc.

Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Josef Mališ

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole,

Klinika dětské onkologie

MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a Fakultní nemocnice Praha-Bulovka, Ortopedická klinika

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Onkologická klinika

doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Masarykův onkologický ústav,

Koordinační pracoviště Univerzitního onkologického centra


--------------------------------------------------------------------------------


OBSAH

A. KLINICKÁ ONKOLOGIE - OBECNÁ

1. Úvod

2. Epidemiologie nádorů

3. Základní regulační pochody

4. Etiologie a patogeneze nádorového procesu

5. Patologie nádorů

6. Diagnostika nádorových onemocnění

7. Klasifikace nádorových onemocnění a staging

8. Prevence nádorových onemocnění

9. Chirurgická léčba

10. Radioterapie

11. Chemoterapie

12. Hormonální léčba

13. Biomodulační léčba (imunoterapie)

14. Jiné léčebné metody

15. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

16. Posuzování léčebné odpovědi

17. Posuzování kvality života

18. Intenzívní péče v onkologii

19. Komplikace nádorových onemocnění, podpůrná a doplňková léčba

20. Rehabilitace u onkologicky nemocných

21. Paliativní léčba a terminální péče

22. Specifické problémy onkologie

23. Ekonomické problémy

24. Organizace onkologické péče a vzdělání v onkologii

25. Onkologický výzkum v ČR a informační zdroje

B. KLINICKÁ ONKOLOGIE - SPECIÁLNÍ

26. Nádory CNS

27. Nádory oka, očních adnex a orbity

28. Nádory hlavy a krku

29. Nádory plic a pleury

30. Nádory z mediastinálních struktur

31. Nádory trávicí trubice

32. Nádory jater

33. Nádory žlučového ústrojí

34. Nádor pankreatu

35. Nádory ledvin

36. Nádory odvodných cest močových

37. Nádory mužských pohlavních orgánů

38. Nádory ženských pohlavních orgánů

39. Nádorová onemocnění trofoblastu

40. Nádorová onemocnění prsu

41. Zhoubné nádory kůže (kromě melanomu)

42. Maligní melanom

43. Sarkomy měkkých tkání

44. Osteosarkomy

45. Nádorová onemocnění sdružená s AIDS

46. Nádory žláz s vnitřní sekrecí

47. Nádorová onemocnění krvetvorné tkáně

48. Nádory u dětí

49. Diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem

50. Referenční hodnoty některých laboratorních vyšetření


--------------------------------------------------------------------------------


PŘEDMLUVA

Slovo autora zpravidla uvádí celé dílo, ačkoliv je paradoxně psáno jako poslední, a je tedy spíše doslovem než předmluvou.


Naléhavou potřebu monografického zpracování problematiky klinické onkologie jsem jako vedoucí katedry onkologie IPVZ pociťoval již delší dobu. Hlavním zdrojem informací pro postgraduální vzdělávání byly totiž pouze relativně stručné pregraduální učební texty a monografie Protinádorová chemoterapie vydaná v nakladatelství Galén v roce 1996, která ovšem zpracovávala informace pouze o jedné z léčebných modalit. Jedinou domácí monografií tak zůstávala Klinická onkológia Maňky a spolupracovníků z roku 1979. Přesto jsem otálel se zadáním monografie do edičního plánu jednak z obavy před rozsahem, který při překotném rozvoji oboru bude nutno pokrýt, jednak pro nedostatek času při ediční práci na Vnitřním lékařství. Právě zkušenost z Vnitřního lékařství, na jehož rukopisu participovalo více než 40 spoluautorů, ukázala, že je velmi nesnadné, pracné a nevděčné sladit jednotlivé příspěvky tak, aby proporcionálně i obsahově zapadaly do koncepce díla. Rozhodl jsem se proto pro velmi omezený počet spolupracovníků. Většinu kapitol jsem zpracoval sám, ale požádal jsem odborníky zabývající se příslušnou tematikou o jakousi >>privátní recenzi


Poslední změna: 12. listopad 2014 15:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám