Znak UK ke stažení

Zásady používání a ochrany znaku UK specifikují užití jednotlivých grafických podob znaku, který se od sebe liší mírou zjednodušení základního motivu. Než se rozhodnete znak aplikovat, přečtěte si pozorně zásady odlišného užití znaku a úplné znění přílohy č. 4 Statutu Univerzity Karlovy Znak Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 .

Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity.


Grafická podoba znaku

V uvedené grafické podobě III

může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování jiných dokladů o studiu nebo o celoživotním vzdělávání, v úřední korespondenci, k označování pamětních písemností, knižních publikací, časopisů, tiskových zpráv, informačních tiskovin nebo multimediálních výstupů, vizitek a webových stránek univerzity, fakult a dalších součástí. Dále se užívá pro propagační nebo prezentační účely anebo pro společenské, kulturní, sportovní a jiné akce. V této podobě může být znak univerzity též užíván studenty a zaměstnanci univerzity k označování jejich bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních nebo habilitačních prací.
Grafická podoba znaku III v PDF


Grafická podoba znaku III v PNG


Grafická podoba znaku III, červená v PDF


Grafická podoba znaku III, červená v PNG


Grafická podoba znaku III v AI


Grafická podoba IV

Pokud není z technických důvodů možné použít znak v grafické podobě III, lze jej nahradit zjednodušenou podobou IV.


Grafická podoba znaku IV v PDF


Grafická podoba znaku IV v PNG


Grafická podoba znaku IV, červená v PDF


Grafická podoba znaku IV, červená v PNG


Grafická podoba znaku IV v AIUžívání znaku jinými osobami


Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita za úplatu poskytnout právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV výrobci a prodejci upomínkových předmětů, nebo jiné osobě pro reklamní účely propagující univerzitu, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě, za předpokladu, že bude znak v grafické podobě III nebo IV používán v souladu s opatřením rektora podle čl. 56 statutu univerzity a to způsobem, který nepoškodí dobré jméno univerzity.


Na základě smlouvy o sdružení uzavřené univerzitou s právnickou osobou může být této smluvní straně poskytnuto právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV při provozování činnosti, která je předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání znaku pro účely sdružení.


Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou univerzita založila. Ve smlouvě, kterou univerzita osobě právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV poskytne, musí být upravena možnost jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození dobrého jména univerzity nebo že účast univerzity v této osobě zanikne.


Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita poskytnout právo užívat tento znak v grafické podobě III nebo IV státu nebo územně správnímu celku, jestliže je to jak v zájmu univerzity, tak ve veřejném zájmu.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám