Závěrečná zpráva grantu 360/2005/A-HN/FF

Název projektu:Prehistorie Latinské Ameriky
Hlavní řešitel:Mgr. Sylvie Květinová (Voláková), 2003
Spoluřešitelé: Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Období řešení:2005-2006
Celková dotace:301 tis. Kč

Souhrn výsledků

Grantový projekt byl zaměřen na vytvoření výukového programu prehistorie Latinské Ameriky. Vzhledem ke své rozsáhlosti bylo téma rozloženo do dvou celků: v prvním roce řešení grantového úkolu byla zpracována prehistorie andské oblasti, náplní druhého roku byla mesoamerická prehistorie. Vedle studia literatury dostupné v České republice uskutečnila řešitelka studijní cesty do Peru (říjen - listopad 2005) a Mexika (listopad - prosinec 2006), jejichž cílem bylo získat další podklady k danému tématu v podobě regionálních odborných publikací, kontaktu s místními badateli a dokumentace archeologických lokalit. Výstupem prvního roku grantového úkolu byla semestrální přednáška "Andská archeologie", uskutečněná v letním semestru 2006 na Středisku ibero-amerických studií, již navštěvovalo v průměru ca. 10 studentů oboru iberoamerikanistika i jiných. Výstupem druhého roku řešení grantu bude semestrální přednáška "Mesoamerická archeologie", která se z kapacitních důvodů bude realizovat v zimním semestru 2007 taktéž na Středisku ibero-amerických studií. V návaznosti na další aktivity Střediska (projekt "Iberoamerikanistika - vědecká a pedagogická průprava doktorandů") se předpokládá opakování obou přednášek i v dalších letech v rámci volitelných předmětů, publikace studijních materiálů k oběma kurzům na webových stránkách Střediska a využití získaných poznatků při plánované tvorbě skript zaměřených na prehistorii a historii Latinské Ameriky. Hmotné vybavení pořízené z prostředků grantu (knihy, dataprojektor, notebook, fotoaparát) tvoří inventarizovanou součást majetku Střediska ibero-amerických studií a jsou k dispozici pro další práci studentů a pedagogů. Realizací již uskutečněných výstupů i dosud rozpracovaných úkolů se naplní cíl grantového projektu, totiž rozšíření výukového a studijního záběru Střediska ibero-amerických studií.