Závěrečná zpráva grantu 328/2004/B-GEO/PřF

Název projektu:Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor
Hlavní řešitel:RNDr. Petra Štěpančíková, 2001
Spoluřešitelé: Doc.RNDr. Vít Vilímek, CSc.; RNDr. Josef Stemberk, CSc.; RNDr. Filip Hartvich; Mgr. Miloš Briestenský
Období řešení:2004-2006
Celková dotace:460 tis. Kč

Souhrn výsledků

Na základě terénních prací, geomorfologického mapování a geofyzikálních měření, zaměřených na sledování projevů neotektoniky v reliéfu byly identifikovány zóny se zvýšenou současnou erozí, liniově uspořádané prameny, dlouhé přímočaré úseky svahů a údolí, a vodivé linie odpovídající zlomovým liniím, na které jsou vázány okrajové zlomové svahy Sokolského hřbetu, tvořícího sv. část Rychlebských hor. Dále byly na základě geomorfologických a geologických poměrů vymezeny jednotlivé bloky hrástovitě uspořádaného reliéfu hřbetu, stupňovitě se snižujícího k SV a podle odlišného charakteru různých úseků zlomových svahů určen etapovitý, diferenciální výzdvih Sokolského hřbetu a rekonstruován jeho neotektonický vývoj.
Neotektonický vývoj reliéfu byl dále srovnáván s dostupnými interdisciplinárními daty získanými ze sledování geodynamiky v zóně okrajového sudetského zlomu – OSZ (opakovaná nivelace, GPS) a dále s instrumentálními daty získanými při monitoringu pohybů pomocí terčových měřidel TM71 instalovaných na tektonickcýh strukturách v jeskyních Na Pomezí a Na Špičáku ve zkoumané oblasti. Z výše jmenovaných podkladů vyplývá, že se zóna OSZ nachází v kompresním tlakovém poli, což odpovídá také asymetrickému diferenciálnímu výzdvihu Sokolského hřbetu, nacházejícího se na severní straně OSZ.

V rámci projektu byla dokončena doktorská disertační práce hlavního řešitele, výsledky byly publikovány ve 2 recenzovaných časopisech a 4 sbornících, dále v 5 konferenčních sbornících abstraktů a prezentovány na 6 mezinárodních seminářích a konferencích, např. každoroční seminář Stav geomorfologických výzkumů (2004, 2005, 2006). Na mezinárodních konferencích Joint International Geomorphology Conference, 18-20 August 2004 Glasgow, a Sixth international conference on geomorphology, 7-11 September 2005 Zaragoza, byly výsledky prezentovány ve formě 2 posterů.
Vybrané publikace:
ŠTĚPANČÍKOVÁ P. (2005): Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic). Acta Geodynamica et Geomaterialia,Vol.2 (1), 59-67.
ŠTĚPANČÍKOVÁ P. (2005): Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor. Geomorfologický sborník 4. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005. Edit. J. Rypl: Příspěvky z mezinár.semináře Geomorfologie 05,Nové Hrady 25. - 27. 04 . 2005, JČU, České Budějovice, s. 45–48.
ŠTĚPANČÍKOVÁ P. (2006): Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled. VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2006, 140-163.
ŠTĚPANČÍKOVÁ P. (2006): Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti. In: Smolová I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, Olomouc, 276 – 281.
ŠTĚPANČÍKOVÁ P. (2007): Morfostrukturní vývoj severovýchodní části Rychlebských hor. MS, Doktorská disertační práce, Katedra FGG PřF UK, Praha,192s.
ŠTĚPANČÍKOVÁ P., STEMBERK J., VILÍMEK V., KOŠŤÁK B. (in print):  Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic). Special Issue on: Impact of Active Tectonics and Uplift on Fluvial Landscapes and River Valley Development, Geomorphology. (IF=1,508)