Závěrečná zpráva grantu 250/2004/B-BIO/PřF

Název projektu:Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod
Hlavní řešitel:RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Petr Vít; Mgr. Renata Holubová
Období řešení:2004-2006
Celková dotace:567 tis. Kč

Souhrn výsledků

1) Převažující stupeň ploidie u hybridogenních českých jeřábů je – narozdíl od předchozích literárních údajů – triploidní (zjištěn u S. alnifrons, S. bohemica, S. eximia, S. gemella, S. milensis a S. rhodanthera). Dva taxony jsou tetraploidní (S. quernea, S. sudetica) a jeden diploidní (S. hardeggensis). Vnitrodruhová variabilita ve stupni ploidie u S. eximia nebyla zjištěna (dřívější informace jsou nejspíše založeny na chybné determinaci materiálu).
2) Druhy se jen nevýrazně liší v obsahu jaderné DNA a tento znak lze použít k determinaci pouze u vybraných dvojic / skupin druhů.
3) U hybridogenních druhů byl prokázán primárně apomiktický způsob reprodukce (pseudogamie), zjištěná variabilita v ploidii embryí (3x a 5x) u S. alnifrons, S. eximia a S. gemella ukazuje na zbytkovou sexualitu (fakultativní apomixie). Agamospermie na diploidní úrovni u S. eximia nebyla potvrzena (všechny dospělé exempláře tohoto druhu jsou triploidní).
4) Ačkoliv jsou si jednotlivé hybridogenní taxony morfologicky blízké, soubor několika znaků dovoluje jejich spolehlivou determinaci.
5) Molekulární variabilita hybridogenních taxonů je velmi nízká, mnohdy až o řád nižší než u předpokládaných rodičovských druhů. Jednotlivé taxony jsou molekulárně dostatečně diferencované a je tedy zřejmé, že každý vznikl unikátní hybridizační událostí. Polytopní vznik byl prokázán u S. eximia.
6) Nelze vyloučit, že S. hardeggensis není ustálený hybridogenní taxon, ale primární kříženec (vykazuje oproti jiným druhům výraznější vnitro- i mezipopulační variabilitu jak fenotypovou, tak molekulární).
7) Kombinací technik se podařilo se nalézt morfologicky i molekulárně unikátní populace (Milá, Knobloška), první z nichž byla popsána jako nový samostatný druh.


Výsledky publikovány v:

Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J.: Sorbus milensis, a new species from Northwestern Bohemia. (odesláno k publikaci do časopisu Preslia, IF = 1,545)

Vít P. & Suda J. (2006): Endemické jeřáby - perly mezi našimi dřevinami. - Živa 54: 251-256.
(udělena „Purkyňova cena“ za nejlepší popularizační článek v časopisu Živa za rok 2006)

Suda J. & Chrtek J.: Endemické druhy květeny ČR. – In: Atlas krajiny ČR: xx-xx. AOPK ČR. (přijato)

Vít P. (2006): Variabilita endemických zástupců rodu Sorbus L. v ČR: morfometrické, karyologické a molekulární zhodnocení. - Ms. [Dipl. práce, depon. In: Knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha].