Návrhy na strategická partnerství UK a jejich fakult

Strategie mezinárodní spolupráce se nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje si další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství.


UK si vytyčila strategické partnery, kteří by se měli podílet na zvýšení kvality univerzity a to zejména v oblasti mezinárodních studijních programů jako jsou  joint, double a multiple-degree. Mezinárodní rozměr studijních programů uskutečňovaných na UK by se měl dále rozvíjet přítomností hostujících profesorů a zahraničních studentů.


Všechny fakulty UK byly osloveny se žádostí o sdělení jednak svých partnerských vztahů se zahraničními univerzitami, které považují za významné a zároveň byly požádány, aby se vyjádřily k těm, které považují ze svého hlediska za strategické partnery. V přiloženém přehledu uspořádaném podle kontinentů jsou uvedeny dva návrhy na strategická partnerství a to jednak návrh za UK a jednak návrh zájmu o „strategické partnerství“ u dané fakulty:


Návrh zahrnuje k výběru pro strategické partnerství 30 univerzit označených UK za možné strategické partnery a 62 univerzit označených fakultami.


EVROPA


VELKÁ BRITÁNIE    A/ Návrh UK


University of Cambridge


Obory: Humanitní vědy, sociální vědy, teologie, právo, přírodní vědy, medicína


University of Oxford


Obory: Humanitní vědy, přírodní vědy, sociální vědy, teologie, právo, medicína


University College London


Obory: Humanitní vědy, právo, sociální vědy, medicína, přírodní vědy


The University of Edinburgh


Obory: Humanitní vědy, právo, sociální vědy, přírodní vědy, teologie, medicína


 


 B/ Návrh fakult


Birmingham City University


1.LF - návrh na strategické partnerství, zájem o spolupráci v oblasti nových forem výuky pro Ošetřovatelství


London School of Hygiene & Tropical Medicine


PřF - zájem o strategické partnerství


Newcastle University


2.LF – strategický partner


University College London


PřF - zájem o strategické partnerství; spolupráce více sekcí, spolupráce na vytvoření studijního programu sociální epidemiologie


FF – cotutelle, výměny pedagogů s Katedrou židovských studií pro obor hebraistika


FSV – strategický partner


University of Bristol


FF – celofakultní úzká spolupráce na vytvoření sítě a strategického partnerství v rámci programu ERASMUS+ KA2


University of Cambridge


FSV – strategický partner


University of Hull


LFHK – probíhající výměnné stáže a návštěvy, velký zájem o spolupráci z britské strany; v březnu 2015 uzavřena s touto univerzitou celouniverzitní dohoda


FF – příprava strategického partnerství pro Ústav anglofonních literatur a kultur


University of Nottingham


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


University of Oxford


FSV – strategický partner
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO


   A/ Návrh UKHumboldt-Universität Berlin


Obory:  humanitní, společenskovědné, přírodovědecké


Universität Heidelberg


Obory: humanitní vědy, matematika, medicína, společenské vědyUniversität zu Köln


Obory: humanitní, společenskovědné, přírodovědeckéLMU Universität Hamburg


Obory: právo, medicína, humanitní vědy, společenské vědy, matematikaUniversität Frankfurt


Obory: právo, humanitní vědy, společenské vědy, přírodní vědy
   B/ Návrh fakultBerlin University of Technology


PřF – zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce chemické sekce


Charité – Universitätsmedizin Berlin


1LF - návrh na strategické partnerství pro Revmatologii


2.LF – strategický partner


Dresden University of Technology


PřF – zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce chemické a geologické sekce


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


FSV – zájem o spolupráci s Institute for English and American Studies


Friedrich Schiller University Jena


PřF - zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce chemické sekce


MFF – významné partnerství založené na dlouhodobé vědecké spolupráci s perspektivou dalšího rozvoje (společné programy, joint/double degree, organizování společných konferencí, seminářů, workshopů, přednášek hostujících profesorů, podávání společných projektů, zejm. Horizon 2020)


2.LF – strategický partner


Goethe University Frankfurt am Main


PřF – zájem o strategické partnerství; oboustranný zájem o přípravu společných studijních programů biologické sekce, intenzivní spolupráce geologické sekce


PedF – celofakultní strategický partner; spolupráce v rámci Global Network Partnership


FF – spolupráce se Seminářem judaistiky pro obor hebraistika Ústavu Blízkého východu a Afriky; rozvoj přednášek hostujících profesorů, organizování konferencí, letních škol a workshopů, vytváření společných akreditovaných studijních programů pro Ústav srovnávací jazykovědy


1.LF – zájem o vědeckou spolupráci pro Mikrobiologii a imunologii; spolupráce na homogenizaci curricula, posílení praktické kompetence absolventů všeobecného lékařství pro Neurologii; zájem o spolupráci pro Pneumologii; zájem o společné studijní programy a výměny mladých vědců pro Všeobecné lékařství (Oddělení primární péče nebo praktického lékařství); zájem o organizování konferencí a výměnu mladých vědců pro Chirurgii; spolupráce při výuce a vzdělávání v oblasti informační gramotnosti studentů a vědeckých pracovníků pro ÚVI; spolupráce ve všech uvedených oblastech včetně školení residentů v urogynekologii a senologii pro Gynekologii FN Bulovka


FSV – probíhá vědecká spolupráce a studentské výměny v rámci programu ERASMUS+; zájem o zapojení do strategického partnerství, plán rozšíření současné individuální spolupráce (visiting professors, visiting students, příprava doktorandského kolokvia) pro Institut ekonomických studií a Institut mezinárodních studií


Heidelberg University


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


PF – společné studentské semináře, videokonferenční online výuka, mobilita pedagogů za účelem konferencí a výzkumných pobytů, možnost joint/double degree programů, především v oblasti postgraduálního vzdělávání


ETF – posílení vztahů v oblasti společného vedení disertačních prací, organizování společných konferencí, výměna učitelů a studentů, zejména v rámci programu ERASMUS+; probíhá intenzivní spolupráce na projektu archeologického výzkumu v Izraeli


FF – zájem o spolupráci pro Ústav české literatury a komparatistiky; rozvoj vědecké formy spolupráce, výměny mladých vědců, řešení společných projektů pro Ústav srovnávací jazykovědy; zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


PřF – zájem o strategické partnerství; probíhající spolupráce chemické sekce


LFPL - celofakultní strategický partner; zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů; probíhající spolupráce na Výzkumném programu 2 Biomedicínského centra


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii; zájem o vědecké výměny absolventů a mladých vědců pro III. Interní kliniku


FSV – strategický partner; probíhá vědecká spolupráce a studentské výměny v rámci programu ERASMUS+; spolupráce s Heidelberg Center for American Studies pro Institut mezinárodních studií; zájem o další spolupráci


MFF – významné partnerství založené na dlouhodobé vědecké spolupráci s perspektivou dalšího rozvoje (společné programy, joint/double degree, organizování společných konferencí, seminářů, workshopů, přednášek hostujících profesorů, podávání společných projektů, zejm. Horizon 2020)


Heinrich Heine University Düsseldorf


FSV – strategický partner; probíhá spolupráce v rámci DAAD a další dlouhodobá spolupráce s Institutem mezinárodních studií


Humboldt University Berlin


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


ETF – posílení vztahů v oblasti společného vedení disertačních prací, organizování společných konferencí, výměna učitelů a studentů, zejména v rámci programu ERASMUS+; probíhá intenzivní spolupráce Centra biblických studií UK a AVČR v oblasti biblistiky, v oblasti novozákonních a koptských studií


LFPl - zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů


PedF – celofakultní strategický partner; spolupráce v rámci CENTRAL network


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


FF – rozšíření společné spolupráce v rámci PRVOUK P-8 pro obor turkologie Ústavu Blízkého východu a Afriky; zájem o navázání spolupráce pro Ústav srovnávací jazykovědy; zájem o spolupráci s tibetanistikou pro Ústav jižní a centrální Asie; zájem o spolupráci v konkrétním multilaterálním projektu, zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


1.LF - spolupráce na homogenizaci curricula, posílení praktické kompetence absolventů všeobecného lékařství, PhD studijní programy pro Neurologii; zájem o spolupráci pro Pneumologii; zájem o společné studijní programy a výměny mladých vědců pro Všeobecné lékařství (Oddělení primární péče nebo praktického lékařství); zájem o organizování konferencí a výměnu mladých vědců pro Chirurgii; zájem o spolupráci v urogynekologii a senologii pro Gynekologii FN Bulovka


FSV – strategický partner; probíhá vědecká spolupráce a studentské výměny v rámci programu ERASMUS+; zájem o zapojení do strategického partnerství, plán rozšíření současné individuální spolupráce (visiting professors, visiting students, příprava doktorandského kolokvia) pro Institut ekonomických studií a Institut mezinárodních studií; zájem o vytvoření double degree magisterský, resp. doktorský program pro Institut sociologických studií


MFF – strategický partner; dlouhodobá spolupráce, předpokládá se zejména spolupráce na nových formách výuky, společných programech, joint degree, hostující profesoři, podávání společných projektů ve všech oborech na fakultě


Johannes Gutenberg University of Mainz


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


Julius Maximilian University of Würzburg


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


Ludwig Maximilian University Munich


3.LF – návrh na strategické partnerství


FF – institucionalizace spolupráce pro obor turkologie Ústavu Blízkého východu a Afriky; zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


FSV – zájem o spolupráci


KTF – zájem o spolupráci v rámci programu ERASMUS+


Ruhr University Bochum


PřF - zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce geologické sekce


Technische Universität München


PřF - zájem o strategické partnerství


2.LF – strategický partner


University of Cologne, Köln am Rhein


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


LFPL - zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů


PedF – celofakultní strategický partner; spolupráce v rámci Global Network Partnership


1.LF - spolupráce na homogenizaci curricula, posílení praktické kompetence absolventů všeobecného lékařství pro Neurologii; zájem o společné studijní programy a výměny mladých vědců pro Všeobecné lékařství (Oddělení primární péče nebo praktického lékařství); zájem o organizování konferencí a výměnu mladých vědců pro Chirurgii; zájem o společné vedení disertačních prací, organizování konferencí pro Dějiny lékařství a jazyky; pokračování výměny studentů a zaměstnanců pro Rehabilitaci; zájem o spolupráci na tvorbě simulátorů a simulačních programů pro výuku medicíny pro Patofyziologii


FSV – strategický partner; probíhá spolupráce na základě meziuniverzitní dohody a evropských programů pro Institut mezinárodních studií


MFF – strategický partner; dlouhodobá spolupráce, předpokládá se zejména spolupráce na nových formách výuky, společných programech, joint degree, hostující profesoři, podávání společných projektů ve všech oborech na fakultě


University of Erlangen-Nürnberg


1.LF - návrh na strategické partnerství pro Revmatologii


University of Freiburg, Freiburg im Breisgau


FF - zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


FSV – zájem o spolupráci


MFF – významné partnerství založené na dlouhodobé vědecké spolupráci s perspektivou dalšího rozvoje (společné programy, joint/double degree, organizování společných konferencí, seminářů, workshopů, přednášek hostujících profesorů, podávání společných projektů, zejm. Horizon 2020)


2.LF – strategický partner


University of Hamburg


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


PF – společné studentské semináře, videokonferenční online výuka, mobilita pedagogů za účelem konferencí a výzkumných pobytů, možnost joint/dual degree programů, především v oblasti postgraduálního vzdělávání


LFPL - zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů


PedF – celofakultní strategický partner; spolupráce v rámci ERASMUS+, joint degree, international Bc./MA degree study


FF – zájem o spolupráci pro Ústav české literatury a komparatistiky


1.LF - spolupráce na homogenizaci curricula, posílení praktické kompetence absolventů všeobecného lékařství pro Neurologii; zájem o společné studijní programy a výměny mladých vědců pro Všeobecné lékařství (Oddělení primární péče nebo praktického lékařství); zájem o organizování konferencí a výměnu mladých vědců pro Chirurgii; zájem o strategické partnerství na základě stávající spolupráce v oblasti organizování letní školy pro III. Interní kliniku


FSV – probíhá vědecká spolupráce a studentské výměny v rámci programu ERASMUS+


MFF – významné partnerství založené na dlouhodobé vědecké spolupráci s perspektivou dalšího rozvoje (společné programy, joint/double degree, organizování společných konferencí, seminářů, workshopů, přednášek hostujících profesorů, podávání společných projektů, zejm. Horizon 2020)


University of Leipzig


FF – celofakultní úzká spolupráce


2.LF – strategický partner


University of Kiel


2.LF – strategický partner


University of Regensburg


PřF – zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce chemické sekce


1.LF – probíhá spolupráce zaměřená na výměnné stáže školenců v dětské urologii pro Urologii


FSV – strategický partner; probíhá spolupráce v rámci DAAD, Česko-německá studia s Institutem mezinárodních studií a Institutem komunikačních studií a žurnalistiky)


HTF – strategický partner; dlouhotrvající spolupráce, realizovány společné semináře a výměny učitelů a studentů
RAKOUSKO


    A/ Návrh UKUniversity of Vienna


Obory:  humanitní, společenskovědné, matematika
    B/ Návrh fakult


Medical University of Vienna


2.LF – strategický partner


The Health University Graz


2.LF – strategický partner


University of Salzburg


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


University of Vienna


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


PF – zájem o společné studentské semináře, videokonferenční online výuku, mobilitu pedagogů za účelem konferencí a výzkumných pobytů, možnost joint/dual degree programů, především v oblasti postgraduálního vzdělávání


ETF – zájem o posílení vztahů v oblasti společného vedení disertačních prací, organizování společných konferencí, výměně učitelů a studentů, zejména v rámci programu ERASMUS+; probíhá intenzivní spolupráce Centra biblických studií UK a AVČR v oblasti biblistiky; s Evangelickou teologickou fakultou Uni Wien členem sítě SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag)


FF – zájem o rozvoj přednášek hostujících profesorů, organizování konferencí, letních škol a workshopů pro Ústav srovnávací jazykovědy; zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


PřF – zájem o strategické partnerství; probíhající spolupráce chemické sekce


LFPL – celofakultní strategický partner; zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů; rozvoj spolupráce v oblastech molekulární onkologie, regenerační medicína a reprodukční medicína; probíhá spolupráce v rámci programu ERASMUS+ a vědecké výměny na neformální bázi


FTVS – probíhající spolupráce v rámci rozvoje nových forem výuky a vzdělávání (interdisciplinární kurzy), organizování konferencí, letních škol a workshopů, přednášek hostujících profesorů, vice-versa, společných projektů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců; zájem o rozšíření studentských výměnných programů a o uzavírání dohod o společném vedení disertačních prací v režimu „cotutelle“


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


FSV – strategický partner; probíhá vědecká spolupráce a studentské výměny v rámci programu ERASMUS+; intenzivní dlouhodobá spolupráce s Institutem mezinárodních studií v rámci Aktion a dalších projektů, zájem o vytvoření společných programů pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky; zájem o vytvoření double degree magisterský, resp. doktorský program pro Institut sociologických studií


KTF – zájem o uzavření spolupráce v rámci programu ERASMUS+


MFF – strategický partner; dlouhodobá spolupráce, předpokládá se zejména spolupráce na nových formách výuky, společných programech, joint degree, hostující profesoři, podávání společných projektů ve všech oborech na fakultě


FRANCIE     A/ Návrh UK


Université Pierre et Marie Curie


Obory: přírodní vědy, medicína
     B/ Návrhy fakult


EHESS Paris


FSV – strategický partner


Hopital Cochin, Paris


1.LF - návrh na strategické partnerství pro Revmatologii


Institut Laue-Langevin


MFF – strategické partnerství, resp. členství ve vědecké spolupráci, společné výzkumné aktivitě, příp. školení doktorandů pro fyziku


SciencesPo, Paris


FSV – strategický partner


ŠVÝCARSKO


     A/ Návrh UK       0


     B/ Návrh fakult


CERN


MFF – strategické partnerství, resp. členství ve vědecké spolupráci, společné výzkumné aktivitě, příp. školení doktorandů pro fyziku


Eidgenossische Technische Hochschule Zürich


3.LF – návrh na strategické partnerství


PřF - zájem o strategické partnerství; spolupráce více sekcí


University of Zurich


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii a Revmatologii


                           


BELGIE     A/ Návrh UK


Katholieke Universiteit Leuven


Obory: Kineziologie a rehabilitace, ekonomie , medicína, farmacie, teologie, umění, právo, pedagogika, psychologie, sociální věd , filozofie


     B/ Návrh fakult


Katholieke Universiteit Leuven


PřF – zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce na projektu Twinning biologické sekce


FF - zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


FSV – zájem o spolupráci


MFF – významné partnerství založené na dlouhodobé vědecké spolupráci s perspektivou dalšího rozvoje (společné programy, joint/double degree, organizování společných konferencí, seminářů, workshopů, přednášek hostujících profesorů, podávání společných projektů, zejm. Horizon 2020)


2.LF – strategický partner


NIZOZEMSKO


     A/ Návrh UK


Leiden University


Obory: Archeologie, humanitní studia, právo, matematika, fyzika, přírodní vědy, medicína, psychologie a společenské vědy, politologie a sociologie,


     B/ Návrh fakult


Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam


2.LF – strategický partner


IRSKO


A/ Návrh UK         0


B/ Návrh fakult


University College Dublin


FSV – strategický partnerITÁLIE


     A/ Návrh UK


Università di Roma "La Sapienza“


Obory: Architektura, filozofie a humanitní studia, ekonomie, informatika a statistika, právo, matematika, fyzika, přírodní vědy, medicína, farmacie, zubní lékařství, psychologie, politologie a sociologie,


     B/ Návrh fakult


Sapienza – Universitá di Roma


KTF – zájem o spolupráci v oblasti dějin umění


University of Milan


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


ELETTRA Synchrotron Light Laboratory


MFF – strategické partnerství, resp. členství ve vědecké spolupráci, společné výzkumné aktivitě, příp. školení doktorandů pro fyziku, v současné době v rámci evropského konsorcia CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium)


POLSKO


     A/ Návrh UK


Warsaw University


Obory:  humanitní, přírodovědné,  sociální a ekonomické vědy


Jagiellonian University in Krakow


     B/ Návrh fakult


Jagiellonian University in Krakow


PřF - zájem o strategické partnerství


FF - zájem o spolupráci v oblasti lingvistiky anglického jazyka formou výměn studentů a profesorů, vědeckých výměn, spoluorganizování konferencí, případně vytvoření joint/double degree pro Ústav anglického jazyka a didaktiky


FSV – strategický partner


2.LF – strategický partner


Pedagogical University in Krakow


FSV – strategický partner


Warsaw University


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


LFPL - zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů


MFF – strategický partner; dlouhodobá spolupráce, předpokládá se zejména spolupráce na nových formách výuky, společných programech, joint degree, hostující profesoři, podávání společných projektů ve všech oborech na fakultě
ŠVÉDSKO


     A/ Návrh UK


Karolinska Institutet


Obory:  pouze lékařské
     B/ Návrh fakultKarolinska University, Stockholm


3.LF – návrh na strategické partnerství


1.LF - návrh na strategické partnerství pro Revmatologii; návrh na strategické partnerství, zájem o spolupráci v oblasti nových forem výuky pro Ošetřovatelství


University of Gothenburg


FSV – strategický partnerFINSKO


    A/ Návrh UK


University of Helsinki


Obory: Právo, lékařské obory, přírodní vědy, humanitní vědy, teologie, medicína, historie, kultura, umění, jazyky, chemie, fyzika, matematika, geografie, biologie, životní prostředí, farmacie, sociální vědy


     B/ Návrh fakult    0


 


MAĎARSKO


     A/ Návrh UK


Eötvös Loránd University Budapest


Obory: Pedagogika a psychologie, speciální pedagogika, humanitní studia, informatika, přírodní vědy, právo, sociální vědy


     B/ Návrh fakult


Eötvös Lorand University, Budapest


FaF – zájem o spolupráci v rámci ERASMUS+, výměnu studentů, výměnu mladých vědců


PF – společné studentské semináře, videokonferenční online výuka, mobilita pedagogů za účelem konferencí a výzkumných pobytů, možnost joint/dual degree programů, především v oblasti postgraduálního vzdělávání


FHS – zájem o multilaterální spolupráci v navržených oblastech v oboru antropologie a filozofie


LFPL- zájem o zapojení se do studentských výměnných programů, vědeckých výměn absolventů a mladých vědců, přednášek hostujících profesorů, organizování letních škol a workshopů


MFF – strategický partner; dlouhodobá spolupráce, předpokládá se zejména spolupráce na nových formách výuky, společných programech, joint degree, hostující profesoři, podávání společných projektů ve všech oborech na fakultě

Semmelweis University, Budapest


2.LF – strategický partner


ŘECKO


     A/ Návrh UK     0


     B/ Návrh fakult


University of Macedonia


FSV – strategický partner; probíhá spolupráce na mezinárodních projektech, konferencích a v akademické mobilitě pro Institut mezinárodních studií


SEVERNÍ AMERIKA


KANADA


     A/ Návrh UK


University of Toronto


Obory: Humanitní a filozofické vědy, hudba, informatika, medicína, ošetřovatelství, farmacie, stomatologie, kineziologie a tělovýchova, veřejné zdraví, právo, pedagogika, sociální práce, filozofie, teologie     B/ Návrh fakult


Université de Montréal


FF – zájem o navázání strategického partnerství pro Ústav románských studií


University of Toronto


FSV – probíhají workshopy, konference a akademická mobilita pro Institut mezinárodních studií a Institut ekonomických studií


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ


     A/ Návrh UK


University of Washington, Seattle


Obory: Filozofie, mezinárodní studia, zubní lékařství, právo, medicína, pedagogika, farmacie, veřejné zdraví, sociální práce
The Johns Hopkins University


Obory: Medicína, veřejné zdraví, ošetřovatelství, filozofie, sociální vědy, mezinárodní studia, pedagogika,  fyzika
Columbia University


Obory: Medicína, zubní lékařství, právo, filozofie, sociální práce, pedagogika, ošetřovatelství, žurnalistika, veřejné zdraví, mezinárodní a veřejné záležitosti, všeobecná studia
     B/ Návrh fakult


Dartmouth College


PřF - zájem o strategické partnerství; dlouhodobá spolupráce v rámci tzv. Amerického semestru na geografické sekci


Temple University


FSV – strategický partnerJIŽNÍ AMERIKA


BRAZÍLIE


     A/ Návrh UK


Universidade de São Paulo


Obory: Humanitní vědy, komunikace, tělesná výchova a sport, ošetřovatelství, farmacie, právo, ekonomie, pedagogika a vzdělávání, filozofie, literatura, lékařství, zubní lékařství, veřejné zdraví, astronomie, geofyziky a fyzika, biologické vědy, biomedicínské vědy, brazilská studia,  geologické vědy, matematika a statistika, tropická medicína, psychologie, chemie, mezinárodní vztahy


    B/ Návrh fakult     0


CHILE


     A/ Návrh UK


Universidad de Chile


Obory : Filozofické a humanitní vědy, fyzika a matematika, chemie a farmacie, sociální vědy, právo,

ekonomika, lékařství, zubní lékařství, veřejné záležitosti, mezinárodní studia, komunikace


     B/ Návrh fakult    0


BLÍZKÝ  VÝCHOD


IZRAEL


      A/ Návrh UK


Hebrew University of Jerusalem


Obory:   Humanitní vědy, ekonomika, jazyky, kultura, medicína, zdraví, přírodní vědy


     B/ Návrh fakult


Hebrew University of Jerusalem


PřF - zájem o strategické partnerství; intenzivní spolupráce geologické sekce


FF – posílit a konsolidovat spolupráci pro Ústav Blízkého východu a Afriky


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


Tel Aviv University


1.LF – návrh na strategické partnerství pro Chirurgii


DÁLNÝ VÝCHOD


JAPONSKO


     A/ Návrh UK


University of Tsukuba, Tsukuba


Obory:  Humanitní a filozofické vědy, ekonomika, sociální vědy, jazyky, kulturní vědy, medicína, veřejné zdraví, přírodní vědy


     B/ Návrh fakult


Japan Advanced Institute of Science and Technology


MFF – strategické partnerství, resp. členství ve vědecké spolupráci, společné výzkumné aktivitě, příp. školení doktorandů pro fyziku a informatiku


National Institute for Materials Science (NIMS)


MFF – strategické partnerství, resp. členství ve vědecké spolupráci, společné výzkumné aktivitě, příp. školení doktorandů pro fyziku


ČÍNSKÁ LIDOVÁ  REPUBLIKA


     A/ Návrh UK


Fudan University, Shanghai


Obory:  Ekonomika, mezinárodní vztahy, public relations, právo, žurnalistika, cizí jazyky, literatura, sociální vědy,  veřejná politika, matematika, life sciences, informační vědy, inženýrství, management, medicína, veřejné zdraví, farmacie, ošetřovatelství, microelektronika, software, další vzdělávání,   mezinárodní kulturní komunikace


Taiwan


National Taiwan University


Obory: Filozofické vědy, humanitní vědy, ekonomika, společenské vědy, jazyky, kulturní vědy, medicína a zdraví, přírodní vědy


     B/ Návrh fakult   0


AUSTRÁLIE

 

    A/ Návrh UK


University of Melbourne


Obory: Humanitní vědy, ekonomika, jazyky, kultura, medicína, veřejné zdraví, přírodní vědy


    B/ Návrh fakult    0


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám